Åndelige gaver bind 1 kapitel 4fra side28

tilbage

Kristi første komme

(28)  Jeg blev ført ned til den tid, da Jesus skulle påtage sig menneskets natur, fornedre sig selv som et menneske og møde Satans fristelser. ret

(28)  Hans fødsel var uden verdslig storhed. Han blev født i en stald og lagt i en krybbe, men han fik en langt større ære ved sin fødsel end nogen anden af menneskenes børn. Engle fra himlen underrettede hyrderne om Jesu komme, og lys og herlighed fra Gud ledsagede deres vidnesbyrd. De himmelske hærskarer spillede på deres harper og ærede Gud. Jublende forkyndte de Guds Søns Komme til en falden verden for at fuldbyrde frelsens værk og ved sin død bringe menneskene fred, lykke og evigt liv. Gud hædrede sin Søns komme, og engle tilbad ham. ret

(28)  Guds engle svævede over stedet, hvor han blev døbt; Helligånden kom ned i en dues skikkelse og satte sig på han, og medens folket stod der højlig forbavset og med øjnene fæstet ved ham, hørtes Faderens røst fra himlen: Du er min Søn, den elskelige, i dig har jeg velbehag! ret

(29)  Johannes var ikke sikker på, at det var frelseren, der kom for at døbes af ham i Jordan; men Gud havde lovet ham et tegn, ved hvilket han skulle kunne kende det Guds Lam. Dette tegn blev givet, da den himmelske due satte sig på Jesus, og Guds herlighed skinnede omkring ham. Johannes udrakte sin hånd, pegede på Jesus og råbte med høj røst: "Se det Guds Lam, som bærer verdens synd!" ret

(29)  Johannes meddelte sine disciple, at Jesus var den forjættede Messias, verdens frelser. Da hans egen virksomhed nærmede sig sin afslutning, lærte han sine disciple at se hen til Jesus og følge ham som den store lærer. Johannes' liv var et sorgfyldt og selvfornægtende liv. Han forkyndte Kristi første komme, men det blev ham ikke forundt at være vidne til hans undergerninger og glæde sig over den kraft, som åbenbarede sig ved ham. Da Jesus skulle grundlægge sin egen virksomhed som lærer, vidste Johannes, at han selv måtte dø. Hans røst blev sjældent hørt undtagen i ørkenen. Han førte et ensomt liv. Han klyngede sig ikke til sin faders familie for at nyde deres selskab, men forlod dem for at kunne fuldbyrde sin mission. Skarer forlod de travle stæder og landsbyer og strømmede ud i ørkenen for at høre den vidunderlige profets tale. Johannes lagde øksen ved træets rod. Uden frygt for følgerne straffede han synden og beredte vejen for Guds Lam. ret

(30)  Herodes følte sig grebet, da han hørte Johannes' kraftige, tydelige vidnesbyrd, og dybt interesseret spurgte han, hvad han måtte gøre for at kunne blive hans discipel. Johannes kendte til, at Herodes stod i sinde at tage sin Broders hustru til ægte, medens hendes mand endnu levede, og fortalte ham uforbeholdent, at dette ikke var tilladt. Herodes var uvillig til at gøre en opofrelse. Han ægtede sin broders hustru, og under hendes påvirkning greb han Johannes og satte ham i fængsel, dog med tanke på at frigive ham. Medens Johannes sad indespærret, fik han af sine disciple meddelelse om Jesu mægtige gerninger. Han kunne ikke selv lytte til hans nådige ord" men disciplene fortalte ham derom og trøstede ham med, hvad de havde hørt. Som følge af den indflydelse, Herodes' hustru øvede, blev Johannes snart halshugget. Jeg så, at de ringeste disciple, der fulgte Jesus og var vidne til hans undergerninger, var større end Johannes døberen, det vil sige, de nød en større ophøjelse og ære og havde mere glæde i livet. ret

(30)  Johannes kom i Elias' ånd og kraft for at forkynde Jesu første komme. Jeg blev henvist til de sidste dage og så, at Johannes var en fremstilling af dem, der i Elias' ånd og kraft skulle forkynde vredens dag og Jesu andet komme. ret

(31)  Da Jesus var døbt i Jordan, blev han af ånden ført op i ørkenen for at fristes af Djævelen. Helligånden havde særskilt beredt ham for disse voldsomme fristelser. I fyrretyve dage blev han fristet af satan, og i de dage spiste han intet. Alt omkring ham var utiltalende, således at menneskenaturen ville vige tilbage for det. Han befandt sig på et øde, ensomt sted, sammen med de ville dyr og djævelen. Guds Søn blev bleg og afkræftet som følge af farerne og lidelserne. Men vejen var udpeget for ham, og han måtte fuldende den gerning, han var kommen for at udføre. ret

(31)  Satan benyttede sig af Guds Søns lidelser og forberedte sig til at omgive ham med mangehånde fristelser i håb om at kunne overvinde ham, da han jo havde forringet sig selv til menneske. Satan kom med denne fristelse: "Dersom du er Guds Søn, da sig til denne sten, at den skal blive til brød." Han fristede Jesus til at nedlade sig til at bruge sin guddommelige magt for at bevise, at han var messias. Jesus svarede ham mildt: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår gennem Guds mund." ret

(31)  Satan søgte en ordstrid med Jesus om, hvorvidt han var Guds Søn. Han henviste til hans svage, lidende tilstand og påstod hoverende, at han var stærkere end Jesus. Men de ord, der havde lydt fra himlen: "Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg velbehag," var nok til at holde Jesus oppe under alle hans lidelser. Jeg så, at det på ingen måde tilkom Jesus at overbevise Satan om sin magt eller om, at han var verdens Frelser. Satan havde beviser nok på Guds Søns ophøjede stilling og myndighed. Hans uvillighed til at underkaste sig Kristi autoritet havde udelukket ham fra himlen. ret

(32)  For at lægge sin magt for dagen førte Satan Jesus til Jerusalem og stillede ham på helligdommens tinde, hvor han fristede ham til at kaste sig ned fra den svimlende højde for derved at bevise, at han var Guds søn. Satan fremholdt de inspirerede ord: "Der er skrevet: Han skal give sine engle befaling om dig, og de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten." Jesus svarede og sagde til ham: "Der er sagt: Du må ikke friste Herren din Gud." Satan ønskede at formå Jesus til at formaste sig på grund af Faderens miskundhed og sætte sit liv i fare, inden han havde fuldført sin mission. Han havde håbet, at Frelsens plan skulle svigte; men planen var lagt for dybt til at kunne kuldkastes eller fordærves af Satan. ret

(32)  Kristus er eksemplet for alle Kristne. Når de fristes, eller deres rettigheder bestrides, bør de bære det med tålmodighed. De bør ikke tænke, at de er berettiget til at påkalde Herren, at han skal åbenbare sin magt, for at de kan opnå en sejr over deres fjender, medmindre Gud på en direkte måde kan blive æret og herliggjort derved. Havde Jesus kastet sig ned fra helligdommens tinde, ville det ikke have forherliget hans Fader, fordi ingen anden end Satan og Guds engle ville have været vidne til handlingen. Det ville have været ensbetydende med at friste Herren til at give sin magt til kende for sin bitreste fjende; det ville have været at vise nedladenhed over for ham, som Jesus kom for at besejre. ret

(33)   "Og han førte ham op og viste ham alle verdens riger i et øjeblik. Og djævelen sagde til ham: Dig vil jeg give hele denne magt og deres herlighed; thi den er mig overgiven, og jeg giver den, til hvem jeg vil. Dersom du altså vil tilbede mig, skal den herefter tilhøre dig. Og Jesus svarede ham og sagde: Der er skrevet : Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene." ret

(33)  Satan fremstillede verdens riger for Jesus i det mest tiltrækkende lys. Han tilbød, at dersom Jesus ville tilbede ham på Stedet, ville han opgive sine krav om besiddelsen af denne jord. Hvis Frelsesplanen blev gennemført og Jesus døde for at genløse menneskene, vidste Satan, at hans egen magt måtte blive begrænset og til sidst fratages ham, og at han selv ville blive tilintetgjort. Derfor var det hans udstuderede plan om muligt at hindre fuldførelsen af det store værk, som Guds Søn havde påbegyndt. Hvis genløsningens plan slog fejl, ville Satan beholde det rige, han da gjorde fordring på. Og ifald hans forsæt lykkedes, smigrede han sig med, at han ville herske i strid med himlens Gud. ret

(34)  Satan jublede, da Jesus lagde sin magt og herlighed til side og forlod himlen. Han tænkte, at nu havde han Guds Søn i sin vold. Det hellige par i eden lod sig så let påvirke af fristelsen, at han håbede ved sin djævelske magt og list også at kunne bringe Guds søn til fald og derved redde sit liv og sit rige. Kunne han friste Jesus til at afvige fra Faderens vilje, var hans hensigt nået. Men Jesus imødegik fristeren med de irettesættende ord: "Vig bort, Satan!" Han skulle kun bøje sig for Faderen, Satan påstod, at jordens riger hørte ham til, og antydede lumskelig, at Jesus kunne undgå alle sine lidelser, at han ikke behøvede at dø for at opnå denne verdens riger; for hvis han ville tilbede ham, kunne han erhverve alle jordiske besiddelser og opnå den ære at herske over dem. Men Jesus stod urokkelig. Han vidste, at den tid ville komme, da han med sit eget liv skulle genløse riget fra Satan, og at alle i himlen og på jorden engang ville underkaste sig ham. Han valgte sit lidelsesfulde liv og sin frygtelige død som den af faderen beskikkede vej til at blive en retmæssig arving til jordens riger og få dem overladt i sine hænder som en evig ejendom. Også Satan vil blive overladt i hans hænder for at tilintetgøres ved døden og aldrig mere plage Jesus eller de frelste i herligheden deroppe. ret

næste kapitel