Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 11fra side110

tilbage

Arbejde for afholdssagen

(110)  (110) [I vort arbejde bør afholdsreformen skænkes større opmærksomhed. Enhver pligt, som kræver reform, indbefatter omvendelse, tro og lydighed. Den betyder, at sjælen opløftes til et højere og ædlere liv. Således har enhver reform sin plads i det tredje-englebudskabs virksomhed. Navnlig kræver afholdsreformen vor opmærksomhed og støtte. Ved vore lejrmøder bør vi gøre opmærksom på dette arbejde og gøre det til et aktuelt spørgsmål. Vi bør fremholde grundsætningerne for sandt afhold for folket og opfordre dem til at underskrive afholdsløftet. Omhyggelig opmærksomhed bør skænkes sådanne, som ligger under for onde vaner. Vi må lede dem til Kristi kors. ret

(110)  Ved vore lejrmøder bør vi have hjælp af læger. Disse bør være mænd, der besidder visdom og en sund dømmekraft, som respekterer ordets forkyndelse og som ikke er ofre for vantro. Disse mænd er vogtere af folkets sundhed og de bør anerkendes og respekteres. De bør undervise folket om farerne ved alkohol. Dette onde må modarbejdes med større kraft i fremtiden, end tilfældet har været i fortiden. Prædikanter og læger bør modarbejde de onder, som drikkeri medfører. De bør alle virke med kraft i evangeliets tjeneste for at fordømme synd og ophøje retfærdighed. De prædikanter og læger, som ikke retter personlige opfordringer til folket, er forsømmelige i deres pligt. De udfører ikke den gerning, Gud har bestemt for dem. ret

(110)  I andre kirkesamfund er der kristne, som gør sig til forsvarere af afholdsprincipperne. Vi bør søge at komme disse arbejdere nær og gøre udvej for dem til at stå skulder mod skulder med os. Vi bør opfordre store og gode mænd til at støtte vore bestræbelser for at frelse det fortabte. ret

(111)  Dersom vi udførte afholdsarbejdet således, som det blev drevet for tredive år siden; dersom de onde følger af umådehold i spise og drikke og da navnlig drukkenskabens onder, blev fremholdt for folket ved vore lejrmøder; og dersom disse ting blev påvist i forbindelse med beviserne på Kristi snare komme, ville der ske en rystelse iblandt folket. Dersom vi viste en nidkærhed, der stod i forhold til vigtigheden af de sandheder, vi forfægter, ville de kunne blive et middel til at redde hundreder, ja tusinder fra ødelæggelse. ret

(111)  Evigheden alene vil åbenbare, hvad der er blevet udrettet ved en sådan tjeneste, hvor mange sjæle, syge af tvivl og trætte af verdslighed og uro, der er blevet ført til den Store Læge, som længes efter at frelse alle dem, der kommer til ham. Kristus er den opstandne Frelser og der er lægedom under hans vinger.

------------
ret

(111)  Når vi ser mænd gå derhen, hvor man uddeler den flydende gift, som ødelægger forstanden og når vi ser deres sjæle stillet i fare, hvad gør vi så for at redde dem? Vort arbejde for de fristede og faldne vil først virkelig lykkes, når Kristi nåde omdanner karakteren og mennesket bringes i levende forbindelse med den evige Gud. Dette er hensigten med al sand afholdsvirksomhed. Vi opfordres til at arbejde med mere end menneskelig energi, til at arbejde med den kraft, som er i Jesus Kristus. Han, som nedlod sig til at tage menneskelig natur, er den, der vil vise os, hvordan vi skal føre kampen. Kristus har overladt sin gerning i vore hænder og vi skal kæmpe med Gud, dag og nat bede om den kraft, som ikke ses. Det, der vil bringe sejren, er, at man på den rette måde holder fast ved Gud gennem Jesus Kristus. Vejl f menigh bd. 2 side 328-329]

------------
ret

næste kapitel