Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 49. Fra side 240ren side   tilbage

Fuld helligelse

(240)  (240) [Kære broder og søster K. I mit sidste syn blev der vist enkelte ting vedrørende jeres familie. Herren tænker miskundhedstanker om jer og vil ikke forlade jer, medmindre I forlader ham. L og M befinder sig i en lunken tilstand. De må vågne op og anstrenge sig for at opnå frelse, ellers vil de gå glip af det evige liv. De må føle et personligt ansvar og selv opnå en erfaring. De trænger til, at der ved Helligånden i deres hjerter bliver udført en gerning, som vil lede dem til at elske at være sammen med Guds folk, til at vælge dette frem for noget andet selskab og til at skille sig fra dem, der ingen kærlighed har til åndelige ting. Jesus kræver et helt offer, en fuld helligelse. ret

(240)  L og M, I har ikke forstået, at Gud kræver jeres udelte hengivenhed. I har ført en hellig bekendelses, men er dog sunket med til almindelige kristendomsbekenderes døde stade. I holder af at være sammen med de unge, der ingen agtelse har for de hellige sandheder, I bekender jer til. I har optrådt lige som jeres kammerater og været tilfredse med netop så megen kristendom, som ville gøre jer tiltalende for alle uden at påføre jer dadel fra nogen side. ret

(240)  Kristus kræver alt. Dersom han forlangte mindre, ville hans offer for at bringe os op til et sådant stade være for kostbart og for stort. Vor hellige tro råber: Skil jer fra dem! Vi må ikke skikke os efter verden eller efter døde kristendomsbekendere, i hvem der ingen ånd er. Bliv »forvandlede gennem en fornyelse af jeres sind.« Dette er en selvfornægtende vej. Og når I mener, at vejen er for trang, at der er for megen selvfornægtelse på denne smalle sti og når I siger: "Hvor svært det dog er at give afkald på alt," så stil jer selv det spørgsmål: Hvad gav Kristus afkald på for mig? Dette spørgsmål stiller alt, hvad vi måtte kalde selvfornægtelse, i skyggen. ret

(240)  Se ham i haven, hvor han sveder store blodsdråber! en enkelt engel sendes fra himlen for at styrke Guds søn. Følg ham på hans vej til domhuset, hvor han bliver spottet, hånet og fornærmet af den rasende hob! (241) Se ham iført en gammel kongelig purpurkappe! Hør de grove vittigheder og den grusomme latterliggørelse! Se dem anbringe tornekronen omkring denne ædle pande og derefter slå ham ned en kæp, så tornene trænger ind i hans tindinger og blodet flyder ned over det hellige ansigt! Hør morderskaren begærligt kræve Guds Søns blod! Han overgives i deres hænder og de fører den ædle lidende, bleg, svag og afmægtig, bort til korsfæstelse. Han strækkes ud på trækorset og naglerne drives igennem de følsomme hænder og fødder. Se ham hængende på korset i disse frygtelige, kvalfulde timer, indtil englene tilhyller deres åsyn for den rædsomme scene og solen skjuler sit lys og ikke vil se. Betænk dette og spørg så: Er vejen for trang? Nej, nej! ret

(241)  I et splittet, halvhjertet liv vil I finde tvivl og mørke. I kan ikke nyde religionens trøst, ej heller den fred, som verden giver. Sæt jer ikke i Satans lænestol, hvor kun lidt bliver bestilt, men stræb mod det ophøjede ideal, som det er jeres forret at kunne nå op til. Det er et velsignet privilegium at kunne give slip på alt for Kristus. Se ikke på andres liv for at efterligne det og ikke nå højere. I har kun ét sandt, ufejlbart mønster. Det eneste trygge er at følge Jesus Beslut jer til, at hvis andre handler efter de samme principper som den åndeligt dovne, vil I forlade dem og vandre fremad mod en kristelig karakters højder. Dan en karakter for himmelen! Sov ikke på jeres post. Vær oprigtige og sande over for jeres egen sjæl! ret

(241)  I giver jer af med et onde, der truer med at ødelægge jeres åndelighed. Det vil fordunkle al skønhed i og interesse for bibelens hellige blade. Det er lysten til romaner, fortællinger og anden læsning,) som ikke øver en god indflydelse på det sind, der er helliget til Guds tjeneste. Den skaber en falsk, usund spænding, ophidser fantasien, gør sindet uegnet til det, som er nyttigt og uskikket til (242) enhver åndelig virksomhed. Den afvænner sjælen fra bøn og fra lysten til åndelige ting. Læsning, der vil kaste lys over den hellige bog og styrke jeres ønsker om at studere den med flid, er ikke farlig, men gavnlig. I blev fremstillet for mig med jeres øjne bortvendte fra dem hellige bog og hægene fast ved spændende bøger, som betyder død for det religiøse liv. Jo hyppigere og med jo mere flid I gransker skriften, desto skønnere vil den vise sig at være og desto mindre smag vil I få for slet læsning. Den daglige granskning i skriften vil have en helliggørende indflydelse på sindet. I vil indånde en himmelsk atmosfære. Bind denne dyrebare bog til jeres hjerter! Den vil vise sig at være jer en ven og vejleder i vanskeligheder. ret

(242)  I har haft nogle mål med jeres liv og hvor støt og ihærdigt har I ikke arbejdet for at nå disse mål! I har gjort beregninger og lagt planer, indtil jeres forventninger er blevet til virkelighed. Nu har I et mål for jer, som er ihærdig, utrættelig og livsvarig anstrengelse værd. Det er jeres sjæls frelse et evigt liv. Og dette kræver selvfornægtelse, opofrelse og indgående studium. I må lutres og renses, I mangler Guds Ånds frelsende indflydelse. I færdes i jeres omgangskreds og glemmer, at I har nævnet Kristi navn. I opfører jer og klæder jer på samme måde, son den gør. ret

(242)  Søster K, jeg så, at du har en gerning at gøre. Du må dø bort fra stolthed og lade sandheden få hele din interesse. Din evige interesse afhænger af dem kurs, du nu følger. Skal du opnå evigt liv, må du leve for det og fornægte jeget. Gå ud fra verden og skil dig fra den! Dit liv må være præget af nøgternhed, årvågenhed og bøn. Engle overvåger din karakterudvikling og vejer dit moralske værd. Alle vore ord og handlinger bliver gennemgået hos Gud. Det er en forfærdelig og højtidelig tid. Håbet om det evige liv må ikke bygges på svage grunde; det må ordnes mellem Gud og din egen sjæl. Nogle vil støtte sig til andres skøn og erfaring i stedet for at gøre sig det (243) besvær at foretage en grundig ransagelse af deres egne hjerter og de vil fortsætte i månedsvis og i årevis uden noget vidnesbyrd om Guds ånd eller noget bevis på, at Gud har antaget dem. De bedrager sig selv. De har et formodet håb, men mangler den kristnes væsentlige egenskaber. Først nå der ske et grundigt værk i hjertet og så vil deres handlinger antage det ophøjede, ædle præg, der kendetegner en sand Kristi efterfølger. Efterlevelsen af vor tro kræver en indsats og moralsk mod. ret

(243)  Guds folk er særpræget. Dets ånd kan ikke blandes sammen med verdens ånd og indskydelse. Du ønsker ikke at bære kristennavnet og dog være uværdig til det. Du ønsker ikke at møde Jesus med en bekendelse alene. Du ønsker ikke at bedrages i en så vigtig sag. Undersøg nøje grundlaget for dit håb. Vær sandfærdig over for din egen sjæl. Et formodet håb vil aldrig frelse dig. Har du beregnet omkostningen? Jeg frygter for, at du ikke har. Fat nu en beslutning om, hvorvidt du vil følge Kristus, hvad det end måtte koste. Du kan ikke gøre dette og alligevel glæde dig i selskab med dem, der ikke ænser guddommelige ting. Jeres ånd kan lige så lidt blandes som olie og vand. ret

(243)  Det er stort at være et Guds barn og en Kristi medarving. Dersom I har denne forret, vil I kende Kristi lidelsers samfund. Gud ser på hjertet. Jeg så, at I må søge ham alvorligt og løfte jeres gudsfrygts banner højere, ellers vil I visselig gå glip af det evige liv. I stiller måske dette spørgsmål: Så søster White dette? Ja; og jeg har forsøgt at fremholde det for jer og bibringe jer de indtryk, som jeg fik. Måtte Herren hjælpe jer til at agte derpå! ret

(243)  Kære broder og søster, våg over jeres børn med nidkær omhu! Verdens ånd og indflydelse er ved at ødelægge ethvert ønske hos dem om at være sande kristne. Brug jeres indflydelse til at drage dem bort fra unge kammerater, som ingen interesse har for guddommelige ting. De må bringe ofre, dersom de skal kunne vinde himmelen til sidst. Vejl f menigh bd 1 side 72-75]

------------
ret

næste kapitel