Budskaber til menigheden kapitel 35. Fra side 177.     Fra side 147 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Menneskets fald

(177)  Hellige engle besøgte ofte haven og underviste Adam og Eva om deres beskæftigelse, ligesom de også oplyste dem om Satans oprør og fald. Englene advarede dem imod Satan og rådede dem til ikke at skilles fra hinanden under deres virke, da de så kunne komme i berøring med den faldne fjende. Englene pålagde dem, at de nøje måtte følge de anvisninger, Gud havde givet dem, for kun, i fuldkommen lydighed kunne de være sikre og den faldne fjende kunne ikke få magt over dem. ret

(177)   Satan begyndte med Eva for at forlede hende til ulydighed. Snart begik hun en fejl, ved at gå bort fra sin mand, dernæst ved at opholde sig i nærheden af det forbudne træ, og endelig ved at lytte til fristerens røst og endog vove at betvivle, hvad Gud havde sagt: "Den dag du spiser deraf, skal du visselig dø!" Hun tænkte, at Herren måske ikke mente netop, hvad han sagde, og dristigt udrakte hun sin hånd, tog af frugten og spiste. Den var en lyst for øjet og behagelig for smagen. Derpå blev hun mistroisk fordi Gud havde forholdt dem noget, der virkelig var til deres bedste, og hun bød sin mand frugten og fristede derved ham. Hun fortalte Adam alt, hvad slangen havde sagt, og udtrykte sin forbavselse over, at den kunne tale. ret

(177)  Jeg så, at der kom et udtryk af Sorg i Adams ansigt. Han syntes at være bange og forbavset. Det så ud til, at der foregik en kamp i hans sind. Han følte sig forvisset om, at dette var den fjende, de var blevet advaret imod, og at hans hustru måtte dø. De måtte skilles. Hans kærlighed til Eva var stor, og i lutter modløshed besluttede han at dele hendes skæbne. Han greb frugten og spiste den hastigt. Nu jublede Satan. Han havde gjort oprør i himlen og havde vundet tilhængere, der elskede ham og fulgte ham i hans oprør. Han var falden og havde også ført andre til fald. Og nu havde han fristet kvinden til at nære mistillid til Gud, til at anstille undersøgelse angående Guds visdom. Til at forsøge at trænge ind i hans alvise planer. Satan vidste, at kvinden ikke ville falde alene. Kærlighed til Eva ledte Adam til ulydighed mod Guds befaling, og han faldt ligesom hun. ret

(178)  Beretningen om Menneskets fald spredtes gennem himlen. Hver en harpe forstummede. Englene tog i bedrøvelse deres kroner af deres hoveder. Hele himlen var i bevægelse. En rådslagning fandt sted for at bestemme, hvad der var at gøre med det skyldige par. Englene frygtede for, at de kunne udrække deres hånd og spise af livets træ og blive udødelige syndere. Men Gud sagde, at han ville uddrive overtræderne af haven. Der blev øjeblikkelig sendt engle ud for at vogte vejen til livets træ. Det havde været Satans overlagte plan, at Adam og Eva skulle vise ulydighed mod Gud, pådrage sig hans mishag og derpå spise af livets træ, så de kunne leve evindeligt i synd og ulydighed. Synden kunne derved blive evig. Men hellige engle blev sendt for at uddrive dem af haven, og for at spærre adgangen til livets træ. Hver, af disse mægtige engle, havde i deres højre hånd noget, der så ud som et blinkende sværd. ret

(179)  Nu triumferede Satan. Ved sit fald havde han påført andre lidelse. Han var blevet udelukket fra himlen. Adam og Eva var blevet udelukket fra paradis. ret

næste kapitel