Åndelige gaver bind 4a kapitel 25fra side19

tilbage

Miriam

(19)  Efter at Moses havde fortalt Herren at han ikke kunne bære folkets byrde alene, og Gud havde anvist ham at vælge halvfjerdsindstyve af de ældste, og han havde lagt den samme ånd på dem som var over Moses, Aron og Miriam blev de ivrige fordi de ikke var blevet rådført om sagen. De havde ikke følt sig forligt med at Moses så hurtigt havde taget så hurtigt imod Jetros råd, hans svigerfader. De frygtede at han havde mere indflydelse over Moses end de selv havde. Og nu var de halvfjerdsindstyve ældste blevet valgt uden at være rådført; og som de aldrig havde følt ansvar og de byrder for som Moses havde båret for folket, finder de det ikke virkeligt nødvendigt med hjælp fra de halvfjerdsindstyve ældste. "Og sagde: »Har Herren kun talt til Moses? Mon han ikke også har talt til os?« Og Herren hørte det. " ret

(19)  Aron og Miriam tænkte, da de var blevet valgt til hjælpe Moses med arbejdet, at de bar arbejdsbyrden ligeså godt som Moses. Og da Herren havde talt ved dem, såvel som ved Moses, hvorfor skulle han så beklage sig over så tunge byrder så han har brug for halvfjerdsindstyve udpegede dommere og ældste til at hjælpe ham. Moses mærkede sin svaghed. Han mærkede vigtigheden af det store arbejde der var betroet ham, som ingen andre mennesker nogensinde havde mærket det. Aron havde vist sin svaghed ved at give efter for folket, og danne en formet kalv, da Moses var borte. Gud har altid være Moses' rådgiver. ret

(19)  Da Miriam blev jaloux på Moses, blev hun tilbøjelig til at finde fejl ved holde af begivenhederne i hans liv som Gud havde underkendt. Hun beklagede sig over Moses fordi han giftede sig med en Etiopisk kvinde, I stedet for at tage en hustru iblandt hebræerne. Moses hustru var ikke sort, men hendes hudfarve var noget mørkere end hebræernes. Hun var genert af temperament, ømhjertet og var meget påvirket af at se på lidelser. Dette var grunden til at Moses gik med til at hun tog tilbage til Midian, medens han var i Ægypten, så hun ikke kunne se de frygtelige plager som Herren bragte over Ægypten. Efter at hun havde mødt hendes mand i Ørknen, så hun at hans byrder og bekymringer var lige ved at tage livet af ham, og i hendes pinsler gjorde hun sin fader bekendt med sagen. Jetro havde lagt mærke til hele folkets bekymring var på Moses, og derfor rådede han ham til at se efter den hebræiske hærs interesser, medens værdige mennesker fri for begærlighed, skulle udvælges til at se efter de verdslige anliggender hos folket. ret

(20)  Efter at Miriam blev jaloux, bildte hun sig selv ind at Aron og hun var blevet forsømt, og at Moses hustru var årsagen – at hun havde påvirket hendes mands sind – at han ikke rådførte sig med dem om så vigtige ting så meget som han gjorde tidligere. ret

(20)  Herren havde hørt de knurrende ord imod Moses, og han var utilfreds; for Moses var meget sagtmodig, frem for alle mænd som var på jordens overflade. "Da sagde Herren i det samme til Moses, Aron og Miriam: »Gå alle tre ud til åbenbaringsteltet!« Og de gik alle tre derud. Men Herren steg ned i skystøtten og stillede sig ved indgangen til teltet og kaldte på Aron og Miriam, og de gik begge derud. Da sagde han: »Hør, hvad jeg siger: når der ellers er en profet iblandt eder, giver jeg mig til kende for ham i syner eller taler med ham i drømme. Anderledes er det med min tjener Moses: han er tro i hele mit hus; med ham taler jeg ansigt til ansigt, ikke i syner eller gåder, han skuer Herrens skikkelse; hvor tør I da tage til orde mod min tjener Moses?« Og Herrens vrede blussede op imod dem, og han gik bort. Da så skyen trak sig bort fra teltet, se, da var Miriam hvid som sne af spedalskhed, og da Aron vendte sig mod Miriam, se, da var hun spedalsk. Da sagde Aron til Moses: »Ak, herre, lad os dog ikke undgælde for den synd, vi i dårskab begik! lad hende dog ikke blive som et dødfødt barn." "Moses råbte da til Herren og sagde: »Ak, gør hende dog rask igen!" "Derfor skal hun i syv dage være udelukket fra lejren; så kan hun atter optages." ret

(21)  Skyen blev fjernet fra åbenbaringsteltet for Guds vrede hvilede over Miriam, og vendte ikke tilbage før hun var ude af lejren. Gud havde valgt Moses, og lagde sin Ånd på ham; og ved Miriams beklagelser imod Guds udvalgte tjener, optrådte hun ikke kun uanstændigt over for Moses, men imod Gud selv, som havde valgt ham. Aron blev trukket med i sin søsters Miriams jalousi. Han kunne have forhindret dette onde hvis han ikke havde holdt med hende, og havde vist hende syndigheden i hendes optræden. Men i stedet for dette, lyttede han til hendes beklagende ord. Miriams og Arons beklagelser står nedskrevet som en irettesættelse for alle som vil give efter for skinsyge, og beklagelser fra dem som Gud lægger sin arbejdsbyrde på. ret

næste kapitel