Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 51. Fra side 537ren side   tilbage

Advarsler og formaninger

(537)  Den 23. november, 1879, blev nogle ting vist mig, om institutionerne blandt os og deres pligter og farer, som har en ledende stilling på dem. Jeg så at disse mænd var blevet oprejst til at gøre et særligt arbejde som Guds redskaber og blive ledt, ført og kontrolleret (538) af hans Ånd. De skal kunne besvare Guds krav og aldrig føle at de er deres egen ejendom og at de kan bruge alle de kræfter, som de anser for at være nyttige for dem. Selvom de har til hensigt at være og gøre det rigtige, vil dog med sikkerhed fejle, medmindre de hele tiden er elever i Kristi skole. Deres eneste sikkerhed er at vandre ydmygt med Gud.ret

(538)  [Der er farer alle vegne og den der vinder sejr, vil i sandhed kunne synge sejrens sang i Guds stad. Nogle har stærke karakteregenskaber, der trænger til bestandig at holdes nede. Hvis de er under Guds ånds ledelse, vil disse egenskaber være til velsignelse; men hvis ikke, vil de blive til forbandelse. Det vil være et under af nåde, hvis de, som nu bæres oppe af popularitetens bølger, ikke bliver svimle. Hvis de støtter sig til deres egen klogskab, som så mange før har gjort i den samme situation, vil deres klogskab vise sig at være dårskab. Men hvis de uselvisk giver sig hen til at arbejde for Gud og ikke i de mindste ting viger fra det rette, vil Herren støtte dem med sin evige arm og blive dem en mægtig hjælper. »Den der hjælper mig, siger Herren, vil jeg ære."ret

(538)  Dette er en farlig tid for ethvert menneske, der har evner, som kan blive værdifulde for Guds gerning; thi Satan bestormer stadig et sådant menneske med sine fristelser og forsøger at fylde ham med hovmod og ærgerrighed; og når Gud ville bruge ham, sker det alt for ofte, at han bliver selvrådig og selvsikker og føler sig i stand til at handle på egen hånd. Dette er din fare, broder, hvis du ikke lever dit liv helt i tro og bøn. Du må have en dyb og stadig følelse for evige ting og elske den ydmyghed som Kristus viste i Hans liv. En tæt forbindelse med himlen vil give den rigtige harmoni til din troskab og vil være fundamentet til din succes. Din følelse af afhængighed vil få dig til at bede og en følelse af pligt vil samle dine bestræbelser. Bøn og arbejde, arbejde og bøn må være det, som fylder dit liv. Du må bede, som om al dygtighed og pris skyldtes Gud og arbejde, som om al pligt påhvilede dig. Hvis du mangler kraft, (539) så kan du få den; den venter kun på, at du benytter dig af den. Tro blot på Gud, tag ham på ordet, handl i tro, så kommer velsignelserne.ret

(539)  I disse ting vil genialitet, logik og veltalenhed ikke hjælpe. Gud vil tage imod dem som har et ydmygt, tillidsfuldt, angrende hjerte og høre deres bøn; og når Gud hjælper, vil alle hindringer være overvundet. Hvor mange mænd med store naturlige evner og høje uddannelser har ikke svigtet når de blev placeret i ansvarsfulde stillinger, medens dem med mindre intelligens, i mindre gunstig omgivelser, har været meget succesfulde. Hemmeligheden var: De første stolede på sig selv, medens de sidste forenede sig med Ham som er en enestående rådgiver og gør store ting for at opnå det Han vil.ret

(539)  Da de altid har travlt, er det svært for nogle at sætte tid til side til meditation og bøn, men det bør de ikke forsømme at gøre. Himmelens velsignelser, der er opnået ved daglig, inderlig bøn, vil være som livets brød for sjælen og få dem til at vokse i moralsk og åndelig styrke, ligesom et træ, der er plantet ved bække. Guds sønner og døtre 4/12ret

(539)  Nogle har gjort en alvorlig fejltagelse når de ikke deltager i den offentlige Gudsdyrkelse. Gudstjenestens privilegier vil være ligeså gavnlig for dem som for andre og er absolut nødvendig. De kan være ude af stand til at benytte disse privilegier, så ofte som andre. Læger vil ofte blive kaldt på sabbaten til besøge syge og kan blive nød til at gøre den til en hård arbejdsdag. Et sådant arbejde, at hjælpe lidende, blev omtalt af vor Frelser som et barmhjertighedens arbejde og ingen overtrædelse af sabbaten. Men dem, som regelmæssigt helliger deres sabbatter til skrivning eller arbejde, gør ingen mærkbare ændringer, de skader dem selv, giver andre et eksempel der ikke er værdig at efterligne og ærer ikke Gud.ret

(539)  Nogle har ikke set den virkelige vigtighed i dette, ikke blot at deltage i religiøse møder, men også frembære Kristi og sandhedens vidnesbyrd. Hvis disse brødre ikke opnår åndelig styrke, ved at udføre alle kristnes pligter trofast (540) og derved komme i tættere og mere forhold med deres Forløser, vil blive svage i moralsk styrke. De vil med sikkerhed visne åndeligt, medmindre de ændrer deres adfærd i dette.ret

(540)  Dem som er sat til at varetage vore institutioner, besidder betydningsfulde og ansvarsfulde stillinger. De kan ikke så godt spares fra deres pligtspost, alligevel bør de ikke føle at de er uundværlige. Gud kunne arbejde uden dem, men de kan ikke uden Gud. Disse mennesker bør stræbe efter at arbejde i harmoni. Hvis han udfylder sin stilling hæderligt, enhver må vogte den institutions økonomiske tarv, som han har fået betroet. Men disse mænd bør passe meget på, at de ikke alene ser på deres egen gren i værket og arbejder for deres egen afdeling, til skade for andre, ligeså vigtige grene.ret

(540)  Brødre, I er i fare for at begå alvorlige fejl i jeres forretninger. Gud ønsker at I skal være på vagt, for at I ikke rotter jer sammen. Vær forsigtige at I ikke bruger bedragerens taktik, for det vil ikke holde på Guds dag. Der er brug for skarpsindighed og nøje beregning, for I har med alle klasser at gøre; I må vogte vore institutioners interesser, ellers vil tusindvis dollars komme i hænderne på uærlige mennesker. Men lad ikke disse træk blive den herskende kraft. De er nødvendige egenskaber under behørig kontrol; og hvis I har gudsfrygten for øje og hans kærlighed i hjertet, vil I være sikre.ret

(540)  Det er langt bedre at afgive nogle fortrin der kunne vindes, end at opdyrke en gerrighed og derved gøre det til en naturlov. Småbedrageri er en kristen uværdig. Vi er blevet adskilt fra verden ved den store sandheds flækkekniv. Vore forkerte karaktertræk er ikke altid synlige for os selv, selvom de kan være meget synlige for andre. Men tid og omstændigheder vil med sikkerhed afprøve os og bringe karakterens guld til lyset eller det lavere sind opdages. Ingen af os er kendt eller belæst af alle mennesker, indtil Guds smeltedigel prøver os. Enhver lav tanke, enhver forkert handling, åbenbarer nogle (541) defekter i karakteren. Disse ujævne træk må bringes under hammer og mejsel i Guds store værksted og Guds nåde vil udjævne og polere det, før vi kan være egnet til et sted i det herlige tempel.ret

(541)  Gud kan gøre disse brødre mere dyrebare end fint guld også mere end Ofirs guldkile, hvis de vil overgive sig selv til hans forvandlende hånd. De burde bestemme sig for, at gøre bedst brug af alle evner og enhver anledning. Guds ord burde være deres studium og deres vejleder for at kunne afgøre hvad der er det højeste og bedste i alle situationer. Den fejlfrie karakter, det fuldkomne Forbillede de har i evangeliet, bør studeres med dybeste interesse. Den lektie der er allernødvendigst for dem at lære, er at godhed alene giver sand storhed. Måtte Gud fri os fra verdslige menneskers filosofi. Deres eneste håb er at de som tåber, i virkeligheden må blive vise.ret

(541)  Den svageste Kristi efterfølger er gået i alliance med den uendelige kraft. I mange tilfælde kan Gud gøre lidt for mennesker i lærdom, fordi de ikke føler behov for at lære af ham, som er al visdoms Kilde; derfor sætter han dem, efter en prøvelse, til side - efter mennesker med ringere talent, som har lært af stole på ham, hvis sjæle er bestyrket af godhed, sandhed og urokkelig troskab og som ikke vil bøje sig for noget der vil efterlade en plet på samvittigheden.ret

(541)  Brødre, hvis I knytter jeres sjæle til Gud med levende tro; vil han gøre jer til magtfulde mennesker. Hvis I stoler på jeres egen styrke og visdom, vil I med sikkerhed dumpe ned. Det er ikke behageligt for Gud at I har så lidt interesse i religiøs tjeneste. I er typiske mennesker og som sådanne, udøver I en bredere indflydelse end personer i mindre fremtrædende stillinger. I bør altid først søge Guds rige og hans retfærdighed. I bør være aktive, interesserede medarbejdere i menigheden, opdyrke jeres religiøse evner og holde jeres egne sjæle i Guds kærlighed. Heri har Herren krav på jer, som I ikke så let kan ignorere; enten må I vokse i nåden eller blive dværge og forkrøblede i åndelige (542) sager. Det er ikke kun dit privilegium men din pligt, at frembære vidnesbyrdet for Kristus, hvorhenne og hvornår du kan; og ved at bruge sindet på den måde, vil du opelske en kærlighed for hellige ting.ret

(542)  Vi er i fare for at betragte Kristi tjenere kun som mennesker, ikke betragte dem som hans repræsentanter. Alle personlige hensyn bør lægges til side; vi må lytte til Guds ord gennem hans ambassadører. Kristus sender altid budbringere til dem, som lytter til hans røst. Om natten i vor Frelsers pinsel i Getsemane have, hørte de sovende disciple ikke Jesu røst; de havde en dunkel fornemmelse af englenes nærhed, men mistede sceneriets kraft og herlighed ved sløsighed og sløvhed og derved fik de ikke tegnet på det, som kunne have styrket dem for de frygtelige ting, de skulle til at se. Således fik de mænd ofte ikke den guddommelige belæring, skønt de behøvede dem, - de ikke sætter sig selv i samfund med himmelen. Satan forsøger altid på at indprente og styre sindet og ingen af os er sikre, medmindre vi har konstant forbindelse med Gud. Vi må øjeblikkelig have forsyninger fra himmelen og hvis vi vil holdes oppe af Guds kraft, må vi være lydige over for alle hans bud.ret

(542)  Betingelsen for at I kan bære frugt, er at I forbliver i den levende vin. »Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre. Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner; man samler dem og kaster dem i ilden og de brændes."ret

(542)  Alle jeres gode hensigter og gode intentioner vil ikke skikke jer til at bestå fristelsens prøve. I må være bønnens mænd. Jeres bønner må ikke være kraftesløse, tilfældige og ustadige, men alvorlige, udholdende og vedvarende. Det er ikke nødvendig at være alene, eller bøje knæ, for at bede; men midt (543) i jeres arbejde, kan jeres sjæle ofte opløftes til Gud, gribe fat i hans styrke; da vil I være mænd med høje og hellige mål, af ædel renhed, som ikke under nogen omstændigheder kan svejes fra sandhed, ret og retfærdighed.ret

(543)  I er presset af bydende bekymringer, byrder og opgaver; men jo større presset er på jer og jo tungere byrder I bærer, des større er behovet for guddommelig hjælp. Jesus vil være jeres hjælper. I behøver hele tiden livets lys oplyse jeres egen stivej og da vil dets guddommelige stråler reflektere på andre. Guds værk er et fuldkomment hele, fordi det er fuldkomment i alle sine dele. Det er den samvittighedsfulde opmærksomhed, som verden kalder for småting, som gør den store skønhed og succes i livet. Små handlinger i kærlighed, små venlige ord, små selvfornægtende handlinger, en klog udnyttelse af små anledninger, en omhyggelig opdyrkning af små talenter, er store mennesker i Guds øjne. Hvis der lægges nøje mærke til de små ting, hvis disse nådegaver er i jer og findes i store mængder, vil de gøre jer fuldkomne i enhver god gerning.ret

(543)  Det er ikke nok at I gerne vil give gavmildt af jeres midler til Guds sag. Han forlanger uforbeholden indvielse af alle jeres kræfter. Det har været en frygtelig fejltagelse at holde sig selv tilbage. I kan mene at det er meget vanskeligt med jeres stilling, at fastholde en tæt forbindelse med Gud, men jeres arbejde vil være ti gange vanskeligere hvis I ikke gør det. Satan vil omgive jeres sti med sine fristelser og det er kun ved Kristus at I kan få sejr. Den samme ukuelige vilje, som giver succes i intellektuel stræben, er nødvendig i den kristne færd. I må være Kristi repræsentanter. Jeres kraft og udholdenhed for at udvikle en kristen karakter, bør være endnu større end den, der udvises i andre bestræbelser, da evige sager er af større betydning end timelige ting.ret

(543)  Hvis I nogensinde vil opnå succes i kristenlivet, må I bestemme jer for at være mennesker efter Guds hjerte. Herren ønsker at jeres indflydelse skal udøves i menigheden og i verden, til at ophøje kristenhedens standard. Sand kristen (544) karakter bør markeres med faste mål, en utæmmelig beslutsomhed, som ikke kan om formes eller undertvinges af jorden eller helvedet. Han, som ikke er blind for verdslig æres tiltrækningskraft, ligeglad med truslerne og ikke bevæges af forlokkelser, vil, helt ubevidst, kuldkastes af Satans bedrag.ret

(544)  Gud kalder på hel og fuldstændig helligelse og alt mindre end det vil han ikke antage. Jo vanskeligere din stilling er, jo mere behøver du Jesus. Guds kærlighed og frygt holdt Josef ren og usvigelig i kongens sale. Han blev ophøjet med megen rigdom, til den høje ære at stå som næst efter kongen; og hans ophøjelse var ligeså pludselig som den var stor. Det er umuligt at stå på et meget højt sted, uden at være i fare. Stormen efterlader dalens beskedne blomster uskadt, medens den kæmper med de høje træer på bjergtoppen. Der er mange mennesker, som Gud kunne have brugt med en forunderlig succes, da de blev betynget af fattigdom, - han kunne have gjort dem nyttige der og kronet dem med herlighed efter da, - men velstanden har fordærvet dem; de blev trukket ned i graven, fordi de glemte at være ydmyge, glemte at Gud var deres styrke og blev selvstændige og selvtilstrækkelige.ret

(544)  Josef stod karakterprøven i modgang og guldet blev afsløret ved fremgang. Han viste den samme hellige agtelse for Guds vilje, da han stod næst efter tronen, som da han var i fangecellen. Josef frembar sin religion overalt og dette var hemmeligheden på hans urokkelige troskab. Som menneskernes repræsentanter må I have den sande gudsfrygts helt gennemstrømme kraft. Jeg siger jer, i gudsfrygt, at jeres sti er besat af farer, som I ikke ser og ikke erkender. I må gemme jer i Jesus. I er ikke sikre, hvis I ikke har fat i Kristi hånd. I må vogte jer imod alt, som indbildskhed og værne om den ånd, der hellere lider end synder. Ingen så dyrebar sejr kan opnås - end den der vindes over selvet.

------------
ret

næste kapitel