Åndelige gaver bind 4a kapitel 35fra side85

tilbage

David

(85)  Gud udvalgte David, en ydmyg hyrde, til at styre sit folk. Han var nøje med alle ceremonier der var knyttet til den jødiske religion, og han skilte sig selv ud med sin frimodighed og urokkelige frimodighed til Gud. Man lagde mærke til hans troskab og ærbødighed. Hans fasthed, ydmyghed, og kærlighed til retfærdighed og beslutsomme karakter, udrustede ham til at fremføre Guds høje mål, og undervise Israel i deres opofrelse, og styre dem som en ædelmodig og klog monark. ret

(85)  Hans religiøse karakter var oprigtig og brændende. Det var da David var så sand mod Gud, og havde disse ophøjede karaktertræk, at Gud kaldte ham en mand efter sit eget hjerte. Da han blev ophøjet til tronen, var hans adfærd i almindelighed en slående modsætning til andre nationers konger. Han afstod fra afgudsdyrkelse, og holdt Israels folk nidkært fra at blive forført til det af de omgivende folkeslag. Han var stærkt elsket og æret af sit folk. ret

(86)  Ofte vandt han sejr, og triumferede. Han øgede sin rigdom og storhed. Men hans ejendom havde en indflydelse der ledte ham fra Gud. Hans fristelser var mange og stærke. Til sidst faldt han i de kongers almindelige skikke, som var omkring ham, at få flere hustruer, og hans liv blev hengivet flerkoneriets onde resultater. Hans første fejl var at tage mere end en hustru, og derved forlade Guds kloge forordning. Efter at have forladt det rigtige, blev vejen beredt for større fejl. De kongelige afgudsdyrkende nationer betragtede det som en større ære og værdighed at få mange hustruer, og David betragtede det som en ære for sin trone at have flere hustruer. Men han fik lov at se det ulykke onde ved en sådan vej, ved den ulykkelige disharmoni, rivaliseren og jaolusi iblandt hans talrige hustruer og børn. ret

(86)  I Urias og Batsebas tilfælde, var hans forbrydelse afskyelig for Guds øjne. En retfærdig og upartisk Gud billigede eller undskyldte ikke disse synder hos David, men sendte ham en irettesættelse og voldsom anklage ved Natan, hans profet, som med levende farver skildrede hans store fortrædelse. David var blevet forblindet i sit vidunderlige frafald fra Gud. Han havde undskyldt sin egen syndige kurs mod sig selv, indtil hans adfærd virkede antagelig i hans egne øjne. Et forkert skridt havde bane vej for det andet, indtil hans synder krævede en irettesættelse fra Jehova, igennem Natan. David vågner op som fra en drøm. Han mærker en fornemmelse af sin synd. Han søger ikke at undskylde sin opførsel, eller dække over sin synd, ligesom Saul gjorde; men med anger og oprigtig sorg, bøjer han sit hoved ned for Guds profet, og anerkender sin skyld. Natan fortæller David at Gud vil tilgive hans synd, på grund af hans anger og ydmyge bekendelse, og vende en del af de truende katastrofe bort, og spare hans liv; alligevel skulle han straffes, fordi han havde givet Herrens fjender anledning til at bespotte. Denne anledning er blevet udnyttet af Guds fjender, fra Davids dag indtil nu. Skepticisme har angrebet kristendommen, og latterliggjort bibelen, fordi David gav den anledning dertil. De bringer Davids tilfælde frem for kristne, hans synd i Urias og Batsebas tilfælde, hans flerkoneri, og påstår at David er kaldet et menneske efter Guds eget hjerte, og hvis bibelens optegnelse er korrekt, har gud retfærdiggjort David for hans forbrydelser. ret

(87)  Jeg fik vist at det var da David var ren, og vandrede efter Guds råd, at Gud kaldte ham for et menneske efter sit eget hjerte. Da David havde forladt Gud, og plettet sin dydige karakter med sine forbrydelser, at han ikke længere var en mand efter Guds eget hjerte. Gud retfærdiggjorde ikke i mindste grad hans synder, men sendte Natan, sin profet, med skæbnesvangre fordømmelser til David fordi han havde overtrådt Herrens bud. Gud viste sit mishag at David havde flere hustruer, ved at hjemsøge ham med domme, og lade onder rejse sig op imod ham fra sit eget hus. Den frygtelige katastrofe at Gud lod ham komme til David, som på grund af hans syndighed, tidligere blev kaldt en mand efter Guds hjerte, er et bevis efter generationer, at Gud ikke ville retfærdiggøre, nogen til at overtræde hans bud; men at han visselig ville straffe den skyldige, uanset hvor retfærdiggjort og begunstiget de engang har været, da de fulgte Herren i hjerterenhed. Da den retfærdig vendte sig fra deres retfærdighed og gjorde ondt, vil deres tidligere retfærdighed ikke redde dem fra en hellig og retfærdig Guds vrede. ret

(87)  Bibelhistoriens ledende mænd har syndet alvorligt. Deres synder er ikke skjulte, men skrevet nøjagtigt ned i Guds menigheds historie, med straf fra Gud, som følger med krænkelserne. Disse tilfælde efterlades i optegnelsen til gavn for efterfølgende slægter, og bør indgyde tro i Guds ord, som en nøjagtig historie. Mennesker, som ønsker at betvivle Gud, betvivler kristendommen, og Guds ord, vil ikke dømme uvildigt og upartisk, men vil undersøge liv og karakter for at finde alle mangler i deres liv, som har været Israels mest fremtrædende ledere. Gud har lavet en nøjagtig skildring af karakteren i den inspirerede historie, for de bedste og største mennesker for deres tid. Disse mænd var dødelige, genstand for en fristende djævel. Der dækkes ikke over deres svaghed og synder, men er skrevet nøjagtigt ned, med de irettesættelser og straffe som følger med. Disse ting "blev skrevet ned til vor belæring, over hvem verdens komme over." ret

(88)  Gud har ikke ladet meget sige i sit ord, der roser de bedste menneskers dydigheder, som har levet på jorden. Alle deres sejre, og store og gode gerninger, blev tilskrevet Gud. Han alene kan tage æren, han alene skal ophøjes. Han var alt og i alle. Mennesket var kun et redskab, et svagt instrument i hans hænder. Kraften og udmærkelsen kom alt sammen fra Gud. I mennesket så Gud en stadig tilbøjelighed til at forlade, og glemme ham, og til at dyrke skabningen i stedet for Skaberen. Derfor ville Gud ikke tillade at der blev efterladt så megen ros til mennesker på den hellige histories sider. ret

(88)  David angrede sin synd i støv og aske. Han bad indstændigt om Guds tilgivelse, og skjulte ikke sin anger fra de store mænd, og endog ikke tjenerne i hans rige. Han forfattede en bods salme, der opremsede hans synd og anger, som af hvilken salme han vidste blive sunget slægt efter slægt. Han ønskede at andre skulle undervises af hans livs kedelige historie. De sange som David forfattede blev sunget af hele Israel, især i det samlede hofs nærvær, og for præsterne, ældstene og herrerne. Han vidste at hans skylds bekendelse ville bringe hans synder til andre slægters opmærksomhed. Han bringer sin sag frem og vise dem hvem hans tillid og håb for tilgivelse var til: "Gud, vær mig nådig efter din miskundhed, udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed, tvæt mig fuldkommen ren for min skyld og rens mig for min synd!" "Fri mig fra blodskyld, Gud, min Frelses Gud." ret

(89)  David viser ikke et uomvendt menneskes ånd. Hvis han havde den ånd folkenes herskere omkring ham havde, ville han ikke have frembåret billedet af sin forbrydelse fra Natan, frem for sig i sine rigtige afskyelige farver, men ville have taget den trofaste irettesættelse på sig. Men til trods for sin ophøjede trone, og hans ubegrænsede kraft, er hans ydmyge anerkendelse over for alle han har ansvar for, et bevis på at han stadig frygter og skælver ved Herrens ord. ret

(89)  David følte bitterligt de forkerte gerningers frugter. Hans sønner handlede ud fra de synder som han var skyldige over for. Amnon begik en stor forbrydelse; Absalon hævnede den ved slå ham ihjel. Således kom Davids synd hele tiden frem i hans tanker, og fik ham til at mærke en fulde vægt at uretfærdighed imod Urias og Batseba. ret

(89)  Absalon, hans egen søn, som han elskede frem for alle sine børn, gjorde oprør imod ham. Ved hans bemærkelsesværdige skønhed, vindende måde, og foregivne venlighed, stjal han i al list folkets hjerter. Han har ikke godgørenheden for hjerte, men var ærgerrig, og vil, som hans adfærd viser, og ty til intriger og forbrydelser for at få riget. Han ville have gengældt sin faders kærlighed og venlighed ved at tage hans liv. Han blev proklameret som konge af sine efterfølgere i Hebron, og lede dem ud for at efterfølge sin fader. Han blev overvundet og slået ihjel. ret

(89)  David kom i store pinsler på grund af dette oprør. Det lignede ikke nogen krig som han har været involveret i. Hans visdom fra Gud, med hans energi og dygtighed til krig, gjorde at han kunne modstå sine fjenders angreb med succes. Men denne unaturlige krig, som opstår i hans eget hus, og at oprøret var sin egen søn, lod til at forvirre og svække hans rolige og klare dømmekraft. Og kundskaben til at dette onde var blevet nedskrevet af profeten, og at det var kommet til ham på grund af overtrædelse af Guds bud, ødelagde hans dygtighed og tidligere uforlignelige mod. ret

(90)  David blev ydmyget og kom i stor sorg. Han flygtede fra Jerusalem for at redde sit liv. Han gik ikke frem i tillid og kongelig ære, stolede på Gud, sådan som han havde gjort i tidligere slag; men idet han gik op på toppen af Oljebjerget, omgivet af sit folk, og hans mægtige mænd, skjulte han sit hoved i sin ydmyghed, og gik barfodet, og græd; og hans folk efterlignede det eksemplet på dyb ydmyghed deres konge udviste, medens han flygtede fra Absalon. ret

(90)  Sjimi, en slægtning af Saul, som altid har været så misundelig på David, fordi han fik tronen og kongelig ære, som tidligere var givet til Saul, udnyttede anledningen til at slippe sit oprørske had imod David løs, i hans ulykke. Han forbandede kongen, og kastede sten og snavs på ham og hans tjenere, og anklagede David for at være en blodig og beskidt mand. Davids efterfølgere bad om lov til at gå og tage hans liv; men David irettesatte dem, og fortalte dem at "når han forbander, og når Herren har budt ham at forbande David, hvem tør da sige: hvorfor gør du det?" Se min søn: "Står mig efter livet, hvad kan man da ikke vente af denne benjamit! Lad ham kun forbande, når Herren har budt ham det!" ret

(90)  Sådan anerkender han sit folk og øverste mænd, at dette er den straf Gud har bragt over ham på grund af hans synd, som har givet Herrens fjender anledning til at bespotte; at den ophidsede benjamit måtte udrette sin del af den foreskrevne straf, og at hvis han bar disse ting med ydmyghed, ville Herren formindske hans pinsel, og vende Sjimis forbandelse til en velsignelse. David udviser ikke en uomvendt mands ånd. Han viser at han havde en erfaring i Guds ting. Han udviser en natur der modtager rettelse fra Gud, og vender sig i tillid til ham som den eneste han tror på. Gud belønner Davids tillid til ham ved at forkaste Akitofels råd, og bevare hans liv. ret

(91)  David var ikke den karakter Sjimi viste han var. Da Saul gentagende gange var kommmet i hans magt, og hans efterfølgere kunne have dræbt ham, ville David ikke lade dem gøre dette, selvom han hele tiden frygtede for hans liv, og blev jaget af Saul som et dyr. En gang da Saul var i hans magt, skar han et stykke af hans klædnings kappe, så han kunne bevise over for Saul at han ikke vil gøre ham noget, selvom han kunne have taget hans liv, om han var til det. Endog dette angrede David, fordi Saul var Herrens salvede. ret

(91)  Da David var tørstig, og ønskede vand fra Betlehems brønd, brød tre mænd, uden hans kendskab, igennem filistrenes hær, og drog vand ud af Betlehems brønd, og bragte det til David. Han mente det var for helligt at drikke for at slukke sin tørst, fordi tre mænd, af deres kærlighed for ham, havde sat deres liv i fare for at få det. Han tog ikke let på livet. For ham var det som at drak han det vand disse brave mænd havde sat deres liv på spil for at få, ville det være som at drikke deres blod. Han udgød højtideligt vandet som et helligt offer til Gud. ret

(91)  Efter Absoloms død, vendte Gud Israels hjerter, som et mands hjerte, til David. Sjimi, som havde forbandet David i sin ydmyghed, i frygt for hans liv, var iblandt de første blandt oprørerne der mødte David ved hans tilbagevenden til Jerusalem. Han skabte forvirring ved sin oprørske optræden over for David. Dem som var vidne til hans grove optræden, tilstødte David til at ikke spare hans liv, fordi han forbandede Herrens salvede. Men David irettesatte dem. Han ikke blot sparede Sjimeis liv, men tilgav det allernådigst. Havde David haft hævngerrighed i sig, kunne han straks have stilnet det, ved at lægge forbryderen i døden. ret

(91)  Israel fik velstand og blev flere under Davids herredømme; og da de blev stærke, og havde øget i velstand og storhed, blev de ophøjede og stolte. De glemte alle deres nådesgavers Giver, og mistede hurtigt deres særlige og hellige karakter, som skilte dem ud fra folkene iblandt dem. ret

(92)  I sin velstand bevarede David ikke den karakterydmyghed og tillid til Gud, som karakteriserede den tidligere del af hans liv. Han så på riget med stolthed og fik denne tilgang, og sammenlignede dengang så fremgangsrige situation med de få antal personer med lille styrke, da han besteg tronen, og tog al ære selv. Han tilfredsstillede sine ærgerrige følelser ved at give efter for djævelens fristelse, der ligger i Israels antal, så han kan sammenligne deres tidligere svaghed med deres dengang gang så fremgangsrige tilstand under hans regering. Dette mishagede Gud, og gik imod hans udtrykte befaling. Det ville lede Israel til at stole på deres styrke i antal, i stedet for på den levende Gud. ret

(92)  Arbejdet med at tælle Israel vil ikke helt til ende før David føler sig overbevist om at han havde begået en stor synd imod Gud. Han ser sin fejl, og ydmyger sig selv for Gud, bekender sin store synd at tåbeligt tælle folket. Men hans anger kom for sent. Ordet var allerede gået ud fra Herren til sin trofaste profet, at frembære budskabet til David, og give ham hans valg af straf for hans overtrædelse. David viser stadig at han har tillid til Gud. Han vælger at falde i en nådig Guds hænder, frem for at overlades til onde menneskers grusomme nåde. ret

(92)  En hurtig udslettelse følger efter. Halvfjerds tusinde blev udslettet ved pest. David og Israels ældste var i den dybeste ydmyghed, og i sorg for Herren. Da Herrens engel var på vej for at udslette Jerusalem, bad Gud ham standse sit dødsværk. En medynkende Gud elsker stadig sit folk, uanset deres oprør. Englen som var klædt i krigslignende klæder, med et draget sværd i sin hånd, rakt ud over Jerusalem, blev åbenbaret for David, og dem som er hos ham. David blev frygtelig bange, og råber ud i sine pinsler, og hans lidenskab for Israel. Han beder Gud at redde fårene. I sin pinsel bekender han: »Det er mig, der har syndet, mig, der har begået brøden; men fårene der, hvad har de gjort? Lad din hånd dog ramme mig og mit fædrenehus!« Gud taler til David, ved sin profet, og byder ham at gøre soning for sin synd. Davids hjerte arbejdede, og hans anger blev accepteret. Aravnas tærskeplads blev givet ham vederlagsfrit, hvor han kunne bygge et alter for Herren; også kvæget, og alt hvad der var nødvendigt for ofring. Men David fortæller ham som vil give ham denne gavmilde gave, at herren vil acceptere det offer som han er villig til at gøre, men at han ikke vil komme frem for Herren med et offer som ikke koster ham noget. Han vil købe det til ham for fuld pris. Der ofrede han brændofre og fredsofre. Gud accepterede ofrene og svarede David med at sende ild fra Himlen til at fortære ofret. Herrens engel blev befalet at lægge sit sværd i skede, og ophøre med sit udslettelsesarbejde. ret

(93)  David digtede mange af salmerne i ørknen, som han var tvunget til at flygte for at få sikkerhed. Også der forfulgte Saul ham; og David blev flere gange bevaret fra at falde i Sauls hænder, ved Forsynets særlige mellemkomst. Da David gennemgik de hårde prøvelser og vanskeligheder, udviste han en urokkelig tillid til Gud, og blev særligt gennemsyret af hans Ånd da han komponerede sine sange som fortæller om hans farer og udfrielser, beskriver pris og ære til Gud, hans barmhjertige beskytter. I disse salmer ses en inderlighed, indvielse og hellighed. Han sang disse sange, som udtrykte hans tanker og meditationer om guddommelige ting, akkompagneret af med den dygtig musik på harpe og andre instrumenter. Salmen i 2. Samuel 22, blev komponeret da Saul jagede ham for at tage hans liv. Næsten alle Davids hellige sange blev arrangeret i den tidligere periode af hans liv, da han tjente Herren, med hjertets integritet og renhed. ret

(93)  David ville bygge et hus til Gud, hvori han kunne sætte den hellige ark, og hvor hele Israel kunne komme og tilbede. Herren informerede David, igennem hans profet, at han ikke skulle bygge huset, men at han skulle få en søn, som skulle bygge et hus til Gud. "Jeg vil være din sæd en fader, og den skal være mig en søn! Når den synder, vil jeg tugte den med menneskestok og menneskers slag, men min miskundhed vil jeg ikke tage fra den, som jeg tog den fra din forgænger." Gud udviser medynk og medfølse for fejlende menneskers svagheder, og lover at hvis han overtræder vil han straffe ham; og hvis han angrer vil han tilgive ham. ret

(94)  De afsluttende år i Davids liv var markeret af trofast helligelse til Gud. Han sørgede over sine synder og at han havde forladt Guds retfærdige forskrifter, som have formørket hans karakter, og givet Herrens fjender anledning til at bespotte. Herren instruerede David igennem sin engel, og gav ham et mønster for det hus som Salomon skulle bygge til ham. En engel blev hvervet til at stå hos David, da han skrev de vigtige anvisninger ned til Salomon, om husets indretning. Davids hjerte var med i arbejdet. Han udviste en alvor og helligelse med at gøre omfattende forberedelser for bygningen, og sparede hverken på arbejde eller omkostninger, men gjorde store donationer fra sit eget skatkammer, derved sætte et ædelt eksempel for sit folk, som de ikke tøvede med at følge med villige hjerter. ret

(94)  David nærede den største omsorg for Salomon. Han frygtede at han skulle følge hans eksempel i at gøre noget forkert. Med den dybeste sorg kan han se pletter og skavanker, som han har pådraget sin karakter, ved at falde i fatale synder, og han vil redde sin søn fra det onde hvis han kunne. Han har lært af erfaring at Herren ikke i noget tilfælde vil billige forkerte gerninger, uanset om de findes hos den mest ophøjede fyrste eller den ydmygeste borger, men vil hjemsøge sit folks leder med lige så hård straf som han med sin position er mere ansvarlig for, end for den ydmygeste borger. De synder Israels ledere begik, vil påvirke til at formindske kriminalitetens afskydelighed i folks sind og samvittighed, og vil gøre andre folkeslag, som ikke frygter Gud, men som træder på hans autoritet, opmærksomme på det, og de vil ledes til at bespotte Israels Gud. ret

(95)  David pålægger sin søn højtideligt at overholde Guds lov nøje, og holde alle hans forordninger. Han fortæller Salomon Herrens ord, som er sagt til ham igennem hans profeter: "Jeg vil grundfæste hans kongedømme til evig tid, hvis han holder fast ved mine bud og lovbud og gør efter dem således som nu. Og nu, for hele Israels, Herrens forsamlings, øjne og i vor Guds påhør siger jeg: stræb at holde alle Herren eders Guds bud, at I må eje dette herlige land og lade det gå i arv til eders efterkommere til evig tid! Og du, min søn Salomo! Kend din faders Gud og tjen ham med et helt hjerte og en villig sjæl, thi Herren ransager alle hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt. Så se da til, thi Herren har udvalgt dig til at bygge et hus til helligdom! Gå til værket med frimodighed!" ret

(95)  Efter at have givet denne opgave til sin søn under folkets påhør, og under Guds nærværelse, giver han store taksigelser til Gud for at disponere hans eget hjerte, og folkets hjerter, til at give villigt for det store byggearbejde. Han bad også Herren indstændigt at gøre Salomons hjerte tilbøjelig til hans bud. Han siger: "Jeg ved, min Gud. at Du prøver hjerter og har behag i oprigtighed; af oprigtigt hjerte har jeg villigt givet alt dette, og nu har jeg set med glæde, at dit folk, der er her til stede, villigt har givet dig gaver. Herre, vore fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig tid et sådant sind og sådanne tanker i dit folks hjerte og vend deres hjerter til dig! Og giv min søn Salomo et helt hjerte til at holde dine bud, vidnesbyrd og anordninger og udføre det alt sammen og bygge den borg, jeg har truffet forberedelser til at opføre!" ret

(96)  Davids offentlige arbejde var ved at afslutte. Han vidste at han snart skulle dø, og han forlader ikke sin opgaver i forvirret tilstand, for at ærgre sin søns sjæl, men så længe han har tilstrækkelig med fysisk og mental styrke, ordener han sit riges anliggender, endog i de mindste sager, ikke glemme at advare Salomon om Sjimis sag. Han vidste at det sidstnævnte ville skabe problemer i riget. Han var en farlig mand, med voldeligt temperament, og blev kun hold i kontrol ved frygt. Når som helst han turde, ville han skabe oprør, ellers ville han ikke tøve med tage Salomons liv, om han fandt en gunstig anledning. ret

(96)  Da David udførte sine opgaver, satte han et godt eksempel for alle som er oppe i årene, at afgøre deres sager så længe de er i stand til det, at når de skal drages nær døden, og deres mentale evner fordunkles, skal de ikke have noget af verdslig art, der adspreder deres tanker fra Gud. ret

næste kapitel