Arbejdet for de velhavende og indflydelsesrige

  Bør ikke forsømmes
Der er en gerning, som bør udføres for de velstående. Det er nødvendigt, at man leder dem til at forstå deres ansvar som dem, der er betroet Himmelens gaver. De behøver at blive mindet om, at de skal aflægge regnskab for ham, som skal dømme levende og døde. Den rige har brug for den gerning, du kan udføre for ham i kærlighed og gudsfrygt. Alt for ofte stoler han på sin rigdom og er ikke klar over den fare, han er i. Det er nødvendigt, at han får øjnene op for de værdier, der varer evigt.

  De, der nyder anseelse i verden på grund af deres uddannelse, rigdom eller stilling, får sjældent nogen personlig henvendelse med hensyn til deres sjæls behov. Mange af Kristi forkyndere nærer betænkeligheder ved at henvende sig til dem. Det burde ikke være sådan. Dersom et menneske var ved at drukne, ville vi ikke blive stående og se ham drukne, fordi han var sagfører, grosserer eller dommer. Hvis vi så mennesker, der var ved at styrte sig ud over en afgrund, ville vi ikke undlade at kalde dem tilbage, hvad deres beskæftigelse og stilling i livet end var. Vi burde heller ikke tøve, når det gælder om at advare mennesker om den fare, deres sjæl er i. Ingen burde forsømmes, fordi de tilsyneladende er helt optaget af verdslige anliggender.

 Vor sjæl burde have møje for personer i høje embeder, vi bør give dem den nådige indbydelse til at komme til bryllupsfesten.

 Herren ønsker, at velhavere skal omvendes og være ham behjælpelige i arbejdet for andre mennesker. Han ønsker, at de, der kan bistå i arbejdet for en reform og genoprettelse, skal se det herlige sandhedslys og få karakteren forvandlet og ledes til at bruge deres betroede midler i hans tjeneste. Han ønsker, at de skal bruge de penge, han har lånt dem, til at gøre godt med og åbne mulighed for, at evangeliet kan blive forkyndt for alle samfundslag nær og fjern.

 De, der hører til de højere klasser i samfundet, bør opsøges med venlighed og forståelse. Mænd i forretningsverdenen, i høje betroede stillinger, mænd med evner til at opfinde og med videnskabelig indsigt, talentfulde mænd, evangeliets forkyndere, hvis tanker ikke har været henvendt på de særlige sandheder for vor tid - disse mennesker burde være de første, der skulle høre kaldet. Indbydelsen må gives til dem.

 Der er begået en fejl, idet man ikke har søgt at nå præster og de højere klasser med sandheden. Man har i alt for høj grad undgået dem, der ikke tilhører vor tro. Skønt vi ikke skulle omgås dem for at påvirkes af dem, findes der overalt ærlige mennesker, for hvem vi burde arbejde forsigtigt, klogt og forstandigt, fulde af kærlighed til deres sjæle. Der burde samles midler til uddannelse af mænd og kvinder, som kunne virke for disse højere klasser, både her og i andre lande.

  Særlig egnede arbejdere
Der er nogle, som særlig egner sig til at arbejde iblandt de højere klasser. Disse bør søge Gud om visdom til at forstå, hvorledes de kan nå disse mennesker, ikke blot for at stifte tilfældigt bekendtskab med dem, med for ved personlig bestræbelse og levende tro at kunne vække dem til forståelse af sjælens trang og lede dem til kundskab om sandheden, som den er i Jesus.

 Lad dem, som virker for de højere klasser, optræde med sand værdighed og huske på, at engle er deres ledsagere. Lad dem fylde sindets og hjertets skatkammer med: ”Der står skrevet.”

 Ved hver bestræbelse for at nå de højere klasser har den, som tjener Gud, brug for en stærk tro. Hindringerne kan synes uoverstigelige, men i det dybeste mørke er der dog lys foroven.

 Gud har brug for alvorlige, ydmyge tjenere, der vil bringe evangeliet til de højere klasser.

  Resultaterne sikret på forhånd
Der kan komme til at ske undere i form af virkelige omvendelser - undere, som endnu ikke lader sig skimte. De største mænd på denne jord er ikke udelukkede fra Guds undergørende magt. Hvis de, som arbejder i fællesskab med ham, vil gribe lejligheden, når den viser sig, og gør deres pligt både tappert og trofast, vil Gud omvende mænd, der står i ansvarsfulde stillinger, kloge og indflydelsesrige mennesker. Ved Helligåndens kraft vil mange komme til at gå ind for de guddommelige principper. Når de er omvendt til sandheden, vil de blive Guds villige hjælpere til at bringe lyset til andre. De vil få en særlig opgave med andre sjæle af denne forsømte klasse. Både tid og penge vil blive viet til Herrens tjeneste, og menigheden vil komme til at vinde ny virkeevne og kraft.

 Mange af dem, der hører til de højere klasser i samfundet, er sorgbetyngede og trætte af verdens tomhed. De længes efter en fred, som de ikke ejer. Blandt de højeste rangklasser findes der mennesker som hungrer og tørster efter frelse. Mange ville tage imod hjælp, dersom Herrens tjenere ville henvende sig personligt til dem med venlighed og med et hjerte, der var fyldt med Kristi ømme kærlighed.

  Nogle af Bibelens rige mænd
Ætioperen var en fornem mand med stor indflydelse. Gud så, at når han var omvendt, ville han give det lys, han havde modtaget, videre til andre, og at han ville bruge sin indflydelse til evangeliets fremme. Guds engle kom denne sandhedssøger til hjælp, og han blev draget mod Frelseren. Ved Helligåndens medvirken bragte Herren ham i kontakt med en, som kunne føre ham til lyset.

 Nu, hvor jøderne prøvede at tilintetgøre den unge menighed, kom Nikodemus frem for at forsvare den. Nu var han ikke mere forsigtig og tvivlende, men han opmuntrede disciplenes tro og benyttede sin rigdom til hjælp for opretholdelsen af menigheden i Jerusalem og til at fremme evangeliets tjeneste. De, som tidligere havde vist ham ærbødighed, foragtede og forfulgte ham nu, og han blev fattig på denne verdens gods. Dog vaklede han aldrig i sit forsvar for troen.