Budskaber til menigheden kapitel 16. Fra side 85.     Fra side 68 i den engelske udgave.ren side   tilbage

De blinde leder de blinde

(85)   Det er blevet åbenbaret for mig, hvorledes de blinde vejledere arbejdede for at gøre sjæle lige så blinde, som de selv er, uden at ane, hvad der vil ramme dem. De sætter sig op imod sandheden, og mange, der har betragtet disse forkyndere som Guds mænd og set hen til dem efter lys, føler sig besværede, efter som sandheden sejrer. De stiller spørgsmål til disse ledere angående sabbatten, og det svar, de får, går ud på at blive af med det fjerde bud. Jeg så, at der ikke blev taget hensyn til sand ærlighed i mange af de standpunkter, som man indtog imod sabbatten. Hovedhensigten er at komme uden om Herrens sabbat og at fejre en anden dag end den, som Jehova har helliget. Dersom de tvinges til at forlade et standpunkt, indtager de et modsat, selv om de for et øjeblik siden fordømte det som uholdbart. ret

(86)   Guds folk er ved at komme til enhed i troen. De, der helligholder bibelens sabbat, står forenede i deres anskuelser om bibelske sandheder; men de iblandt adventfolket, der modsætter sig sabbatten, står skilte og mærkværdig splittede. Den ene optræder imod sabbatten og erklærer, at sådan og sådan forholder det sig, og siger til slut, at den sag er afgjort. Men eftersom hans bestræbelser ikke løser spørgsmålet, og eftersom sandheden vedrørende sabbatten går fremad, og Herrens børn stadigvæk antager den, står en anden frem for at kuldkaste den. Men idet denne fremholder sine meninger for at komme uden om Sabbatten, nedbryder han fuldstændig de argumenter, som blev hævdet af den, der først modarbejdede sandheden, og fremkommer med en teori, der er lige så meget i strid med hans som med vor. Således også med den tredje og den fjerde; men ingen af dem vil have det sådan, som det står i Guds ord: "Den syvende dag er sabbat for Herren, din Gud." ret

(87)   Jeg så, at sådanne har et kødeligt sind og derfor ikke er Guds lov underdanig. De er ikke enige indbyrdes, men arbejder ihærdigt med deres slutninger for at forvanske skriften og fremkalde et brud i Guds lov, for at forandre, afskaffe eller gøre hvad som helst med det fjerde bud i stedet for at holde det. De ønsker at bringe hjorden til tavshed angående dette spørgsmål, og derfor finder de på noget i håb om, at det vil berolige dem, og at mange af deres tilhængere vil give sig så lidt af med at granske bibelen, at deres ledere med lethed kan få vildfarelse til at se ud som sandhed og tilhængerne til at tage imod den som sådan, idet de ikke retter blikket højere end deres ledere. ret

næste kapitel