Sandhedens kraft til at overbevise og omvende sjæle.

 Det er ved den guddommelige nådes forvandlende indflydelse på menneskehjerter, kraften i sandhedens ord åbenbarer sig. Forkyndt på steder, hvor det endnu ikke har lydt, gør budskabet indtryk på hjerterne. Det synes at have større kraft til at forvandle karakteren, end det har, når det bliver fremholdt for sådanne, som har kendskab til dets virkning. Sandheden har ringe magt over deres hjerter, der af hensyn til egen fordel vandrer i strid med dens undervisning - sådanne, som følger en bane, der er i strid med sandhedens principper. Sådanne bekender sig vel til at tro Guds ord, men de giver intet bevis på, at de helliges derved.

 Sandheden skal tage viljen i besiddelse hos mennesker, som aldrig før har hørt den. De vil indse syndens syndighed og deres omvendelse vil være grundig og oprigtig. Herren vil virke på hjerter som ikke tidligere har været under påvirkning, hjerter, som ikke før har set hvor afskyelig synden er.

 Kristus syndens eneste virkelige besejrer.
Kristus er den eneste, der virkelig har sejret over synden. Lad det fulde lys fra hans liv strømme ind i sjælen hos dem, der er i mørke. Ved evangeliets umiddelbare kraft er tusinder blevet omvendt på een dag.

 Syndesns omvendelse
Når en synder bliver sig den kendsgerning bevidst, at det kun er gennem Kristus, han kan opnå et evigt liv; når han indser, at lydighed mod Guds ord er betingelsen for indgang i Guds rige; når han set Kristus som en soning for synd - da kommer han til Frelseren i ydmyghed og bodfærdighed, bekender sine synder og søger tilgivelse. Hans Sjæl får et indtryk af Guds majestæt og herlighed. Han får en så dyb følelse af længsel efter tilgivelse og et evigt liv i fred og renhed og glæde, at han helt overgiver sig i Guds hånd.

 Syndere bliver arbejdere.
Det er blevet mig pålagt at sige, at enkelte, der tilsyneladende er mest hengivne til synd, men i hvis sjæl lyset trænger ind med sin glans, vil blive de mest frugtbringende arbejdere på steder, hvor der findes netop sådanne syndere, som de selv engang var.

 Skrevet for kolportører.
Jeg skriver dette, fordi de, der beskæftiger sig med kolportørgerningen og med at gå fra hjem til hjem, ofte træffer mænd og kvinder, som efter deres udseende at dømme er grove og frastødende, men som vil blive nogle af de mest loyale og standhaftige tilhængere. Sandhedens ånd har i sandhed sin værdi i enhver menighed. De, som Herren bruger, har måske ikke altid den udvortes politur; men dersom de besidder en retskaffen karakter, er de dyrebare i Herrens øjne.

 Den strengeste retskaffenhed.
Efter som enden nærmer sig, vil Guds værk vokse i styrke og renhed og hellighed. Arbejderne vil fyldes med kærlighed til Gud og til hinanden. De vil værne om den strengeste retskaffenheds principper. Når den sande grundtone bliver anslået, vil Gud åbenbare sig som en barmhjertig og kærlig Gud. Engle fra himmelen vil komme menighedens medlemmer på jorden nær for at hjælpe dem i deres trang. Lad os altid huske, at vi er Guds medarbejdere. I samarbejde med himmelske kræfter vil vi føre hans gerning frem mod afslutningen med sang og med glæde i hjertet. En hellig nidkærheds ild vil blive tændt i hver eneste sjæl. Den ene skare efter den anden vil forlade fjendens rækker for at komme Herren til hjælp mod de vældige.

 En dybere erfaring.
Guds arbejdere må opnå en langt dybere erfaring. Hvis de overgiver alt til ham, vil han virke mægtigt for dem. De vil hejse sandhedens banner på befæstninger, som Satan indtil den tid har holdt og med sejrsråb tage dem i besiddelse. De bærer mærkerne efter kampen, men det trøstefulde budskab kommer til dem, at Herren vil lede dem videre fremad, sejrende og for at sejre.

 Verden vil blive forandret.
Når Guds tjenere med helliget nidkærhed samarbejder med guddommelige redskaber, vil forholdene i denne verden forandres og snart vil jorden med fryd modtage sin Konge. Da skal "de forstandige "De indsigtsfulde skal stråle som himmelhvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid." Dan 12,3. stråle som himmelhvælvingens glans og de, som førte de mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid".