Åndelige gaver bind 4a kapitel 23fra side11

tilbage

Fremmed ild

(11)  “Mens Arons sønner Nadab og Abihu tog hver sin pande, kom ild i dem og lagde røgelse derpå og frembar for Herrens åsyn fremmed ild, som han ikke havde pålagt dem. Da for ild ud fra Herrens åsyn og fortærede dem, så de døde for Herrens åsyn. Moses sagde da til Aron: »Det er det, Herren talte om, da han sagde: jeg viser min hellighed på dem, der står mig nær, og min herlighed for alt folkets øjne!« Og Aron tav." ret

(11)  Arons sønner tog ikke hellig ild fra det alter, som Herren selv havde optændt, og som han havde befalet at præsterne skulle bruges, når de ofrede røgelse for ham. De tog den almindelige ild, og satte det på deres røgelsespande, og lagde røgelsen derpå. Dette var en overtrædelse af Guds udtrykte befaling, og hans domme fulgte hurtigt efter. Arons sønner, som gjorde embede med hellige ting, ville ikke have overtrådt dette hvis de ikke havde føjet sig så meget i vin drikning, og blevet delvis omtåget. De tilfredsstillede appetitten, som fornedrede deres evner, og gjorde dem uegnet til det hellige embede. Deres forstand var så omtåget, at de ikke havde en virkelig fornemmelse hvad er hellig ild, som Gud lod falde fra himle, og som blev ved med at brænde på alteret, og den almindelige ild, som de havde sagt de ikke skulle bruge. Hvis de havde brugt deres forstandsmæssige kræfter fuldt og klart, ville de have afvist det med rædsel, ved formastelige overtrædelser af Guds udtrykkelige befalinger. De var særlig begunstiget af Gud for at være iblandt de ældste som bevidnede Guds herlighed på bjerget. De forstod at de blev afkrævet mest omhyggelige selvransagelse og helligelse fra deres side, før de overbragte sig selv i helligdommen, hvor Guds nærhed blev manifesteret. ret

(12)  Men Moses sagde til Aron og hans sønner Eleazar og Itamar: »I må hverken lade eders hår vokse frit eller sønderrive eders klæder, ellers skal I dø og vrede komme over hele menigheden; lad eders brødre, hele Israels hus, begræde den brand, Herren har antændt; og vig ikke fra åbenbaringsteltets indgang, ellers skal I dø, thi Herrens salveolie er på eder!« Og de gjorde som Moses sagde. De ihjel slagne mænds fader, og deres brødre, blev forbudt at vise nogen tegn på sorg for dem, der lige var blevet straffet af Gud. Da Moses huskede Aron på Herrens ord, at han ville blive helliget i dem som kom nær ham, blev Aron tavs. Han vidste at Gud var retfærdig; og han knurrede ikke. Hans hjerte var bedrøvet over sine sønners skæbnes svangre død, medens de var ulydige; alligevel gav han ikke udtryk for sin sorg, efter Guds befaling, så han ikke skulle dele den samme skæbne som sine sønner, og forsamlingen var også påvirket af uforsonlighed, og Guds vrede kom over dem. ret

(13)  “Og Herren talte til Aron, og sagde: Drik ikke vin eller stærk, du ej heller dine sønner hos dig, når I går ind i forsamlingens åbenbaringstelt, for at I ikke dør. Det skal være en forordning ud i jeres slægter. Og så I må sætte skel mellem helligt og uhelligt, mellem urent og rent. ret

(13)  Da Israelitterne begik synd, og Gud straffede dem for deres overtrædelse, og folket knurrede over den ene og den anden straffedes skæbne, i stedet for at bedrøves fordi Gud var blev vanæret, blev forståelsen regnet som lige så stor skyld som overtræderen havde skyld for overtrædelsen. ret

(13)  Herren lærer os, i de anvisninger Aron havde fået, om forsoning over for hans retfærdige straffe, også hvis hans vrede kommer meget nær. Han vil have sit folk til at anerkende retfærdigheden i de rettelser han kommer med, så andre kan have frygt for dem. I disse sidste dage, er mange tilbøjelige til at blive selvbedragede, og de er ude af stand til at se deres egne fejl. Hvis Gud, igennem sine tjenere, irettesætter den fejlende, er der dem som er parat til at sympatisere med dem der fortjener irettesættelse. De vil forsøge at lette den byrde som Gud har tvunget sine tjenere at lægge på dem. Disse sympatisører tror at de udfører et dydigt arbejde ved at sympatisere med den fejlende, hvilket arbejde har skadet Guds sag så meget. Disse er bedragede. De stiller sig blot sammen imod Guds tjenere, som har gjort hans vilje, og imod Gud selv, og er lige så skyldig sammen med overtræderen. Der er mange fejlende sjæle som kunne være frelste hvis de ikke var blevet bedraget af at få falsk forståelse. ret

(13)  Sagen med Arons sønner er skrevet ned for at gavne Guds folk, og bør særlig undervise dem som forbereder sig til Kristi andet komme, at eftergivenhed for en fordærvet appetit ødelægger sjælens finere følelser, og påvirker den fornuft som Gud har givet mennesker, at åndelige og hellige ting mister deres hellige betydning. Ulydighed ser behagelig ud, i stedet for overmådeligt syndigt. Satan fryder sig over at se mennesker, som er formet deres skabers billede, giver sig hen som slaver for en fordærvet appetit; for så kan han styre sindets kræfter med succes, og lede de umådeholdne til at handle så de bliver fornedret og Gud vanæret, ved at miste den høje fornemmelse af hans hellige krav. Det var eftergivenhed af appetitten som fik Arons sønner til at bruge den almindelige og ikke hellige ild til deres ofringer. ret

(13)  Sagen med Arons sønner er skrevet ned for at gavne Guds folk, og bør særlig undervise dem som forbereder sig til Kristi andet komme, at eftergivenhed for en fordærvet appetit ødelægger sjælens finere følelser, og påvirker den fornuft som Gud har givet mennesker, at åndelige og hellige ting mister deres hellige betydning. Ulydighed ser behagelig ud, i stedet for overmådeligt syndigt. Satan fryder sig over at se mennesker, som er formet deres skabers billede, giver sig hen som slaver for en fordærvet appetit; for så kan han styre sindets kræfter med succes, og lede de umådeholdne til at handle så de bliver fornedret og Gud vanæret, ved at miste den høje fornemmelse af hans hellige krav. Det var eftergivenhed af appetitten som fik Arons sønner til at bruge den almindelige og ikke hellige ild til deres ofringer. ret

(14)  Arons sønner, som afviger Guds befalinger, repræsenterer dem der overtræder Jehova fjerde bud, som siger meget tydeligt: "I seks dage skal du arbejde, og gøre al din gerning; men på den syvende dag er sabbat for Herren din Gud: på den skal du ikke arbejde," . o. s. v. Næsten alle som bekender at følge Jesus holder ikke den dag Gud har helliget og forlanger at de skal holde hellig, for at hvile på den, fordi han selv har hvilet på den. De arbejder på Guds hellige tid, og ærer den første ugedag ved at hvile på den, som er en almindelig arbejdsdag, en dag som Gud ikke hvilede på, og som han ikke har tillagt en hellig ære. ret

(14)  Afvigelse fra det fjerde bud vil ikke straks blive hjemsøgt med timelig død; alligevel betragter Gud ikke overtrædelse af hans fjerde bud som af lethed end han gjorde ved Arons sønners overtrædelse. Når Gud siger: Hold den syvende dag hellig, mener han ikke den sjette eller den første, men den dag som han har specificeret. Hvis mennesket erstatter en almindelig dag med en hellig, og siger at det er det samme, forhåner de himlens og jordens Skaber, som har gjort sabbatten til mindedag for hans hvile på den syvende dag, efter at have skabt verden på seks dage. Det er en farlig sag i Guds tjeneste at fravige hans institutioner. Dem som har at gøre med Gud, som er uendelig, og som anviser tydelig om sin egen tilbedelse, bør følge præcis den fremgangsmåde som han har foreskrevet, og føler sig ikke fri til at vige det mindste fra den, fordi de tror det vil svare sig. Gud vil lære alle sine skabninger, at han mener det som han siger. ret

næste kapitel