Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 104. Fra side 585ren side   tilbage

Arbejdet på kontoret

(585)  Jeg vil give to vidnesbyrd her, en af dem er skrevet i marts 1867 til alle på Review kontoret, det andet til de unge, som arbejder på kontoret. Jeg er ked af at sige at alle dem, som er blevet advaret har mere eller mindre set bort fra disse vidnesbyrd og må nu bekende at de har ført sig på en måde, som er modsat til den der er anvist i vidnesbyrdet. Det er som følger: ret

(585)  Da jeg var i Rochester, New York den 25.december 1865, fik jeg vist noget om dem som er involveret i arbejdet på kontoret og med hensyn til prædikanter som Gud har kaldt til at arbejde i ord og lære. Ingen af disse bør involvere sig i samhandel og omsætning. De er kaldt til et mere indviet og ophøjet arbejde og det vil være umuligt for dem at (586) være retskaffen i arbejdet og stadig udføre deres handel. Dem, som arbejder på kontoret bør ikke have nogen andre særskilte interesser. Når de har givet arbejdet den opmærksomhed og omsorg, som det kræver, har de her gjort alt hvad de er i stand til at gøre og bør ikke belastes yderligere. Ved at give sig af med handel, som ikke har noget med Guds arbejde at gøre, optages tankerne og tiden bliver brugt og arbejdet vil ikke kunne gøres grundigt og godt. I bedste fald har dem, som er involveret i arbejdet ingen fysisk eller mental styrke tilovers. Eller er i mere eller mindre grad afkræftet. En sådan sag, et så indviet arbejde, som det de har at gøre med, bør kunne aktivere hele sindets styrke; de bør ikke arbejde med handel, men være helliget til værket og bør handle, som om sagen er en del af dem, som om de havde investeret noget i dette store og højtidelige arbejde. Hvis de ikke på denne måde tager vare på denne sag med interesse, vil deres anstrengelser ikke være Gud kærkomment. ret

(586)  Satan er meget listig, travl og aktiv. Hans særlige kraft anvendes på dem, som nu er i gang med forkynderarbejdet eller offentliggør den nærværende sandhed. Alle, som er tilknyttet dette arbejde behøver at tage hele rustningen på, for de er særlige angrebsmål for Satan. Jeg så at de skulle passe på at de blev bevogtede, så at Satan kunne få adgang og adskille sindet fra det store arbejde uden at de kunne mærke det. Dem, som udfylder ansvarsbetyngede stillinger på kontoret, skal passe på at ikke blive overstadige i deres arbejde og miste sindets ydmyghed og den enkelthed, som ellers kendetegner arbejdet. ret

(586)  Satan, har et særligt mål med at slå ham ned ved arbejdets hoved, for han har en grundig kendskab og erfaring til den nærværende sandheds fremkomst og udbredelse. Han har tænkt sig at han skal væk fra vejen, så han selv kan gå ubemærket ind og påvirke de mennesker, der ikke er erfarne og fuldstændigt overgivet til arbejdet. Gud havde udtænkt at min mand skulle blive sund igen, efter at andre blev bekendt med den byrde, som han havde (587) båret. Han havde mærket noget af det slid der fulgte med disse byrder. Samtidig vil de aldrig lægge hele deres sjæl, alle sindets og legemets kræfter i arbejdet og risikere det han har risikeret. Det vil aldrig blive deres pligt at gøre det, som han har gjort, for de kunne ikke stå ved deres post - om de så skulle gennemgå en tyvendedel af det han har udholdt. ret

(587)  Satan har tænkt sig at få fodfæste på kontoret og hvis der ikke gøres en samstemmende indsats og der udvises fuldstændig årvågenhed, vil han nå sit mål. Nogle tror at arbejdet er meget enkelt og vil føle at de er gode nok, når deres styrke er fuldstændig svaghed. Gud forherliges i dette store arbejde. Og hvis de ikke værner om en dyb og stadig ydmyghed - en fast tillid til Gud - vil de stole på selvet og give efter for selvtilstrækkelighed og en eller flere må drikke af lidelsens bitre bæger. Idet arbejdet tager til, er der et større behov for gennemgribende tillid til Gud og afhængighed af ham - en gennemgribende interesse for og helligelse til værket. Selviske interesser bør lægges til side. Der bør være meget bøn og meget meditation for det er absolut nødvendigt for arbejdets fremgang og vækst. En handelsånd bør ikke have lov hos nogen, som er tilknyttet kontoret. Hvis dette tillades, vil arbejdet forsømmes og ødelægges. Det almindelige vil sættes for meget på niveau med det indviede. ret

(588)  (588) Jeg fik vist at brødrene A, B og C var i fare for at skade deres helbred. De arbejder i ophedede lokaler, der ikke er tilstrækkeligt ventileret det meste af deres tid. Disse brødre behøver mere fysisk udfoldelse. Deres arbejde er stillesiddende og meget af deres tid indånder de varm og uren luft. Deres mangel på fysiske udfoldelser bevirker en hæmmet omsætning og de er i fare for at skade deres helbred for altid, ved at forsømme deres krops love. Hvis de overtræder disse love, vil de visselig lide en straf fremover, på samme måde som min mand led. De vil ikke holde bedre til det, end han gjorde. Ingen af dem er i stand til at udholde endda den mindste del af den fysiske og mentale belastning, som han måtte udholde. ret

(588)  Disse brødre tager arbejdet under de sværeste kampe, de gennemgår de sværeste prøvelser, for at få værket til sin nuværende tilstand. Alligevel er der et stort og højtideligt arbejde foran os og det kræver hengivenhed af dem, også fra bror D, som skal passe på ikke at blive opstemt. Gud vil forsøge og prøve ham og han må omgives med sandhed og have retfærdighedens rustning på, ellers vil han falde i fjendens hånd. Alle disse brødre behøver at holde sig meget nøje og udholdende til mager kost, for alle kan risikere at overbelaste hjernen og lammelse kan falde på en eller flere omend alle, hvis de fortsætter med at leve skødesløst eller ubesindigt. ret

(588)  Jeg så at Gud på en særlig måde havde udvalgt bror B til et stort og ophøjet arbejde. Han ville få bekymringer og byrder og alt dette kunne bæres meget lettere med sand hengivenhed og helligelse til arbejdet. Bror, B, du behøver at drikke dybere fra frelsens kilde, en mere gennemgribende drik fra helliggørelsens kilde. Din vilje er ikke blevet underkastet Guds vilje fuldt ud. Du fortsætter fordi du tror at du ikke kan andet; men at vandre i strålende lys fordi du kan se at Kristus Jesus leder (589) vejen for dig, det har du undladt. Ved at være i den ansvarsbetyngede stilling er i, har du alt i alt dette skadet din egen sjæl og påvirket andre. Hvis du vandrer modsat Gud, vil han vandre modsat dig. Gud behøver at bruge dig, men selvet må dø og din stolthed ofres. Herren har udtænkt at du skal bruges i hans sag, hvis du vil følge hans åbne forsyn og hjerteligt og fuldt ud hellige dig selv og rense dig selv for al kødets og åndens snavs og udvikle hellighed under frygt for Gud. ret

(589)  Det efterfølgende er det andet vidnesbyrd, skrevet i maj 1867 og er henvendt til de unge som arbejder på kontoret:
Kære unge venner som arbejder på forlagskontoret i Battle Creek: En byrde hviler på mig med hensyn til jer. Jeg har gentagne gange fået vist at alle, som er tilknyttet Guds arbejde med offentliggørelse af den nærværende sandhed, til spredning til alle dele af marken, bør være kristne, ikke kun i navn, men i også handling og sandhed. Deres mål bør ikke kun være at arbejde for lønnen, men alle, som er involveret i dette store og højtidelige arbejde, bør nære en interesse for dette arbejde og dette skal være en del af dem. Deres egne motiver og deres indflydelse i dette store og højtidelige arbejde må stå prøven ved dommen. Ingen, som viser selviskhed og stolthed bør være knyttet til forlagskontoret. ret

(589)  Jeg fik vist at letsindigheder, tåbeligheder, vittigheder og latter ikke bør få frit løb af arbejderne på kontoret. Dem, som er involveret i det højtidelige arbejde med at berede sandheden, så den kan komme ud til alle dele af marken, bør indse at deres optræden har indflydelse. Hvis de er letsindige, tåbelige, vittige og hvis de udtrykker grov latter medens de behandler og forbereder højtidelige sandheder til offentliggørelse, viser de at deres hjerter ikke er med i arbejdet eller at de ikke er helliggjort gennem sandheden. De kan ikke se de ukrænkelige ting, men (590) behandler sandheden, som skal prøve karakteren og er af himmelsk oprindelse, den behandler de som almindelig snak, som en historie, der bare kommer i tankerne og hurtig udviskes. ret

(590)  Da jeg var i Rochester, så jeg at vi kunne frygte alt fra kontoret på det rent sundhedsmæssige; at ingen, som var tilknyttet kontoret, indså nødvendigheden for fuldstændigt luftskifte. Deres lokaler var overophedede og atmosfæren var forgiftet med urenheder fra lungernes udånde og af andre ting. Det er umuligt at tænke sundt i den tilstand, så de bliver rigtigt indprentede af de rene og hellige sandheder, som de arbejder så meget med, medmindre de værdsætter himlens rene og livgivende luft rigtigt noget mere. ret

(590)  Jeg fik vist at hvis dem, som er så nøje forbundet til den åbenbarede sandhed, ikke giver noget særligt bevis, i deres liv. Om at de er blevet bedre af den sandhed, som så tit fremholdes for dem, hvis deres liv ikke bevidner det faktum at de elsker sandheden og bliver mere og mere inderlige i dens ukrænkelige krav. I stedet for bliver de strengere og vil blive påvirket mindre og mindre af Guds sandhed og arbejde, indtil de finder sig selv i mangel på Guds Ånd og døde i sandhedens himmelske præg. De kan ikke se de evige ting, men de vil blive sat på lavt niveau med de almindelige ting. Det, jeg så, har været tilfældet for nogle på kontoret og alle har været efterladende i dette, i mere eller mindre grad. ret

(590)  Jeg så at arbejdet med den nærværende sandhed burde involvere alle. Offentliggørelsen af sandhed er Guds bestemte plan, som middel til at advare, trøste, irettesætte, formane alle, hvis opmærksomhed fanges af den stille og tavse budbringer. Guds engle har et arbejde at gøre ved at berede hjerter, som er helliggjort af de sandheder, der er spredt, så de kan være forberedte for de højtidelige handlinger, de skal igennem. Ingen på kontoret er i sig selv gode nok til det betydningsfulde arbejde, at lede tingene, med offentliggørelse af sandheden, (591) betænksomt nok. Engle må være dem nær, så de kan lede, råde og styre, ellers vil de menneskelige repræsentanters klogskab og tåbelighed være synlig. ret

(591)  Jeg så at engle ofte var på kontoret, foldeværelset og i værelset hvor typerne sættes. Jeg kom til at høre den leende, spøgende, tomme og tåbelige snak. Igen så jeg at tomheden, stoltheden og selviskheden viste sig. Engle så kede ud og vendte bedrøvede bort. De ord jeg havde hørt, tomheden, stoltheden og selviskheden, der viste sig, fik mig til at sukke af åndens smerte da englene forlod lokalet i afsky. En engel sagde: "De himmelske budbringere kom for at velsigne, så sandheden blev bragt frem af taleløse forkyndere og blev ledsaget af en helliggørende kraft; men dem som er involveret i dette arbejde var så langt fra Gud, at de kun havde lidt af det guddommelige og var så tilpasset verden, at mørkets kræfter styrede dem og de kunne ikke være modtagelig for guddommelig indflydelse." Samtidig blev disse unge bedragede. De troede at de var rige, fik flere ejendele og ikke behøvede noget og vidste ikke at de var fattige, elendige, blinde og nøgne. Dem, som arbejder med de dyrebare sandheder de vil tildække, ved ikke hvor mange gange deres hjerteløse ligegyldighed over for de evige ting, deres tomhed, egenkærlighed, deres latter og sanseløse snak, har drevet de himmelske budbringere væk fra kontoret. ret

(591)  Alle på det kontor bør være varsomme, beskedne og uegennyttige i opførsel, ord og handlinger, ligesom deres Mønster Jesus var, - den kære Frelser. De bør søge efter Guds retfærdighed og vinde den. Kontoret er ikke et sted for sport, snak, lediggang, latter eller unødige ord. Alle bør føle at de gør et arbejde for deres Mester. Disse sandheder, som de læser, som de gør deres bedste for at berede til udsendelse til folk, er allernådigste indbydelser, irettesættelser, trusler, advarsler eller opmuntringer. Disse gør deres arbejde som en duft af liv til liv, eller af død til død. Hvis (592) dette forkastes må dommen afgøre sagen. Alles bøn på kontoret bør være. "Oh Gud gør disse livsvigtige sandheder klare, så da kan opfattes af de ydmygeste mennesker! Måtte engle ledsage disse tavse forkyndere og velsigne deres indflydelse, så sjæle kan vindes ved dette ydmyge middel!" ret

(592)  Hjertet bør bryde ud i inderlig bøn medens hænderne er travle og Satan vil ikke finde adgang så hurtigt - og sjælen vil, i stedet for at være opløftet til forfængelighed, hele tiden fornyes og være som en opvandet have. Engle vil lyse op i sådanne arbejderes nærhed, for de vil hele tiden være opmuntret til at være der. En kraft vil følge med de sandheder, der offentliggøres. Vidunderlige lysstråler fra den himmelske helligdom, følger med de dyrebare sandheder, der sendes ud, så at dem, der læser dem, vil blive fornyet og styrket - og sjæle som står sandheden imod vil blive overbevist og tvunget til at sige: Sådan er disse ting, de kan ikke modsiges. ret

(592)  Alle bør føle at kontoret er et helligt sted, et indviet sted ligesom Guds hus. Men Gud er blevet vanæret ved den overfladiskhed og letsindighed, da nogle, tilknyttet dette værk, føjer sig med disse onder. Jeg så at udefrakommende fremmede ofte gik skuffede væk fra kontoret. De har forbundet dette sted med alt hvad der er helligt; men da de så at de unge, eller andre der er tilknyttet kontoret, kun havde lidt værdighed og at de var uforsigtige i ord og handlinger, kom de til sidst i tvivl om hvorvidt dette virkelig er Guds arbejde, der bereder folk til himlens forvandling. Måtte Gud velsigne dette for alle pårørte.

------------
ret

næste kapitel