Fremdriften slår fejl

 Reformationen endte ikke, som mange troede med Luther. Den fortsatte til afslutningen af denne verdens historie. Luther havde et stort arbejde at gøre med at genspejle det lys som Gud havde ladet skinne på ham, at lade det genspejle videre til andre; alligevel fik han ikke al det lys som blev givet til verden. Fra den tid af til nu, har nyt lys skinnet hele tiden på Bibelen, og nye sandheder er hele tiden blevet foldet ud.

 Luther og hans medarbejdere udførte et ædelt arbejde for Gud; men da de kom fra den romerske kirke, havde de selv troet og forsvaret dens lære, kunne det ikke forventes at de kunne se alle disse fejl. Det var deres arbejde at bryde Roms lænker og give Bibelen til verden; alligevel var der vigtige sandheder som de ikke opdagede, og alvorlige vildfarelser som de ikke trak tilbage. De fleste af dem fortsatte med at helligholde søndagen sammen med andre hedenske højtider. De så faktisk ikke at de havde guddommelig autoritet, men troede at den skulle overholdes som en almindelig velkendt tilbedelsesdag. Der var nogle blandt dem, som ærede det fjerde buds sabbat. Bland kirkereformatorerne burde dem som stod og forsvare sandheden og blev ignoreret, få en ærværdig placering, endog hos protestanterne, som fastholdt gyldigheden af det fjerde bud og den bibelske sabbats forpligtelse. Når reformationen fejede det mørke bort som hvilede over hele kristendommen, kom sabbatsholderen hen til lyset i mange lande.

 Dem som fik Reformationens store velsignelser gik ikke så ædelt frem på stien som ædelt Luther indtog dem. Nogle få trofaste mænd rejste sig fra tid til anden for at proklamere nye sandheder, og afsløre vildfarelser der har være gemt længe, men de fleste, ligesom jøderne på Kristi tid, eller papisterne på Luthers tid, gik ikke med til at tro som deres fædre troede, og leve som de levede. Derfor blev religionen igen degeneret til formalisme; og der blev værnet om vildfarelser og den overtro skulle være lagt til side, om havde kirken fortsat med at vandre i lyset af Guds ord. Således døde reformationen gradvist ud, indtil der var så stort behov for reform i de protestantiske kirker, ligesom i den romerske kirke på Luthers tid. Der var den samme åndelige sløvhed, den samme respekt for menneskers mening, verdslighedens ånd, den samme erstatning af mennesketeorier med Læren i Guds ord. Stolthed og overdådighed fik næring under religionens forklædning. Kirkerne blev fordærvede ved at alliere sig med verden. Således blev de store principper fornedret, som Luther og hans medarbejdere havde arbejdet og lidt så meget for.

 Da Satan så at han ikke fik knust sandheden ved forfølgelse, greb han til den samme kompromiserende plan, som førte til det store frafald og dannelsen af den romerske kirke. Han lokkede kristne til at alliere sig med sig selv, nu ikke med hedenskabet, men med dem som viste sig at være afgudsdyrkere, ved deres tilbedelse af denne verdens Gud.

 Satan kunne ikke længere holde Bibelen borte fra folk; Den var kommet inden for alles rækkevidde. Men han forledte tusinde til at antage falske fortolkninger og usunde teorier, uden at ransage Bibelen, og selv lære sandheden. Han havde fordærvet Bibelens læresætninger; og traditioner, som fordærvede millioner, slog dybe rødder. Kirken opretholdt og forsvarede disse traditioner, i stedet for at kæmpe for den tro der en gang var givet de hellige. Og så længe de ikke var helt klar over deres farlige situationer, nærmede kirken og verden sig hurtigt den mest alvorlige og momentære periode i jordens historie – perioden hvor Menneskesønnen åbenbares.