Herren kommer

1979. andagtsbog.


Herren kommer!
1. januar - Jesu første komme

2. januar - Lektien om Betlehem
3. januar - Da nu Jesus var født -
4. januar - Håbet om Herrens genkomst
5. januar - Grundtonen i den Helligeskrift
6. januar - Reformationernes tro
7. januar - Nøglen til historien
8. januar - De samme skuffelser
9. januar - Jævne mænd forkyndte budskabet
10. januar - Sandheden vil sejre
11. januar - Fremskynde vor Herres genkomst
12. januar - Den tredje engels sidste advarsel
13. januar - Han skal være konge i evighedernes evigheder
14. januar - Profetien om Ellias' komme
15. januar - Ophøj Jesus som det centrale
16. januar - Marken er verden
17. januar - Guds straffedomme er i landet
18. januar - En bedre og renere vej
19. januar - Når det høje råb lyder
20. januar - De trofaste vil ikke svigte
21. januar - Arbejde for at vinde blot én sjæl
22. januar - Studér Daniel og Åbenbaringen
23. januar - Ufordragelighed og forfølgelse
24. januar - Menigheden vil ikke bukke under
25. januar - Vækkelsen bliver efterlignet
26. januar - En overmodig og letsindig tøven
27. januar - En himmel at vinde
28. januar - Salige er de som våger
29. januar - Forfærdelige ting på alle kanter
30. januar - Bed og arbejd
31. januar - Skal vi græde eller glæde os?

Er vi rede for hans komme?
1. februar - Det store øjeblik

2. februar - Et højt mål
3. februar - Guds folk bliver vejet
4. februar - Kan du bestå prøven
5. februar - en ufejlbar vejleder
6 februar - Bede til forsvar
7 februar - Hvad der mætter sjælen
8. februar - Moralsk uafhængighed
9. februar - Er der afguder her?
10. februar - Ransag dig selv
11. februar - Nærgående spørgsmål
12. februar - Tør du være anderledes
13. februar - Ryk tvivlen op med rod
14. februar - Åndelige kæmper eller dværge?
15. februar - Kloge eller uforstandige
16. februar - Nu-altid nu
17 februar - Den sidste vagt
18. februar - Den eneste trygge vej
19. februar - Den tro som er virksom
20. februar - Vogt jer for Satans redskaber
21. februar - forklædte fristelser
22. februar - Hvorfor Kristus udsætter sit komme
23. februar - et mål at nå
24. februar - Ikke tid til at arbejde for Djævelen
25. februar - Satans sidste felttog
26. februar - Gennem portene til himmelen
27. februar - Synet står ved magt
28. februar - En sikker tilflugt

Skikkethed for himlen
1. marts - En krise forude

2. marts - Lægedom for syndbetyngede sjæle
3. marts - Et helt nyt liv
4. marts - Det vigtigste i livet
5. marts - Himmelens rene hvide perle
6. marts - Kristus den eneste frelser
7. marts - Smag selv
8. marts - Borgere i himmelen
9. marts - Større kundskab om Gud
10. marts - Den højeste form for meditation
11. marts - Der kræves en hvid klædning
12. marts - Glæden ved at lyde
13. marts - Bearbejdningen i guds værksted
14. marts - Legemlig sundhed og ædle tanker
15. marts - Livets sæd og høst
16. marts - Den karakter som himmelen anerkender
17. marts - Gå op ad Petersstigen
18. marts - Sjælens åndedræt
19. marts - Hemmeligheden ved fremgang
20. marts - Tro uden at tvivle
21. marts - Rene i hjerte og liv
22. marts - Bibelsk helliggørelse
23. marts - Vær på vagt over for satans påfund
24. marts - Upåvirket af enhver fristelse
25. marts - Hvorfor prøvetiden er forlænget
26. marts - Din sag kommer for
27. marts - Solid grund at bygge på
28. marts - Skriften er vort værn
29. marts - Gud vil holde sit løfte
30. marts - En dyb og levende erfaring
31. marts - Gør jer rede, gør jer rede, gør jer rede

Budskabet om hans komme
1. april - Det vigtigste arbejde her i verden

2. april - Korsets budskab
3. april - Tilskyndet af kærlighed
4. april - Hvor arbejdet skal begynde
5. april - En verden i nød
6. april - Arbejde fra hus til hus
7. april - Vidne mand-til-mand
8. april - Blæs alarm!
9. april - Guds særlige budskab for vor tid
10. april - Afgørelsens time
11. april - Leve for at frelse andre
12. april - Vejen til livet
13. april - I fællesskab med Kristus -
14. april - Frelserens repræsentanter
15. april - En karakter som verden vil anerkende
16. april - Det vidnesbyrd som verden trænger til
17. april - Når Gud udfylder manglerne
18. april - Forkyndelse i Åndens kraft
19. april - Se Guds lam
20. april - Gud kræver en reform
21. april - Lær at leve sundt
22. april - Selvforglemmelsens dyd
23. april - De unge som Guds redskaber
24. april - Arbejde for ethvert alderstrin
25. april - Hvorfor så mange ledige?
26. april - Alt hvad vi ejer tilhører Gud
27. april - Et dobbelt liv
28. april - Misforstået nidkærhed
29. april - En fast grundvold
30. april - Himmelen venter på dig

Tegn på Kristi genomst
1.maj - Gud vil lede sit folk

2. maj - Satan fordobler sine anstrengelser
3. maj - En skæbnesvanger strid er forestående
4. maj - Fordrejer den hellige skrift
5. maj - Falske teorier om Gud
6. maj - Farerne ved den falske erkendelse
7. maj - Et af Satans allersnedigste bedrag
8. maj - Tider og timer
9. maj - Som det gik til i noas dage
10. maj - Stor rædsel vil snart komme
11. maj - Ungdommen og narkotikaproblemet
12. maj - Hedenske magter mere fremtrædende
13. maj - Larm i byerne
14. maj - Fordommene tager til
15. maj - En hang efter nøgenhed
16. maj – Fredsforkyndere
17. maj - Indtryk og kriminalitet
18. maj - Spiritisme og revolution
19. maj - Tag jer i agt for prøver, mennesker opstiller
20. maj - Djævelen kan udføre helbredelser
21. maj - Den skælvende jord
22. maj - Tegn på himmelen
23. maj - Stjernerne skal falde ned
24. maj - Det osmanniske rige i profetien
25. maj - Lav moral
26. maj - Sværmeri og tungetale
27. maj - Prøv alt
28. maj - Efterligninger
29. maj - Pas på dem der volder splid
30. maj - Følgerne af falske syner
31. maj - Stil jer i rækkerne

Begivenheder forud for genomsten
1. juni - Kommende begivenheder klart beskrevet

2. juni - Beredelsen for hvad der forestår
3. juni - Grundlaget for det afgørende slag
4. juni - Djævelens strategi over for sabbatsholdere
5. juni - Dyrets billede oprettes
6. juni - Frafald baner vejen
7. juni - Spiritismens rolle i satans bedrageri
8. juni - Ånderne og søndagslovene
9. juni - Den falske vækkelse
10. juni - Hvordan dyrets billede bliver til
11. juni - Sabbaten forkyndes mere fuldstændigt
12. juni - Den anden engels budskab bliver gentaget
13. juni - Spørgsmålet om sabbat eller søndag bringes til en afgørelse
14. juni - Symbolikken i de tre engles budskaber
15. juni - Væbnet krig i de sidste dage
16. juni - Urolige tider meget nær
17. juni - Guds folk får skylden for ulykkerne
18. juni - Sabbatsholdere bør færdes med visdom
19. juni - Missionsarbejde om søndagen
20. juni - Guds lov krænket i Amerika
21. juni - Signalet til at forlade de store byer
22. juni - Madvarer og landejendomme i de sidste dage
23. juni - Fagforeninger og selskaber
24. juni - Forbudt at købe og sælge
25. juni - Bearbejd byerne udefra
26. juni - Lindring af fysisk lidelse
27. juni - Søndagsloven forlanges adlydt
28. juni - Protestantismen slutter sig sammen med pavemagten
29. juni - To store klasser af kristne
30. juni - De mange røster forvirrer

Menighedens ildprøve og vidnesbyrd
1. juli - Det trefoldige forbund af religiøse kræfter

2. juli - Satan og det trefoldige forbund
3. juli - Sandheden bliver forfalsket
4. juli - De forenede stater i profetien
5. juli - Protestanter og katolikker skaber forfølgelse
6. juli Forfulgt for Kristi skyld
7. juli - Tidligere brødre de værste fjender
8. juli - Forrådt af venner og slægtninge
9. juli - Under trussel om dødsstraf
10. juli - Martyrer i de sidste dage

11. juli - Rystelsens tid
12. juli - Et syn om rystelsen
13. juli - Forening og adskillelse under det høje råb
14. juli - Menigheden ser ud til at skulle falde
15. juli - Menighedens renselse
16. juli - Satan fremstiller sig som Kristus
17. juli - Satan fremstiller sig som Kristus ... II
18. juli - Satans mirakler
19. juli - Satans mirakler – II
20. juli - Guds folk sættes på prøve
21. juli - Forfærdelige ting af overnaturlig karakter
22. juli - Guds segl og dyrets mærke
23. juli - Beseglingen og sildigregnen
24. juli - Levningen og beseglingen
25. juli - Alle lande følger Amerika
26. juli - Lige før enden
27. juli - Nationens undergang en følge af nationalt frafald
28. juli - Verden står guds folk imod
29. juli - Engelen i åbenbaringen 18
30. juli - Tidligregn og sildigregn
31. juli - Tid en til at stå op

Helliggørelse, beseglingen og helligdommen
1. august - I disse prøvetidens timer

2. august - Hvad der udgør en moralsk karakter
3. august - Karakter er en sjælelig egenskab
4. august - Kristus vor hjælper og forløser
5. august - Det høje mål kan nås
6. august - Opnå den højeste kristne fuldkommenhed
7. august - Fuldkommenhed på det menneskelige område
8. august - Hæderlige motiver og handlinger
9. august - Sejr over dårlige vaner
10. august - Hele mennesket må helliggøres
11. august - I harmoni med Guds lov
12. august - Uægte helliggørelse
13. august - Indtryk, fø lelser, medikamenter
14. august - Trommer, dans og støj
15. august - Ingen plads til stolthed
16. august - Vi frelses dag for dag
17. august - Hvad det vil sige at være omvendt
18. august - Helliggørelsen gælder dem der holder sabbaten
19. august - Blæs alarm!
20. august - Sandhedens rene mærke
21. august - Hvem får seglet?
22. august - Beseglingstiden snart til ende
23. august - Englene kan se guds mærke
24. august - Kendetegnet på Guds folk
25. august - Sabbatens betydning og herlighed
26. august - Sabbaten er guds tegn
27. august - Studer emnet om helligdommen
28. august - Helligdommens renselse
29. august - Belæring fra helligdommen i himmelen.
30. august - Behandlingen af de levendes sag
31. august - Den undersøgende retshandling

Begivenhederne omkring nådetidens afslutning
1. september - Bliver stillet for domstole og rådsforsamlinger

2. september - Vidner for verdens store mænd
3. september - Gør dig rede til at møde din Gud
4. september - Løfte om guddommelig hjælp
5. september - En ny åndsudgydelse
6. september - Krigen ved Harmageddon indledes
7. september - Begivenhederne kommer i en bestemt rækkefølge
8. september - En lille tid med fred
9. september - Der råbes fred og ingen fare
10. september - Guds værk bliver afsluttet
11. september - Gud griber ind
12. september - Nådetiden er omme
13. september - Ingen aner hvornår nådetiden slutter
14. september - En trængselstid som ikke har haft sin mage
15. september - De fire vinde slippes løs
16. september - De syv sidste plager begynder at falde
17. september - Forordning om at ihjelslå Guds børn
18. september - Mærkede til døden
19. september - Engles beskyttelse i trængselstiden
20. september - De gudløse under plagerne
21. september - En trængselstid for Jakob
22. september - Hensigten med trængselstiden
23. september - Herren fæster sit blik på sit folk
24. september - Den store trængselstid
25. september - Højdepunktet i det bedrageriske drama
26. september - Ingen martyrer efter nådetidens ophør
27. september - Guds folks befrielse
28. september - Befrielsen sker ved midnat
29. september - Omvæltning i naturen
30. september - En særlig opstandelse

Begivenheder i forbindelse med genkomsten
l. oktober - En speciel opstandelse af uretfærdige

2. oktober - Elementerne smelter i glødhede
3. oktober - En levende illustration på den syvende plage
4. oktober - Jorden flygter for sin skaber
5. oktober - Guds lov viser sig på himmelen
6. oktober - Dagen og timen for Jesu genkomst bliver forkyndt
7. oktober - Glimt af den gyldne morgen
8. oktober - Kristi andet komme
9. oktober - I klippehuler og jordhuller
10. oktober - Som Kristus åbenbares ved hans andet komme
11. oktober - Dommen ved Kristi genkomst
12. oktober - De som har gennemstunget ham
13. oktober - De gudløse dræber hverandre
14. oktober - Lammets vrede
15. oktober - Gud griber ind ved Harmageddon
16. oktober - Karakteren af det sidste store slag
17. oktober - Vær også I rede
18. oktober - De retfærdiges opstandelse
19. oktober - De slumrende helliges sejr
20. oktober - Opstandelsens mysterier
21. oktober - Det evige liv begynder her
22. oktober - Vi skal kende hverandre
23. oktober - Det salige håb
24. oktober - De retfærdige bliver forvandlet
25. oktober - Jorden affolkes
26. oktober - Satan er bundet
27. oktober - Familien bliver forenet igen
28. oktober - Englene laver kroner til de trofaste
29. oktober - En krone til hver hellig
30. oktober - Vor forløsning nærmer sig
31. oktober - Hans løn er med ham

Himmelen og jorden i de tusinde år
1. november - Satans og hans engles fangenskab

2. november - Vi skal møde vor beskytter
3. november - Indgangen i guds stad
4. november - Usigelig glæde
5. november - De genløstes taknemmelighed
6. november - Himmelen er billig nok
7. november - Endelig hjemme
8. november - Overraskelser når vi kommer i himmelen
9. november - Fuldt tilfredsstillende svar
10. november - Tragt efter det som er oventil
11. november - De frelstes belønning
12. november - Hvad intet øje har set og intet øre hørt
13. november - Livgivende frugt
14. november - Tronen med en regnbue rundt om
15. november - Vi får kongen at se
16. november - De et hundrede og fireogfyrretyve tusinde
17. november - En stor skare af alle folkeslag
18. november - Sjælevinderens løn
19. november - Tænk på de himmelske ting
20. november - Den himmelske verdens herligheder
21. november - Ret blikket mod det evige
22. november - Salige er de som tvætter deres klæder
23. november - Dommen i de tusinde år
24. november - Kristus vender atter tilbage til jorden
25. november Satan løslades af sit fængsel
26. november - De gudløse forbereder angrebet på det ny Jerusalem
27. november - Dommen forkyndes
28. november - Hver en gerning bliver bragt for retten
29. november - Kristus er dommer
30. november Løn og straf

Guds dom og den nye jord
1. december - Et panorama oven over den hellige stad

2. december - Historiske personligheder under dom
3. december - De gudløse indrømmer at Gud er retfærdig
4. december - Ikke en plet på Guds karakter
5. december - Synd og syndere tilintetgøres
6. december - Kun et minde om synden
7. december - Vi hører til kongefamilien
8. december - Tilfredsstillende beskæftigelser
9. december - De nye himle og den nye jord
10. december - Ingen død mere – aldrig
11. december - De frelstes arv
12. december - Edens have bliver genoprettet
13. december - Den evige verdens herligheder
14. december - Hjemme i det ny Jerusalem
15. december - Den evige arv
16. december - Den triumferende menighed
17. december - Uventet løn
18. december - Beskæftigelser på den nye jord
19. december - En uforlignelig musik
20. december - Frelserens fornemste hæderstegn
21. december - Skolen i det hinsidige
22. december - Kristus bliver vor lærer
23. december Vort studium i de kommende tidsaldre
24. december - Uudtømmelige emner
25. december - Vi skal forske i universet
26. december - Utallige verdener at besøge
27. december - Spekulationer om den nye jord
28. december Kærlighedens rige
29. december - Sabbaten i evigheden
30. december - Evig tryghed
31. december - Hvad der venter de frelste i evigheden