Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 46. Fra side 228ren side   tilbage

Fanatisme i Wisconsin

(228)  Jeg så at Herren på særlig måde ledte min mand til at tage mod veststaterne sidste efterår i stedet for at tage mod øststaterne som han først besluttede. I Wisconsin var der en fejl der skulle rettes. Satans arbejde gav virkning og ville ødelægge sjæle hvis de ikke blev irettesat. Herren fandt det passende at vælge én som i det tidligere havde haft (229) erfaring med fanatisme og havde set Satans kraft. Dem som tog imod dette redskab fra Guds udvalgte blev afhjulpet og sjæle blev befriet fra den snare, som Satan havde beredt for dem. ret

(229)  Jeg fik vist at dette Satans påfund ville ikke have fænget så let i Wisconsin hvis Guds folks sind og hjerter var blevet forenet og i enhed med arbejdet. Jalousiens og mistankens ånd var stadig i nogles sind. Frøet sået af Messenger selskabet blev ikke rykket med rode. Og selvom de bekender sig til at tage imod den tredje engels budskab, har deres tidligere følelser og fordomme ikke givet op. Deres tro var forfalsket og de var rede til Satans bedrag. Dem, som drak af Messenger ånden må gøre rent bord og have enhver lille del rykket op med rode og tage imod ånden fra den tredje engels budskab, eller den vil klæbe sig til dem som spedalskhed og gøre det let for dem at drage væk fra deres brødre i den nærværende sandhed. Det vil være let for dem at tro at de, som en uafhængig gruppe, kan gå alene til himlen og let falde i Satans snare. Han er meget uvillig til at lade sit tag slippe i Wisconsin. Han har forberedt andre bedrag for dem, som ikke er forenet med legemet. ret

(229)  Jeg så at personer som har været indhyllet i mørke og bedrag hvor Satan ikke kun havde styret sindet men legemet, måtte tage den mest ydmyge plads i Guds menighed. Han vil ikke overlade omsorgen for sin hjord til ukloge hyrder, som vil begå fejl og give dem giftig føde i stedet for sund føde. Gud vil have mennesker til at passe hjorden, som kan nære dem med ren foder, der er renset helt igennem. Oh, hvilken skamplet, hvilken skændsel, har disse fanatiske bevægelser bragt på Guds sag! Og dem, som klyngede sig så fast til deres mørke fanatiske ånd, upåvirket af de klare beviser på at det, er fra Satan, skal man ikke stole på, deres dømmekraft skal ikke betragtes for at have nogen vægt. Gud sendte sin tjenere til bror (230) og søster G. De lod hånt om at blive rettet og valgte deres egen vej. Bror G var skinsyg og hårdnakket og hans fremtidige vej må markeres med stor ydmyghed; for han har vist sig at være uværdig til Guds folks tillid. Han hjerte er ikke ret hos Gud, sådan har det heller ikke været i lang tid. ret

(230)  Jeg så at Satans mål har været at lede mennesker i Wisconsin til stor fanatisme. Han har styret deres tanker og fået dem til at handle efter det bedrag de var under. Når hans mål var nået og de havde gået den vej igennem han havde lagt for dem, var han villig at de skulle indrømme den fejl og så ville han prøve at skubbe dem til den modsatte yderlighed, for at afvise Guds Ånds gaver og virksomhed. Satan udnyttede bror og søster G´s manglende forening med legemet. De besluttede at tage en selvstændig vej og lede, i stedet for at lade sig lede. Bror G har en nidkær, skinsyg natur, der, sammen med hans selvstændighed, holder ham til en side; for med den ånd kunne han ikke blive en sand fælle hos sine tjenende brødre. Søster G er af en nidkær skinsyg natur og besidder megen fasthed. Hun mangler erfaring og har ikke været sikker i troen eller forenet med legemet. Hendes hjerte har rejst sig imod menighedens gaver. Der er en mangel på sagtmodighed og ydmyghed i hendes artikler der var sendt til Review for at blive udgivet. ret

(230)  Alt lader til at være beredt for Satans værk. Han har fået mange til at lægge fornuft og dømmekraft til side og blive behersket af indtryk. [Herren kræver, at hans folk skal bruge sin fornuft og ikke lade den vige for indtryk. Hans gerning vil være forståelig for alle hans børn. Hans lære vil være sådan, at den anbefaler sig til intelligente menneskers forstand. Den er egnet til at højne sindet. Guds kraft åbenbares ikke ved enhver lejlighed. Menneskets trang er Guds anledning. Vejl f menigh bd 1 side 144] ret

(230)  Jeg fik vist hele grupper en i forvirring, optaget i en forkert (231) ånd, alle bad højlydte bønner sammen, nogle råbte en ting og andre noget andet; og det var umuligt at sige hvad der var fløjtelyde og hvad var harpelyde. »Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud.« Satan gik ind og styrede som han fandt for godt. Fornuft og sundhed blev ofret til dette bedrag. ret

(231)  Gud pålægger ikke sit folk at efterligne Baals profeter, at plage deres legemer og råbe og bruge munden og sætte sig selv i næsten i enhver holdning, har ingen sans for orden, indtil deres styrke bliver svagere af ren udmattelse. Religion består ikke i at lave støj, derimod når sjælen fyldes med Herrens Ånd, forherliger en sød og hjertelig pris ham. Nogle har bekendt at have en stor tro på Gud og have særlige gaver og særlige svar på deres bønner, selv om deres vidnesbyrd svigtede. De tog fejl af forudsætningen for tro. Troens bøn er aldrig gået fortabt; men at påstå at den altid vil blive besvaret på netop den måde og for den særlige ting vi har ventet på, er dristighed. ret

(231)  Da Guds tjenere besøgte ___ og ___, blev dette bedrag undersøgt. Der var bevis for at dette arbejde var falsk. Men den fanatiske ånd var hårdnakket og ville ikke vige for det lys, som var givet. Oh, om dem i vildfarelse blev rettet af de Guds tjenere, som var blevet sendt dem! Straks ville Gud gerne få dem til at erkende at de var blevet ført af en forkert ånd. Så ville der være en kraft i bekendelsen af deres fejl. Da ville de have sparet sig for at gennemføre Satans planer og ville ikke have gjort nogen videre fremskridt i dette frygtelige bedrag. Men de ville ikke overbevises. Bror G havde tilstrækkeligt lys til at tage standpunkt mod dette fanatiske arbejde; men han ville ikke beslutte sig ud fra vægten af beviser. Hans hårdnakkethed afviste at vige for det lys han havde fået af Guds tjenere; for han havde set på dem med mistanke og vogtet over dem med skinsyge øjne. ret

(232)  (232) Jeg så at jo større det lys var, som folk forkastede, des større ville bedragets og mørkets kraft være, som kom over dem. Forkastelse af sandheden efterlader i mennesker i fangenskab, målet med Satans bedrag. Efter konferenserne i ___ og ___, førte dette bedrag til endnu større mørke og gå dybere i dette stærke bedrag og påføre Guds sag en skamplet, som ikke uden videre kan viskes væk. Et frygteligt ansvar hviler på bror G. Selvom han bekender sig til at være en hyrde, lader han den fortærende kraft komme ind i flokken. Han ser om fårene sønderrives og opsluges. Guds truende blik er over ham. Han har ikke passet på sjælene, som en der skal aflægge et regnskab. ret

(232)  Jeg blev vist tilbage og så at Gud ikke havde velsignet sine medarbejdere i nogen tid. Herrens hånd har ikke været med ham i opbygningen af menigheden og omvende sjæle til sandheden. Hans hjerte er ikke rigtig med Gud. Han har ikke haft ånden den tredje engels budskab. Han skubber sig selv væk fra enheden og forståelsen med Guds folk før dette bedrag opstår og dette er en af årsagerne til hvorfor han var overladt i det mørke. Gud efterlader ikke sine trofaste og indviede tjenere med en så fanatisk ånd og ikke udstøde et advarselsråb til folket. Da Guds tjenere fremførte lyset og opløftede deres røst mod dette bedrag, så han ikke at den sande Hyrdes røst talte igennem dem; hans skinsyge og hårdnakkethed fik ham til betragte den, som en fremmeds røst. Hyrden over alle andre hjorde, burde kunne høre overhyrdens røst. Gud har brug for at hans folk er et helligt og stærkt folk. Når hellighedens ånd og absolut kærlighed har stor plads i hjertet og arbejder i dem som bekender sig til Kristi navn, vil den være som lutrende ild der fortærer affaldet og spreder mørket. Alt hvad der er af Satans ånd, tager en forsvarsstilling og udvikler hurtig sin egen ødelæggelse. Og sandheden vil sejre.

------------
ret

næste kapitel