Kristus alene

1990. andagtsbog.

Kan købes på Dansk Bogforlag

Kristus, som Guds søn
1. januar - Med Jesus som Guds søn i det nye år

2. januar - Guds søns tilværelse fra evighed
3. januar - Guds søn har livet i sig selv
5. januar - Forræderi i himmelen
6. januar - Jesus blev tilbedt af adam og eva
7. januar - Det frie valg
8. Januar - Frelsens vej
9. januar - Håbets dør for syndere
10. januar - Kun Kristus tilfredsstiller Guds lovs fordringer
11. januar - Et fuldkomment offer
12. januar - Guds kærlighed åbenbaret gennem ofringer og ritualer
13. januar - Tidsaldrenes håb
14. januar - Guds sande karakter i Kristus
15. januar - At være en profet
16. januar - De vise mænd byder ham velkommen
17. januar - Jesus fejrer sin første påske
18. januar - En søn, der var lydig mod sine jordiske forældre
19. januar - Et fuldkomment forbillede
20. januar - Højere end englene
21. januar - For at opsøge og frelse det fortabte
22. januar - Han repræsenterer faderen
23. januar - En genskaber
24. januar - Vor Forsvarer
25. januar - Under voldsomme fristelsers angreb
26. januar - Iklædt Kristi retfærdighed
27. januar - Kun et ufejlbarligt forbillede
28. januar - Naturens sympati med hans lidelser
29. januar - Hans offers uendelige omfang
30. januar - En ny og levende vej for alle
31. januar - Omsluttet af Guds kærlighed

Kristus, som skaber
1. februar - Livets lov i universet

2. februar - Verdens skabelse
3. februar - Skabt i Guds billede
4. februar - Vi kan være lykkelige
5. februar - Guds kærlighed kommer til udtryk i skabelsen
6. februar - Til bed skaberen
7. februar - Jordens første uge
8. februar - Sabbatsdagen henleder opmærksomheden på skaberen
9. februar - Himlen forkynder Guds ære
10. februar - Vi er hans ved skabelsen og forløsningen
11. februar - Sjælen genskabt i Guds billede
12. februar - Magt over storm og sø
13. februar - Skabt på ny
14. februar - Skabelsen er troens bevis
15. februar - Al sandhed stemmer overens
16. februar - Ubegrænset magt
17. februar - Magten til at mangfoldiggøre
18. februar - Josef ærede skaberen
19. februar - Livskraften
20. februar - Dannet af den store pottemager
21. februar - Guds ord skabte alt
22. februar - Universet består ved Guds skabende energi
23. februar - Kristi kraft i naturen og i os
24. februar - Den himmelske sædemand
25. februar - Væksten kommer fra gud
26. februar - Delt afhængig af skaberen
27. februar - Det samme liv pulserer i hele skaberværket
28. februar - Han sørger for det, vi trænger til
29. februar -

Kristus, som menneskesøn
1. marts - Kristus påtog sig menneskets natur

2. marts - Kristi fødsel er et ubegribeligt mysterium
3. marts - Menneskelig og guddommelig natur forenet
4. marts - Ånden var med Kristus i hans ungdom
5. marts - Jesus fik forsikring om sønnekår
6. marts - Jesus er vort eksempel
7. marts - Han viste os hvorledes vi kan sejre
8. marts - Vi har fundet messias
9. marts - Synderes og helgeners brødre
10. marts - Et eksempel i lydighed
11. marts - Han viste de dæmonbesatte nåde
12. marts - Vi må tro på ham
12. marts - Vi må tro på ham
14. marts - Han er altid nær
15. marts - Han forstår vore motiver
16. marts - Hans medfølelse
17. marts - Sympati med alle
18. marts - Kilden til livslykke
19. marts - Altid rede til at forkynde Guds ord
20. marts - Søg hjælp hos Jesus og ikke hos syndige mennesker
21. marts - Jesus – fredsfyrsten
22. marts - Kristi enestående medlidenhed
23. marts - At række efter fuldkommenheden
24. marts - Vor ældre broder bringer os hvile
25. marts - Gør ham til din fortrolige ven
26. marts - Orden og fuldkommenhed i alt, hvad han gjorde
27. marts - Lovpris ham som den opstandne frelser
28. marts - Opfor til himmelen i menneskelig skikkelse
29. marts - herliggjort over for universet
30. marts - i faderens arme
31. marts - ved Guds højre hånd

Kristus, som livets brød
1. april - livets brød

2. april - ordet som vor åndelige føde
3. april - livets brød og retfærdighedens klædning
4. april - Jesus såede det levende ords sæd
5. april - næring fra livets brød
6. april - livets brød genopliver den åndelige natur
7. april - bibelstudium styrker forstanden
8. april - sandhedens skatte åbenbaret
9. april - sandheden i Kristus kan ikke måles
10. april - sammenlign skriften med skriften
11. april - bibelen er sin egen fortolker
12. april - sund lære
13. april - bibelen er en fuldkommen enhed
14. april - den guddommelige magts herlighed
15. april - herrens kundskab
16. april - åndelig føde til vækst og styrke
17. april - stadig større dømmekraft
18. april - for dette liv og det kommende
19. april - helliget ved sandheden
20. april - Helligånden i vort liv
21. april - Guds ord er vor sikkerhed
22. april - livets brød for de sultne
23. april - himmelen våger over dig
24. april - søg efter det levende brød
25. april - dine bestræbelser vil lykkes
26. april - vor eneste sikkerhed i prøvelser og fristelser
27. april - det daglige brød sikret
28. april - lærdom fra Timoteus
29. april - ved Jesu fødder
30. april - resultaterne af at spise livets brød

Kristus, som lovgiver
1. maj - hvad Guds bud fordrer

2. maj - Guds lov står fast
3. maj - at holde sabbaten
4. maj - lovens midtpunkt
5. maj - et særligt kendetegn.
6. maj - loven for menneskets lykke
7. maj - Guds lov forandres aldrig
8. maj - det første store bud
9. maj - ingen andre guder
10. maj - ær dem, der ærer gud
11. maj - at adlyde Guds lov
12. maj - således ophøjer vi Guds bud
13. maj - loven er i overensstemmelse med evangeliet
14. maj - Kristi ny befaling
15. maj - alle kan bære kronen
16. maj - den kongelige lov bedømmer karakteren
17. maj - kærlighedens princip i loven
18. maj - Frelsesplanen
19. maj - sandheden i Jesus
20. maj - hvad står der skrevet i loven?
21. maj - i harmoni med Guds lov
22. maj - den fuldkomne frelser
23. maj - loven er fuldstændig i sig selv
24. maj - Kristus løfter loven til ære
25. maj - lydighed mod de fysiske og moralske love
26. maj - resultater af lydighed mod de fysiske love
27. maj - Kristus er lovens midtpunkt
28. maj - i Kristi skole
29. maj - Kristi retfærdigheds klædning
30. maj - den forvandlende kraft i lydighed mod Guds bud
31. maj - lærere, som holder Guds lov i hævd

Kristus, som lærer
1. juni - den store lærer

2. juni - læreren sendt af gud
3. juni - den himmelske lærers disciple
4. juni - Kristus beder om vor fortrolighed
5. juni - Kristus underviser om det himmelske
6. juni - tal Kristi ord hver dag
7. juni - Jesu undervisning - enkel, men med myndighed
8. juni - vigtige åndelige emner
9. juni - ved sit eget eksempel lærte Jesus os flid
10. juni - Kristus overdrager kraft til os
11. juni - at lære af den guddommelige lærer
12. juni - Kristi lære omfattede hele verden
13. juni - at kende gud er at adlyde ham
14. juni - Helligånden er givet for at undervise os
15. juni - Kristi undervisningsmetode
16. juni - den ydmyge forsker kan lære
17. juni - børnenes undervisning
18. juni - den menneskelige medfølelse
19. juni - en kilde, der tilfredsstiller
20. juni - sand højere uddannelse
21. juni - se på Kristus
22. juni - vi opnår velsignelse ved at undervise andre
23. juni - elever i Kristi skole
24. juni - giv et levende vidnesbyrd
25. juni - han var alt, hvad han gjorde krav på at være
26. juni - Kristi yndlingstema
27. juni - den højeste af alle uddannelser
28. juni - Gud var selv Daniels lærer
29. juni - uddannet af verdens bedste pædagog
30. juni - den praktiske anvendelse af Guds ord

Kristus, som hyrde
1. juli - Kristus er overhyrden

2. juli - Kristus er døren
3. juli - befrieren var en ydmyg hyrde
4. juli - en hyrdestav for et scepter
5. juli - forbindelsen med overhyrden
6. juli - den gode hyrde
7. juli - den guddommelige hyrde
8. juli - hyrden kender alle fårene
9. juli - hyrden viser vej
10. juli - hyrden gav sit liv for fårene

11. juli - fåret, som blev væk
12. juli - det tabte fårs værdi
13. juli - Kristus kom for at opsøge det fortabte får
14. juli - et specielt ansvar for det fortabte får
15. juli - at finde det fortabte får
16. juli - de sande får hører den sande hyrdes røst
17. juli - glæden over en synder, der omvender sig
18. juli - vi er underhyrder
19. juli - tilbage til gud
20. juli - fårene på de grønne enge
21. juli - hvad mere kunne jeg gøre?
22. juli - føde til flokken
23. juli - han har omsorg for sin hjord
24. juli - hyrden, der vogter med omhu
25. juli - hyrden s omsorg
26. juli - Kristus betyder alt for dem, som tager imod ham
27. juli - hyrden kalder fårene ved navn
28. juli - underhyrder
29. juli - underhyrden, den omvendte Peter
30. juli - vogt mine lam
31. juli - den sande hyrdes røst

Kristus, som korsfæstet
1. august - hvilken enestående kærlighed

2. august - håbet og frelsen til verden
3. august - den mægtige, grundlæggende sandhed
4. august - korset er det centrale
5. august - manden fra Golgata
6. august - kronen på hans værk
7. august - Kristus døde for vor skyld
8. august - mennesker reddet fra satans magt
9. august - sejr over mørkets magt
10. august - ved troen var Kristus sejrherre
11. august - se, tro og lev
12. august - forvandling gennem Kristus
13. august - hans karakters skønhed
14. august - Guds lydefri lam
15. august - ej sjæls værdi
16. august - menneskets sande værdi
17. august - Kristus ophøjer mennesket
18. august - i håbets og glædens atmosfære
19. august - overgivelse til Kristus
20. august - det eneste af virkelig betydning
21. august - ær din mester
22. august - Guds medarbejdere
23. august - synder, du skal leve!
24. august - herlighedens evige betydning
25. august - vi forvandles ved beskuelse
26. august - hvor kærlighed og retfærdighed mødes
27. august - denne verden er en slagmark
28. august - at samles omkring korset
29. august - naturen i lyset fra golgata
30. august - læg din skyld ved korsets fod
31. august - en korsfæstet og opstanden frelser

Kristus, som den store læge
1. september - helbredelse af åndelige og fysiske sygdomme

2. september - helbredelse for åndelig blindhed
3. september - sundhed for legeme og sjæl
4. september - stærke ved Guds kraft
5. september - selvfornægtelsensfrugter
6. september - bi på herren for at få kraft
7. september - løftet om moralsk og åndelig fuldkommenhed
8. september - tænk bestandig på gud
9. september - åndelig kraft
10. september - vær stærk i hans nåde
11. september - i overensstemmelse med Guds vilje
12. september - børns frelse
13. september - den fysiske og åndelige udvikling
14. september - moralske kræfter skal pr0ves
15. september - sind og legeme kan ikke adskilles
16. september - sindet fyldt med Guds løfter
17. september - at bære frugt
18. september - åndelig udvikling gennem tjeneste
19. september - skjult med Kristus i gud
20. september - Kristus har lovet os hvile
21. september - forløsningsplanen er en gave
22. september - kraften i Guds kærlighed
23. september - sikker tillid til Kristus
24. september - sandhedens helliggørende kraft
25. september - sand ydmyghed
26. september - i harmoni med Kristus
27. september - ord som målestok
28. september - Ezekias ydmygede sig
29. september - personlig indflydelse er kraft
30. september - det sande, det ligefremme, det ærlige

Kristus, som menighedens overhoved
1. oktober - menighedens hoved

2. oktober - i samarbejde med ham
3. oktober - Kristus æres ved sit folk
4. oktober - et kongeligt navn
5. oktober - stå frem og bliv lys
6. oktober - himmelen vil samarbejde
7. oktober - den ene menighed bliver oprettet efter den anden
8. oktober - det største
9. oktober - sammenhold i menigheden
10. oktober - renhed
11. oktober - kærlighed - beviset på en sand discipel
12. oktober - personlig bøn og bibelstudium
13. oktober - sandheden vil sejre
14. oktober - afgjort reformation nødvendig
15. oktober - dåben
16. oktober - sabbatens velsignelser
17. oktober - erkendelse af Guds ejendomsret
18. oktober - skønhed, der ikke falmer
19. oktober - roden og frugten
20. oktober - tilbyd noget bedre
21. oktober - venter på at komme ind
22. oktober - den tredje engels budskab
23. oktober - slut jer sammen! slut jer sammen!
24. oktober - hver menighed - et kursuscenter
25. oktober - en mægtig reformation
26. oktober - Guds udvalgte folk
27. oktober - altid et vidne i menigheden
28. oktober - menigheden vil sejre
29. oktober - sandhedens lys
30. oktober - kun i Guds kraft
31. oktober - Kristi evige årvågenhed

Kristus, som forsvarer og dommer
1. november - Jesus vor talsmand

2. november - i himmelens retssal
3. november - En forbeer
4. november - Kristi nuværende midlergerning
5. november - vor ufejlbare dommer
6. november - den store forsoning
7. november - himmelens optegnelser
8. november - livets bog
9. november - derpå sattes retten, og bøgerne lukkedes op
10. november - indskrevet i himmelens bøger
11. november - den himmelske helligdom
12. november - vi lever på den store forsoningsdag
13. november - tro på forsoningen
14. november - forsoningen er grundlaget for vor fred
15. november - hold dig nær til Jesus
16. november - døm ikke
17. november - den eneste sande målestok for karakteren
18. november - sandheden som karakterens grundvold
19. november - Kristus talte som en dommer
20. november - alle skal fremstilles for Guds domstol
21. november - trofaste mødre bliver æret i dommen
22. november - du må selv vælge Kristus
23. november - en kristen må ligne Kristus
24. november - den målestok som karakteren vil blive bedømt efter
25. november - livets krone
26. november - når Kristus kommer har han lønnen med sig
27. november - vor nådige og trofaste ypperstepræst
28. november - på dommens dag
29. november - de er indskrevet i livets bog
30. november - al dom har han overladt sønnen

Kristus, som den kommende konge
1. december - kongen kommer

2. december - enok og Kristi andet komme
3. december - tiden kræver handling
4. december - til hele verden
5. december - det kan vi gøre bedre
6. december - udnyt det gunstige øjeblik
7. december - urokkelig indtil enden
8. december - den sidste krise
9. december - kaldet til at være vidner
10. december - opsøge og frelse det fortabte
11. december - der må ske radikale forandringer
12. december - intet mellem os og gud
13. december - da skal vi kende
14. december - herren kommer længe før mange forventer
15. december - et eksempel på afholdenhed
16. december - på tærskelen til den største krise
17. december - forberedelse for Kristi komme
18. december - alt til Guds ære
19. december - forvandlet ved nåden
20. december - våg og bed
21. december - enkel tro forener os med gud
22. december - en usynlig kamp
23. december - som i Noas dage.. .
24. december - vi skal våge og vente
25. december - det første og det andet komme
26. december - gud glemmer ikke sine børn
27. december - skikket til forvandling
28. december - kronen på værket - udødelighed
29. december - Kristi retfærdigheds klædning
30. december - lærdom for evigheden
31. december - deltagere med Kristus i hans herlighed