Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 12fra side62

tilbage

Kendskab til sundehedens grundsætninger

(62)  (62) [Vi er kommet til en tid, hvor hvert medlem i menigheden bør tage fat på sundhedsmissionsarbejde. Verden er et sygehus, som er fyldt med mennesker, som lider af både fysiske og åndelige sygdomme. Overalt findes der mennesker, som er ved at omkomme af mangel på kendskab til de sandheder, som er blevet betroet os. Medlemmerne i menigheden trænger til en vækkelse, så de kommer til at indse, at det er deres pligt at gøre andre bekendt med disse sandheder. De, som har fået sandhedens lys, skal bringe dette lys ud til verden. Budskabet til Guds folk i dag lyder: »Gør dig rede, bliv lys, thi dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig.« ret

(62)  Overalt ser vi mennesker, som har fået et stort lys og megen kundskab, vælge det onde i stedet for det gode af egen fri vilje. Uden at gøre forsøg på at indføre en reform når de fra ondt til værre. Men Guds folk skal ikke vandre i mørket. De skal vandre i lyset, for de er reformatorer. ret

(62)  For den sande reformator vil sundhedsmissionsarbejdet åbne mange døre. Ingen behøver at vente med at begynde at hjælpe andre, til de får et kald fra en fjern missionsmark. Begynd straks, uden hensyn til hvor du opholder dig. Der er noget at gøre for alle. Tag fat på det arbejde, som du bliver holdt ansvarlig for, det arbejde, som skal gøres i dit hjem og dit nabolag. Vent ikke på, at andre skal tilskynde dig til at gøre noget. Gå frem uden tøven og tænk på dit personlige ansvar over for ham, som gav sit liv for dig. Du bør arbejde, som om du hørte Kristi personlige opfordring til dig (63) om at gøre dit yderste i hans tjeneste. Lad være med at se efter, om der er andre, som er rede. Hvis du i sandhed er helliget Gud, vil han bruge dig som et redskab til at bringe sandheden til andre, som han kan bruge til at bringe lyset til mange, som famler i mørke. ret

(63)  Alle kan gøre noget. Nogle søger at undskylde sig og siger: "Mine pligter i hjemmet kræver min tid og mine midler." Forældre, jeres børn bør være jeres hjælpere og forøge jeres kræfter og jeres evner til at arbejde for Mesteren. Børnene er de yngste medlemmer i Herrens familie. De bør tilskyndes til at hellige sig til Gud, som de tilhører i kraft af skabelsen og i kraft af genløsningen. De bør undervises i, at alle deres legemlige, åndelige og sjælelige kræfter tilhører ham. De bør oplæres til at udføre forskellige former for uselvisk arbejde. I bør ikke tillade, at børnene bliver en hindring. I bør lade børnene være med til at bære både de åndelige og de legemlige byrder. Når de hjælper andre, vil de forøge deres egen lykke og brugbarhed. ret

(63)  Vort folk bør vise, at de har en levende interesse for sundhedsmissionsarbejdet. Lad dem forberede sig til at gøre nytte ved at studere de bøger, som er skrevet til undervisning for os på dette område. Disse bøger fortjener langt større opmærksomhed og påskønnelse, end de har fået. Der er skrevet meget i den bestemte hensigt at give oplysninger om sundhedsprincipper og dette er noget, som alle har gavn af at forstå. De, som studerer og følger disse principper, vil høste stor velsignelse, både i timelig og åndelig henseende. Forståelse af sundhedens love vil være et værn imod mange af de onder, som stadig tager til. ret

(63)  Mange, som gerne vil skaffe sig kundskaber angående emner, som hører med til sundhedsmissionsarbejdet, har pligter i hjemmet og derved hindres de undertiden (64) i at samles med andre til studium. Disse kan lære meget i deres eget hjem om Guds åbenbarede vilje angående denne form for missionsarbejde og derved forøge deres evner til at hjælpe andre. Fædre og mødre, skaf jer al den hjælp, I kan få, ved at læse vore bøger og skrifter. Læs Good Health (det amerikanske Sundhedsblad), for det er fuldt af værdifuld viden. Tag tid til at læse for jeres børn fra både sundhedsbøgerne og de bøger, som hovedsagelig behandler religiøse emner. Undervis dem om, hvor vigtigt det er at tage være på legemet - det hus, de bor i. Opret en studiekreds i hjemmet og lad alle familiens medlemmer lægge dagens travle arbejde til side og deltage i studiet. Fædre, mødre, brødre og søstre, tag helhjertet del i denne opgave og se, om ikke menigheden i hjemmet vil høste store fordele af det. ret

(64)  De unge, som har vænnet sig til at læse romaner og værdiløse bøger, vil få særlig meget udbytte af at tage del i familiestudiet om aftenen. Unge mænd og kvinder, læs den slags litteratur, som vil give jer sand kundskab og være til hjælp for hele familien. Sig med eftertryk: "Jeg vil ikke spilde kostbare øjeblikke med at læse sådanne ting, som ikke gavner mig og som kun gør mig uskikket til at tjene andre. Jeg vil vie min tid og mine tanker til at dygtiggøre mig til en tjeneste for Gud. Jeg vil lukke øjnene for dårlige og syndige ting. Mine ører tilhører Gud og jeg vil ikke høre på fjendens listige argumenter. Min stemme skal på ingen måde være underlagt en vilje, som ikke er under Guds Ånds indflydelse. Mit legeme er Helligåndens tempel og enhver kraft og evne i mit liv skal være helliget værdige interesser." ret

(64)  Herren har bestemt, at de unge skal være hans hjælpende hånd. Dersom de i enhver menighed ville hellige sig (65) til ham, dersom de ville vise selvfornægtelse i hjemmet og hjælpe deres trætte mor. kunne moderen få tid til at besøge sine naboer og når der bød sig en anledning, kunne de selv hjælpe til ved at gøre små barmhjertigheds- og kærlighedshandlinger. Bøger og blade, som behandler emner om sundhed og afholdenhed, bør bringes ind i mange hjem. Det er meget vigtigt at udbrede den litteratur, for på den måde kan folk få kundskab om, hvordan de skal behandle sygdom, en kundskab, som kan blive til stor velsignelse for sådanne, som ikke har råd til at betale for lægebesøg. ret

(65)  Forældre bør søge at gøre børnene interesseret i at lære fysiologi. Der er kun få blandt de unge, som kender noget til livets mysterier. Der findes mange forældre, som ikke har ret meget interesse for at lære det vidunderlige menneskelegeme at kende samt forholdet mellem dets komplicerede dele og disses afhængighed af hinanden. Skønt Gud siger til dem: »Du elskede! jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt«, forstår de ikke, hvilken indflydelse legemet har på sindet eller på legemet. Unødvendige småting lægger beslag på deres opmærksomhed og så siger de, at det skyldes mangel på tid, at de ikke skaffer sig den viden, som er nødvendig, for at de kan undervise deres børn på den rette måde. ret

(65)  Hvis alle ville skaffe sig oplysning om dette emne og indse, hvor vigtigt det er at gøre praktisk brug af den,ville forholdene blive langt bedre. Forældre, lær jeres børn at slutte fra årsag til virkning. Vis dem, at hvis de overtræder sundhedens love, må de betale straffen i form af lidelse. Vis dem, at ligegyldighed angående den legemlige sundhed, fører til ligegyldighed med hensyn til moralen Jeres børn trænger til tålmodig, trofast omsorg. Det er ikke (66) nok, at I giver dem mad og tøj. I bør også søge at udvikle deres moralske kræfter og at indplante de rette principper i deres hjerte. Men man glemmer alt for ofte en god karakter og et mildt sind i sin iver efter at komme til at tage sig godt ud. Oh, forældre, lad være med at blive påvirket af verdens meninger. Lad være med at arbejde for at stå mål med den. Afgør for jer selv, hvad der er det store mål i livet og sæt alt ind på at nå dette mål. I kan ikke ustraffet forsømme at give jeres børn den rigtige opdragelse. Børnenes mangelfulde karakter fortæller om jeres utroskab. De onder, som I tillader at passere uden at påtale dem, det grove, uslebne væsen, ligegyldighed og ulydighed, vanemæssig dovenskab og uopmærksomhed vil bringe vanære over jeres navn og forbitre jeres liv. Jeres børns skæbne ligger i stor udstrækning i jeres hænder. Hvis I forsømmer jeres pligt, kan I komme til at indrullere dem på fjendens side, så de bliver hans redskaber til andres ødelæggelse. Hvis I derimod underviser dem med troskab og hvis I viser et gudfrygtigt eksempel i jeres liv, kan I måske lede dem til Kristus. De vil så igen påvirke andre, så mange kan blive frelst ved jeres medvirken. ret

(66)  Fædre og mødre, indser I betydningen af det ansvar, som påhviler jer? Fatter I nødvendigheden af at værne jeres børn mod ligegyldige, demoraliserende vaner? Lad kun børnene omgås sådanne, som vil øve en god indflydelse på deres karakter. De bør ikke have lov til at være ude om aftenen, uden at I ved, hvor de er og hvad de foretager sig. Undervis dem i den moralske renheds grundsætninger.Hvis I har forsømt at lære dem linje på linje, bud på bud, lidt her og lidt der, så begynd øjeblikkelig at gøre jeres pligt. Påtag jer jeres ansvar og arbejd med tiden og evigheden for øje. Lad der ikke gå en dag til (67) uden at I bekender, at I har forsømt jeres børn. Sig til dem, at I nu har i sinde at gøre det arbejde, som Gud har pålagt jer. Bed dem om at tage fat på reformarbejdet sammen med jer. Gør jer umage for at genoprette det forsømte. Lad være med at blive ved at leve i Laodikæa-menighedens tilstand. I Herrens navn opfordrer jeg hver eneste familie til at bekende kulør. Reformer menigheden i jeres eget hjem. ret

(67)  Når I trofast gør jeres pligt i hjemmet faderen som familiens præst og moderen som hjemmets missionær vil I få mange flere muligheder for at gøre godt uden for hjemmet. Når I bruger jeres kræfter, bliver I bedre i stand til at arbejde i menigheden og i nabolaget. Når I knytter jeres børn til jer selv og til Gud, bliver fædre og mødre og børn Guds medarbejdere. Vejl f menigh bd. 3 side 88-92]

------------
ret

(67)  Den oprigtigt troendes liv åbenbarer en iboende frelser. En Kristi efterfølger er Kristus lig i ånd og natur. Ligesom Kristus, er han sagtmodig og ydmyg. Hans tro arbejder ved kærlighed og renser sjælen. Hele hans liv er et vidnesbyrd for Kristi kraft og nåde. Evangeliets rene læresætninger nedværdiger aldrig modtageren, gør ham aldrig grov, rå eller uhøflig. Evangeliet, renser, forædler og ophøjer, helliger dømmekraften og påvirker hele livet.

------------
ret

(67)  Gud vil ikke lade en eneste af sine oprigtige arbejdere være alene i kampen mod store magter og blive overvundet. Han bevarer enhver som kostbare juveler, hvis liv er skjult med Kristus i Gud. Om alle sådanne siger han: »Jeg .... gør dig til en seglring; thi dig har jeg udvalgt.« Hag.2,23.

------------
ret

næste kapitel