Særlige vidnesbyrd om uddannelse kapitel 8fra side53

tilbage

Bibelen i uddannelsesarbejdet

(53)  Bibelen er af højeste værdi fordi den er Guds levende ord. Af de utallige bøger som har oversvømmet verden, er denne det mest udbytterige studie; for den er evig visdom. Bibelen er en beretning som fortæller os om verdens skabelse, og åbner de foregående århundreder op for os. Uden den ville vi være overladt til gætterier og fabler, om begivenheder i den fjerne fortid. Den åbenbarer himlens og jordens skaber for os, med det univers som han har sat i gang, og den spreder herligt lys over den kommende verden. ret

(53)  Bibelen er en mark med skjulte himmelske rigdomme, og de vil forblive skjulte rigdomme, indtil de opdages ved ihærdigt minearbejde, og kommer frem i lyset. Bibelen er et juvelskrin der indeholder juveler af uvurderlig værdi, som bør præsenteres i deres inderste glans. Men disse diamanters skønhed og udmærkelse kan ikke ses med det naturlige øje. Materialets smukke ting kan ikke ses før solen spreder mørket, og overvælder dem med sig lys. Og sådan er det med rigdommene i Guds ord; de kan ikke påskønnes før de er åbenbares af Retfærdighedens sol. ret

(53)  Bibelen indeholder et enkelt of fuldstændigt system af teologi og filosofi. Det er den bog som gør os kloge på frelse. Den fortæller os om Guds kærlighed som viser genløsningsplanen, bibringer de studerende den væsentlige kundskab om Kristus. Han er sendt af Gud; han er vor frelses Ophavsmand. Men borte fra Guds ord, får vi ikke kendskab til en sådan person, som Herren Jesus nogensinde har besøgt vor verden, eller nogen kendskab til hans guddommelighed, som angives af hans tidligere eksistens sammen med Faderen. ret

(53)  Gud har ikke kun åbenbaret forsoningslæren for os, og fremholdt håb om evigt liv. Men hans ord er også manna fra himlen til føde for sjælen, og modtager åndelig styrke. Bibelen er den store standard for rigtigt og forkert, definerer synd og hellighed klart. Dets levende principper, løber igennem vore liv som guldtråde, er den eneste sikkerhedsgrund i alle prøvelser og fristelser. ret

(53)  Den hellige skrift var det væsentligste studium i profetskolerne, og de skulle bevare denne skrift som det første sted i uddannelsessystemet, for, fundamentet for al retmæssig uddannelse, er en kundskab til Gud. Bruges bibelen som lærebog på vore skoler, vil den gøre det for sind og moral, som videnskabs- og filosofibøger ikke kan gøre. Som en bog til oplæring og styrker forstanden, forædler, renser og forfiner karakteren, er den uden modstykke. ret

(53)  Gud sørger for os som forstandsvæsener, og han har givet os sit ord som en lampe for vore fødder og et lys på vor sti. Dens lære har en vital værdi for vor velstand i alle livets forhold. Endog i vore timelige anliggender vil den være (54) en klogere vejleder end nogen anden rådgiver. Dens guddommelige belæring er den eneste vej til succes. Der er ingen social position, intet aspekt af menneskers erfaringer, hvor bibelstudiet ikke er nogen væsentlig forberedelse. ret

(54)  Men blot læsning af ordet vil ikke udrette det Himlen ønsker; den må studeres og gemmes i hjertet. Bibelen har ikke fået den nøje opmærksomhed som den fortjener. Den er ikke blevet værdsat over alle andre bøger, i børns og unges uddannelse. Studerende bruger flere år på at få en uddannelse. De studerer forskellige forfattere, og bliver kendt med videnskab og filosofi fra bøger med menneskers undersøgelsesresultater; men Bogen som kommer fra den Guddommelige Lærer er i stort omfang, blevet forsømt. Dens værdi kan ikke ses. Dens rigdomme forbliver skjulte. ret

(54)  En uddannelse af den karakter er mangelfuld. Hvem og hvilke er disse undervisere, hvor de unges tanker og karakter skal formes efter deres idéer? De kan med pen og stemme publicere de bedste resultater af deres tænkemåde; men de griber kun et enkelt punkt i Guds arbejde, og deres kortsynethed, kalder det for videnskab, sætter de det over Guds videnskab. Mennesket er begrænset; der er intet lys i deres visdom. Menneskets uhjælpsomme slutning kan ikke forklare noget i Guds dybe sager, det kan heller ikke forstå de åndelige lektier som Gud har sat i den materielle verden. Men fornuft er en gave fra Gud, og hans Ånd vil hjælpe dem som gerne vil lære. Skal menneskers ord have værdi skal de genlyde fra Guds ord. De unges uddannelse skal aldrig gå i stedet for det guddommelige ord. ret

(55)  (55) Kold filosofi spekulationer og videnskabelige undersøgelser hvor Gud ikke anerkendes, er direkte skadeligt. Og det onde forværres når, og det er ofte tilfældet, når bøger af erklærede åbenlyse forfattere lægges i de unges hænder, antages som autoritet, og gøres til deres uddannelse. Disse mænds tanker indvæver deres giftige sætninger igennem det hele. Studiet af sådanne bøger er som at håndtere sort kul, en studerende kan ikke være ubesmittede i sit tankesæt, som kun tænker i skeptiske linjer. ret

(55)  Forfatterne til disse bøger, som har sået tvivlens og ugudelighedens frø bredt ud over verden, har været under oplæring af Guds og menneskets store fjende, og anerkendt fyrsternes og magternes overhoved, denne mørke verdens hersker. Guds ord er blevet talt sådan til dem: "Deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer", "skønt de kendte Gud, ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud". De forkastede den guddommelige sandhed i sin enkelthed og renhed for denne verdens visdom. Hver gang bøger fra disse hedenske forfattere bliver foretrukket, og Guds ord sættes i anden række, vil en klasse studerende sendes ud fra vore skoler som ikke egner sig bedre til Guds tjeneste end de var før de kom til skolen. ret

(55)  Det er ikke af mangel på beviser at mennesker tvivler den guddommelige sandhed; de er ikke hedninge på grund af uvidenhed om Guds ords karakter. Men ved synden degenereres hele menneskeorganismen; indbildningen (56) er fordærvet. Fristelser af at ikke finde en besvarende genklang i hjertet, og fødderne glider umærkbart ud i synd. Og sådan er det med mange som hader bibelen. Nogle ville være ligeglad med, om der ikke var en bibel i verden. Da Guds Søn var i nød, råbte jøderne, "Bort, bort med ham! korsfæst ham!" fordi hans rene liv og hellige lære overbeviste dem om synd og fordømte dem; og af den samme grund, råber mange i deres hjerter imod Guds ord. Mange, endog børn og unge, har lært at elske synd; de hader refleksion, og Guds tanke stikker i deres samvittighed. Det er fordi menneskehjertet er tilbøjeligt til ondt at det er så farligt at så skepticismens frø i de unge sind. ret

(56)  Men vi vil ikke hindre uddannelse, eller nedgøre den mentale dannelse og disciplinering. Gud vil have at vi studerer så længe som vi forbliver i verden. Enhver lejlighed bør udnyttes til dannelse. Evnerne skal styrkes ved anvendelse, sindet skal optrænes, og udvides ved studiearbejde; men alt dette kan ske så medens hjertet bliver let bytte for bedrag. Visdommen ovenfra må bibringes sjælen. Den er adgangsvejen til Guds ord og "Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige indsigt." Hans ord er givet til vor belæring, og der er intet i det som er mangelfuldt og vildførende. Bibelen skal ikke prøves af menneskers videnskabsidéer, men videnskab skal afprøves af den ufejlbarlige standard. ret

(56)  Alligevel skal videnskabsstudierne ikke forsømmes. Bøgerne skal bruges til formålet: men de skal være i harmoni med Bibelen, (57) for den er standarden. Bøger af den karakter bør gå i stedet for de mange som nu er i de studerendes hænder. Gud er videnskabens ophavsmand. Videnskabelige undersøgelser åbner sindet for umådelige tanker og informationer, får os til at kunne se Gud i hans skaberværk. Uvidenhed prøver at støtte skeptismen ved at appellere til videnskaben; men i stedet for at gøre dette, så bidrager videnskaben til Guds visdoms og krafts kødelige beviser. Rigtigt forstået, stemmer videnskab og det skrevne ord overens, og hver spreder lys over hinanden. Sammen leder de os til Gud, og lærer os noget af de kloge og gavnlige love gennem hans værker. ret

(57)  Når den studerende genkender Gud som al kundskabs kilde, og ærer ham, underlægger sind og karakteren til at blive formet af hans ord, kan han gøre krav på løftet: "Den der ærer mig, vil jeg ære." Jo omhyggeligere forstanden udvikles, jo mere effektivt kan den bruges i Guds tjeneste, hvis den sættes under hans Ånds kontrol. Talenter der bruges er fordoblede talenter; erfaring i åndelige sager udvider de helliges og engles synskreds, og begge vokser i evner og kundskab, idet de arbejder i deres respektive områder. ret

(57)   "O, dyb af rigdom og visdom og indsigt hos Gud! hvor uransagelige er ikke hans domme, og hvor usporlige hans veje!" - 16. maj, 1896. ret

næste kapitel