Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 95. Fra side 543ren side   tilbage

Lydighed mod sandheden

(543)  (543) Kære bror D: Jeg husker at din reaktion, blandt adskillige andre, blev vist mig i et syn i Rochester, New York, den 25.december 1865. Jeg fik vist at du havde baggrunden. Du dømmer som om du er sikker på at have sandheden, men du har endnu ikke erfaret dets helliggørende indflydelse. Du har stadig ikke fuldt vor Forløsers fodspor ganske nøje, derfor er du ikke rede til at vandre lige der hvor han har vandret. Idet du lytter til sandhedens ord, siger din bedømmelse at det er rigtigt, det kan ikke benægtes; men straks siger det ikke-helliggjorte hjerte: "Dette er stærke udtalelser, hvem hører dem? du må hellere opgive at holde trit med Guds folk, for nye, fremmede og prøvende ting vil hele tiden komme; og du er nød til at holde op ind imellem, så du kan lige så godt stoppe nu, det er bedre end at fortsætte." ret

(543)  Du kan ikke give samtykke til at hævde sandheden og ikke efterleve den; du har altid beundret et liv, der er forenelig med bekendelsen. Jeg fik vist en bog hvor dit navn var skrevet sammen med mange andres. Ved dit navn stod der en sort plet. Da du så denne sagde du: "Jeg kan aldrig udslettes." Jesus holdt sin sårede hånd over den og sagde: "Mit blod alene kan viske den ud. Hvis du fra nu af vil vælge stien for ydmyg lydighed og højtideligt have tillid til, at mit blods værdi dækker over dine tidligere overtrædelser, vil jeg slette dine overtrædelser ud og dække over dine synder. Men hvis du vælger overtrædelsernes sti må du høste en overtræders løn. Syndens løn er døden." ret

(543)  Jeg så at de onde engle omgav dig og forsøgte at skille dine tanker fra Kristus og få dig til at betragte Gud som en dommens Gud. De ville få dig til at miste blikket fra en korsfæstet Frelsers kærlighed, medlidenhed og barmhjertighed, som vil gøre alt for at frelse alle der kommer (544) til ham. Englen sagde: "Hvis noget menneske synder, har vi en forsvarer hos Faderen: Jesus Kristus den retfærdige." ret

(544)  Da du er under pres af psykiske belastninger og når du lytter til Satans antydninger og du knurrer og klager, er en tjenende engel hvervet til at give dig den pleje og pasning du behøver og gøre dine vantro tanker til skamme. Du fremkalder væmmelse hos Gud; du betvivler hans magt, at han kan frelse til det yderste. Du vanærer Gud med denne frygtelige vantro og forvolder dig selv megen unødig lidelse. Jeg så at himmelske engle omgav dig og drev de onde engle bort og så medlidende og sorgfuld på dig og viste dig hen til himlen, udødelighedens krone og sagde: "Dem som vil vinde må kæmpe." ret

(544)  Selv om du har været rådvild og i tvivl, har du ikke vovet at helt afbryde kæden mellem dig selv og Guds lovlydige folk. Alligevel har du ikke opgivet alt for sandhedens sag; du har ikke overgivet dig selv, din egen vilje. Du er bange for at lægge dig selv og alt hvad du har, på Guds alter, af frygt for at få krævet det tilbage, som du har fået lånt. Himmelens engle kender vore ord og handlinger, ja endda hjertets tanker og hensigter. Du er bange for, kære broder, at sandheden vil koste for meget, men det er en af Satans fristelser. Lad den få alt hvad du har og det vil ikke koste så meget. Hvis det beregnes rigtigt, vil den gave du får, være en evig herlighedsvægt. Der kræves så lidt af os! Hvor et lille offer vi dog kan gøre i sammenligning med det som, vor guddommelige Herre har gjort for os! Alligevel kommer en utilfredshed over dig, fordi det liv koster noget. Du, såvel som andre brødre i ___, har haft strenge kampe med den store sjælefjende. Du har adskillige gange næsten opgivet kampen, men indflydelsen fra din hustru og ældste datter har taget overhånd. (545) Disse medlemmer fra din familie ville adlyde sandheden af et helt hjerte, hvis de havde din indflydelse som støtte. ret

(545)  Dine døtre ser på dig som et eksempel, for de anser deres fader for at gøre det rigtige. Deres frelse er meget afhængig af den måde du opfører dig på. Hvis du holder op med at stræbe efter evigt liv, vil du påvirke dine børn stærkt, du vil bøje din trofaste hustrus kraft, knuse hendes håb og svække hendes greb på livet. Hvordan kan du møde dem ved dommen og bevidne, at din troløshed er årsag til deres undergang? ret

(545)  Jeg så at du adskillige gange overgav dig til Satans fristelser og opgav at efterleve sandheden, for fristeren fortalte dig at dine bedste bestræbelser ville slå fejl, så det med alle dine svagheder og fejl ville være umulig for dig at opretholde et helligt liv. Jeg fik vist at din kone og din ældste datter var dine gode engle, der bekymrede sig over dig og tilskyndede dig til at modstå Satans kraftfulde fristelser; og gennem din kærlighed for dem, har du formået at prøve igen at få orden på din skælvende tro på Guds løfter. Satan venter på at omstyrte dig, så han kan juble over dit fald. Dem som træder Guds lov under fode får styrke fra dig til deres oprør. Det er umuligt for dig at blive stærk før du tager et fast besluttet ståsted for sandheden. ret

(545)  Systematisk godgørenhed ser nytteløs ud for dig, du overser det faktum at det er indstiftet hos Gud, hvis visdom er ufejlbarlig. Denne plan indførte han for at spare os for forvirring, for at afhjælpe begærlighed, havesyge, selviskhed og afgudsdyrkelse. Dette system skulle få byrden til at hvile let, alligevel med passende vægt på alle. Menneskets frelse har en dyrebar pris og selv herlighedens Herres liv blev givet frit, for at løfte mennesket fra fornedrelse og ophøjede det til at blive verdens arving. Gud har forordnet det således at mennesket skal hjælpe sit medmenneske (546) i det store genløsningsarbejde. Ham, der undskylder sig selv fra dette, som er uvillig til at fornægte sig selv så andre kan tage del med ham i de himmelske goder, viser sig at være uværdig til det kommende liv, uværdig til de himmelske rigdomme, som koster så stort et offer. Gud ønsker ikke noget uvilligt offer, ikke at der gives gaver under pres. Dem, som er omvendt helt igennem og værdsætter Guds arbejde vil med glæde give den smugle, der kræves af dem og betragte det, som en forret at give. ret

(546)  Englen sagde: "Tag afstand fra kødelige lyster som fører krig mod sjælen." Du har haft skrupler over helsereformen. For dig er den som et unødigt supplement til sandheden. Sådan er det ikke; den er en del af sandheden. Her har du et arbejde for dig, som vil være vanskeligere og mere prøvende end noget andet du har fået. Så længe du tøver og står tilbage og undlader at gribe den velsignelse, som det er dit privilegium at tage imod, vil du lide tab. Du går fejl af netop den velsignelse som, er givet din stivej for at gøre din udbredelse af sandheden mindre vanskelig. Satan fremstiller dette for dig i det mest ubehagelige lys, så du kan bekæmpe det, som ellers ville være til største gavn for dig og som kunne blive din fysiske og åndelige sundhed. Af alle mennesker er du den, som skal have gavn af helsereformen. Sandheden du vil få i hver enkelt punkt i denne reformsag, vil være til stor fordel. Du er et menneske, hvor skånsom kost vil være gavnlig. Du var i fare for, et øjeblik, at blive slået af lammelse, det halve af dig ville være dødt. Fornægter du appetitten vil det redde dig, alligevel anser du det for et stort afsavn. ret

(546)  Grunden til at nutidens unge ikke er mere religiøse skyldes en mangel i deres opdragelse. Der udvises ikke sand kærlighed mod børn når de får lov til at føje deres lyster, eller når ulydighed mod forældrenes love går ustraffet hen. "Den tilbøjelighed grenen har, den (547) tilbøjelighed har træet." Moderen bør altid samarbejde med faderen i at lægge et godt kristent karaktergrundlag i hendes børn. En fader der forguder sine børn bør ikke lukke øjnende for sine børns fejl fordi det ikke er behageligt at rette. Du behøver at vågne op og ikke på en overilet men på en beslutsom måde, lade dine børn vide at de må adlyde dig. ret

(547)  En fader må ikke være som et barn, der kun handler ved impulser. Han er bundet til sin familie af hellige og ukrænkelige bånd. Ethvert familiemedlem samles hos faderen. Hans navn husbond (hus-bånd) er den rette definition på en mand. Han er den som laver love, illustreret på sin egen mandige optræden: den strenge kraft, energi, retskaffenhed, ærlighed og praktiske nytte. Faderen er i en vis forstand hjemmets præst og lægger et offer på Guds alter morgen og aften, medens hustru og børn forenes i bøn og lovprisning. Jesus vil dvæle ved et sådant hjem og ved hans oplivende indflydelse skal forældrenes glædefulde udbrud høres under mere ophøjede scener og de siger: "Se, mig og børnene som Herren gav mig" Frelst, frelst, frelst for evigt! fri for det fordærv som er i verdens lyster og gennem Kristi fortjeneste er blevet til evige arvinger! Jeg så at kun få fædre indser deres ansvar. De har ikke lært at styre sig selv og får de lært dette, vil de dårligt kunne styre deres børn. Fuldstændig selvkontrol vil have en mirakuløs virkning på familien. Når denne kontrol opnås er en stor sejr vundet. Så kan de opdrage deres børn til selvkontrol. ret

(547)  Mit hjertes længsel er over menigheden i ___, for dér er et stort arbejde som skal udrettes. Det er Guds plan at have et folk på dette sted. Der er grobund for en god menighed, men der er et betydeligt arbejde der skal gøres for at fjerne ujævne hjørner og forberede dem for en arbejdsorden, så alle kan arbejde i enighed og trække lige meget. Hidtil har det været (548) sådan at når én eller to følte nødvendigheden for at rejse sig og stå enigt og fast på den ophøjede sandhedsgrund, medens andre ikke gør sig nogen anstrengelser for at rejse sig op. Satan får dem til at gøre oprør mod dem og afskrække dem, som vil frem. De stivner når de tilskyndes til at tage fat på arbejdet, nogle bliver hårdnakkede og når de skal hjælpe hindrer de i stedet for. Nogle vil ikke underkaste sig Guds afretnings kniv. Når den fejer hen over dem og den ujævne overflade bringes i orden, klager de over for vanskeligt og hårdt arbejde. De ønsker at komme ud fra Guds værksted, hvor deres mangler forblive uforstyrret. Hvad angår deres tilstand er det som om de sover; men deres eneste håb er at blive der, hvor manglerne i deres kristne karakter ses og afhjælpes. ret

(548)  [Nogle kæler for en grådig appetit, som strider mod sjælen og er en stadig hindring for deres åndelige vækst. De føler altid en anklagende samvittighed og hvis nogen siger den rene sandhed til dem, bliver de straks fornærmet. De dømmer sig selv og de føler at visse emner som bliver fremholdt, er valgt med hensigt for at røre ved deres ømme punkter. De føler sig såret og bitre og holder sig borte fra de helliges sammenkomster. De trækker sig tilbage fra møderne, for da bliver deres samvittighed ikke så let såret. De mister snart interessen for møderne og kærligheden til sandheden. Og hvis de ikke gør en fuldstændig forandring vil de indtage deres plads hos den oprørske skare, som står under Satans sorte banner. Men hvis disse ulykkelige ville korsfæste kødets lyster, som strider mod sjælen, ville de stille sig sådan at sandhedens pile ikke kunne såre dem. Men så længe de kæler for en grådig appetit og på den måde dyrke deres afguder, gør de sig selv til skydeskive for sandhedens pile som rammer dem og når de hører sandheden, må de nødvendigvis blive såret.] Nogle tror at de ikke kan forny sig og at helbredet ofres hvis de skulle afstå fra brugen af te, tobak og kødspiser. Dette er Satans antydninger. Det er skadelige stimulanser (549) som visselig underminerer legemsbeskaffenheden og bereder organismen for akutte sygdomme ved at svække naturens fine kredsløb og nedbryde dens forsvar mod sygdomme og for hurtige nedbrydelse. ret

(549)  Dem som gør en forandring og forlader disse unaturlige stimulanser vil mærke deres tab i en tid og lide betydelig af mangel på dem, ligesom drukkenbolten der tørster efter sin brændevin. Fjernes de berusende drikke vil han lide forfærdeligt. Men hvis han holder ud vil han snart overvinde denne frygtelige nød. Naturen vil komme til hans hjælp og vil forblive ved sin post indtil han igen sætter den falske støtte i naturens sted. Nogle har lammet naturens fine følsomhed, så det kræver lidt tid før den genopstår fra at have været misbrugt. Naturen har måttet lide under dette på grund af menneskets syndige vaner, en efterladenhed overfor en opirret og fordærvet appetit, som har undertrygt og svækket naturens kræfter. Giv naturen en chance og den vil komme sig og igen gøre sin del pænt og godt. [Brugen af unaturlige stimulanser er ødelæggende for sundheden og de har en bedøvende indflydelse på hjernen, så det bliver umuligt for dem at fatte de evige ting. De, som dyrker disse guder, kan ikke fatte værdien af den frelse, som Kristus har beredt for dem, ved at leve sit liv i selvfornægtelse, under stadige lidelser og skændsel og ved at give sit eget syndfrie liv for at frelse den fortabte menneskehed fra døden. Råd og vink side 39-40]

------------
ret

næste kapitel