Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 65. Fra side 457ren side   tilbage

APPEL OG ADVARSEL afsnit 17
Verdens trang

(457)  (457)I denne tid med overbevisende oplysning, er den kristne menighed stillet over for en verden der ligger midnattens mørke, næsten helt overgivet til afgudsdyrkelse. En næsten universel ligegyldighed af Jehovas lov gør ganske hurtigt verden til det som Sodoma og Gomorra var. Som i dagene før vandfloden, fylder voldshandlinger landet. Højt spil og røveri bliver de almindelige onder. Brugen af berusende spiritus er under tiltag. Mange som har fulgt deres egen uhelliggjorte vilje søger at gøre en ende på deres formålsløse liv ved selvmord. Uretfærdighed og kriminalitet af enhver slags findes på jordens højere steder, og dem som bifalder disse forkerte ting søger at beskytte de skyldige fra afstraffelse. Ikke en hundrede del af de fordærvelser som er her er gjort tydeligt for verden. En smugle af den grusomhed der begås er kendt. Menneskenes ondskab har næsten nået sin begrænsning. ret

(458)   På mange måder viser Satan at han hersker i verden. Han påvirker menneskenes hjerter og fordærver deres sind. Mennesker på store steder giver udtryk for at deres tanker er konstant onde. Mange søger efter rigdomme og har ingen betænkeligheder i at forøge deres rigdom gennem svigagtige overtrædelser. Herren giver disse mennesker lov til at udsætte andre for deres onde handlinger. Nogle af deres uretfærdige måder er lagt åben for verden, så tænkende mennesker som stadig har et ønske i deres hjerter om at være ærlige og retfærdige over for deres medmennesker kan forstå hvorfor Gud begynder at (458) sende hans domme over jorden. Herren vil med sikkerhed straffe verden for dens uretfærdighed. »Sit blod bringer jorden for lyset og dølger ej mer sine dræbte.«.. ret

(458)   Herren søger i medfølelse at oplyse deres forståelse som nu famler i vildfarelsens mørke. Han udsætter hans domme over en forhærdet verden, for at hans lysbærer kan opsøge og frelse det som er mistet. Han kalder nu på sin menighed på jorden til at vågne op fra den døsighed som Satan har forsøgt at bringe over dem, og fuldføre deres himmelsk-bestemte arbejde i oplysning af verden. Hans budskab til menigheden for denne tid er, »Gør dig rede, bliv lys, thi dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig.« For at imødekomme de vilkår som er i denne tid hvor mørke omgiver jorden, og tykt mørke omgiver folket, har Guds menighed været udrustet til samarbejde med Gud i at udbrede bibelsandhedens lys rundt omkring. For dem der søger at gøre deres del trofast som bærere af det kostbare lys, er denne forsikring givet: »Over dig skal Herren oprinde, over dig skal hans herlighed ses. Til dit lys skal folkene vandre og konger til dit strålende skær.« ret

(458)   Verden i dag er i skrigende behov for en Jesu Kristi åbenbarelse i personen af hans hellige. Gud ønsker at hans folk skal stå foran verden et helligt folk. Hvorfor? - fordi der er en verden der skal frelses i lyset af evangeliesandheden; og ligesom sandheds budskabet skal kalde mennesker ud af mørke til Guds storslåede lys der er givet af menigheden, dets medlemmers liv, helliggjort ved sandhedens Ånd, skal de bære vidnesbyrd for det forkyndte budskabs sanddruhed. ret

(459)   Gud ønsker at hans folk skal sætte sig selv i rigtigt (459) forhold til ham, så de kan forstå hvad han kræver af dem frem for alt andet. De skal åbenbare for enhver kæmpene sjæl i verden hvad det betyder »at øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt med [deres] Gud.« Hvor de end er, hjemme eller ude, skal de være hans lovlydige folk. De skal have den forsikring at deres synder er tilgivet, og at de er accepterede som den Højstes børn... ret

(459)   Fremgang er sikret
Verden er i behov efter den frelsene sandhed som Gud har betroet hans folk. Verden vil fortabes medmindre der vil gives et kendskab til Gud gennem hans udvalgte repræsentanter. I Helligåndens kraft, dem som er arbejdere sammen med Gud skal arbejde med utrættelig iver, og sprede sandhedens værdifulde lys omkring i verden. Når de går på hovedveje og sideveje, når de arbejder på de uopdyrkede steder på jorden, hjemme og egne uden for, vil de se Guds frelse åbenbaret på usædvanlige måder. ret

(460)   Guds trofaste budbringere skal søge at frembære Herrens arbejde på hans bestemte vej. De skal sætte dem selv i tæt forbindelse med den store Lærer, så de dagligt kan blive belært af Gud. De skal brydes med i alvorlig bøn for Helligåndens dåb så da kan imødekomme en verdens behov der fortaber sig i synd. Al magt er lovet dem som går frem i tro for at forkynde det evige evangelium. Ligesom Guds tjenere frembærer verden et levende budskab frisk fra herlighedens trone, vil sandhedens lys skinne frem som en lampe der brænder og når ud i alle dele af verden. Således vil vildfarelsens og utoens mørke være fordrevet fra tankerne i mest ærlige (460) af hjertet i alle lande, som nu søger efter Gud, »om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham.« ret

næste kapitel