Kap. 38 - Videnskab og åbenbaring.

 Tåben har sagt i sit hjerte: Der er ingen Gud. Jordens mægtigste intelligensvæsener kan ikke fatte Gud. Hvis Han åbenbarer Sig fuldt ud for mennesker, er det ved at tilsløre Sig Selv i mysterier. Det er forbi med at finde Hans veje. Mennesker må altid søge og altid lære; og alligevel er der en uendelighed på den anden side. Kunne de forstå Guds hensigter, visdom, kærlighed og karakter til fulde, ville de ikke tro på Ham som et ubegrænset væsen, og stole på Ham med interesse for deres sjæle. Hvis de kunne favne Ham, ville Han ikke længere stå som den højeste.

 Der er mennesker som mener at de har gjort forunderlige opdagelser i videnskaben. De citerer lærte menneskers meninger som de ser dem som ufejlbarlige og lærer videnskabelige slutninger som sandheder der ikke kan diskuteres. Og Guds Ord, som gives som en lampe for foden for den verdens-trætte rejsende, bedømmes efter den standard, og erklæres for mangelfuld.

 Den videnskabelige undersøgelse som disse mænd har hengivet sig til, har vist sig at være en snare for dem. Den har omtåget deres sind, og de er drevet over i skepsis. De har en overbevisende magt; og i stedet for at se på Kilden til al visdom, jubler de over den overfladiske kundskab de har vundet. De har ophøjet (307) deres menneskelige visdom til en modsætning mod den store og mægtige Guds visdom, og har dristet til at gå i strid med Ham. Det inspirerede ord erklærer disse mænd for at være "tåber."

 Frugten af skepsis.
Gud har ladet en strøm af lys udgyde over verden, for at opdage videnskab og kunst; men når bekendende videnskabsmænd forelæser og skriver over disse emner blot fra en menneskeligt ståsted, vil de visselig komme til forkerte konklusioner. Hvis de største tanker ikke ledes af Guds Ord i deres undersøgelse, vil de forvirres i deres forsøg på at undersøge forholdet mellem videnskab og åbenbaring. Skaberen og Hans værker er ud over deres opfattelse; og fordi de ikke kan forklare disse ved naturlige love, betragtes Bibelens beretning som upålidelig. Dem som betvivler pålideligheden i det gamle og nye testamentes optegnelser, vil ledes til at gå et skridt længere, og betvivle Guds eksistens; og lader deres anker hejse op og overlades til at blive slået mod vantroens klipper.

 Moses skrev under Guds Ånds vejledning, og en rigtig teori om geologi vil aldrig hævde opdagelserne, som ikke kan forenes med hans udtalelser. Den tanke som mange snubler over, at Gud ikke skabte da Han bragte verden i eksistens, begrænser kraften fra Den Hellige af Israel.

 Prøv videnskaben ved Guds Ord. - Når mange finder at de er ude af stand til at måle sig med Skaberen og hans værker og måler den med deres egne ufuldkomne videnskundskab, så betvivler de Guds eksistens og tillægger naturen uendelig kraft. Disse personer har mistet troens enkelhed, og fjerner sig langt fra Gud i sind og ånd. Der bør være en fast tro på guddommeligheden i Guds Hellige Ord. Bibelen skal ikke prøves af menneskers videnskabs-ideer, men videnskab skal prøves af denne ufejlbarlige standard. Når Bibelen udtaler sig om kendsgerninger i naturen, må videnskaben sammenlignes med det skrevne Ord, og en korrekt forståelse af begge vil (308) altid vise sig at være i harmoni. Det ene modsiger ikke det andet. Al sandhed, uanset om det er i naturen eller åbenbarelse, vil stemme.

 Videnskabelig undersøgelse vil åbne tankerne hos de virkelige kloge, med umådelige tanker og information. De vil se Gud i Hans gerning, og vil prise Ham. Han vil være den første og bedste for dem og tankerne vil kredse sig om Ham. Skeptikere, som læser Bibelen for at komme med indvendinger, vil, i deres uvidenhed, hævde at finde klare modsigelser mellem videnskab og åbenbaring. Men menneskets mål af Gud vil aldrig være korrekt. Det sind der ikke oplyses af Guds Ånd, vil altid være i mørke, med hensyn til Hans kraft.

 Åndelige ting skal erkendes åndeligt. Dem som ikke har en livsvigtig union med Gud vakler fra den ene vej til den anden; de sætter menneskers meninger frem for sig, og Guds Ord i baggrunden. De griber menneskelige påstande, som dom mod synd er i modsætning til Guds godgørende karakter, og så længe de dvæler over uendelig godgørenhed, forsøger de at glemme at der er noget sådant som en uendelig retfærdighed.

 Når vi har de rigtige synspunkter på Guds kraft, storhed og majestæt, og på menneskets svaghed, skal vi foragte de kloge formodninger som jordens såkaldte store mænd gør, som ikke har noget af himlens ædelhed i deres karakter. Der er intet som mennesker skal roses af eller ophøjes for. Der er ingen grund til at sætte lid til de lærtes meninger, så længe de måler guddommelige ting med deres egne fordrejede forestillinger. Dem som tjener Gud er de eneste hvis mening og eksempel er sikkert at følge. Et helliget hjerte opkvikker og forstærker de mentale kræfter. En levende tro på Gud tildeler energi; den giver en stille og hvilende ånd, og karakterstyrke og -forædling.

 Gud kan virke over Sine love. - Videnskabsmænd tror at de, med deres større begrebsopfattelser, kan omfavne Guds visdom, som han har gjort eller kan gøre. En fremherskende tanke er at Han er (309) bundet og begrænset til Sine egne love. Mennesker hverken fornægter eller ignorer hans eksistens, eller tænker på at forklare alt, endog Hans Ånds virke på menneskehjertet, i lyset af naturlige love; og de har ikke længere ærefrygt for Hans navn eller frygter Hans kraft. Så længe de tror de vinder alt, laver de bobler, og mister dyrebare anledninger til at lære Gud at kende. De skal ikke tro det overnaturlige, ikke indse at naturlovenes Forfatter kan arbejde over disse love. De fornægter Guds krav, og forsømmer deres egne sjæles interesser; men Hans eksistens, Hans karakter, Hans love er kendsgerninger som tænkende mennesker, med de højeste talenter ikke, kan overtræde.

 Den inspirerede pen beskriver derved Guds kraft og majestæt: " Hvem har udmålt vandet i sin hule hånd, afgrænset himlen med udspændte fingre? Hvem har målt jordens støv i tønder, vejet bjergene på vægten og højene på vægtskåle? . . . . . Nej, folkene er som dråber i en spand, de regnes som støv på vægtskåle, de fjerne øer vejer kun som fnug; Libanon slår ikke til som brænde, og dets vildt slår ikke til som offerdyr. Alle folkene er som intet imod ham, de regnes som intethed og tomhed for ham. Med hvem vil I sammenligne Gud. . . . . . Det er ham, der troner over jordens flade, men alle dens beboere er som græshopper; han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i." (Es. 40,12-22)

 Guds karakter fortolkes i hans gerninger. - Naturen er en kraft, men naturens Gud er ubegrænset kraft. Hans gerninger fortolker hans karakter. Dem som dømmer Ham ud fra Hans hænders værk, og ikke ud fra store mænds antagelser, vil se Hans nærhed i alt. De ser Hans smil i det glade solskin, og Hans kærlighed og omsorg for mennesker i efterårets rige marker. Endog jordens pryd, som ses i det levende grønne græs, de elskede blomster i enhver afskygning, og de knejsende og varierende træer i skoven, bevidner om vor Guds (310) ømme og faderlige omsorg, og om Hans ønske for at gøre Hans børn lykkelige.

 Den store Guds kraft vil udøves til gavn for dem som frygter ham. Lyt til profetens ord: "Ved du det ikke har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes." (versene 28-31)

 I Guds ord stilles der mange spørgsmål, som den mest grundige elev aldrig kan besvare. Opmærksomheden henledes på disse emner for at vise os hvor mange ting der er, også blandt hverdagslivets almindelige ting, som begrænsede mennesker, med al deres pralende visdom, aldrig vil kunne fatte til fulde.

 Videnskab en hjælp til at forstå Gud. - Alle filosofiske systemer der er udtænkt af mennesker fører til forvirring og skam, når Gud ikke genkendes og æres. At miste troen på Gud er frygteligt. Velstand kan ikke være en velsignelse for nationerne eller enkeltpersoner, når en tidligere tro på Hans ord er gået tabt. Ikke andet end det som tendenser til det evige er helt stort. Sandhed, retfærdighed, barmhjertighed, renhed og kærlighed til Gud, er uforgængeligt. Når mennesket besidder disse kvaliteter, bringes de i nær relation til Gud, og er kandidater til den højeste ophøjelse som slægten kan hæve sig til. De vil være ligeglad med menneskelig pris, og vil være hævet over skuffelser, trætte, og mundhuggeri, og overlegne påstande.

 Han som er besjælet af Guds Ånd vil lære den sikre tillids lektie. Tage det skrevne Ord som sin rådgiver og vejleder, i videnskaben vil han finde en hjælp til at forstå Gud, men han vil ikke blive ophøjet, før han, i sin egen blinde indbildning, bliver en tåbe i hans (311) tanker om Gud. - Signs of the Times, 13. marts, 1884.

 Religionens forskrifter og principper er de første skridt til anskaffe sig kundskab, og ligger ved fundamentet for en sand uddannelse. Kundskab og videnskab må indgydes liv af Guds Ånd for at tjene de ædleste fortsæt. Kun den kristne kan gøre rigtig brug af kundskab. For at videnskaben kan værdsættes til fulde, må den ses ud fra et religiøst ståsted. Så vil alle dyrke videnskabens Gud." - Manusskrift 30, 1896.

 Gud, designeren og skaberen.
Vi behøver at blive lukket mere ind i Guds nærhed. Der er behov for at vogte vore egne tanker. Vi lever visselig midt iblandt de sidste dages farer. Vi må vandre sagtmodigt for Gud, under dyb ydmyghed; for det er kun under en sådan vi ophøjes.

 Oh, hvor lidt kan mennesker dog forstå Guds fuldkommenhed, Hans allestedsnærværelse som er forenet med Hans mægtige kraft. En menneskelig kunstner modtager sin forstand fra Gud. Han kan kun forme sit værk mod fuldkommenhed, ud fra de materialer der er blevet tilberedt til hans arbejde. Med sin begrænsede kraft kan han ikke skabe eller danne sine materialer til sit værk, hvis den Store Designer ikke havde været før ham, og først givet ham de nødvendige fremskridt i hans fantasi.

 Herren Gud befaler at tingene bliver skabt. Han var den første designer. Han er ikke afhængig af mennesker, men indbyder nådigt menneskers opmærksomhed, og samarbejder med dem til et større og højere mønster. Så tager mennesker al ære til sig selv, og bliver hævet over skyerne af sine medmennesker som et meget bemærkelsesværdigt geni. Han ser ikke større ud end et menneske. Den første sag er glemt. . . . .

 Jeg er bange for at vi i det hele taget har får billige og tarvelige tanker. "Se, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig." Lad ingen driste sig til at begrænse den Hellige af Israel's kraft. Der er gætterier og spørgsmål om Guds værk. "Tag dine sko af dine fødder, for det sted du (312) på er hellig grund." Ja, engle er Guds tjenere på jorden, de gør Hans vilje.

 Alle ting rejste sig for Ham, da hans stemme lød. - Ved dannelsen af vor verden, blev Gud ikke anset for at være en forudgående substans eller sag. For "de ting som kan ses, blev ikke gjort af ting, som kommer til syne." På den anden side fremstod alle ting, materielt eller åndeligt, for Herren Jehova ved hans røst, og blev skabt for Hans eget formål. Himlene og hele dens hær, jorden og alt hvad der er deri, er ikke blot Hans hænders værk, det kom til eksistens ved åndepust fra Hans mund.

 Herren beviste at Han, ved Sin kraft, på et kort tidspunkt kan opløse hele naturens mønster. Han kan vende tingene op og ned, og ødelægge de ting, som mennesker har bygget op på deres faste og materielle måde. Han "fjerner bjergene," Han "vælter dem i sin vrede," Han "ryster jorden ud af sit sted, og dens fundament skælver." "Himlens fundament skælver og forbavses over hans irettesættelse." "Bjergene skælver ved Ham, og bakkerne opløses, og jorden brændes op i Hans nærhed." - Manusskrift 127, 1897.