Uddannelse kapitel 21fra side197.     Fra side 195 i den engelske udgave.

tilbage

Fysiologisk studium

(197)  Eftersom sjæl og sind får udtryk gennem legemet, er både sjælelig og åndelig kraft i høj grad afhængig af fysisk styrke og aktivitet. Alt, hvad der fremmer legemlig sundhed, fremmer også udviklingen af en stærk karakter og et ligevægtigt sind. Ingen kan uden at være sund og rask tydeligt forstå eller fuldt ud opfylde sine forpligtelser over for sig selv, over for sine medmennesker eller over for sin Skaber. Derfor burde sundheden vogtes lige så omhyggeligt som karakteren. Kendskab til fysiologi og hygiejne burde være grundlæggende for alle opdragende bestræbelser. ret

(197)  Skønt fysiologiens kendsgerninger nu er så almindelig kendte, findes der en forfærdende ligegyldighed med hensyn til sundhedens grundregler. Selv blandt dem, der kender noget til disse grundregler, er der kun få, som retter sig efter dem. Tilbøjeligheder eller pludselige indskydelser følges så blindt, som om livet snarere var behersket af rene tilfældigheder end af bestemte og ufravigelige love. ret

(197)  De unge, som står i livets friske kraft, forstår kun lidt af, hvor stor værdi deres overflod af kræfter har. En skat, der er mere kostbar end guld, mere afgørende for at nå frem end lærdom eller rang eller rigdom hvor bliver der handlet letsindigt med den, og hvor let bliver den ikke forødt! Hvor mangen, der har ofret sit helbred under kampen for rigdom eller magt, har været lige ved at nå sine ønskers mål, men kun for at segne hjælpeløs om, mens en anden, der har haft større fysisk udholdenhed, opnåede at få sejrens eftertragtede pris! Hvor mange er der ikke, som på grund af sygelige tilstande, der er følgen af at have set bort fra sundhedens love, blevet lokket til dårlige vaner, til opofrelse af ethvert håb både i denne og den kommende verden. ret

(198)  Gennem studiet af fysiologi burde eleverne bringes til at indse, hvor værdifuld fysisk kraft er, og hvordan den kan bevares og udvikles, så den i højeste grad kan bidrage til et godt resultat under livets hårde kamp. Børn burde tidligt gennem en enkel og letfattelig undervisning lære grundbegreberne for fysiologi og hygiejne. Dette arbejde burde påbegyndes i hjemmet af moderen og burde samvittighedsfuldt forsættes i skolen. Når eleverne vokser til, burde der stadig gives vejledning i denne henseende, indtil de er skikkede til at drage omsorg for det hus de bor i. De burde forstå, hvor vigtigt det er at vogte sig for sygdomme ved at bevare hvert eneste organs styrke og burde også lære, hvordan almindelige sygdomme og ulykkestilfælde skal behandles. Enhver skole burde give undervisning i både fysiologi og hygiejne og skulle, så vidt muligt, være forsynet med hjælpemidler til at anskueliggøre legemets bygning, brug og den omsorg, det kræver. ret

(198)  Der burde tages hensyn til forhold, som ikke almindeligvis er indbefattet i undervisningen i fysiologi forhold, som har langt større betydning for den studerende end mange af de tekniske spørgsmål, der i almindelighed hører ind under dette fag. Som det grundlæggende princip i al uddannelse i disse fag burde de unge lære, at naturens love også er Guds love og lige så fuldt ud guddommelige som forskrifterne i de ti bud. De love, der behersker vor fysiske organisme, har Gud skrevet på hver eneste nerve, muskel eller fiber i legemet. Enhver tankeløs eller forsætlig overtrædelse af disse love er en synd mod vor Skaber. ret

(199)  Hvor nødvendigt er det da ikke, at det meddeles et gennemgribende kendskab til disse love! Hygiejnens grundregler med hensyn til kost, motion, omsorg for børn, behandling af syge og mange tilsvarende forhold, burde skænkes langt større opmærksomhed, end de i reglen får. ret

(199)  Tankelivets indflydelse på legemet såvel som legemets indflydelse på tankelivet burde indprentes. Hjernens elektriserende kraft, der fremmes gennem sindets virksomhed, er livgivende for hele organismen og er derfor en uvurderlig hjælp til at modarbejde sygdomme. Dette burde tydeligt forklares. Viljens magt og vigtigheden af selvbeherskelse, både til at bevare og til at genvinde sundheden, de hæmmende og endog nedbrydende virkninger af vrede, misfornøjelse, selviskhed eller urenhed, og på den anden side den vidunderlige livgivende magt, der findes i venlighed, uselviskhed og taknemmelighed, burde også fremhæves. ret

(199)  Der findes i Skriften en fysiologisk sandhed en sandhed, som vi trænger til at tænke over:»Glad hjerte er godt for legemet.« Ordsp. 17,22.»Dit hjerte tage vare på mine bud!« siger Gud.»Thi en række af dage og leveår og lykke bringer de dig."»Det er liv for dem, der finder det, helse for alt deres kød."»Hulde ord,« siger Skriften, er ikke blot»søde for sjælen,« men også»sunde for legemet.« Ordsp. 3,1-2; 4,22; 16,24. ret

(199)  Ungdommen trænger til at forstå den dybe sandhed, der ligger til grund for Bibelens forkyndelse af, at hos Gud er »livets kilde» Sl. 36,10. Ikke blot er han oprindelsen til alt, men han er livet i alt det, der lever. Det er hans liv, vi modtager i solskinnet, i den rene, milde luft, i den mad, som opbygger vort legeme og giver os kræfter. Det er ved hans liv, at vi time efter time og minut efter minut eksisterer. Alle hans gaver tjener til liv, til sundhed og glæde, hvis de ikke er blevet forvansket ved synden. ret

(200)  »Alt har han skabt smukt til rette tid« (Præd. 3,11); og den ægte skønhed vil blive bevaret, ikke ved at fordærve Guds værk, men ved at handle i overensstemmelse med hans love, som skabte alle ting, og som glæder sig over deres skønhed og fuldkommenhed. ret

(200)  Under studiet af legemets opbygning burde opmærksomheden rettes mod dets vidunderlige hensigtsmæssighed, den harmoniske funktion og de forskellige organers afhængighed af hinanden. Når elevens interesse således er blevet vakt og han er kommet til at indse betydningen af legemskultur, kan der af læreren gøres meget for at sikre de rette udvikling og de rette vaner. ret

(200)  Noget af det første, der bør tilsigtes, burde være en rigtig holdning, både når man sidder, og når man står. Gud skabte mennesket rankt, og han vil, at det skal være i besiddelse af ikke blot den legemlige, men også den sjælelige og moralske gavn, den ynde, værdighed og selvbeherskelse, det mod og den selvtillid, som en rank holdning i så høj grad virker fremmende på. Læreren bør yde belæring i denne henseende både gennem sit eksempel og ved at forlange det. Vis eleven, hvordan den rette holdning er, og kræv, at den skal fastholdes. ret

(200)  Næst efter en rigtig holdning er det vigtigste åndedrættet og stemmens rette brug. Den, som sidder og står rankt, har større chancer end andre for at trække vejret på den rigtige måde. Men læreren burde indprente sine elever, hvor vigtigt det er at trække vejret dybt. Vis dem åndedrætsorganernes sunde funktioner, der hjælper på blodomløbet, styrker hele organismen, stimulerer appetitten, virker fremmende på fordøjelsen og bevirker sund og rolig søvn, hvorved de ikke blot forfrisker legemet, men også virker beroligende på sindet. Og mens det bliver vist, hvor vigtigt det er at trække vejret dybt, bør man forlange, at dette bliver gjort. Der bør gives øvelser, som fremmer dette, og der bør sørges for, at det bliver en stadig vane. ret

(201)  Stemmeudviklingen indtager en vigtig plads inden for legemskultur, fordi den tjener til at udvikle og styrke lungerne og således værne mod sygdom. Pas på, at mavemusklerne får frit spil under åndedrættet, og at åndedrætsorganerne er ubesværede, så der sikres den rigtige foredragsmåde ved oplæsning og tale. Sørg for, at det snarere bliver mavens muskler, der belastes, end strubens. På denne måde kan man forebygge megen træthed og alvorlige sygdomme i halsen og lungerne. Der bør lægges megen vægt på at tilegne sig en tydelig udtale, en jævn, korrekt afpasset toneføring og en ikke for hastig foredragsmåde. Dette vil ikke alene virke fremmende på helbredet, men vil i høj grad forøge det behagelige og virkningsfulde ved den studerendes arbejde. ret

(201)  Ved at belære om disse ting fremskaffes der en gylden anledning til at påvise det tåbelige og forkerte i at snøre sig eller hvilket som helst andet, der virker hæmmende på livsudfoldelsen. En næsten endeløs rækkefølge af sygdomme stammer fra usunde modepåfund, og der burde gives en omhyggelig belæring i denne henseende. Indprent eleverne faren ved at lade klæderne tynge hofterne eller trykke nogen af legemets organer sammen. Påklædningen burde være sådan indrettet at man kan trække vejret uden besvær, og at man kan løfte armene op over hovedet uden vanskelighed. En sammentrykning af lungerne ikke blot hindrer deres udvikling, men hæmmer også fordøjelsesprocessen og blodomløbet og virker således svækkende på hele legemet. Alle den slags sædvaner mindsker sjælens og legemets kraft og kan på denne måde virke som en hindring for den studerendes avancement og tit også for hans lykke i livet. ret

(202)  Ved studiet af hygiejne må den samvittighedsfulde lærer benytte enhver lejlighed til at indskærpe nødvendigheden af fuldendt renlighed, både med hensyn til ens personlige vaner og til alle ens omgivelser. Det burde fremhæves, hvor værdifuldt det daglige bad er både som sundhedsfremmende middel og til styrkelse af sjælens evner. Der burde også lægges vægt på sollys og ventilation, på soveværelsets og køkkenets hygiejne. Lær eleverne, at et sundt soveværelse, et fuldkommen rent køkken og et smagfuldt arrangeret bord, som er dækket med sunde ting, vil virke bedre til at bevare familiens lykke og vække agtelse hos enhver fornuftig gæst end en hvilken som helst kostbar møblering af dagligstuen. At »livet er mere end maden, og legemet mere end klæderne« (Luk. 12,23), er en sandhed, der ikke er mindre tiltrængt nu, end dengang den blev givet af den guddommelige lærer for mere end nitten hundrede år siden. ret

(202)  Man bør få den, som studerer fysiologi, til at indse, at hensigten med hans studium ikke blot er at bibringe ham kundskaber om visse kendsgerninger og principper. Dette vil i sig selv ikke være ham til megen gavn. Han er måske klar over betydningen af ventilation, og der er måske også gode muligheder for at forsyne hans værelse med frisk luft, men hvis han ikke fylder sine lunger på den rigtige måde, vil han komme til at lide under følgerne af mangelfuld vejrtrækning. På samme måde forstår han måske nødvendigheden af renlighed, og han har måske også de nødvendige midler til rådighed, men det vil være til ingen nytte, medmindre han gør brug deraf. Det vigtigste ved undervisningen i disse principper er at få eleven til at indse betydningen heraf, så at han samvittighedsfuldt praktiserer, hvad han har lært. ret

(203)  Ved et meget skønt og betagende billede viser Guds ord os, hvor højt han agter vor legemlige organisme, og hvor stort et ansvar vi har for at bevare den i den bedste tilstand.»Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv?"»Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel!« 1Kor. 6,19; 3,17. ret

(203)  Indprent eleverne den tanke, at legemet er et tempel, hvor Gud ønsker at bo, og at det må bevares rent, som et blivende sted for høje og ædle tanker. Når de ved studiet af fysiologi ser, at de i sandhed er»underfuldt skabt« (Sl. 139,14), vil dette indgyde dem ærbødighed. I stedet for at ødelægge Guds værk vil de stræbe efter at gøre alt, hvad de selv har mulighed for at gøre, for at kunne opfylde Skaberens herlige hensigt. På denne måde vil de komme til at betragte lydighed over for sundhedens love, ikke som en opofrelse eller selvfornægtelse, men som det, det i virkeligheden er: som en uvurderlig forrettighed og velsignelse. ret

næste kapitel