Budskaber til menigheden kapitel 54. Fra side 271.     Fra side 226 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Menigheden og verden forenes

(271)  Derefter så jeg Satan holde råd med sine engle og overveje, hvad de havde opnået. Rigtignok havde de ved hjælp af frygt for døden kunnet afholde nogle bange sjæle fra at omfatte sandheden; men mange, selv af de mest frygtsomme, havde taget imod sandheden, hvorpå deres betænkeligheder og frygtagtighed øjeblikkelig forlod dem. Når disse blev vidne til deres brødres død og så deres fasthed og tålmodighed, vidste de, at Gud og engle hjalp dem til at udholde sådanne lidelser, og de blev modigt og uforfærdede. Og da det blev krævet, at de selv gav deres liv, fastholdt de troen med en tålmodighed og standhaftighed, der endog bragte deres mordere til at bæve. Satan og hans engle kom til det resultat, at der var en bedre måde at ødelægge sjæle på, en måde, der ville være sikrere i det lange løb. Selv om man lod de kristne lide, bevirkede deres standhaftighed og det lyse håb, der opmuntrede dem, at de svageste blev stærke og sat i stand til uanfægtet at bestige bålet og pinebænken. De efterlignede Kristi ædle holdning, da han stod over for sine mordere, og ved deres fasthed og den Guds herlighed, som hvilede over dem, overbeviste de mange andre om sandheden. ret

(272)  Satan kom derfor til det resultat, at han måtte optræde under mildere former. Han havde allerede forvansket bibelens lærdomme, og traditioner, der skulle føre millioner til fordærvelse, slog dybe rødder. Han lagde bånd på sit had og besluttede ikke at anspore sine undersåtter til så bitter forfølgelse, men lede menigheden til at kæmpe om forskellige overleveringer i stedet for at stride for den tro, som een gang er blevet overgivet til de hellige. Efter som det lykkedes ham at formå menigheden til at tage imod begunstigelser og æresbevisninger fra verden under foregivende af, at den modtog fordele, begyndte den at gå glip af Guds velbehag. Idet den veg tilbage for at forkynde de tydelige sandheder, som udelukkede dem, der elskede vellyst og var verdens venner, mistede den lidt efter lidt sin kraft. ret

(273)  Kirken udgør ikke nu det særskilte ejendomsfolk, som den gjorde, da forfølgelsens ild blev tændt imod den. Hvor er guldet dog blevet fordunklet! hvor forandret det fineste guld! Jeg så, at dersom menigheden altid havde holdt sin særegne, hellige karakter ved lige, ville Helligåndens kraft, som blev meddelt disciplene, fremdeles have været hos den. De syge ville være blevet helbredt, djævle truet og uddrevet, og den ville have været mægtig, en skræk for sine fjender. ret

(273)  Jeg så en meget stor skare, der bekendte Kristi navn, men Gud anerkendte dem ikke som sine. Han fandt ikke behag i dem. Satan syntes at påtage sig et religiøst præg og var meget villig til, at folk skulle tro, de var Kristne. Det var ham endog magtpåliggende, at de skulle tro på Jesus, hans korsfæstelse og hans opstandelse. Satan og hans engle tror selv helt og fuldt på alt dette, og skælver. Men dersom denne tro ikke ansporer til gode gerninger og leder dem, der bekender sig til den, til at efterligne Kristi selvfornægtende liv, føler Satan sig ikke besværet, for de benytter sig kun af kristennavnet, medens deres hjerner stadigvæk er kødelige, og han kan gøre brug af dem i sin tjeneste med endnu større fordel, end hvis de ingen bekendelse førte. De skjuler deres fordærvelse under kristennavnet og beholder deres vanhellige natur, og deres onde lidenskaber undertrykkes ikke. Dette giver den vantro anledning til at forhåne Kristus for deres ufuldkommenheders skyld og bringer dem i vanry, som har en ren og ubesmittet gudsdyrkelse. ret

(274)  Ordets forkyndere taler smiger for at behage kødelige kristendomsbekendere. De vover ikke at prædike Jesus og bibelens skarpe sandheder, for hvis de gjorde det, ville disse kødelige kristendomsbekendere ikke forblive i menigheden. Men da mange af dem er rige, må man beholde dem, selv om de er lige så uskikkede til at være der som Satan og hans engle. Dette er netop, som Satan ønsker det. Jesu religion gives udseende af at være populær og agtværdig i verdens øjne. Det fremholdes for folket, at de, der bekender sig til at være religiøse, vil nyde større ære af verden. En sådan lære er vidt forskellig fra Kristi lære. Hans lære og verden kunne ikke enes. De, der fulgte ham, måtte forsage verden. Disse behagelige ting havde deres oprindelse hos Satan og hans engle, Det var dem, der udarbejdede planen, og de, der i navnet var bekendere, førte dem ud i livet. Tiltalende eventyr blev fremholdt og modtoges beredvilligt, og hyklere og åbenbare syndere sluttede sig til menigheden. Var sandheden blevet forkyndt i sin renhed, ville den snart have stillet denne klasse mennesker udenfor. Men der var ingen forskel mellem verden og dem, der bekendte sig til at være Kristi efterfølgere. Jeg så, at dersom det falske dække var blevet fjernet fra medlemmerne i kirkesamfundene, ville det have bragt en sådan ugudelighed, ondskab og fordærvelse for dagen, at det mest forsagte Guds barn ikke ville have næret nogen betænkelighed ved at kalde disse kristendomsbekendere ved deres rette navn: Børn af deres fader, djævelen; for det var hans gerninger, de gjorde. ret

(275)  Jesus og hele den himmelske hærskare betragtede disse forhold med afsky. Men Gud havde et helligt og vigtigt budskab til menigheden. Hvis det blev modtaget, ville det bevirke en grundig reformation i menigheden, genopvække det levende vidnesbyrd, som ville udrense hyklere og syndere og på ny føre menigheden ind under Guds velbehag. ret

næste kapitel