Finanser

 Virksomheden hæmmes, fordi de, der bekender sig til at følge Kristus, ikke viser lydighed mod evangeliets principper. Den slappe måde, hvorpå nogle kolportører, både gamle og unge, har udført deres arbejde, viser, at de har vigtige lektier at lære. Meget tilfældigt arbejde på må og få er blevet fremstillet for mig. Nogle har vænnet sig til ligegyldighed med deres økonomi, og denne ligegyldighed er blevet indført i Guds værk. Hjemmemissionsforeninger og forlag er blevet dybt indviklet i gæld, fordi kolportører har undladt at betale deres gæld. Kolportører har følt sig urigtigt behandlet, når de blev anmodet om punktlig betaling for de bøger, de fik fra forlagene. Men at kræve punktlig indbetaling er den eneste måde, hvorpå en forretning kan drives

 Dørene lukkes og låses.
Forholdene bør lægges således til rette, at kolportører har tilstrækkeligt at leve af uden at måtte overskride deres kredit. Døren til denne fristelse må lukkes og låses. Hvor ærlig en kolportør end måtte være, vil der i hans arbejde let indtræffe situationer, som vil blive en stor fristelse for ham.

 Dovenskab og magelighed er ikke frugter på kristentræet. Ingen kan øve utroskab eller uærlighed i behandlingen af Herrens midler og stå uden skyld for Gud. Alle, der gør dette, fornægter Kristus i handling. Skønt de bekender sig til at holde og lære Guds lov, forsømmer de at hævde og efterleve dens principper.

 Herrens materielle værdier bør behandles med troskab. Herren har betroet menneskene liv og sundhed og tænkeevner. Han har skænket dem fysisk og åndelig styrke, som de skal gøre brug af; og burde ikke disse gaver benyttes med troskab og flid til hans navns ære? Har vore brødre betænkt, at de må aflægge regnskab for alle de talenter, de har fået i eje? Har de købslået klogeligt med deres Herres gods, eller har de skødesløst ødslet med hans midler, og er de nedtegnet i Himmelen som utro tjenere? Mange bruger deres Herres penge til at gøre sig livet behageligt for; de opnår ingen erfaring i selvfornægtelse, men giver penge ud til forfængelige ting og forsømmer at bære korset efter Jesus. Mange, Gud gav særlige og dyrebare anledninger, har forspildt deres liv og befinder sig nu i lidelse og savn.

 Gud opfordrer til, at der indføres afgjorte forandringer i de forskellige grene af virksomheden. Det forretningsmæssige i forbindelse med Guds sag bør være præget af større præcision og nøjagtighed. Man har end ikke forsøgt en virkelig anstrengelse for at gennemføre en nødvendig reform.

 Kolportører forventer økonomisk hjælp.
Nogle kolportører venter, at når de kommer i vanskelighed, bør man hjælpe dem ved at tage penge af kassen for så på ny at yde dem støstte, når de atter kommer i forlegenhed. De, som forvalter midler i kassen, må holde nøje øje med, at beholdningen ikke går med til sådanne udbetalinger. Når arbejderne ikke ved kolportagen kan tilføre kassen hver eneste krone, som med rette tilhører den, bør man lade dem afbryde øjeblikkelig. De bør ikke give sig af med at kolportere, medmindre de kan bringe midler i kassen i stedet for at berøve den.

 Ikke pådrage sig gæld.
Alle må øve sparsommelighed. Ingen arbejder må indrette sine affærer på en sådan måde, at han pådrager sig gæld. Den skik at trække af kassen, før pengene er fortjent, er en snare. På denne måde indskrænkes pengemidlerne, således at arbejderne ikke kan underholdes i missionsgerningen. Den, der frivilligt går i gæld, indvikler sig i det af de garn, Satan sætter ud for at fange sjæle.