Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 106. Fra side 609ren side   tilbage

Svar fra Battle Creek menigheden

(609)  Vi anser det for at være et privilegium så vel som en pligt at svare på Ellen Whites foregående brev. Vi er blevet begunstiget med et mangeårigt bekendtskab til disse Herrens tjeneres [bror og søster White] arbejde. Vi har (610) kendt noget til deres gerninger førhen og har været vidner for Guds velsignelser, som har fulgt med deres tydelige, grundige, nøjagtige vidnesbyrd. Vi har i lang tid været overbevist om at Helligåndens lære i disse syner var uundværlige for de stridende mennesker, som bereder sig til forvandlingen til Guds rige. På ingen andre måder kan skjulte synder dadles og mennesker, som lister "uforvarende" rundt i Guds hjord vil blive afsløret og bremset i deres onde planer. Lang erfaring har lært os at en sådan gave er af uvurderlig værdi for Guds folk. Vi tror også at Gud har kaldt bror White til at fremføre et klart vidnesbyrd ved at irettesætte fejl, som viser sig - og at han i dette arbejde bør have deres støtte, som oprigtig frygter Gud. ret

(610)  Vi har lært noget ved smertelig erfaring også, når disse vidnesbyrd er stiltiende, eller deres advarsler tages let og kulde, frafald, verdslig-sindethed, åndeligt mørke tager besiddelse i menigheden. Vi ville ikke give mennesker ære, men vi ville ikke være trofaste over for vor pligtfølelse, hvis vi ikke talte i et kraftigt og tydeligt sprog, om vor overbevisning, om vigtigheden og om disse vidnesbyrd. Det frygtelige frafald af dem, som har ringeagtet og foragtet dem, har givet mange sørgelige beviser på det farlige i at foragte nådens Ånd. ret

(610)  Vi har været vidne til stor lidelse og plage, som bror og søster White har passeret igennem i bror White vanskelige og farlige sygdom. Guds lægende hånd er for os meget tydelig. Efter al sandsynlighed har ingen andre fået helbredelse efter en så streng sygdom. Alligevel er et så stærkt et slag af lammelse, som angriber hjernen så alvorlig, blevet afværget af Guds gode hånd og ny styrke er blevet givet ham i både legeme og sind. ret

(610)  Vi mener at det, at søster White sidste december, tog sin syge mand på hendes tur nordpå, var dikteret af Gud Ånd; og at vi, som var imod (611) dette, ikke rådførte os med Gud. Vi led mangel på himmelsk visdom i denne sag og således fór vild fra den rigtige sti. Vi indrømmede at vi selv, på det tidspunkt, manglede dyb kristen forståelse, som var påkrævet ved en så stor lidelse og at vi har været for langsomme til at se Guds hånd, der helbredte bror White. Hans arbejde og pine, som var til vort bedste, berettiger ham til vor varmeste forståelse og støtte. Men vi har været bundet af Satan, med hensyn til vor egen åndelige tilstand. ret

(611)  Vi fik fordomme mod at give midler sidste vinter og kom til at tro at bror W spurgte efter midler skønt han ikke behøvede dem. Vi konstater lige nu at han virkelig manglede og vi fejlede da vi ikke forhørte os om sagen som vi skulle. Vi indrømmer at denne følelse var ubegrundet og frygtelig, selv om den var fremkaldt af misforståelser til sagens kendsgerninger. ret

(611)  Vi accepterer nu, med dyb hjertesorg, den irettesættelse der er givet os i vidnesbyrdet og vi beder nu om, hvor vi har fejlet fra det rigtige, trods vor manglende åndelige skarpsindighed, at vi måtte finde Guds og hans folks tilgivelse. ret

(611)  Bror og søster Whites arbejde sammen med os for få dage siden, har været efterfulgt med Guds storslåede velsignelse. Det er ikke kun gjort dybe og hjertelige bekendelser over forsømmelser og fejl, men også alvorlige løfter om at vende sig til Gud, er fulgt med. Guds Ånd har sat sit segl på dette arbejde på en sådan måde at vi ikke kan komme i tvivl. Mange af de unge er blevet bragt til Kristus og henved alle, som er knyttet til menigheden, har modtaget en del af denne himmelske velsignelse. ret

(611)  Lad vore brødre ude omkring, forstå at vore hjerter sympatiserer med bror og søster White og at vi tror at de er kaldt af Gud til det ansvarsbetyngede arbejde, som de er involveret i og at vi selv højtideligt lover at stå sammen med dem i dette arbejde.(612) Til menighedens skyld,
J.N.Andrews,
J.N.Loughborough,
Joseph Bates,
D.T.Bourdeau,
A.S.Hutchins,
John Byington,
Bestyrelsen.
Ved et menighedsmøde, mandag aften, 21.oktober, blev denne rapport enstemmig vedtaget.
Uriah Smith,
G.W.Amadon,
Ældste.

------------
ret

næste kapitel