Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 118. Fra side 690ren side   tilbage

Den kristnes feltråb

(690)  Kære bror B: Jeg fik vist at du handler meget ud fra følelser, i stedet for faste principper. Du mangler en dyb og gennemgribende erfaring i Guds sager. De behøver at blive omvendt fuldt ud til sandheden. Når et menneskes hjerte er fuldt ud omvendt, er alt hvad han ejer overgivet til Herren. Denne overgivelse har du endnu ikke erfaret. Du elsker sandheden i ordet, men du viser den ikke kærlighed i dine handlinger og ved dine frugter. Dine handlinger, dine gerninger vidner om din kærligheds oprigtighed, eller din ligegyldighed over for Gud, hans sag og dine medmennesker. ret

(690)  Hvordan viste Kristus sin kærlighed for de stakkels mennesker? Ved at ofre sin egen herlighed, sine egne rigdomme, endda hans dyrebare liv. Kristus gav sit samtykke for et liv i ydmyghed og stor lidelse. Han underkastede sig en rasende og morderisk skares forfærdelige hån og han underkastede sig den mest pinefulde død på korset. Kristus sagde: »Dette er mit bud, at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer. Større Kærlighed har ingen end den at sætte livet til for (691) sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer.« Vi vidner om at være Kristi venner, når vi viser en ubetinget lydighed mod hans vilje. Det er ikke noget bevis at sige det og ikke at sige det; men at gøre det og adlyde er tegnet. Hvem adlyder buddet om at elske hverandre, som Kristus har elsket dem? Bror B, du må have en fastere, dybere og mere uselvisk kærlighed end du nogensinde har haft før, hvis du skal adlyde Kristi bud. ret

(691)  Du mangler velvilje. Du arbejder på at spare dig selv for bekymring, trængsel, eller udgifter til Guds sag. Du har kun sat lidt til side, for sagen. Den virksomhed som et menneske værdsætter mest kan ses på de penge han bruger på den. Hvis han vurderer evige ting højere end timelige ting, vil han vise dette ved sine gerninger; han vil investere, det meste og satse det meste på det, som han værdsætter højst og som i enden giver ham det højeste udbytte. ret

(691)  Mennesker som bekender sig til sandheden og involverer sig i verdslige foretagender og investerer meget, løber en stor risiko. Hvis de mister næsten alt det, som de har, føler de sig dybt forurettet, for de mærker ulemperne af de tab de har dækket; alligevel føler de ikke at deres ukloge kurs har frarøvet Guds sag nogen midler. Og at han lige som Guds tjenere må aflægge et regnskab for denne ødsel af Herrens penge. Ville de blive pålagt at satse noget for Guds sag, at investere bare en fjerdedel af det, som de har tabt ved deres investeringer i jordiske ting, så ville de mærke at himlen koster ret meget. ret

(691)  Evige ting værdsættes ikke højt. Du er ikke en rig mand, alligevel kan dit hjerte være bedst behaget med den smugle du har og du kan holde lige så fast ved det som millionæren gør til sine rigdomme. Lidt, meget lidt, vil være det udbytte som du får ved dine investeringer i verdslige foretagender; selv om du, på den anden side, invester i Guds sag og gør den sag til en del af dig selv og du elsker den som du elsker (692) dig selv og er villig til ofre noget for dens fremgang og viser din tillid og tro til dens endelige sejr, så vil du høste en dyrebar høst, omend ikke i dette liv, så i et bedre liv end dette. Du vil høste en evig løn som er af meget højere værdi en nogen almindelig, jordisk vinding, ligesom det udødelige er højere end det forgængelige. ret

(692)  Bror B, du lader til at være bekymret for om du kan finde ud af hvad der blevet sagt med hensyn til din stilling i menigheden og hvad vores tanker er om det. Det er blot hvad jeg har skrevet. Jeg er bekymret mig for dig på grund af det som er blevet vist om dine særheder. Du handler efter impulsen. Du vil bede hvis du føler det sådan og tale hvis du føler det sådan. Du vil gå til møde hvis du har lyst og blive hjemme, hvis ikke. Du mangler stærkt selvopofrelsens ånd. Du har rådført dig med dine egne ønsker og bekvemmelighed og har behaget dig selv, i stedet for at føle at du skulle behage Gud. Pligter, pligter! ved din post, hele tiden. Har du lyttet som en Kristi kors' soldat? Hvis det er sådan, undskylder dine følelser dig ikke fra at gøre pligter. Du må være villig til at udholde hårdhed, som en god soldat. Drag ud af lejeren, bring skammen med; for således gjorde din frelses Anfører. En biskops, eller en pastors eller en menighedstjeners forudsætninger for sit embede er, at »som en Guds husholder en mand, der ikke er noget at klage på, ikke selvbehagelig, ikke vredagtig, ikke drikfældig eller voldsom, ikke ude efter skammelig vinding, men gæstfri, glad ved alt godt, sindig, retfærdig, from, afholdende; han skal holde fast ved det troværdige ord i overensstemmelse med læren, for at han kan være dygtig til både at formane med den sunde lære og at overbevise dem, som siger imod." ret

(692)  Paulus opremser de dyrebare gaver, der ønskes og formaner brødrene: »Den, der uddeler almisse, skal gøre det uden bagtanke; den, som er forstander, skal være det med iver; den, som øver barmhjertighed, skal gøre det med glæde. Kærligheden skal være oprigtig; afsky det onde, hold jer til det gode; vær hverandre hjerteligt hengivne i broderkærlighed; kom hverandre i forkøbet med at vise ærbødighed! Vær ikke lunkne i jeres iver; vær brændende i ånden; (693) tjen Herren; vær glade i håbet, tålmodige i trængselen, udholdende i bønnen! Vær med til at hjælpe de hellige, når de er i trang.« »Byd dem, der er rige i den nuværende verden, ikke at være hovmodige eller sætte deres håb til den usikre rigdom, men til Gud, som i rigt mål giver os alt, for at vi må nyde godt deraf; byd dem at øve godgørenhed, være rige på gode gerninger, gerne give og dele med andre og således samle sig skatte, der kan blive en god grundvold for Den-kommende-tid, så de kan gribe det virkelige liv.« Her en klog og fuldstændig sikker investering; her er gode gerninger nærmere forklaret og anbefalet som vore fremgangsmåder og for din fremgangsmåde. Her er der et udbytte som er af værdi. Her vil der ikke være fare for fiasko. Skatte vil blive sikret i himlen, en stadig ophobning, som vil give investoren en ret til evigt liv. Og når hans liv her skal afslutte og undersøgelsesdommen ender, kan han få evigt liv. ret

(693)  Bror B, du holder ikke af at hjælpe folk i trang, du undgår byrder. Du føler at det er et pålagt arbejde at hjælpe de hellige og se til deres behov og at alt hvad du gør i den retning er forgæves. Læs venligst de førnævnte skriftsteder og måtte Gud give dig forståelse og dømmekraft, er min alvorlige bøn. Som en familie behøver du at opelske venlighed og at være mindre selvcentreret. Bryd dig om at indbyde Guds folk til dit hus og, som anledning byder sig, del det gladelig med dem, som Herren har gjort for sine tjenere. Giv ikke modstræbende disse små tjenester. Idet du gør disse ting for Kristi disciple, går du det også for ham; netop sådan som du under Guds hellige deres fornødenheder, sådan under du Jesus det samme. ret

(693)  Helsereformen er væsentlig for jer begge. Søster B har været bagud i dette gode arbejde og har ladet en modstand rejse sig, selv om hun ikke vidste hvad hun var imod. Hun har modvirket Guds råd til hendes egen sjæl. Umådeholden appetit har ført svaghed og sygdomme med sig og svækket den moralske styrke og gjort hende uegnet til at fatte de evige sandheder, (694) værdien i forsoningslæren, som er væsentlig for frelse. Søster B elsker denne verden. Hun har ikke, i sin hengivenhed, adskilt sig fra denne verden og givet sig selv uforbeholdent til Gud, som han kræver det. Han vil ikke godtage et halvt offer. Alt, alt, alt, er Guds og vi er pålagt at yde tjeneste fuldt ud. Paulus siger: »Så formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende [ikke døende], helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne.« Hvilket et privilegium, som er os givet, til at afprøve for os selv, forsøgsvis, Herrens sind og hans vilje mod os. Pris hans dyrebare navn for denne vidunderlige gave! Jeg er blevet vist at søster B's greb må brydes fra denne verden før hun kan have rigtigt og sikkert tag i den bedre verden. ret

(694)  Bror B, du bør bevæge dig med omhu og holde selvet nede; vær tålmodig, sagtmodig og beskeden. En sagtmodig og rolig ånd er i Guds øjne af stor værdi. Du bør værne om det som Gud regner for dyrebart. Et arbejde må udføres af jer begge, før I kan møde Guds målestok. Arbejd medens dagen varer ved, for natten komme hvor ingen kan arbejde. Stå selv i det klare lys, så kan I lade jeres lys skinne så andre, der ser jeres gode gerninger, vil blive ledt til at forherlige jeres himmelske Fader.
Greenville, Michigan, 23.jan. 1868.

------------
ret

næste kapitel