I den Store Læges fodspor kapitel 30fra side369.     Fra side 363 i den engelske udgave.

tilbage

Salg og udstyr af et hjem

(369)   Evangeliet vil på forunderlig måde forenkle livets problemer. Hvis man fulgte dets undervisning, så ville det løse mange vanskeligheder og fri os fra mange fejltagelser. Det lærer os at vurdere ting efter deres sande værdi og at lægge mest vind på det, som har den største betydning det, som vil bestå. Alle, på hvem det ansvar at vælge et hjem hviler, behøver at lære dette. De bør ikke tillade sig at tabe det højeste mål af syne. Lad dem huske på, at hjemmet på jorden skal være et symbol på en forberedelse for hjemmet i himlen. Livet er en forberedelsesskole, hvorfra forældre og børn skal kunne rykke op i den højere skole i Guds boliger. Dette formål bør afgøre sagen, når man skal vælge det sted, hvor man vil bygge et hjem. Lad jer ikke lede af higen efter formue, af modens krav eller af, hvad der er skik og brug. Tag hensyn til, hvad der bedst vil kunne fremme nøjsomhed, renhed, sundhed og virkelig værdi. ret

(369)   Overalt i verden er der byer, som er ved at blive lastens huler. Rundt omkring ser og hører man det onde; overalt møder man det, som lokker til sanselighed og udsvævelse; fordærvelse og forbrydelse tiltager stadig. Hver dag bringer beretning om vold: om røveri, mord, selvmord og unævnelige forbrydelser. ret

(369)   Bylivet er bagvendt og kunstigt. Den voldsomme jagt efter penge, higen efter fornøjelser, lysten til forfængelighed, den store luksus og overdådighed alt dette er noget, som hos det store flertal af mennesker drager sindet bort fra livets sande formål. Det åbner døren for utallige onder, og over ungdommen har det en næsten uimodståelig magt. ret

(370)   En af de mest lumske og farlige fristelser, som møder børn og de unge i byerne, er hangen til forlystelse. Der er en mængde helligdage, og spil og væddeløb tiltrækker tusinder, og forlystelserne malstrøm river dem væk fra livets alvorlige pligter. Penge, som burde have været anvendt til noget bedre, kastes bort til fornøjelser. ret

(370)   På grund af såvel den virksomhed, der udføres gennem de såkaldte "trusts", som på følgerne af fagforeninger og strejker bliver livsforholdende i byerne stadig vanskeligere. Store vanskeligheder er i vente, og for mange familiers vedkommende vil det blive nødvendigt at forlade byerne. De ydre omgivelser i stæderne rummer ofte fare for helbredet. Den stadige mulighed for at komme i berøring med sygdom, den dårlige luft, urent vand, uren føde samt de overbefolkede, mørke og usunde boliger er nogle af de onder, man møder. ret

(371)   Det var ikke Guds hensigt, at menneskerne skulle flokkes sammen i byer og sammen stuves i dårlige lejligheder og lange rækker af huse. I begyndelsen satte han vore første forældre der, hvor de kunne se og høre det, som han endnu ønsker, at vi skal glæde os ved. Jo mere vi kommer i overensstemmelse med Guds oprindelige plan, desto heldigere vil vi være stillede med hensyn til at sikre os legemlig, åndelig og sjælelig sundhed. ret

(371)   En kostbar bolig, sine møbler, pragt, luksus og magelighed udgør ikke de nødvendige betingelser for et lykkeligt, nyttigt liv. Jesus kom til denne verden for at udføre det største værk, der nogensinde er blevet udført blandt mennesker. Han kom som Guds sendebud for at vise os, hvorledes vi skal leve for at sikre os de bedste resultater af livet. Under hvilke forhold var det, den evige Fader stillede sin Søn? Et ensomt hjem blandt Galliæas bjerge; en familie, der blev underholdt ved ærligt, agtværdigt arbejde; et liv i nøjsomhed, daglig kamp med vanskeligheder og besværligheder; selvopofrelse, sparsommelighed og tålmodig, glæderig tjeneste; undervisningstimen ved moderens side foran den åbne rulle med den hellige skrift; den stille morgendæmring eller aftenskumring i den grønne dal; de hellige, forædlende indflydelser i naturen; betragtninger over det skabte og over forsynet samt sjælens samfund med Gud: disse var forhold og anledninger, som Jesus havde i den første del af sit liv. ret

(371)   Således har tilfældet været med det store flertal af de bedste og ædleste mænd i alle tidsaldre. Læs beretningen om Abraham, Jakob og Josef, om Moses, David og Elisa; studer de mænds liv, som i senere tider på værdigeste måde har beklædt betroede og ansvarsfulde stillinger, de mænd, hvis indflydelse har bidraget mest til at løfte menneskeheden op! ret

(371)   Hvor mange af disse blev ikke opdraget i hjem ude på landet! De kendte kun lidt til luksus. De tilbragte ikke deres ungdom med fornøjelse. Mange var tvunget til at kæmpe med fattigdom og besværligheder; de lærte tidligt at arbejde, og deres virksomme liv i den fri luft tilhørte alle deres evner kraft og spændstighed. Tvunget til at stole på egne hjælpemidler, lærte de at bekæmpe vanskeligheder og overstige hindringer, de udviste mod og udholdenhed og lærte selvtillid og selvbeherskelse. For en stor del beskyttede mod dårlig selskab, følte de sig tilfredse med naturlige fornøjelser og gode omgangsvenner. De var nøjsomme og afholdende i deres vaner; de var ledte af principper og voksede op rene, stærke og retskafne. Når de tog fat på deres livskald, medbragte de fysisk og sjælelig styrke, åndelig kraft, evnen til at lægge planer og udføre dem og fasthed i at modstå det onde, hvilket gjorde dem til en afgjort magt for det gode her i verden. ret

(372)   Den bedste arv, I kan skænke jeres børn, er et kraftigt legeme, en sund sjæl og en ædel karakter. De, som forstår, hvad der udgør sand fremgang her i livet, vil være vise i tide. Ved valget af et hjem vil de have det bedste i livet for øje. ret

(372)   Slå jer ikke ned der, hvor man kun ser menneskeværk, hvor det, som man ser og hører, ofte leder til onde tanker, hvor larm og forvirring bringer træthed og uro. Søg derhen, hvor I kan betragte Guds gerninger. Søg hvile for sindet i den herlige stille natur. Lad øjet dvæle ved grønne marker, ved lund og høj. Se opad til den blå himmel, ufordunklet af byens støv og røg, og indånd himlens livgivende luft. Ty derhen, hvor I, borte fra bylivets adspredelse og udsvævelse, kan være jeres børns omgangsvenner, og hvor I kan hjælpe dem til at forstå, at Gud gennem sine gerninger oplærer dem til at leve et retskaffent, nyttigt liv. ret

(373)   Vore kunstlede vaner berøver os mange velsignelser og megen glæde og gør os uskikkede til at gøre den største nytte i livet. Fint og kostbart udstyr betyder ikke alene et spild af penge, men af det, som er tusinde gange mere kostbart. Det påfører hjemmet en svær byrde af bekymring, arbejde og besvær. Hvordan er forholdene i mange hjem, selv hvor midlerne er begrænsede, og arbejdet i huset hovedsagelig falder på moderen? ret

(373)   De bedste værelser i huset udstyres på en måde, som overstiger vedkommendes evner, og som gør, at de ikke bidrager til familiens glæde eller bekvemmelighed. Der er kostbare gulvtæpper, kunstfærdigt udskårne og fint polstrede møbler og elegante ophæng. Borde, hylder og enhver anden mulig plads er fuldt med prydelser, og væggene er bedækkede med billeder, indtil synet der virker trættende. Og hvilken mængde arbejde skal der ikke til for at have alt dette i orden og holde det frit for støv! Dette arbejde tilligemed de øvrige kunstlede vaner, som familien følger for at være i overensstemmelse med skik og brug, kræver et endeløst arbejde fra husmoderens side. ret

(373)   I mange hjem har hustruen og moderen ingen tid til at læse for at kunne få god oplysning, ingen tid til at følge børnene i deres udvikling; der er hverken tid eller rum for Frelseren, at han kan være en intim, kær ledsager. Lidt efter lidt synker hun ned til at blive en husslave. Hendes kræfter, tid og interesser opsluges af de ting, som er forgængelige. For sent vågner hun op og ser, at hun næsten er en fremmed i sit eget hjem. De dyrebare anledninger, som hun engang havde til ved sin indflydelse at berede sine kære for et højere liv, blev ikke benyttede og er nu tabt for bestandigt. ret

(375)   Forældre beslut jer til at leve efter en visere plan. Lad det først og fremmest være jeres mål at gøre hjemmet hyggeligt. Anskaf endelig de ting, som letter arbejdet og befordrer sundhed og bekvemmelighed. Læg planer for at kunne underholde de fremmede, hvem Kristus har pålagt os at byde velkommen, og om hvem han siger: "Hvad I har gjort mod én af disse mine mindste brødre. har I gjort mod mig." (Matt 25,40) ret

(376)   Udstyr jeres hjem med sådanne ting, som er enkle og tarvelige, som tåler håndtering, som let kan holdes rene, og som uden store udgifter kan erstattes med nye. Ved hjælp af god smag kan I gøre et meget tarveligt hjem tiltrækkende og indbydende og indbydende, såfremt kærlighed og tilfredshed bor til huse der. ret

(376)   Gud elsker det smukke. Han har klædt jorden og himlen med skønhed, og med en faders glæde ser han sine børn fryde sig over det, som han har skabt. Han ønsker, at vi skal omgive vore hjem med de smukke ting i naturen. ret

(376)   Næsten alle, som bor på landet, hvor fattige de end er, kan omkring deres hjem have en lille græsplæne, nogle få skyggetræer, blomsterbuske eller duftende blomster. Disse vil bidrage langt til familiens lykke en nogen kunstig prydelse; de vil tilføre familie livet en blødgørende, forædlende indflydelse, forøge beboernes kærlighed til naturen og drage dem nærmere til Gud. ret

næste kapitel