Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 45. Fra side 495ren side   tilbage

Betydningen af selvbeherskelse

(495)  Søster H: Jeg ved kun lidt om dit liv, før du bekendte dig til Kristus; men siden da har du ikke været en oprigtig omvendt kvinde; du har ikke fremstillet Kristus, din Mester, rigtigt. Du har antaget sandhedens teori, men er ikke blevet helliget ved den. Du har ikke udøvet selvkontrol, men har tilfredsstillet dine ønsker, på bekostning af helbredet og gudsdyrkelsen. Du opirres let og i stedet for at vogte dine ord og handlinger strengt, har du givet dine lidenskaber frie tøjler. Sindet kontrolleres enten af Satan eller af Jesus; og når du ikke udøver selvkontrol, hersker og styrer Satan dig til at sige helt sataniske ting. Dette har gentaget sig så ofte, at det er blevet en vane.ret

(495)  Siden du har levet sammen med din nuværende mand, lader du dig irritere af meget ubetydelige ting og nogle gange er det som om du er drevet til vanvid, medens Satan står ved siden af og ler af den elendighed du pådrager dig selv og dem som det er din pligt at gøre lykkelige. Dine børn har fået overført dine (496) karaktertræk og udover dette, efterligner de dagligt dit eksempel i blind, ubesindig hidsighed, utålmodighed og pirrelighed.ret

(496)  I menneskehjertet er der en naturlig selviskhed og et fordærv, som kun kan overvindes ved grundig disciplin og steng beherskelse; og dette vil endog kræve flere års tålmodige anstrengelser og alvorlig modstandskraft. Gud lader os erfare fattigdommens onder og sætter os i vanskelige situationer, så manglerne i vor personlighed kan afsløres og deres skarpheder fejes bort. Men efter at Gud har givet os privilegier og anledninger, efter at lys og sandhed er kommet ind i forståelsen og folk stadig undskylder deres karakterdeformiteter og fortsætter i deres selviskhed og skinsyge, bliver deres hjerter som granit, gør det umuligt for dem at blive fornyet, uden ved Guds Ånds hammer, mejsel og poleren.ret

(496)  Jeg blev vist tilbage til dit liv og dine oplevelser da du først kom til ___. Din opførsel var ikke pålidelig; du havde ikke de rigtige forbindelser. Det gjorde ikke noget godt indtryk på andre, om din moral, at du besøgte ølstuer sammen med dine børn. Dette er sørgelige kapitler i din erfaring. Du havde lys og kundskab, men dine tilbøjeligheder og tåbeligheder adskilte dig fra Gud.ret

(496)  Mange af de forhold som gjorde sig gældende, da du boede i ___ blev vist mig. Din stærke, hårdnakkede vilje fik dig til at vanære den sandhed, du bekendte dig til. Din opførsel overfor verden, var ikke forsvarlig. Den straf som din datter fik i skolen, gik dig så meget på og blev til så frygtelig en krænkelse for dig, at du søgte beskyttelse i loven. Det bedrag du begik, din overdrivelse af sandheden, var den farligste lektie for dødelige mennesker. Disse ting står skrevet imod dig i himmelens bøger. Du har en stædig natur og du vil ikke ydmyge dit hjerte, til at bekende en fejl, men vil retfærdiggøre din opførsel for mennesker, uanset hvordan det ser ud i Guds øjne. Undrer det dig, (497) at din datter er blevet til det hun er, under en så bedragerisk opdragelse? Hvilken indflydelse kunne en sådan opdragelsesmåde have på et ungt menneskes sind, uden at hun vil føle, at ingen havde ret til at kontrollere hendes trodsighed? De frø du selv har sået, er blomstret og båret den bitreste frugt.ret

(497)  [Kærlighed til din sjæl leder mig til at skrive på nærværende tidspunkt. Vægten af det ansvar, jeg nu pådrager mig ved at skrive disse ting til dig, trykker mig. Ved din egen handlemåde lukker du himmelens porte for dig selv og dine børn; for hverken du eller de vil nogensinde kunne indgå der med jeres nuværende mangelfulde karaktertræk. Du, min søster, spiller den tabendes part i et trist spil i livet. Hellige engle lægger mærke til dig med bedrøvelse og onde ånder betragter dig hoverende, når de ser dig hurtigt miste de dyder, der pryder en kristelig karakter, medens Satan indplanter sine egne onde træk i stedet.ret

(497)  Du har hengivet dig til læsning af romaner og eventyr, indtil du lever i en indbildt verden. Sådan læsning har en skadelig indflydelse både på sindet og på legemet; den svækker åndsevnerne og påfører de fysiske kræfter en frygtelig byrde. Til tider er dit sind næppe normalt, fordi fantasien er blevet overspændt og sygelig ved læsning af opdigtede historier. Sindet bør stilles under en sådan disciplin, at alle dets evner får en symmetrisk udvikling. Oplæring i en bestemt retning kan styrke specielle evner og samtidig lade andre evner henligge ubenyttet, således at deres brugbarhed forkrøbles. Hukommelsen skades i høj grad ved et dårligt valg af læsning, der har en tilbøjelighed til at bringe de ræsonnerede evner ud af ligevægt og til at skabe nervøsitet, hjernetræthed og slaphed i hele organismen. Dersom fantasien stadig næres og ophidses ved opdigtet læsning, bliver den snart en tyran, der behersker alle de andre åndsevner og gør, at smagen bliver lunefuld og tilbøjelighederne fordærvede.ret

(497)  Du er dårlig ernæret i åndelig henseende. Dit sind er blevet proppet med kundskaber af alle slags politik, historie, teologi og (498) anekdoter hvoraf den misbrugte hukommelse kun kan beholde en del. Meget mindre oplysning og et veldisciplineret sind ville have langt større værdi. Du har forsømt at opøve dit sind til kraftig virksomhed; derfor har din vilje og din tilbøjelighed haft magten over dig og været dine herrer i stedet for at være dine tjenere. Følgen deraf er et tab af fysisk og åndelig styrke.ret

(498)  Dit sind har i årevis lignet en pludrende bæk, der er næsten fuld af sten og ugræs, således at vandet går til spilde. Hvis dine evner og kræfter var behersket af høje forsætter, ville du ikke være den svækling, du nu er. Du føler, at du må tilfredsstille din stærke hang til dårlig og overdreven læsning. Jeg så midnatslampen brænde i dit værelse, medens du var fordybet i en eller anden spændende historie, der ophidsede din allerede i forvejen overanstrengte hjerne. Denne fremgangsmåde har svækket dit tag på livet og afkræftet dig fysisk, åndeligt og moralsk. Uregelmæssighed har skabt uorden i dit hus og vil, hvis den fortsættes, medføre, at dit sind synker ned i åndssløvhed. Den prøvedag, Gud har givet dig, er blevet misbrugt og den tid, han har tilstået dig, er forspildt.ret

(498)  Følgen af upassende læsning Gud skænker os talenter til forstandig anvendelse, ikke til misbrug. Uddannelsen er kun en forberedelse af de fysiske, intellektuelle og moralske kræfter til den bedste udførelse af alle livets pligter. Upassende læsning giver en falsk uddannelse. Udholdenheden samt hjernens kraft og aktivitet kan formindskes eller forøges, alt efter den måde hvorpå den bliver benyttet. Der ligger en opgave foran dig med at aflægge din værdiløse læsning. Skaf den bort fra dit hus! Lad ikke fristelsen til at forvrænge din forstand, til at bringe dit nervesystem ud af ligevægt og til at ødelægge dine børn blive hos dig. Ved megen læsning gør du dig uskikket til en hustrus og moders pligter, ja, i virkeligheden udygtig til at udrette noget godt på noget sted.ret

(498)  Bibelen bliver ikke gransket, som den bør; derfor bliver du ikke forstandig i skriften og bliver ikke fuldkommen dygtiggjort til al god gerning. Let læsning betager sindet og gør læsningen af Guds ord uinteressant. Du søger at bibringe andre den opfattelse, at du er fortrolig med (499) den hellige skrift; men dette kan ikke være tilfældet, for dit sind er fyldt med skrammel. Bibelen kræver tænkning og den må granskes under bøn. Det er ikke nok, at man skummer overfladen. Medens nogle skriftsteder er for tydelige til at kunne misforstås, er andre mere indviklede og kræver omhyggeligt og tålmodigt studium. Som det kostelige metal, der er skjult i bjergene, må dens sandhedsperler opsøges og gemmes i sindet til fremtidigt brug. O, blot alle ville anstrenge deres sind lige så standhaftigt med at søge efter det himmelske guld som efter det guld, der forgår!ret

(499)  Når du ransager skriften med et alvorligt ønske om at lære sandheden at kende, vil Gud indblæse sin ånd i dit hjerte og lade lyset fra sit ord gøre indtryk på dit sind. Bibelen er sin egen tolk, idet det ene skriftsted forklarer det andet. Ved at jævnføre skriftsteder, der behandler de samme emner, vil du finde en skønhed og harmoni, som du aldrig har drømt om. Der gives ingen anden bog, hvis læsning styrker og udvider, højner og forædler sindet således, som læsningen af denne bøgernes bog gør. Dens granskning giver sindet ny styrke ved at sætte det i forbindelse med emner, som kræver alvorlig tænkning og ansporer det til bøn til Gud om evne til at fatte de sandheder, som åbenbares. Dersom sindet er overladt til at beskæftige sig med dagligdags emner i stedet for med dybe og vanskelige problemer, vil det blive indskrænket i overensstemmelse med arten af de emner, det dvæler ved og til sidst miste evnen til udfoldelse. Vejl f menigh bd. 1 side 468-470]ret

(499)  Det som er mest beklageligt ved din opførsel, er at dine fejltagelser også kommer op i dine børn. I er meget optaget af at læse; hendes åndelige kræfter tager skade, varig skade, af at følge dit eksempel. Hun vil ikke have smag eller anlæg for at studere. I de første år er sindet modtageligt. Lad de gode frø blive sået i god jord og det vil bære frugt i det evige liv.ret

(499)  De vaner der dannes i ungdommen, kan - selvom de ændres lidt - sjældent ændres væsentligt. Hele dit liv er formet af den arv du fik overført ved fødslen. Din faders stædighed ses i sine børn. Guds nåde kan overvinde (500) disse forkerte tendenser; men hvilken kamp! Sådan er det med dine børn. Du føjer dem, som du føjer dig selv. Du har ikke styrke til at fornægte appetittens lyster og derved sætter du frygtelige byrder på fordøjelsesorganerne. Ingen kvinde kan have et godt helbred og samtidige give sine lyster frit løb som du.ret

(500)  Det samme gælder dine børn. Deres moders forkerte opdragelsesmåde, da hun kunne sørge for dem og den tid de har været overladt til sig selv, har næsten ødelagt dem. Alligevel en fast og ufravigelig behandling nu kunne gøre store forbedringer for dem; de er ikke helt ude af kontrol, selv om det vil være svært at gøre dem til det, de kunne være blevet, hvis forældrene gjorde det rigtige. Moderen kan se resultatet af den behandling hun kunne give, hvis hun ønskede det, eller hun kan reformere sig og prøve at modvirke det forfejlede. Den sti hendes børn nu kommer ind på, kan lede til sejr eller nederlag, til ære eller vanære, til himmelen eller helvedet. En bedende og gudfrygtig moders indflydelse vil holde ud i evigheden. Hun kan dø, men hendes arbejde vil vare ved.ret

(500)  Bror og søster H, ingen af jer indser jeres børns sørgelige tilstand. Bror H har ikke fået besluttet sig til at beherske dem. Den lille dreng styrer, i stort omfang, hjemmet. Ledelsen af jeres to ældre børn har været helt forkert. Selvom bror H nogen gange har været for streng og krævende, forlangt det af dem, som han ikke ville kræve af sine egne børn, har din optræden, søster H, været langt værre. I børnenes nærværelse tog du deres side og optændte deres unge hjerter med hævnlyst. Du gav dem opsætsighedens lektier og talte respektløst om din mand, over for dem. Denne optræden var netop beregnet på at de skulle foragte tvang. Derved har de fået et uudsletteligt indtryk.ret

(500)  Nu begynder I at kunne se resultaterne af denne opdragelse i jeres ældre børn; alligevel gør I det samme, i større omfang, med de børn som Gud siden har betroet jer. Jeres inkonsekvente ustyrlighed er ligesom (501) en snigende gift, der kommer ind i organismen og dets bitre resultater vil vise sig før eller siden. Dets mærke har sat sig, ikke i sandet men på klippen og efter nogle år vil det vidne om jeres arbejde.ret

(501)  Min søster, du har ikke nogen følsom samvittighed. Du må tænke nøje over hvilke livsvaner du former og bede alvorlig for at dine trodsige karakteregenskaber må bortvaskes som snavs, i Lammets blod. Samvittigheden må lettes, lidenskaberne, beherskes og sandhedens kærlighed bevares i sjælen, før du kan se Guds rige.ret

(501)  Gennem hele dit liv har du trængt til faste principper. Satan er stadig på din løbebane. Dit eneste håb nu er en grundig omvendelse til Gud. Lad dig ikke bedrage, for Gud er ikke forhånet. Sluttede din prøvetid i dag, ville jeg ikke have håb om du blev frelst. Dit eget helbred, sind, din fysik og moral beror på ordentlig beherskelse af dit temperament. Du vil utvivlsomt møde ting som bringer dig ud af fatningen og prøver dig hårdt; men selvkontrollen kan blive din i Jesu styrke. Salomon sætter han, der behersker sig selv, oven over krigssejrherren: »Større end helt er sindig mand, større at styre sit sind end at tage en stad."ret

(501)  Fordi du har brugt dig selv urimeligt, har du lavet nogle forhold i din krop som, hvis det ikke ændre, koster dig livet. Du skælder din mand ud; du siger ting til ham, som ingen hustru burde gøre sig skyldig i at sige. Du har svaret undvigende igen og igen og er kommet så langt, som at blive skyld i forsætlige løgne, som gør det af med dig. At gennemføre sin vilje, koste hvad det vil, er karakteristisk for din familie.ret

(501)  Bror H's opførsel har ikke været hvad den burde være. Hans sympati og antipati er meget stærke og han har ikke holdt sine egne følelser under fornuftens kontrol. Bror H, din sundhed er stærkt skadet af overspisning og upassende spisetider. Dette får blodet til at gå op til (502) hjernen. Sindet bliver forvirret og du har ikke ordentlig kontrol over dig selv. Du ser ud som et menneske, der er ude af balance. Du gør stærke bevægelser, opirres let og ser tingene i et overdrevet og fordrejet lys. Meget friluftsarbejde og en mådeholden kost, er nødvendig for din sundhed. Du burde ikke spise mere end to måltider om dagen. Hvis du føler at du må spise om natten, så tag en slurk kold vand og om morgnen vil du have det meget bedre, fordi du ikke har spist.ret

(502)  Dine børn bør ikke have lov til at spise bolsjer, frugt, nødder eller andet af den slags mad, mellem deres måltider. To måltider om dagen er bedre for dem, end tre. Hvis forældrene sætter et eksempel og handler ud fra princip, vil børnene hurtigt komme i den rytme. Uregelmæssige måltider ødelægger fordøjelsesorganernes sunde spændstighed og når dine børn kommer til bordet finder de ikke smag for sund mad; deres appetit higer efter det skadeligste for dem. Mange gange har dine børn lidt af feber og kuldegysninger på grund af upassende spisevaner, selvom deres forældre var ansvarlige for deres sundhed. Det er forældrenes pligt at se efter om deres børns vaner gør dem sunde, derved kan de spare megen nød.ret

(502)  Bror H er i fare for apopleksi (hjerneblødning) og hvis han fortsætter med at vanrøgte sundhedslovene, vil hans liv hurtigt afkortes. Som familie kan I blive lykkelige eller ulykkelige. Det er op til jer selv. Jeres egen handlemåde vil afgøre fremtiden. I begge trænger til at få blødgjort skarpe punkter i jeres karakter og sige ord, man ikke vil skamme sig ved på Guds dag. Gør det til en regel i jeres liv at gå fremad på pligtens sti. Selvom der vil komme mange fristelser over, så vær tro mod en god samvittighed og mod Gud og jeres stivej vil blive tydelig for jeres fødder. I kan slås om småting, som ikke er strid værdig og resultatet af det vil være vanskeligheder. [Den ærliges sti er fredens vej. Den er så tydelig, at det ydmyge, gudfrygtige menneske kan følge den uden at snuble eller gøre noget godt. Det er en snæver sti, men (503) mennesker af forskellige temperamenter kan gå side om side, hvis de blot følger deres leder Frelseren. Ønsker man at bevare alle sine onde karaktertræk og selviske vaner kan man ikke følge denne sti. Dertil er den for snæver og trang.ret

(503)  Den store Hyrde kalder omhyggeligt sine får ved navn og indbyder dem til at følge i hans fodspor Han opsøger de forvildede. For at vise dem, at de er i fare, sender han lysglimt fra sit ord. Fra Himmelen taler han til dem med advarsler og irettesættelser og indbyder dem til at komme tilbage på den rette sti. Han forsøger med sin nærværelse at hjælpe de vildfarne og løfte dem op, når de falder Men mange har fulgt syndens vej så længe, at de ikke vil høre Jesus stemme. De forlader alt, der kan give dem hvile og sikkerhed og overlader deres skæbne til en falsk fører og haster overmodigt af sted i blind selvtillid, længere og længere bort fra lys og fred, fra glæde og hvile.ret

(503)  Jeg bønfalder jer om at agte på det lys som Gud har givet og forbedre jer. Kristi kors er vort eneste håb. Det åbenbarer for os, hvor stor Faderens kærlighed er og den kendsgerning, at Himmelens Majestæt lod sig forhåne, krænke og ydmyge, idet han led for at opnå glæden ved at se fortabte sjæle frelst i hans rige. Hvis du elsker dine børn, lad det da være din største interesse at berede dem for det fremtidige liv i udødelighed. I den ulykkelige situation som de befinder sig i dag, vil de aldrig se Guds paradis. Virk, medens det er dag, udnyt tiden og du vil få den evige herligheds krone. Sørg for at du selv og din familie er i sikkerhed, for sjæles frelse er dyrebar. Kristus alene side 221]

------------
ret

næste kapitel