Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 58. Fra side 416ren side   tilbage

Vort budskab

(416)   Hvad er det budskab vi skal give? »Hid alle, som tørster, her er vand, kom, I, som ikke har penge! Køb korn og spis uden penge, uden vederlag vin og mælk! Hvi giver I sølv for, hvad ikke er brød, eders dagløn for, hvad ej mætter? Hør mig, så får I, hvad godt er, at spise, eders sjæl skal svælge i fedt; bøj eders øre, kom til mig, hør, og eders sjæl skal leve! Så slutter jeg med jer en evig pagt: de trofaste nådeløfter til David. Se, jeg gjorde ham til vidne for folkeslag, til folkefærds fyrste og hersker. Se, på folk, du ej kender, skal du kalde, til dig skal folk, som ej kender dig, ile for Herren din Guds skyld, Israels Hellige, han gør dig herlig. Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den stund han er nær! Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.« Til mine brødre i prædikantgerningen ville jeg sige, Fortsæt (416) dette arbejde med takt og tone. Sæt unge mænd og kvinder i arbejde i vore menigheder. Kombiner lægemissions arbejdet med forkyndelsen af den tredje engels budskab. Lav regelmæssige og oganiserede bestræbelser på at løfte menighederne ud fra det døde niveau hvori de er faldet og har været i årevis. Send arbejdere ind i menighederne som vil sætte principper for helse reformering i forbindelse med den tredje engels budskab for en hver familie og hver enkelt person. Opmuntrer alle til at tage del i arbejdet for deres medmennesker, og se om livets åndepust ikke hurtigt vil vende tilbage til disse menigheder. ret

(416)   Studer nøje det treogtredivede i Ezekiel. Arbejdet som har været gjort på læge-missions-området er netop det arbejde som Kristus påbød hans efterfølgere at gøre. Kan I ikke klart se for jer at dem som optaget i dette arbejde fuldfører Frelserens ærinde? Kan I ikke se at det ville behage vor Frelser hvis I ville lægge al falsk ophøjethed til side og lære i hans skole hvordan hans åg opløftes og hans byrder bæres? ret

(416)   Oprigtig kristendom behøves
Verden behøver vidnesbyrd af oprigtig kristendom. Erklæret kristendom kan ses overalt; men når kraften fra Guds nåde ses i vores menigheder, vil medlemmerne udrette Kristi arbejde. Karakterens naturlige og arvelige træk vil blive omformet. Hans Ånds iboen vil gøre dem i stand til at åbenbare Kristi lighed, og er i forhold til deres gudfrygtigheds renhed som vil være deres arbejdes lykke. ret

(417)   Der er i vor verden mange kristne arbejdere som endnu ikke har hørt de store og vidunderlige sandheder der er kommet fra os. Disse gør et godt arbejde i forhold til det lys som de har, og mange af (417) dem er længere fremme i kendskabet til praktisk arbejde end dem der har haft det store lys og de store anledninger. ret

(417)   Den ligegyldighed der har været blandt vore prædikanter med hensyn til sundheds reformen og lægemissionsarbejdet er forbavsende. Nogle der ikke bekender sig til at være kristne behandler disse sager med større ærbødighed end nogle af vor egne folk gør; og medmindre vi vækkes, vil de få fortrin for os. ret

(417)   Det ord som Herren har givet mig for vore prædikanter og menigheder er, "Gå ud." »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« ret

næste kapitel