Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 65. Fra side 326ren side   tilbage

Det nordlige Wisconsin

(326)  (326) Da jeg var i Roosevelt, New York den 3.august 1861, blev forskellige menigheder og familier fremstillet for mig. De forskellige påvirkninger, som har været udøvet og deres afskrækkende resultater vist mig. Satan har, som agenter brugt personer der vedkender at tro en del af den nærværende sandhed, selv om de fører krig mod den del. Således kan han få mere ud af det end dem som bekriger hele vor tro. Hans listige måde at bringe vildfarelse igennem delvis sandhedstroende, har bedraget mange og bortledt og splittet deres tro. Dette er årsagen til delingerne i det nordlige Wisconsin. Nogle tager imod en del af budskabet og afviser en anden del. Nogle accepter sabbaten og afviser den tredje engels budskab; fordi de har taget imod, påberåber de sig alligevel deres fællesskab, som fuldt ud troende den nærværende sandhed. Således arbejder de på at bringe andre i den samme mørke tilstand, som de selv. De er ikke ansvarsbevidst over for nogen. De vil have deres egen selvstændige tro. Disse har fået lov til at få indflydelse, skønt der ikke burde gives plads til dem, uanset deres krav på ærlighed. ret

(326)  Ærlige sjæle vil se den lige kæde i den nærværende sandhed. De vil se dens harmoniske forbindelser, led efter led forenet i et stort hele og vil gribe fat i den. Den nærværende sandhed er ikke svær at forstå og det folk som Gud leder, vil blive forenet i denne brede og faste grund. Han vil ikke anvende personer med forskellig tro, meninger og synspunkter til at dele og sprede. Himlen og hellige engle arbejder for at forene, for at bringe enhed i troen, i legemet. Satan modsætter sig dette og er opsat på at dele, sprede og bringe forskellige overbevisninger ind, så Kristi bøn ikke kan blive besvaret: »Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét, ligesom ud, Fader! i mig og jeg i dig, at også de må (327) være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig.« Johannes 17,20.21. Jesus har udtænkt at hans folks tro skal bære ét. Hvis én står frem og forkynder en ting og en anden der er forskellig fra ham forkynder noget andet, hvordan kan disse, som tror gennem deres ord, blive ét? Der vil blive forskel på overbevisningerne. ret

(326)  Jeg så at hvis Guds folk i Wisconsin ville have fremgang, måtte de tage et afgjort standpunkt med hensyn til disse ting og derved afskære deres indflydelse, som fremkalder forvirring og splittelse ved at lære synspunkter, der står i modsætning til legemet. Disse er omflakkende stjerner. Det er som om de udsender en smule lys; de bekender sig og bærer et lille lys frem og således bedrager de uerfarne. Satan giver dem med sin ånd, men Gud er ikke med dem; hans Ånd dvæler ikke i dem. Jesus bad for at hans disciple måtte blive ét, som han var ét med Faderen, »så verden må tro, at du har sendt mig.« Enheden og foreningen i Guds sandheds troende restfolk frembærer en kraftig overbevisning til verden, at de har sandheden og er Guds særskilte og udvalgte folk. Foreningen og enheden forpurrer fjenden og han er besluttet på at den skal ikke bestå. Den nærværende sandhed, antaget i hjertet og fremvist i livet, gør Guds folk til ét og giver dem en mægtig indflydelse. ret

(326)  Har bekendende sabbatsholdere i Wisconsin alvorligt søgt efter og arbejdet for at være i enhed med Kristi bøn om at være ét som han var ét med Faderen, vil Satans arbejde blive tilintetgjort. Hvis alle havde søgt efter at være i enhed med legemet, ville fanatismen som har bragt en så stor skamplet på den nærværende sandheds sag i nordstaterne Wisconsin ikke være fremkommet; for det er resultatet af at drage væk fra legemet og forsøge at have en original og uafhængig tro, uden hensyn til legemets tro. ret

(326)  I det sidste syn fra Battle Creek fik jeg vist at (328) en uforstandig kurs blev lagt i ___, med hensyn til visionerne for tiden om organisering af menigheden der. Der var nogle i ___ som var Guds børn og alligevel betvivlede visionerne. Andre havde ingen modstand og turde alligevel ikke tage et beslutsomt standpunkt, over for dem. Nogle var skeptiske og de havde en overfladisk grund til at være dette. De falske visioner og fanatiske ceremonier og de efterfølgende usle frugter, havde en indflydelse på sagen i Wisconsin og gjorde sindene skinsyge på alt der havde navn af visioner. Alt dette burde være taget i betragtning og klogskab kunne udøves. Der burde ikke være gjort noget forsøg eller arbejde med dem, som aldrig har set de enkelte visioner og som ikke har haft noget personligt kendskab til virkningen fra visionerne. Disse burde ikke fratages menighedens privilegier og fordele, hvis deres kristne fremgangsmåde ellers er korrekt og de har udviklet en god kristen karakter. ret

(328)  Jeg fik vist at nogle kunne tage imod de offentliggjorte visioner og bedømme træet på dets frugter. Andre er som den tvivlende Thomas; de kan ikke tro det udgivne Vidnesbyrd, ej heller tage imod beviset i andres vidnesbyrd; men må se og få beviset for dem selv. Disse må ikke sættes til side, men stor tålmodighed og broderkærlighed burde udøves mod dem indtil de finder deres standpunkt og bliver befæstet for eller imod. Hvis de kæmper imod visionerne, som de ingen kendskab har til; hvis de fremfører deres modstand så langt som at modsætte sig det, som de ingen erfaring har i og føler sig irriteret når dem, som tror visionerne er fra Gud taler om dem under møder og trøster dem selv med belæringen, der er givet dem igennem visionen, så må menigheden vide at den ikke har ret. Guds folk bør ikke krybe sammen, give efter og opgive deres frihed til disse oprørske personer. Gud har givet gaver i menigheden så menigheden må gavnes af dem; og når bekendende sandheds-troende modsætter sig disse gaver og kæmper imod visioner, er sjæle i fare på grund af deres indflydelse og det er (329) da tid til at arbejde med dem, så de svage ikke ledes væk af deres indflydelse. ret

(329)  Det har været meget svært for Guds tjenere at arbejde i ___, for der har været en gruppe selvretfærdige, snaksommelige og uregerlige dér, som har stået i vejen for Guds arbejde. Hvis de blev taget imod i menigheden, ville de rive den i stykker. De ville ikke være genstand for legemet og vil aldrig blive tilfredse medmindre menighedsledelsens tøjler var i deres egene hænder. ret

(329)  Bror G forsøgte at handle med stor varsomhed. Han vidste at den gruppe som modsatte sig visionerne var forkerte, at de ikke var virkelig tro mod sandheden; og for at ryste disse hindringer væk, lykkedes det ham at ikke få nogen ind i menigheden, som ikke troede den tredje engels budskab og visionerne. Dette holdt nogle dyrebare sjæle ude, som ikke har kæmpet imod visionerne. De turde ikke forene sig med menigheden og frygtede at de skulle påtage sig det som de ikke forstod og fuldt ud troede. Og der var nogle som var rede til fordømme disse samvittighedsfulde mennesker og lægge sager foran dem i det værst mulige lys. Nogle har følt sig bedrøvede og krænkede på grund af medlemskabets vilkår og siden organiseringen er de blevet stærkt misfornøjede. Stærke fordomme har hersket over dem. ret

(329)  Jeg fik vist søster H's sag. Hun blev fremstillet for mig i forbindelse med en bekendende søster, som var stærkt forudindtaget imod min mand og jeg selv, var modstander af visionerne. Denne ånd havde ledt hende til at holde af og værne om enhver lyvende rapport om os og visionerne og hun havde bragt dette videre til søster H. Hun havde haft en bitter krigerånd imod mig, skønt hun ikke havde personlig kendskab til mig. Hun var ubekendt med mit arbejde og havde alligevel næret de mest onde fordomme mod mig og havde påvirket søster H og de havde forenet sig i deres bitre kommentarer og talesprog. Den person der var vist mig (330) i forbindelse med søster H var en viljestærk kvinde, sangvinsk og ophøjet efter hendes eget skøn. Hun havde troet at hendes synspunkter var korrekte og at andre måtte stole på hendes ord, skønt hun kun formørkede råd med ord og tilkendegav ånden fra dragens hær, der fører krig mod dem, som vil være forenede i Guds bud og Jesu vidnesbyrd. ret

(330)  Siden søster H har været i ___, har hun foragtet visionerne og har aflagt anden-hånds rapporter, som om hun vidste at de var rigtige. Den indflydelse, som skulle skade mig modsatte hun sig ikke. Hun vidste bare ikke at visionerne var fra Gud; hun havde ingen personlig kendskab til det ydmyge redskab; og alligevel havde hun forenet sig med de ikke-indviede i ___, for at udøve en stærk indflydelse mod mig. De havde bestyrket hinanden ved at holde af og berette falske historier, der kommer fra forskellige kilder og på den måde har næret deres fordomme. Der kan ikke være nogen forening mellem deres ånd og de budbringeres ånd, som Herren har fundet passende at give til gavn for sit ydmyge folk. Den ånd, som dvæler i deres hjerte kan ikke harmonere med lyset fra Gud. ret

(330)  Mange stakkels sjæle ved hvad de gør. De forener deres indflydelse med Satans kræfter og hjælper ham i hans arbejde. De viser stor iver og alvor i deres blinde modstand, som om de sandelig gjorde Guds sag ved at kæmpe imod visionerne. Alle som ønsker at gøre sådan kan gøre sig selv bekendt med frugterne af disse visioner. I sytten år har Gud set det passende at lade dem overleve og styrke sig imod modstanden fra Satans kræfter og indflydelsen fra menneskelige repræsentanter som har hjulpet Satan i sit arbejde. ret

(330)  En anden kvinde blev vist mig i ___, som var i krig med sandheden. Én blev fremstillet for mig som antog nogle få punkter i sandheden og gik så ikke længere med Guds restfolk. Hun var ophøjet i sine egne øjne og (331) troede at hun forstod det hele. Hun var klog i sin egen anskuelse og lod mig til stadighed se tilbage til en gammel erfaring; fordi hun i fortiden havde taget imod én grad af lys og blev løftet op og tænkte at hun havde tilstrækkeligt lys og kundskab til at belære hele legemet. Hendes tro er spredt og usammenhængende. Mange af hendes forestillinger om sandhed er fejlagtige; dog er hun egocentrisk og retfærdig i hendes egen vurdering. Hun er hurtig til at belære, men vil ikke blive belært. Hun har foragtet belæring og lagt Guds lære, der kommer igennem sine tjenere, bag sig. Jeg så at hun viste hen til hendes retfærdighed, hendes helligelse og hendes fromme liv. Ligesom farisæerne opregnede hun sine gode gerninger. »Gud! jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere og heller ikke som denne tolder. Jeg faster to gange om ugen, jeg giver tiende af hele min indtægt.« Farisæerens bøn blev der ikke lagt mærke til; men den stakkels tolder, som kun kunne sige »Gud! vær mig synder nådig!«, rørte ved Herrens medlidenhed. Hans bøn blev accepteret, medens den pralende farisæers bøn blev afvist. »Thi enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges; men den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes." ret

(331)  Åbenbaringen 3,17.18: »Fordi du siger: »Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget,« og ikke véd, at netop du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen, derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, lutret i ild, så du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig, så din nøgenheds skam ikke skal blive åbenbar og øjensalve til at salve dine øjne med, så du kan se." ret

(331)  Denne person, hvis ansigt jeg genkendte da jeg så hende jeg fortalte om, var Mrs I. Jeg så at hendes liv ikke var udpræget med ydmyghed som altid burde karakterisere Kristi efterfølgere. Når stakkels dødelige mennesker, hvor høj deres rang end er, bliver retfærdige i deres egne øjne, så lader Jesus dem bedrage sig selv. Jeg fik (332) vist at denne kvinde har påvirket andre og nogle har forenet sig med hende i at holde visionerne frem i et latterligt lys. Overfor Gud må de svare for alt dette; for ethvert bespottende ord mod det lys, som Gud har set passende at viderebringe sin egen velvalgte måde, er nedtegnet. ret

(332)  Jeg fik endnu vist en anden kvinde, som ikke er enig med det folk, som Gud leder frem. Sandhedens ånd dvæler ikke i hendes hjerte og hun har haft travlt med at gøre det arbejde, som behager fjenden for alt godt, at bortlede og forvirre sindene. (Jeg genkender denne kvinde den sidste mødedag - hun gik før det sluttede) Hun er en stor taler og er altid rede til at høre og fortælle nye ting og dvæle på det, som hun kalder andres fejl; og hun kalder hendes onde anelser for skarpsindighed. Hun tager lys for at være mørke og mørke for lys og giver sig ud for at bede lange bønner. Hun elsker at blive billiget og anset for at være retfærdig og har bedraget nogle. Hun ønsker at lære andre og tror at Gud lærer hende frem for andre. Men sandheden har ingen plads i hendes hjerte. ret

(332)  Nogle få andre blev vist mig, som tilslutter deres indflydelse med dem, som jeg har nævnt og sammen gør de hvad de kan for at drage ud fra legemet og fremkalde forvirring; og deres indflydelse bringer Guds sandhed i dårligt ry. Jesus og hellige engle opdrager og forener Guds folk til én tro, så de alle må have ét sind og én dømmekraft. Og selv om de er bragt til troens enhed, for at se øje til øje på de alvorlige og betydningsfulde sandheder for denne tid, arbejder Satan for at modarbejde deres fremgang. Jesus arbejder gennem sine redskaber, for at samle og forene. Satan arbejder gennem sine redskaber for at splitte og sprede. »Thi se, jeg byder, at Israels hus skal sigtes blandt alle folkene, som man sigter med sold, uden at et korn falder til jorden." ret

(332)  [Gud er nu ved at prøve og forsøge sit folk. En karakterudvikling foregår. Engle vejer vor moralske værdi og (333) fører et nøjagtigt regnskab med alle de handlinger, menneskenes børn udfører. Blandt Guds bekendende folk findes der fordærvede hjerter; men de vil blive prøvet og forsøgt. Den Gud, som læser enhvers hjerte, vil bringe mørkets skjulte ting for lyset, ofte hvor man mindst anede dem, for at den anstødssten, der har hindret sandhedens fremgang, kan blive fjernet og Gud må have et rent og helligt folk til at forkynde hans love og domme. ret

(333)  Vor frelses Ophavsmand leder sit folk skridt for skridt, renser dem og gør dem skikkede til forvandling, medens han lader dem blive tilbage, som har tilbøjelighed til at fjerne sig fra legemet, som ikke er villige til at lade sig lede og som er tilfredse med deres egen retfærdighed. "Dersom nu det lys, der er i dig, er mørke, hvor stort bliver så ikke mørket!" Matt. 6,23. Ingen større forblindelse kan bedrage det menneskelige sind end den, de leder mennesker til en selvtillidens ånd, leder dem til at tro, at de har ret og befinder sig i lyset, når de går bort fra Guds folk og det lys, de følger, er mørke. Vejl f menigh bd 1 side 96] ret

(333)  Gruppen i ___ har været draget væk fra legemet og har haft en hård og bitter ånd mod dem, Gud bruger som sine redskaber for at bringe sit folk forenet til den sande grund. Deres ånd er i modsætning til Guds arbejde og deres indflydelse har bragt skam over Guds sag og har gjort vor tro modbydelig overfor ikke-troende og får Satan til at juble. Dem som er i menigheden og prøver på at tjene Gud, må for en tid ærgres over dem iblandt, som ikke er rigtige og som har vist sig for mig som selvretfærdige og farisæiske; men hvis de er tålmodige og vandrer ydmygt for Gud og beder alvorligt for hans kraft og Ånd, vil de gøre fremskridt og dem som er usunde i troen vil blive ladt bag. ret

(333)  Bror J blev fremstillet for mig og jeg fik vist at hans fremgangsmåde ikke var til Guds behag. Han var usikker. Han har været tilsløret af Den-kommende-tid teorien og da der ikke (334) er den mindste harmoni mellem Den-kommende-tid teorien og den tredje engels budskab, mistede han sin kærlighed for troen på budskabet og følte sig irriteret, fordi så meget har været sagt om det. Den tredje engels budskab proklamerer det alvorligste budskab for jordens beboere; og skal Guds udvalgte folk være uanfægtet over for dette og ikke stemme i med deres røst og udstøde denne højtidelige advarsel? Bror J er bedraget og bedrager andre. Hans emne har været indvielse, skønt hans hjerte ikke var helt. Hans sind har været splittet. Han har ikke haft noget anker til at holde ham og har flydt troløs omkring. Det meste af hans tid har været brugt til at berette hinanden rapporter og beretninger, der afleder tankerne og gør dem usikre. Han har haft meget at sige om min mand og jeg selv og imod visionerne. Han har haft den indstilling, »Angiv ham!« og »vi vil angive ham!« Gud sender ham ikke på en sådan mission. Han har ikke vidst hvem han har tjent. Satan har brugt ham til at styrte sindene i forvirring. Hvilken lille indflydelse havde han og har han brugt for at skade sindene, mod den tredje engels budskab. Han har ved falske beretninger fremstillet visionerne i et forkert lys og svækket sjæle, som ikke var helt befæstet i den nærværende sandhed og har givet næring til dette i stedet for at rense og sigte kornet helt igennem. Han har været bedraget med hensyn til helliggørelse. Hvis han ikke nu ændrer sin kurs og er villig til at lære og passer på det lys han har fået, vil han overlades af Gud til at tilstræbe sin egen fremgangsmåde og følge sin egen ufuldendte dømmekraft, indtil han vil gøre troens forlis og ved hans ukloge fremgangsmåde blive et tegn på advarsel for dem, som vælger at gå uafhængigt af legemet. Gud vil åbne ærlige sjæles øjne til at se forbandelsen i deres arbejde, der splitter og spreder. Han vil sætte mærke på dem, som forårsager splid, så enhver ærlig sjæl kan undslippe fra Satans snare. ret

(334)  [Fra ældre K modtog broder J en falsk helliggørelsesteori, som ligger uden for den tredje engels budskab og (335) ødelægger kærligheden til budskabet, hvor som helst den bliver modtaget. Det blev vist mig, at ældre K befandt sig på farlig grund. Han er ikke i overensstemmelse med den tredje engel. Engang havde han Guds velsignelse, men han har den ikke nu, for han har ikke sat pris på og fulgt det sandhedslys, som har skinnet på hans sti. Han har ført en teori med sig om metodistisk helliggørelse og stiller denne i forgrunden, idet han tillægger dem den største betydning. Og de hellige sandheder, som har deres anvendelse i denne tid, tillægger han ringe værdi. Han har fulgt sit eget lys, er blevet indhyllet mere og mere i mørke og er gået længere og længere bort fra sandheden, indtil den kun har ringe indflydelse over ham. Satan har behersket hans sind og han har gjort sandhedens sag stor skade i det nordlige Wisconsin. ret

(335)  Denne helliggørelsesteori, som søster G modtog fra ældre K og som hun forsøgte at efterleve, var det, der førte hende ind i det frygtelige sværmeri. Ældre K har vildført og forstyrret manges sind med denne helliggørelsesteori. Alle, der modtager den, taber i stor udstrækning deres interesse for og kærlighed til den tredje engels budskab. Denne anskuelse om helliggørelse er en teori, der tager sig meget godt ud. Den hvidkalker arme sjæle, som lever i mørke, vildfarelse og stolthed. Den giver dem skin af at være gode kristne og at besidde hellighed, medens deres hjerter er fordærvede. Den er en freds- og tryghedsteori, der ikke bringer det onde for lyset og ikke tilretteviser og revser uret. Den læger Guds folks datters brøst som dem simpleste sag og råber: Fred, fred! skønt der ikke er fred. Mænd og kvinder med fordærvede hjerter indhyller sig i hellighedens kappe og bliver betragtet som forbilleder for hjorden, når de er Satans redskaber og bruges af ham til at forlokke og vildlede ærlige sjæle, for at de ikke skal kunne føle vægten og betydningen af de højtidelige sandheder, som forkyndes af den tredje engel. ret

(335)  Ældre K er af mange blevet set op til, som et forbillede, medens han har været til skade for Guds sag. Hans liv har ikke været ulasteligt. Det har ikke været i overensstemmelse med (336) Guds hellige lov eller med Kristi pletfri liv. Hans fordærvede natur er ikke blevet underkuet, men alligevel dvæler han meget ved helliggørelse og vildleder derved mange. Hans tidligere virksomhed blev fremstillet for mig. Han har forsømt at bringe sjæle ind i sandheden og at befæste dem i den tredje engels budskab. Han fremholder en helliggørelsesteori som en sag af den allerstørste betydning, medens han kun lægger liden vægt på det middel, gennem hvilket Guds velsignelse kommer. »Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed.« Den nærværende sandhed, som er midlet, bliver ikke påagtet, men trædes under fod. Mennesker kan råbe: Hellighed, hellighed! Helliggørelse, helliggørelse! Helligelse, helligelse! og dog af erfaring ikke kende mere til, hvad de taler om, end synderen med sine fordærvede lyster. Gud vil snart afrive den hvidkalkede beklædning af påstået helliggørelse, som nogle, der har et kødeligt sind, har indhyllet sig i for at skjule sjælens misdannelse. ret

(336)  Der føres et trofast regnskab med menneskenes børns handlinger. Intet kan skjules for dem højes og den helliges øjne. Nogle fører en vandel, som er i åbenbar strid med Guds lov og for at dække over deres syndige handlemåde bekender de sig til at være helligede til Gud. Denne bekendelse til hellighed giver sig ikke til kende i deres daglige liv. Den bidrager ikke til at højne deres tanker, til at holde dem »fra det onde i enhver skikkelse!« Vi er blevet et skuespil for verden, både for engle og mennesker. Vor tro bliver spottet som følge af de kødeligsindedes krogede færd. De bekender sig til en del af sandheden, hvilket giver dem indflydelse, medens de ikke har nogen tilknytning til dem, der tror på og er enige om hele sandheden.] Hvad har været Ældre K's indflydelse? Hvad har været frugten af hans arbejde? Hvor mange er vundet og befæstet på den nærværende sandhed? Hvor mange har han bragt ind i troens enhed? Han har ikke samlet med Kristus. Hans indflydelse har været at (337) sprede. Der er en mangel i hans forkyndelse og hans nyomvendte mangler det som ville vise sig at være deres klippe og forsvar på Guds vredes dag. Hans forkyndelse mangler saltet, smagen. Han bringer ikke sjæle frem som er fuldstændigt forvandlede til sandheden, adskiller dem fra verden og forener dem med Guds særskilte folk. Hans nyomvendte har ikke noget anker til at holde dem og de driver hid og did, indtil mange af dem er fortumlet og mistes til verden. [Vejl f menigh bd 1 side 96-98] ret

(337)  Ældre K ved ikke hvilken ånd han er af. Han forener sin indflydelse med dragens hær, for at modsætte sig dem, som holder Guds bud og som har Jesu vidnesbyrd. Han har haft en krig over for ham. Så vidt det angår sabbaten besidder han det samme synspunkt som syvende-dags Baptisterne. Adskilles sabbaten fra budskaberne, mister det sin kraft; men i forbindelse med den tredje engels budskab, følger en kraft med den, som overbeviser ikke-troende og vantro og bringer dem frem med styrke til at stå, til at leve, vokse og trives i Herren. Det er på tide at Guds folk i Wisconsin finder deres ståsted. "Hvem vil være på Herrens side?" burde lyde fra de trofaste og erfarne på ethvert sted. Gud forlanger at de skal komme frem og skære sig fri for de forskellige påvirkninger, som kunne adskille dem fra hinanden og fra den store sandhedsgrund som Gud bringer sit folk til. ret

(337)  [Sagen vedrørende Hr. L blev fremstillet for mig. Han har meget at sige om helliggørelse, men han er bedraget for sit eget vedkommende og andre er bedragne angående ham. Hans helliggørelse kan måske vare, medens han overværer et møde, men den kan ikke udholde prøven. Bibelsk hellighed renser livet; men L's hjerte er ikke lutret. Det onde findes i hans hjerte og kommer til udtryk i livet og de, som er fjender af vor tro, har haft anledning til at laste sabbatsholdere. De bedømmer træet efter dets frugter. ret

(337)  2.Korinter 4,2: »Vi har sagt os løs fra al skjult og skammelig adfærd, så vi ikke går underfundigt til værks, ikke heller (338) forfalsker Guds ord, men anbefaler os til ethvert menneskes samvittighed for Guds åsyn ved åbent at forkynde sandheden." ret

(338)  Mange lever i direkte strid med ovenstående skriftsted. De går underfundigt til værks og forfalsker Guds ord. Deres liv er ikke et eksempel på sandheden. De har specielle religiøse øvelser med henblik på helliggørelse, medens de dog kaster Guds ord bag deres ryg. De beder om helliggørelse, synger om helliggørelse og råber helliggørelse. Mænd med fordærvede hjerter påtager sig en mine af uskyld og bekender sig til at være helligede; men dette er intet bevis på, at de er, hvad de skulle være. Deres handlinger vidner om dem. Deres samvittighed er brændemærket, men Guds hjemsøgelses dag kommer og den skal gøre det klart, hvordan enhvers gerning er. Og enhver vil få efter sine gerninger. ret

(338)  Engelen sagde, idet han pegede på L: »Hvad kommer det dig ved at tale om mine skikke og at tage min pagt i din mund, da du dog hader tugt og kaster mine ord bag dig? Dersom du ser en tyv, da er du ven med ham og med horkarle er din del. Du skikker din mund til godt og med din tunge digter du svig.« Gud vil sprede disse splittende indflydelser og ryste dem af og han vil befri sit folk, hvis de, der bekender sig til hele sandheden, vil komme Herren til hjælp. ret

(338)  Der er ingen bibelsk helliggørelse for dem, der kaster en del af sandheden bag deres ryg. Der gives tilstrækkeligt lys i Guds ord, således at ingen behøver at fare vild. Sandheden er så ophøjet, at den vil kunne beundres af de største ånder og dog så enkel, at det ringeste, svageste Guds lam kan fatte den og belæres af den. De, som ikke ser den skønhed, der er i sandheden og som ikke tillægger den tredje engels budskab nogen betydning, vil være uden undskyldning; for sandheden er klar.
2.Kor 4,3.4:»Selv om der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket, for de vantro, hvis tanker denne verdens Gud har slået med blidhed, så de ikke skuer ind i (339) det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, han, som er Guds billede." ret

(339)  Joh.17,17.19: »Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed.« »Og jeg helliger mig selv for dem, for at også de må være helligede ved sandheden.«
1.Pet.1,22. »Da I har renset jeres sjæle i lydighed imod sandheden til at nære oprigtig broderkærlighed, så elsk hverandre inderligt af hjertet.«
2.Kor 7,1: »Da vi nu har disse forjættelser, mine elskede! så lad os rense os fra alt, som besmitter legeme og ånd og gennemføre hellighed i gudsfrygt.«
Fil. 2,12-15:»Derfor, mine elskede! ligesom I altid tidligere har været lydige. skal I også nu, ikke alene som da jeg var hos jer, men langt mere nu, da jeg er borte, arbejde på jeres frelse med frygt og bæven; thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Alt skal I gøre uden knurren og betænkeligheder, for at I må blive ulastelige og uden svig, Guds dadelfrie børn midt i en vanartet og forvildet slægt, hvor I skinner som himmellys i verden.«
Joh. 15,3:»I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til eder.«
Ef 5,25-27: »I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet ham rensede den i vandbadet ved ordet og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri." ret

(339)  Dette er bibelsk helliggørelse. Den er ikke blot et skin eller et udvortes værk. Den er en helliggørelse, der fås gennem sandheden. Den er sandheden modtaget i hjertet og efterlevet i det praktiske liv. ret

(339)  Betragtet som et menneske var Jesus fuldkommen; alligevel voksede han i nåde. Luk. 2,52: »Og Jesus gik frem i visdom og vækst og (340) yndest hos Gud og mennesker.« Selv den mest fuldkomne kristne kan stadig vokse i Guds kundskab og kærlighed.
1.Pet 3,14.18: »Derfor, I elskede! da I venter dette, så stræb efter at komme til at stå uplettede og dadelfri for ham i fred; I skal derimod vokse i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi nåde og erkendelse. Ham tilhører herligheden både nu og indtil evighedens dag." ret

(339)  Helliggørelsen er ikke et værk, som sker på et øjeblik, en time eller en dag. Den er en uophørlig vækst i nåden. Vi ved ikke den ene dag, hvor svær vor kamp vil blive den næste dag. Satan lever og er virksom og hver dag behøver vi at råbe alvorligt til Gud om hjælp og styrke til at stå ham imod. Så længe Satan hersker, har vi selvet at underkue og skødesynder at besejre og der er intet hvilested, intet punkt vi kan nå frem til, hvor vi kan sige, at vi har opnået alt. ret

(339)  Fil. 3,12: »Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunne gribe det, fordi jeg selv blev grebet af Kristus Jesus." ret

(339)  Kristenlivet er en stadig march fremad. Jesus sidder som en, der lutrer og renser sit folk; og når hans billede ses klart i dem, er de fuldkomne og hellige, rede til forvandling. Der kræves et stort arbejde af en kristen. Vi formanes til at rense os selv fra al kødets og åndens besmittelse og at gennemføre hellighed i gudsfrygt. Her ser vi, hvem det store arbejde påhviler. Der er et stadigt arbejde for en kristen. Hver gren på vintræets stamme må få liv og styrke fra dette vintræ for at kunne bære frugt. Vejl f menigh bd 1 side 98-100]

------------
ret

næste kapitel