Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 25fra side213

tilbage

Omhyggelig og grundig uddannelse

(213)  (213) Der må ikke gøres tiltag for at fornedre uddannelsesstandarden på vor skole i Battle Creek. Disse studerende bør belaste de mentale kræfter, alle evner bør nå den højst mulige udvikling. Mange studerende er komme til skolen med delvis dannede forstandsvaner som er en hindring for dem. De vanskeligste håndtering er at udføre arbejdet som en rutine, i stedet for at føre eftertænksomme, besluttede anstrengelser ind i arbejdet, og mestre vanskelighederne, og gribe de principper som er fundament for alt hvad der overvejes. Gennem Kristi nåde er det i deres kraft at ændre denne rutinevane, og det er i deres bedste interesse og fremtidige nyttighed rigtigt at styre de mentale færdigheder, træne dem til at arbejde for den klogeste Lærere, hvis kraft de påberåber sig i tro. Dette vil give dem succes i deres forstandsmæssige arbejde, i overensstemmelse med Guds love. Enhver studerende bør føle at han under Gud får en særlig oplæring, en personlig dannelse; og at han erkender at Herren kræver af ham at gøre alt i hvad han muligt kan, så han også kan undervise andre. Ladhed, apati, ukorrekthed skal frygtes, og binde en selv til rutiner er lige så frygteligt. ret

(213)  Jeg håber at ingen vil få indtryk af mine nedskrevne ord, at skolestandarden på nogen made skal fornedres. Der bør gennemgås en ihærdig og grundig uddannelse på vor skole, og for at sikre dette, (214) må den visdom som kommer fra Gud sættes først og vigtigt. Kristi religion billiger aldrig fysisk eller mental ladhed. ret

(214)  Vi har Daniel og hans venners sag frem for os, som udnyttede de bedste anledninger for at få uddannelse i Babylons sale. Da de blev prøvet af dem, der både betvivlede deres tro g kundskab, kunne de begrunde håbet som vi I dem, og ligeså godt gennemgå ransagelsen for deres kundskab i al deres lærdom og visdom; det viste sig at Daniel også havde forstand på alle syner og drømme, viste at han havde en levende forbindelse med al visdoms Gud. “Og nårsomhelst kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, fandt han dem ti gange dygtigere end alle drømmetydere og manere i hele sit rige." Vi har fået Daniels historie til vor formaning, idet verdens ende kommer over os. “Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham." Daniel var i tæt forbindelse med Gud. Da dekretet gik ud fra en vred, hidsige konge, befalede at alle Babylons kloge mænd skulle udryddes, blev Daniel og hans venner opsøgt for at slås ihjel. Så svarede Daniel, uden repressalier, men “med råd og visdom," føreren af kongens livvagt, som var gået ud for at slå Babylons kloge mænd ihjel. Daniel spurgte: »Hvorfor er så skarp en befaling udgået fra kongen?« Han præsenterede sig selv for kongen, spurgte om han måtte få tid, og hans tro på Gud besvarede ham straks, at han ville vise kongen udlægningen. “Så gik Daniel hjem og satte sine venner Hananja, Misjael og Azarja (215) ind i sagen, og han pålagde dem at bede himmelens Gud om barmhjertighed, så han åbenbarede hemmeligheden, for at ikke Daniel og hans venner skulle blive henrettet med Babels andre vismænd. Da blev hemmeligheden åbenbaret Daniel i et nattesyn; og Daniel priste himmelens Gud." (Læs Daniel 2,20-28.) Her gøres Daniel bekendt med udlægningen. ret

(215)  Disse hebræiske studerendes grundige flid under Guds oplæring, blev rigeligt belønnet. Da anstrengte sig ihærdigt for at få kundskab, gav Herren dem himmelsk visdom. Kundskaben som de fik var dem til stor tjeneste da de kom ud på de lige steder. Herren Himlens Gud. Vil ikke dække de mangler, som kommer af mental og åndelig passivitet. Når menneskeagenterne bruger deres evner til at få kundskaber, bliver dybt - tænkende mænd; når de, som de største vidner for Gud og sandheden, vinder i ransagelsen af livsvigtige lærdomme om sjælens frelse, så himlens Gud får ære som den højeste, vil endog dommere og konger i domssale og i parlamenter og rådssamlinger kende til den Gud som har gjort himlene og jorde er den eneste sande og levende Gud, kristendommens ophavsmand, al sandheds ophavsmand, som indførte den syvende dags sabbat, da verdens grundvolde blev lagt, da morgenstjernerne sang sammen, og alle Guds sønner råbte sammen af glæde. Hele naturen vil bære et vidnesbyrd, for at kunne illustrere Guds ord. ret

(215)  Naturen og det åndelige skal kombineres i vore skolers studier. Jordbrugsarbejde (216) illustrer bibelske lektier. De love jorden overholder åbenbarer at den er under den almægtige Guds mesterlige magt. De samme principper gælder den åndelige og naturlige verden. Adskilles Gud og hans visdom hans visdom fra kundskabstilegnelsen, og du får en lam og ensidig uddannelse, død for alle frelsende egenskaber som giver mennesker kraft, så han ikke kan få udødelighed ved tro på Kristus. Naturens ophavsmand er bibelens ophavsmand. Skabelse og kristendom har én Gud. Alle der giver sig til at tilegne kundskab bør målsætte sig det højeste fremskridtsforløb. Lad dem vokse lige så hurtigt som de kan; lad deres studieområde være lige så bred som de har kræfter til, gør Gud til deres visdom, klynge sig til ham med uendelig kundskab, som kan åbenbare de skjulte tiders hemmeligheder, som kan løse de vanskeligste problemer for mennesker som tror på ham, der kun har evigt liv, dvæler i det lys som intet menneske kan nærme sig. Det levende vidne for Kristus, der fulgte efter for at kende Herren, skal vide at hans udgang forberedes ligesom morgnen. "Thi hvad et menneske sår, det skal han også høste." Ved alvor og flid, med ordentlig omsorg for kroppen, gælder al tankekraft for at få kundskab og visdom i åndelige ting, enhver sjæl må være fuldstændig i Kristus, som er et fuldkommet menneskes fuldkomne mønster. ret

(216)  Han som vælger ulydig adfærd mod Guds lov afgør sin fremtidige skæbne, han sår i kødet, tjener syndens løn, endog evig fordærv, det modsatte til evigt liv. Underlægger man sig Gud er lydighed mod (217) hans hellige lov det sikre resultat. "Dette er det evige liv, at de må kende dig, den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, som du har sendt." Der er en så værdifuld kundskab at intet sprog kan beskrive den, den er af højeste værdi for verden, og er så vidtrækkende som evigheden. "Så siger Herren: Den vise rose sig ikke af sin visdom, den stærke ikke af sin styrke, den rige ikke af sin rigdom; men den, som vil rose sig, skal rose sig af at han har forstand til at kende mig, at jeg, Herren, øver miskundhed, ret og retfærdighed på jorden; thi i sådanne har jeg behag, lyder det fra Herren." ret

(217)  Når vi tilstræber os en lav standard, vil vi kun nå en lav standard. Vi anbefaler enhver studerende Bøgernes bog, som det højeste studium for menneskeforstanden, som uddannelse nødvendig for dette liv. Men jeg tænker ikke på en nedjustering af undervisningsstandarden i videnskab. Det lys som disse emner fik er klart, og må på ingen måde ignoreres. Men hvis Guds ord som giver lys, og bliver forstående for den simple, bydes velkommen for sindet og sjælstemplet, som en rådgiver, som vejleder og instruktører, lever menneskeagenten af hvert ord der udgår fra Guds mund, der har ikke været behov for irettesættelse fordi de studerendes frafald efter Guds velsignelse, var kommet så rigt i de guddommeligt klart lys til dem, for at optænde himmelens hellige ild på deres altre. Mange lod fornøjelser få overherredømmet. Dette var ikke sådan Daniel gjorde da han fik den uddannelse, som åbenbarede (218) himmelsk visdoms overherredømme over al visdom og de højeste skolers kundskab i Babylons stolte sale. Gud åbnede menneskers forståelse på en markant måde, hvis hans ord kommer ind i den studerendes praktiske liv, og biblen genkendes som den dyrebare og forunderlige bog den er. Intet skal komme ind mellem denne bog den studerende som om det var vigtigere; for den er den visdom der bringes ind i det praktiske liv, gør mennesker kloge for tid og evighed. Gud åbenbares i naturen; Gud åbenbares i hans ord. Bibelen er den mest forunderlige af alle beretninger, for den er Guds produkt, ikke fra begrænsede tankesind. Det fører os tilbage gennem århundredene til alle tings begyndelse, hvor tiders og sceneriers historie vises frem som ellers aldrig ville være kendt. Den åbenbarer Guds ære med hans forudseende arbejde for en falden verdens frelse. Hvis den modtages viser den evangeliets mægtige kraft i et enkelt sprog, som skærer lænker over der binder mennesker til Satans stridsvogn. ret

(218)  Det lys som skinner fra de hellige sider, i klare og herlige stråler, viser os Gud, den levende Gud, som fremvises i hans regerings love, i verdens skabelse, i de himle som han har lagt i magasin. Hans kraft genkendes om det eneste middel til at genløse en verden med, fra den nedværdigende overtro, som er så vanærende for Gud og mennesker. Enhver bibelstuderende, som ikke kun bliver fortrolig med den åbenbarede sandhed, igennem forstandens uddannelse, men også gennem dens forvandlende kraft på hjerte og karakter, vil vise Guds karakter for vor verden i et velordnet (219) liv og gudfrygtig samtale. Dit ords indgang giver lys. Tankesindet udvides, ophøjes og forædles. Men mange udviser en upålidelig handlemåde med sandhedskundskaben og det forunderlige lys hvorigennem Guds Ånd stiger ned på en så markant måde i hjerterne i Battle Creek. Stor synd og tab fører til at der ikke vandres i himlens lys. Når tiden berøves til fornøjelser, spil, boksekampe, erklærede de for verden at Kristus ikke var deres leder i nogen af disse ting. Alt dette fremkalder advarslen fra Gud. Nu det som bebyrder mig er faren for at gå til yderligheder til den anden side; dette er der ikke behov for, hvis bibelen gøres vejleder, rådgiver, skal den have en indflydelse i sind og hjerte på den uomvendte. Det studium vil mere end nogen andre, efterlade guddommelige aftryk. Den vil udvide den studerendes tankesind, den vil begave ham med nye impulser og frisk livskraft. Den gør forstanden mere effektiv ved at sætte dem i kontakt med store og vidtrækkende sandheder. Den arbejder altid, drager, den er et effektivt redskab til at omvende sjælen. Hvis menneskesindet forklejnes og bliver svagt og ineffektivt, er det fordi det kun får lov til at have med almindelige ting at gøre. ret

(219)  Gud kan og vil gøre et stort arbejde for ethvert menneskevæsen som vil åbne hjertet for Guds ord, og lade det komme ind i sjælstemplet og frastøde alle afguder. Samles kræfterne, indtager sind og hjerte Guds viljes åbenbare forunderlige åbenbarelser. Den sjæl som omvendes vil gøres stærkere til at modstå ond. (220) I bibelstudiet spiser den omvendte sjæl af Guds søns kød og drikker hans blod, som han selv fortolker at modtage og gøre hans ord, som er ånd og liv. Ordet blev kød, og tog bolig iblandt os, hos dem som tager imod Guds ords hellige forskrifter. Verdens frelser har efterladt et helligt og rent eksempel for alle mennesker. Det oplyser, opløfter og fører udødelighed til alle som adlyder det guddommelige forlangende. Verdens frelser forlod et helligt og rent eksempel for alle mennesker. Det illustrer, opløfter og fører til evigt liv for alle, der adlyder de guddommelige forlangender. Dette er min grund til at skrive til jer som jeg gjorde. Gud forbyde at fejl begået fordi mine ord til jer blev misforstået, på grund af en manglende dømmekraft. Jeg har ikke haft andre følelser end mishag over at studerende ikke kan ud af livets ords studier, som udvider, ophøjer, forældre og med deres slumrende kræfter, vækkes til at studere videnskab under større skarphed, så de bliver lige så lært som Daniel, med en hensigt at udvikle og bruge alle kræfter til Guds ære. Men det sømmer sig for enhver studerende at lære af Gud, som giver visdom, og lære det allerbedste, for alle er kandidater til evigt liv. ret

(220)  Herren Gud kom ned til vor verden iklædt med menneskers forklædning, så han med sit eget liv kan udvirke stridens mysterier mellem Kristus og Satan. Han forpurrede mørkets magter. Hele denne beretning siger til mennesker: Jeg, jeres stedfortræder og sikkerhed, har påtaget mig jeres natur, vist jer at enhver søn og datter af Adam er privilegiet til at få del i guddommelig natur, og har gennem Kristus fastholdt udødeligheden. Dem som er kandidater til denne store (221) velsignelse bør vise fordelene ved samvær med Herren i alle handlinger, gennem hans åbenbarede sandhed og ved hans Helligånds helligelse. Dette vil udvide menneskeagentens tankesind, fæstne det til hellige ting, sætte det til at modtage sandhed, fatte sandhed, som vil lede til sandhedens virke, gennem hjertets, sjælens og karakterens helligelse. ret

(221)  Dem som har denne erfaring vil ikke nedlade sig til fornøjelser der optager sindet så meget og fører dem vild, afslører at sjælen ikke har spist og drukket af det evige livs ord. Når en del af de studerende fraviger den enkle gudsfrygt svækkes karakteren og den mentale livskraft. Deres fremskridt i videnskab retarderes, selvom de kunne vokse som Guds ords hører og gører i deres lærdomsområder, sådan som Daniel gjorde. Var de rene af sind, ville de have stærke tankesind. Alle forstandsevner ville blive skarpere. Lad bibelen være den eneste sjælsnæring, som folk modtager, da den er det allerbedste og mest effektive til at rejse og styrke forstanden. ret

næste kapitel