Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 14fra side117

tilbage

Vort nuværende arbejde

(117)  Vi bør uddanne os selv, ikke kun til at leve i harmoni med sundhedslovene, men for at lære andre den bedre vej. Mange, endog blandt dem der bekender at tro denne tids særlige sandheder, er beklageligvis uvidende om sundhed og afholdenhed. De må uddannes, linje for linje, forskrift for forskrift. Emnet må fremholdes klart for dem. Dette må ikke gå forbi som ikke væsentlig; for næsten alle familie må oprøres i dette spørgsmål. Samvittigheden må vækkes til praktisere den sande reforms principper. Gud kræver at hans folk skal være afholdende i alt. Hvis de ikke praktiserer sand afholdenhed, vil de ikke, og kan de ikke, tage imod sandhedens helliggørende indflydelse. ret

(117)  Vore prædikanter bør få forstand på dette spørgsmål. De bør ikke ignorere det, eller skubbes til side af dem, som kalder dem for ekstremister. Lad dem finde ud af hvad den sande sundhedsreform udgør, og lære dets principper, både ved forskrift og ved et stille og pålideligt eksempel. Der bør undervises om sundhed og afholdenhed ved vore store samlinger. Søg at vække forstaden og samvittigheden. Brug alle talenterne, og følg op om arbejdet med publikationer om dette emne. Uddan, uddan, uddan,” er de budskab jeg har fået indprentet. ret

(117)  Forstandige kvinder bør, på alle vore missioner have ansvar for huslige arrangementer, - kvinder som ved hvordan maden tilberedes klogt og sundt. Bordet bør forsynes med mad af bedste kvalitet. Hvis nogen har en forvansket smag som higer efter the, kaffe, krydderier og usunde retter, så må de oplyses. Søg at vække samvittigheden. Læg Bibelens principper foran dem om hygiejne. Hvor der kan fås masser af god mælk og frugt, er der sjældent undskyldning for at spise kød-mad; det er ikke nødvendigt at tage livet af nogen af Guds skabninger for at dække vore almindelige behov. I visse tilfælde af sygdom eller udmattelse, kan det være bedst spise noget kød, men der bør passes nøje på at det er kød fra sunde dyr. Det har været et meget alvorligt spørgsmål, om det er sikkert om vi overhovedet spiser kødmad i denne tidsalder i verden. Det vil være bedre om aldrig spises kød, end at bruge kød fra usunde dyr. Kunne jeg ikke få den mad jeg behøvede, har jeg nogle gange spist lidt kød; men jeg er blevet mere og mere bange for dette. ret

(118)  Da Gud ledte Israels børn ud af Ægypten, havde han til formål at sætte et rent, lykkeligt og sundt folk, i Kanaans land. Lad os se på de midler han brugte for at få det folk. Han underlagde dem en disciplin, og blev den fulgt med glæde, ville det have resulteret i godt for både dem selv og for deres velstand. Han fjernede kødmad i stort omfang fra dem. Han havde tilstået dem kød, som svar på deres beklagelser, lige før de nåede Sinaj, men det var kun for en dag. Gud kunne have givet kød ligeså let som manna, men han havde fået en restriktion for deres bedste. Det var hans fortsæt at give dem mad der bedre passede til deres behov, end en febersyg kost, som mange af dem have vendt sig til i Ægypten. Den forvanskede appetit kom i en sundere tilstand, så de kunne nyde den mad der oprindeligt givet mennesker, - jordens frugter, som Gud gav Adam og Eva i Eden. ret

(118)  Ville de gerne fornægte appetitten for at adlyde hans restriktioner, ville feber og sygdom være ukendt iblandt dem. Deres efterkommere ville have besiddet fysisk og mental styrke. De ville have en klar fornemmelse af sandheden og pligten, skarpsindighed og sund dømmekraft. Men de ville ikke underlægge sig Guds krav, og de nåede ikke den standard han havde sat for dem, og modtage de velsignelser som kunne blive deres. De knurrede over Guds restriktioner, og higede efter Ægyptes kødgryder. Gud lod dem få kød men det viste sig som en forbandelse for dem. ret

(119)  Jeg er igen og igen blevet vist at Gud prøver at føre os tilbage, skridt for skridt, til hans originale plan, - så mennesker kan leve af nordens naturlige produkter. Blandt dem som venter på Herrens kommer, vil kødspiser i sidste instans få ud; kød vil ophøre med at forme en del af deres kost. Vi bør altid have dette for øje, og bestræbe os for at arbejde støt hen mod det. Jeg kan ikke tro at vi med kødspise i praksis er i harmoni med det lys som Gud har fundet behag i at give os. Alle som er forbundet med vor sundhedsinstitutioner bør særlig uddanne dem selv til at leve af frugter, korn og grøntsager. Hvis vi handler principfast med disse ting, hvis vi som kristne reformatorer uddanner vor egen smag, og fører vor kost ind i Guds plan, så udøver vi en indflydelse på andre i denne sag, som vil være behagelig mod Gud. ret

(119)  En grund til at mange mister modet når sundhedsreformen praktiseres, er at de ikke har lært hvordan ordentlig mad skal tilberedes, enkel, og vil gå i stedet for kost som de har vænnet sig til. De får afsmag for dårlig tilberedte retter, og dernæst hører vi dem sige at de har prøvet sundhedsreformen, og kan ikke leve ad den måde. Mange prøver at følge de sparsomme instruktioner for sundhedsreformen, og gør et så sørgeligt arbejde at det fører til at skade fordøjelsen, og tager modet for alle der prøver. I behøver at være sundhedsreformatorere, og af den grund må I blive gode kokke. De som benytter sig af mulighederne på velstyrede vegetariske kogeskoler, vil få stor fordele, både i deres egen praksis og at undervise andre. Grib ikke fat enestående idéer og sætte dem på prøve, kritisere andre som praktiserer hvis de ikke er enige med dig; men studer emnet bredt og dybt, og prøv at indføre dine egne idéer og praktisere fuldstændig harmoni med de sande principper i kristen afholdenhed. ret

(120)  Der er mange som prøver at rette op på andres liv ved at angribe det de betragter som forkerte levevaner. De går til dem som de mener er i vildfarelse, og udpeger deres mangler, men de prøver ikke at rette tankesindet mod de rigtige principper. En sådan kurs er ofte langt fra at få de ønskede resultater. Når vi gør det tydeligt, at vi prøver at rette andres fejl, vækker vi ofte deres genstridighed, og gør mere skade end godt. Og der er fare for at også sætte i rette. Han som påtager sig selv at rette på andres fejl, bliver tilbøjelige til at kritisere, og snart vil al hans interesse være at gå efter fejl og mangler. Se ikke på andre for at finde deres fejl eller udsætte deres vildfarelser. Uddan dem til de bedre levevaner ved dit eget eksempels kraft. ret

(120)  Lad det altid være på sinde at det store formal med renhedsreformen er at få den højeste udvikling af sind, sjæl og legeme. Alle naturens love – som er Guds love – er designet til vort bedste. Lydighed mod dem vil fremme vor lykke i dette liv, og vil hjælpe os til at berede os til det kommende liv. ret

(120)  Der er noget bedre at tale om, end andres fejl og svagheder. Tal om Gud og hans forunderlige gerninger. Studer hvordan hans kærlighed og visdom i alle naturens værker manifesterer sig. Studér den forunderlige organisme, menneskesystemet, og de love dette styres af. De som erkender beviserne for Guds kærlighed, som forstår noget af hans loves visdom og godgørenhed, og de velsignelser der kommer af lydighed, vil betragte deres pligter og opgaver ud fra helt andre synsvinkler. I stedet for at se på en overholdelse af sundhedslovene som en selvfornægtende og selvopofrende sag, vil det se det som det virkelig er, som en uvurderlig velsignelse. ret

(121)  En stor mængde godt kan gøres ved at oplyse alle som får adgang, som de bedste midler, ikke kun til at kurere syge, men forhindre sygdomme og årsagen til deres lidelser, og lære dem hvordan de kan udgå at blive dårlig, måtte få værket til opad; men hvis han er en samvittighedsfuld reformer, vil han tale klart om de fordærvelige virkninger af egensindig spise, drikke og klædevaner og overbelastning af de vitale kræfter, som har fået hans patienter derhen hvor de er. Han vil ikke gåre det dårligere ved at give medicin, indtil den udmattede natur opgiver kampen, og vil lære patienterne hvordan der formes rigtige levevaner, og hjælpe naturen med sit genoprettelsesarbejde, med klog brug af sin egne simple hjælpemidler. ret

(121)  Der burde et særligt arbejdstiltag på vore sundhedsinstituioner, for at undervise om sundhedslovene. Sundhedsreormens prinipper bør sættes nøje og grundigt frem for alle, både patienter og hjælpere. Dette arbejde kræver moralsk mod; for når mange vil få gavn af sådanne anstrengelser, vil andre føle sig forbigået. Men den sande Kristi discipel, som har sit tankesind harmoni med Guds sind, vil, ved stadig undervisning og indlæring, lede andre opad, bort fra den fremherskende vildfarelser i verden. ret

(121)  Mange af de fordomme som forhindrer den tredje engels budskab i at nå folks hjerter, kan fjernes hvis sundhedsreformen får mere opmærksomhed. Når folk bliver interesseret i dette emne, beredes vejen ofte for at andre sandheder kommer ind. Hvis de ser at vi har forstand på sundhed, vil de hurtigere tro at vi har en sund Bibel-lære. ret

(121)  Denne gren i Herrens værk har ikke fået nok opmærksomhed, og meget er gået tabt på grund af denne forsømmelighed. Hvis kirken ville vise større interesse for de reformer, som Gud selv prøver at udruste dem til sit komme, vil deres indflydelse være langt større end nu. Gud har talt til sit folk, og han vil er at de skal høre og adlyde hans røst. Selvom sundhedsreformen ikke er den tredje engels budskab, er den tæt forbundet med det. Dem som proklamerer budskabet bør også lære sundhedsreformen. Det er et emne vi må forstå, for at være beredt for de begivenheder som kommer tæt på os, og det bør have en fremtrædende plads. Satan og hans agenter prøver at forhindre dette reformarbejde, og vil gøre alt hvad de kan for at forvirre og bebyrde dem, som går ind i det a hele hjertet. Dog er der ingen der må mist modet på dette, eller standse deres arbejde på grund af dette. Profeten Esajas taler således om Kristi karaktertræk: ”Vansmægter, udmattes ikke, før han får sat ret på jorden.” [Esajas 42,4.] Lad da ikke hans efterfølgere tale om fiasko eller modløshed, men huske at den pris der er betalt for at frelse menneskene, så de ikke går tabt, men får evigt liv. ret

næste kapitel