Budskaber til menigheden kapitel 46. Fra side 237.     Fra side 197 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Stefanus død

(237)  Disciplenes antal forøgedes stærkt i Jerusalem, og mange af præsterne adlød sandheden. Stefanus, som var fuld af tro, udførte store undere og mirakler blandt folket. Jødernes ledende, mænd blev endnu mere vrede, når de så, at præster forlod deres vedtægter og vendte sig fra ofringerne og tog imod Jesus som det store offer. Med kraft fra det høje irettesatte Stefanus de vantro præster og ældste og ophøjede Jesus for dem. De kunne ikke modstå den visdom og kraft, hvormed han talte, og da de fandt, at de intet formåede imod ham, lejede de mænd til at aflægge falsk ed på, at de havde hørt ham tale bespottelige ord imod Moses og imod Gud. De ophidsede folket og tog Stefanus, og ved hjælp af falske vidner anklagede de ham for at have talt imod templet og imod loven. De vidnede, at de havde hørt ham sige, at denne Jesus af Nazareth ville forandre de skikke, som Moses havde givet dem. ret

(238)  Da Stefanus stod over for sine dommere, hvilede lyset af Guds herlighed over hans åsyn. "Og alle de, som sad i rådet, stirrede på ham, og de så hans ansigt som en engels ansigt." Da han blev opfordret til at svare på de beskyldninger, som blev ført imod ham, begyndte han fra Moses og profeterne og gennemgik Israels børns historie og Guds handlemåde med dem og påviste, hvorledes Kristus var blevet forudsagt i profetien. Han henviste til templets historie og erklærede, at Gud bor ikke i templer, som er gjort med hænder. Jøderne dyrkede templet, og hvad som helst der blev sagt imod dette hus, fyldte dem med større harme, end om der var blevet talt imod Gud. Da Stefanus talte om Kristus og hentydede til templet, så han, at folket forkastede hans ord, og uforfærdet straffede han dem, idet han sagde: "I hårde halse og uomskårne på hjerte og øren! I står altid Helligånden imod." Medens de overholdt de udvortes former i deres gudsdyrkelse, var deres hjerte fordærvet og fuldt af dødelig ondskab. Han henviste til deres fædres grusomhed, idet de forfulgte profeterne, og erklærede, at hans tilhørere havde begået en endnu større synd ved at forkaste og korsfæste Kristus. "Hvem af profeterne er der, som jeres fædre ikke har forfulgt? og de ihjelslog dem, som forud forkyndte om den retfærdiges komme, hvis forrædere og mordere I nu er blevet." ret

(239)  Da Stefanus udtalte disse skarpe, tydelige sandheder, blev præsterne og rådsherrerne rasende, og med sammenbidte tænder styrtede de sig over ham. "Men som han var fuld af Helligånden, stirrede han op imod himlen og så Guds herlighed" og sagde: "Se, jeg ser himlene åbnede og menneskesønnen stående ved Guds højre hånd." Folket ville ikke høre på ham. "De råbte med høj røst og holdt for deres øren og stormede samstemmende ind på ham. Og de stødte ham ud uden for staden og stenede ham." Han faldt på knæ og råbte med høj røst: "Herre, tilregn dem ikke denne synd!" ret

(239)  Jeg så, at Stefanus var en mægtig Guds mand, særskilt oprejst for at fylde en vigtig plads i menigheden. Satan jublede over hans død, fordi han vidste, at disciplene stærkt ville føle tabet. Men Satans fryd blev kun kortvarig; for i den kreds, der var vidne til Stefanus' død, var der en, som Jesus ville åbenbare sig for. Saulus tog ikke del i at kaste sten på Stefanus, men han gav sit samtykke til hans død. Han var nidkær i forfølgelsen af Guds menighed, efterstræbte de troende, greb dem i deres huse og overleverede dem til dem, der ville slå dem ihjel. Saulus var en evnerig mand med god uddannelse; hans nidkærhed og lærdom skaffede ham stor anseelse iblandt jøderne, men han var frygtet af mange af Kristi disciple. I sit oprør mod Guds søn og mod dem, der troede på ham, udnyttede Satan på en virksom måde denne mands talenter. Men Gud kan knække den store modstanders magt og sætte dem i frihed, som han har gjort til fanger. Kristus havde udset Saulus til at være "et udvalgt redskab" til at forkynde hans navn og til at styrke hans disciple i deres virksomhed og mere end fylde Stefanus' plads. ret

næste kapitel