Budskaber til menigheden kapitel 28. Fra side 142.     Fra side 118 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Til de uerfarne

(142)  Jeg så, at nogle ikke har en levende forståelse af sandhedens betydning eller af dens virkning, og at de, drevet af øjeblikkets indskydelse eller stemning, ofte følger deres følelser uden at tage hensyn til menighedsorden. Sådanne synes at mene, at kristendom hovedsagelig består i at gøre støj. Nogle, der blot ganske nylig har antaget den tredje engels budskab, står færdige til at irettesætte og undervise dem, som i årevis har været grundfæstede i sandheden, og som har lidt for sandhedens skyld og erfaret dens helliggørende kraft. De, som er blevet så opblæste af fjenden, vil måtte erfare sandhedens helliggørende indflydelse og få en levende forståelse af, i hvilken tilstand den fandt dem "elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne". Når sandheden begynder at lutre dem og bortrense det urene og værdiløse hos dem, således som den sikkert vil, hvis den modtages i kærlighed, vil den, for hvem dette værk bliver udført, ikke føle, at han er rig og har overflod og intet fattes. ret

(143)  De, som bekender sig til sandheden og mener, at de kender den helt, inden de endnu har lært dens første grundsætninger, og som er rede til at optræde som lærere, og irettesætter dem, som i mange år har stået fast for sandheden, viser tydeligt, at de ikke har nogen forståelse af sandheden og ikke kender noget til dens virkninger; for hvis de kendte noget til dens helliggørende kraft" ville de bære fredens frugter i retfærdighed og blive ydmyget under dens gode, mægtige indflydelse. De ville bære frugt til Guds ære og forstå, hvad sandheden har udrettet for dem, og agte andre højere end sig selv. ret

(143)  Jeg så, at levningen af Guds folk ikke var beredt for det, som kommer over jorden. En sløvhed, der lignede en dvale, syntes at hvile over sindet hos de fleste, der bekender sig til at tro, at vi har det sidste budskab. Min ledsagende engel råbte med højtidelig alvor: "Gør jer rede, gør jer rede, gør jer rede! for Herrens glødende harme kommer snart. Hans vrede vil blive udøst, ublandet med nåde, og I er ikke rede. Sønderriv hjertet og ikke klæderne: Et stort værk må udføres for de trofaste. Mange af dem dvæler ved små prøvelser." Engelen sagde: "Legioner af onde engle omgiver jer og søger at trænge deres forfærdelige mørke ind, for at I må blive besnæret og fanges. I lader tankerne alt for let afledes fra beredelsesværket og fra de over al måde vigtige sandheder for disse sidste dage. Og I dvæler ved små prøvelser og beskæftiger jer med ubetydelige enkeltheder i små vanskeligheder for at forklare dem til dennes eller hins tilfredsstillelse." Samtaler mellem vedkommende parter har kunnet vare i timevis, og ikke alene har de spildt deres tid, men Guds tjenere har været opholdt for at skulle høre på, når begge parters hjerter har været uberørt af nåden. Dersom stolthed og egenkærlighed blev lagt til side, ville de fleste vanskeligheder kunne være fjernet på fem minutter. De timer, man har anvendt til at forsvare sig selv, har bedrøvet engle og mishaget Gud, Jeg så, at Gud ikke ville nedlade sig til at høre på lange forsvarsindlæg, og han ønsker heller ikke, at hans tjenere skal gøre det og således spilde kostbar tid, som burde være anvendt til at vise syndere deres vejs vildfarelse og rykke sjæle ud af ilden. ret

(144)  Jeg så at Guds folk befinder sig på fortryllet grund, og at nogle har mistet næsten al forståelse af tidens korthed og af sjæles værd. Stolthed har sneget sig ind iblandt sabbatsholdere stolthed med hensyn til klædedragt og ydre udseende. Engelen sagde: "De, som holder sabbatten, vil komme til at lade jeg'et dø, ligesom de vil tage afstand fra stolthed og lyst til ros." ret

(145)  Sandheden, den frelsende sandhed, må bringes til de hungrende, der sidder i mørke. Jeg så, at mange bad Gud om at ydmyge dem; men hvis Gud skulle besvare deres bønner, ville det blive forfærdelige ting i retfærdighed. Det var deres pligt at ydmyge sig selv. Jeg så, at dersom selvophøjelse fik lov til at komme ind, ville den sikkert lede sjæle bort og blive til deres ødelæggelse, såfremt den ikke blev besejret. Når nogen begynder at blive stor i sine egne øjne og mener, at han kan noget, trækkes Guds Ånd tilbage, og han går ud i sin egen styrke, indtil han falder. Jeg så, at en eneste hellig, der stod på den rette side, kunne bevæge Guds arm; men en samlet mængde, der befandt sig på afveje, ville være svag og intet kunne udrette. ret

(145)  Hos mange er hjertet ikke bøjet og ydmyget, og de tænker mere på deres egne små besværligheder og prøvelser end på synderes sjæle. Hvis de havde Guds ære for øje, ville de føle medlidenhed med de fortabte sjæle omkring sig, og i forståelsen af deres farefulde stilling ville de tage fat med kraft og øve tro på Gud og holde hans tjeneres hænder oppe, for at disse frimodigt og i kærlighed kunne forkynde sandheden og formane sjæle til, at antage den, førend nådens milde stemme ophører at lyde. Engelen sagde: "De, som bekender hans navn, er ikke beredte." Jeg så de syv sidste plager falde på de ugudeliges ubeskyttede hoveder; da vil de, som har stået dem i vejen, høre synderes bitre bebrejdelser, og deres hjerter vil vanæres inden i dem. ret

(146)  Engelen sagde: "I har fæstet jer ved småting dvælet ved små prøvelser og syndere går fortabt som følge deraf." Gud er villig til at virke for os i vore møder, og han har behag i at virke. Men Satan siger: "Jeg vil hindre værket." Hans agenter siger: "Amen." Nogle, der bekender sig til sandheden, dvæler ved deres ubetydelige prøvelser og vanskeligheder, som Satan har forstørret for deres øjne. Der går tid til spilde, som aldrig kan indhentes. Sandhedens fjender har set vor svaghed, vi har bedrøvet Gud og såret Kristus. Satan har opnået sin hensigt, hans planer er lykkedes, og han triumferer. ret

næste kapitel