Kristen afholdenhed og bibelhygienisk renhed kapitel 15fra side123

tilbage

Mentale drankere

(123)  Hvad skal vore børn læse? er et alvorligt spørgsmål, og kræver et seriøst svar. Jeg bliver ked af at se tidsskrifter og aviser hos kristne familier, med følgetoner der ikke giver noget godt indtryk i sindet. Jeg har lagt mærke til dem, som har smag for fiktion, og er blevet opdraget sådan. De har privilegiet at lytte til sandheder fra Guds ord, og blive bekendt med årsagerne til vor tro; men de har vokset sig modne men blottet for sand fromhed. Disse kære unge behøver det allerbedste materiale for deres karakteropbyggelse, - Guds kærlighed og frygt, og kendskabet til Kristus. Men mange har ikke en forstandig forståelse af sandheden som den er i Jesus. Sindet fæstner sig ved sensationelle historier. De lever i en uvirkelig verden, og er ikke rustet til livets praktiske pligter. Jeg har observeret børn som får lov at vokse op på den måde. Hvadenten det er der hjemme eller der ude, er de enten rastløse eller drømmeriske, og kan ikke samtale om andet end de mest banale ting. De ædlere evner, de som fås vid højere stræben, er blevet degenereret til tænke over de trivielle, eller det der er være end trivielle emner, indtil de er blevet tilfreds med sådanne emner, og har knapt nok kraft til at nå noget højere. Religiøs eftertænksomhed og samtale er blevet usmageligt. Den mentale føde for det som han gouterer, har en smittende virkning, og leder til urene og sensuelle tanker. Jeg har følt en oprigtig medynk for disse sjæle når jeg tænker hvor meget de går glip af når de ikke benytter anledningen til at kende Kristus, i hvem vort håb om evigt liv centrerer sig om. Hvor megen dyrebar tid går til spilde, hvor de kunne have studeret forbilledet for sand godhed. ret

(124)  Jeg kender personligt til nogen, som har mistet sindets sunde klang ved forkerte læsevaner. De går gennem livet med en sygelig fantasi, fremhæver alle små problempunkter. Ting som et sundt og følsomt sind ikke bemærker, bliver til uudholdelige prøver og uovervindelige forhindringer for dem. For dem, er livet hele tiden en skygge. ret

(124)  De som svælger sig i de mest opildende historier, forkrøbler deres mentale styrke, og diskvalificerer sig til livskraftig tankevirksomhed og ransagelse. Der er mænd og kvinder som nu er i livets forfald, som aldrig har kommet sig over virkningerne af umådeholden læsning. Vanen der dannes i de første år, har vokset og styrket sig; og deres kræfter til at overvinde lykkes kun delvis, selvom de er opsatte på det. Mange har aldrig genoprettet deres oprindelige livskraft i sindet. Alle forsøg på at blive praktiske kristne ender med ønsket. De kan ikke blive rigtig Kristus lig, og fortsætter med at fylde sindet med den slags litteratur. Den fysiske effekt er mindre katastrofal. Nervesystemet bliver overbelastet unødigt af denne passion for læsning. I nogle tilfælde kan unge, endog dem i moden aldre, plages af lammelse kun på grund af for meget læsning. Sindet er hele tiden under spænding, indtil hjernens følsomme maskineri bliver så svækket, at den ikke kan handle, og resultatet bliver lammelse. ret

(124)  Når appetitten for spændings og sensationelle historier bliver fremelsket, bliver den moralske smag forvansket, og sindet mættes ikke, med det mindre det næres af denne værdiløse og usunde føde. Jeg har set unge damer, der bekender at følge Kristus, som var helt ulykkelige medmindre de fik en ny novelle eller romanblad i deres hånd. Sindet higer efter stimulation, ligesom drankeren higer efter berusende drikke. Disse unge viste ingen helligelse; intet himmelsk lys blev spredt på deres kammerater, og førte dem til kundskabens kilde. De havde ingen dyb religiøs erfaring. Hvis denne gruppe læsere ikke hele tiden havde været foran dem, kunne der have været et håb for at de fornyer sig; men de higede efter det, og ville ikke have det. ret

(125)  Det smerter mig når jeg ser unge mænd og kvinder sådan ruinere deres nytte i dette liv, og ikke få en erfaring som vil berede dem for et evigt liv i det himmelske selskab. Vi kan ikke finde et bedre navn end ”mentale drankere.” Umådeholdne læsevaner udøver en skadelig indflydelse på hjernen, sådan som umådeholdne spise- og drikkevaner gør. ret

(125)  Den bedste måde at forhindre den onde vækst på, er at forberede jorden. Der er brug for største omhu og årvågenhed for at opdyrke sindet og så Bibelsandhedens dyrebare frø deri. I sin store barmhjertighed, har Herren åbenbaret de hellige livsregler i Skrifterne for os. Han fortæller os de synder vi skal undgå; han forklarer Frelsesplanen for os, og udpeger himlens vej for os. Han har inspireret hellige mænd til at skrive belæringer ned for vor skyld, om de farer som omgiver vor sti, og hvordan vi kan undgå dem. De som adlyder hans pålæg at ransage Skrifterne, vil ikke være uvidne om disse ting. Ethvert menighedsmedlem bør, mi9dt i disse sidste farefulde dage, forstå årsagen til hans håb og tro, - grunde som ikke er vanskelige at fatte. Der er nok til at optage tankerne, hvis vi vil vokse i nåde og i kundskaben til vor Herre Jesus Kristus. ret

(125)  Vi er begrænsede, men vi skal have en fornemmelse for det ubegrænsede. Sindet må opøves til at tænke over Gud og hans forunderlige plan for vor frelse. Således vil sjælen opløftes over blot det jordiske og banale, og fæstnes på det som er forædlende og evigt. Tanken om at vi er i Guds verden, over for universets store Skaber, som har gjort mennesket efter sin egen lignelse, vil lede tankerne ind i brede, ophøjede meditationsområder. Tanken om at Guds øjne våger over os, at han elsker os, og sørgede så meget for os, som at give sin dyrebare elskede Søn for at genløse os, så vi ikke går ulykkeligt fortabt, er noget stort; og han som åbnede sit hjerte for acceptere og overveje temaer som disse, vil aldrig stille sig tilfreds med trivielle sensationelle emner. ret

(126)  Hvis Bibelen blev studerest som den burde, vil mennesker blive stærke og intelligente. De emner der behandles i Guds ord, med dens pænt enkle udtryk, ædle temaer som præsenteres for sindet, udvikler evner i mennesket som ellers ikke kan udvikles. I Bibelen, vil en bundløs mark åbnes for fantasien. Når den studerende overvejer Bibelens store temaer, forbinde sig med dets ophøjede billeder, renere og ophøjede tanker og følelser, er det større end han brugte da han læste andre værker af blot menneskelig oprindelse, som blot er af tarvelig karakter. De unge sind når ikke deres ædleste udvikling, når de forsømmer den højeste visdomskilde, - Guds ord. Årsagen til at vi har så få mænd med gode sind, med stabilitet og solid værdi, er at Gud ikke bliver frygtet, Gud bliver ikke elsket, religionens principper føres ikke ud i livet som de burde. ret

(126)  Gud vil at vi skal benytte os af alle midler til at opdyrke og styrke vore forstandsmæssige styrke. Vi blev skabt for en højere og ædlere eksistens, end livet er nu. Denne tid er en beredelse for det fremtidige evige liv. Hvor kan der findes større emner at overveje, et mere interessant emne at tænke over, end de ophøjede sandheder der foldes ud i Bibelen? Disse sandheder vil gøre et mægtigere arbejde for menneskene, hvis de vil følge det som de lærer. Men hvor studeres Bibelen dog lidt! Der dvæles ved uvigtige ting, frem for dets temaer. Hvis Bibelen blev læst mere, hvis sandhederne blev bedre forstået, ville vi være et langt mere oplyst og forstandigt folk. Der gives energi til den sjæl ved at ransage dets sider. Engle fra lysets verden står ved den seriøse sandhedssøgers side, for at indprente og oplyse hans sind. Han som har en mørk forståelse, kan finde lys ved at få kendskab til Skrifterne. ret

næste kapitel