Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 48. Fra side 234ren side   tilbage

Sagen i Ohio

(234)  Siden vort besøg i Ohio i foråret 1858, har H gjort hvad han kunne for at modvirke os; og hvor han troede han kunne påvirke mennesker, har han gjort det ved at udsprede rygter og fremkalde forkerte følelser. Da vi besøgte Ohio i foråret 1858, fik jeg et budskab med (235) hensyn til ham og hans familie. Dette vidnesbyrd fik ham. Men meget få vidste at jeg havde et budskab til ham. Han rejste sig i oprør imod det og, ligesom nogle andre, der har været irettesat, tog han det synspunkt at nogle havde påvirket mig mod hans familie, skønt synet påpegede de samme fejl på dem, som jeg gentagende gange havde set i ti år. Han sagde at han troede på synerne, men at jeg var påvirket af andre når jeg skrev dem. ret

(235)  Hvilken konklusion! Herren har et særligt arbejde at gøre gennem én af de godtagne gaver. Men han lader budskabet blive givet til forfalskning, før det når den person han ønsker at rette! Af hvilken nytte er synerne hvis personer ser dem i det lys? De lægger deres egen udlægning i dem og føler sig fri til at afvise den del som ikke stemmer overens med deres følelser. H ved at ethvert ord i synet til ham er korrekt. Og selv om han ikke længere kunne holde budskabet fra menigheden (for det var forlangt og behandlet ved ___ konferensen sidste efterår), indrømmede han at det hele var sandt. Men han har vedholdt en blind strid mod det som han vidste var korrekt. ret

(235)  Han har ikke styret sit eget hjem ordentligt og er i de sidste ti år blevet irettesat for dette. Guds truende blik har været over ham, fordi han ikke behersker sine børn. Disse børn er blevet fordærvede og en skændsel og har udøvet en fordærvet indflydelse, hvor de har været. Hver gang de er blevet fremstillet for mig, er jeg blevet henvist tilbage til Eli og vist hans gudløse sønners ondskab og den standard der følger fra Gud. Jeg er blevet vist at H's familie væmmedes ved ikke-troende og bragt skam over den nærværende sandheds sag. Budskabet der blev givet mig i foråret 1858 for Ohio, især ___, blev det ikke modtaget af mange. Det skar ret dybt og de hjerter der ikke var dybt gennemsyret af sandhedens ånd, gjorde oprør imod det. ret

(236)  (236) Prædikanterne, som har arbejdet i denne stat har ikke udøvet en rigtig indflydelse. Antydninger og hentydninger er blevet slynget ud mod bror og søster White og lederne af arbejdet i Battle Creek, har fået en klar modtagelse i manges hjerter, især hos lettroende og kværulanter. Satan ved hvordan han skal gøre sine angreb. Han arbejder med menneskesind for at fremkalde skinsyge og utilfredshed mod dem, der er ved arbejdets hoved. Gaverne er nærmest draget i tvivl; da vil de naturligvis have lille vægt og belæringen der gives gennem synet ignoreres. ret

(236)  Prædikanter, som har arbejdet i Ohio, har gjort deres del i at skabe utilfredshed. H har nedladt sig til at arbejde i et usselt område og udspredt en utilfreds ånd, ivrigt lyttet til falske beretninger, samlet dem og har faktisk sagt: "Beret,... og vi vil berette det." Han har arbejdet på en undergravende måde, fremført falske beretninger med hensyn til vore klæder og vor indflydelse i Ohio og har ansporet den tanke at bror White spekulerede. Han har ikke haft den letteste harmoni med os. Han har følt sig meget bitter mod os. Og hvorfor? Kun fordi jeg har fortalt ham hvad Herren har vist mig med hensyn til hans familie og hans løse og slappe måde på at fremstille dem som har bragt Guds truende blik over ham. Han har set med skinsyge og uforsonende følelser på den del vi har gjort i den nærværende sandheds sag. ret

(236)  Brødrene i Ohio er fået til at se med mistanke og mistro på dem, som varetager arbejdet i Battle Creek og har været beredt til at stille sig imod synspunkter fra dem. Bror J har taget sit synspunkt fast, uden hensyn til legemet. Han havde forestillet sig, at onde ting ville komme fra hovedkvarteret, som han måtte kæmpe imod. Han sætter sig selv i kampstilling skønt der ikke skulle slås. Han sætter sig selv op mod noget, som aldrig vil komme. Mange af brødrene i Ohio nærer de samme følelser og sætter dem selv i modsætning (237) til noget, som aldrig viser sig. Deres krigsførelse har været uklog. De var lige ved at råbe "Babylon", indtil de selv er et fuldstændigt Babylon. ret

(237)  Prædikanter har stået direkte i vejen for Guds arbejde i Ohio. De burde gå væk fra vejen, så Gud kan nå sit folk. De går ind mellem Gud og hans flok og sætter hans hensigter til side. Bror J har udøvet en indflydelse i Ohio, som han må arbejde på at modvirke. Jeg så at der var dem i Ohio, som ville tage det rigtige standpunkt af den rigtige belæring. De var villige til at støtte den nærværende sandheds sag, men har kun set så lidt udrettet, at de blev modløse. Deres hænder er svage og behøver at blive holdt oppe. Jeg så at Guds sag ikke skulle fremføres af tvungne gaver. Gud tager ikke i mod sådanne gaver. Denne sag skal helt overlades til folk. De skal ikke bare bringe et årligt offer, men bør også frivilligt give et ugentligt og månedligt offer til Herren. Dette arbejde er overladt til folket, for det er for dem en levende ugentlig, månedlig prøve. Det tiendesystem jeg så, ville udvikle karakter og vise hjertet sande tilstand. Hvis brødrene i Ohio har overbragt denne sag for dem i dets sande betydning og er overladt at beslutte for dem selv, vil de se visdom og orden i tiendesystemet. ret

(237)  Prædikanter bør ikke være strenge og drage på noget menneske og presse midler fra ham. Hvis han ikke giver så meget, som andre tror han skal, skal de ikke fordømme ham og kaste ham overbord. De bør være så tålmodige og overbærende som engle er. De bør arbejde i enhed med Jesus Kristus. Kristus og engle holder øje med karakterens udvikling og vejningen af moralsk værdi. Herren bærer langt over med sit fejlende folk. Sandheden vil blive anvendes mere og mere grundigt og vil afskære den ene afgud efter den anden, indtil Gud regerer fuldt ud i sit indviede folks hjerter. Jeg så at Guds folk måtte bringe ham et frivilligt (238) offer; og ansvaret bør overlades fuldt til den enkelte, hvad enten han giver meget eller lidt. Det vil blive nøjagtigt noteret. Giv Guds folk tid til at udvikle karakter. ret

(238)  Guds prædikanter bør bringe det tydelige vidnesbyrd. De levende sandheder i hans ord, bør få indflydelse på hjertet. Og når folket i Ohio har et værdifuldt mål for sig, vil deres hjerter som har forståelse for arbejdet frit give deres af midler til Guds sags fremme. Herren prøver sit folk. Hvis nogen ikke har hjertet i arbejdet og undlader at bringe deres gaver til Gud, vil han hjemsøge dem; og hvis de fortsætter med at holde fast på deres begærlighed, vil han adskille dem fra sit folk. Jeg så at der måtte være en ordning, som ville drage på alle. Unge mænd og unge kvinder som har helbred og styrke, har kun følt en lille byrde i arbejdet. De er ansvarlig over for Gud, for deres styrke og bør bringe et frivilligt offer til Herren. Og hvis de ikke vil gøre dette, vil hans hjælpende hånd blive fjernet fra dem. ret

(238)  Jeg så at Guds særlige hånd ikke var med arbejdet i Ohio, for at fremme sagen på det sted. Der er en mangel; der burde gøres en grundig undersøgelse blandt forkyndere og folk, en nøje ransagelse af hjertet, for at finde årsagen til så stor en mangel på Guds Ånd. Deres gaver og ofre er næsten døet bort. Hvorfor varmer Guds ords sandheder ikke hjertet og leder til selvfornægtelse og offer? Lad disse tjenere søge og se hvilken form for indflydelse de har udøvet. Der har hos bror J været en uafhængig ånd som Gud ikke billiger. Hans indflydelse har ikke talt for Guds folks forening eller sagens fremme. ret

(238)  Jeg har set at dem som kun har haft få års erfaring i den nærværende sandheds sag, er ikke dem der fører arbejdet frem. Disse burde tilkendegive en finfølelse i at (239) tage standpunkter som vil konfrontere med deres bedømmelse og opfattelse der bevidner den nærværende sandheds fremgang og hvis liv er sammenfiltret med dets udvikling. Gud vil ikke udvælge mennesker af kun lidt erfaring, til at føre dette arbejde frem. Han vil ikke vælge dem som ingen erfaring har haft i lidelser, prøvelser, modstand og afsavn - udholdt til at lede dette arbejde op til det stade, som det nu hviler på. Det er nu let at sammenligne med hvad det en gang var: at forkynde den tredje engels budskab. Dem, som nu forpligter sig i dette arbejde og lærer sandheden til andre, har selv klargjort tinge. De kan ikke erfare sådanne afsavn, som arbejdere i den nærværende sandhed har udholdt før dem. Sandheden er bragt frem for dem. Alle argumenter er parat. Disse burde være forsigtige med hvordan de bliver ophøjede, så de ikke bliver kastet omkuld. De bør være meget forsigtige hvordan de knurrer mod dem, som udholdt så meget ved arbejdets særlige begyndelse. ret

(239)  Dem, der kom ud for hårdt arbejde og som sled under byrden da den var tung og der var få til at holde den oppe, lægger Gud mærke til. Vær forsigtig med hvordan du bebrejder dem, eller knurrer mod dem; for det vil visselig stå til dit regnskab og Guds hjælpende hånd vil ikke være hos dig. Nogle brødre, som har den mindste erfaring, som ikke har mærket nogen byrde, har gjort lidt eller intet for at for at fremme den nærværende sandheds sag og som ingen kendskab har til anliggenderne i Battle Creek, er de første til at finde fejl i styringen af arbejdet dér. Og dem, som ikke følger orden i deres timelige anliggender og behersker deres husholdning efter dem, er dem som modsætter sig orden, hvilken vil sikre orden i Guds menighed. De udviser ingen pæn smag i verdslige sager og er imod til hvadsomhelst i menigheden. Sådanne personer burde ikke have nogen stemme i menigheden. Deres indflydelse burde ikke have den mindste vægt over andre.

------------
ret

næste kapitel