Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 21fra side99

tilbage

Generalisering

(99)  (99) St. Helena, Californien, den 4.September 1902.
Til lederne af vort sundhedsarbejde?
[Kære brødre! Herren arbejder upartisk for alle dele af sin vingård. Det er mennesker, som bringer uorden i hans værk. Han giver ikke sit folk den forret at indsamle så mange midler til at oprette institutioner på nogle få steder, at der ikke bliver noget til overs til at opføre lignende institutioner andre steder. ret

(99)  Der skal oprettes mange institutioner i byerne i Amerika og især i byerne i Sydstaterne, hvor der hidtil kun er blevet udrettet lidt. I andre lande skal der også sættes mange projekter i gang inden for sundhedsmissionsarbejdet og disse skal gennemføres med godt resultat. Det er lige så vigtigt at bygge sanatorier i Europa og i andre lande som i Amerika. ret

(99)  Herren ønsker, at hans folk skal have en rigtig forståelse af det arbejde, som skal udføres og at de som trofaste husholdere skal gå frem på en klog måde, når der skal investeres midler. Han ønsker, at de skal beregne omkostningerne, når de opfører bygninger og se, om de har nok til at fuldføre arbejdet. Han ønsker desuden, at de skal huske på, at de ikke i egenkærlighed må samle så mange midler som muligt for at bruge dem på nogle få steder, men at de også skal tænke på alle de andre steder, hvor der bør oprettes institutioner. ret

(99)  Ifølge det lys, som jeg har modtaget, skal de ledende på vore institutioner og især på vore nyoprettede sanatorier holde omhyggeligt hus med midlerne, så de kan hjælpe lignende institutioner, som skal oprettes i andre dele af verden. Selv om de har et stort pengebeløb (100) i kassen, bør de tage behov på Guds store missionsmark i betragtning, hver gang de lægger en plan. ret

(100)  Det er ikke Herrens vilje, at hans folk skal bygge kolossalt store sanatorier nogen steder. Der skal bygges mange sanatorier. De skal ikke være store, men være udstyret på en sådan måde, at der kan udføres et godt og fremgangsrigt arbejde på dem. ret

(100)  Jeg har modtaget advarsler angående arbejdet med at oplære sygeplejersker og evangelister til sundhedsarbejdet. Vi skal ikke centralisere dette arbejde på et enkelt sted. På hvert sanatorium, som bliver oprettet, skal der oplæres unge mænd og kvinder til at være sundhedsmissionærere. Herren vil bane vejen for dem, når de går ud for at arbejde for ham. ret

(100)  Profetiernes opfyldelse viser, at alle tings ende er nær. Der skal udføres et stort og vigtigt arbejde andre steder end der, hvor arbejdet hovedsagelig har været koncentreret før i tiden. ret

(100)  Når vi leder en kanal ind i en have for at vande den, søger vi ikke blot for at vande en enkelt del af haven, mens de øvrige dele af den får lov at ligge tørre og golde hen og råbe: "Giv os vand!" Men det er sådan, at vi har båret os ad. Der er blevet arbejdet på nogle få steder, mens den store arbejdsmark er blevet forsømt. Skal de øde steder fortsat ligge øde hen? Nej! Lad vandet strømme overalt og føre glæde og frugtbarhed med sig. ret

(100)  Vi skal aldrig stole på verdslig anerkendelse og rang. Når vi bygger institutioner, skal vi aldrig søge at konkurrere med verdslige institutioner med hensyn til størrelse eller pragt. Vi skal ikke vinde sejr ved at opføre store bygninger i konkurrence med vore modstandere, men ved at opelske en kristelig ånd, som kendetegnes af ydmyghed og beskedenhed. Det er langt bedre at måtte bære korset og at komme ud for skuffelser, (101) men få det evige liv til sidst, end at leve sammen med fyrster og gå glip af himmelen. ret

(101)  Menneskehedens Frelser havde ydmyge forældre og blev født i en ond og syndig verden. Han voksede op i ubemærkethed i Nazaret, en lille landsby i Galilæa. Han begyndte det evangeliske arbejde på en helt anden måde, end mange mener, at det samme evangelium bør forkyndes på i dag. ret

(101)  Ved selve begyndelsen af den evangeliske husholdning lærte han sin menighed, at den ikke skulle stole på verdslig rang og pragt, men på troens og lydighedens magt. Guds velbehag er mere værd end guld og sølv. Herrens ånds kraft er af uberegnelig værdi. ret

(101)  Så siger Herren: "Bygninger vil kun sætte deres præg på mit værk, hvis de, som opfører dem, følger min anvisning med hensyn til opførelse af institutioner. Hvis de, som tidligere har støttet og ledet virksomheden, altid havde været behersket af rene, uegennyttige principper, havde man aldrig i egoisme samlet en stor del af mine midler på eet eller to steder. Så ville der være blevet oprettet institutioner mange steder. Sandhedens sæd ville være blevet sået på mange flere felter og have spiret og båret frugt til min ære. ret

(101)   "Nu skal der gøres noget ved de steder, som er blevet forsømt. Mit folk skal gøre en effektiv, hurtig indsats. De mennesker, som med et rent forsæt helliger sig fuldstændig til mig med legeme, sjæl og ånd, vil arbejde på min måde og i mit navn. Enhver skal stå på sin plads. og se hen til mig, som er hans vejleder og rådgiver. ret

(101)   "Jeg vil undervise de uvidende og jeg vil salve manges øjne, som nu befinder sig i åndeligt mørke, med himmelsk øjensalve. Jeg vil lade redskaber fremstå, som vil gøre min vilje (102) for at berede et folk, som kan bestå for mig i endens tid. På mange steder, hvor der allerede burde være sanatorier og skoler, vil jeg oprette mine institutioner og disse vil blive centre, hvor der kan uddannes arbejdere." ret

(102)  Herren vil påvirke menneskers sind, hvor man ikke skulle vente det. Mennesker, som tilsyneladende er sandhedens fjender, vil ved Guds forsyn investere deres penge for at tilvejebringe ejendomme og opføre bygninger. I tidens løb vil disse ejendomme blive udbudt til salg for en pris, som ligger langt under deres værdi. I disse tilbud vil vort folk se Forsynets styrelse og sikre sig værdifulde ejendomme, som kan bruges i skolearbejdet. De vil lægge planer og arbejde i velstående mennesker ubevidst hjælpemidler til rådighed, som vil sætte Guds folk i stand til hurtigt at fremme hans værk. ret

(102)  På forskellige steder skal der købes ejendomme, som skal bruges til indretning af sanatorier. Vort folk bør søge efter anledninger til at købe grunde, som ligger borte fra byerne. De bør skaffe grunde, som allerede er bebyggede og hvor der er frugttræer, som allerede bærer frugt. Jord er værdifuld. Der bør støde rigelig jord op til vore sanatorier og på en del af den kan der oprettes hjem til funktionærerne og andre, som uddanner sig til arbejdet i sundhedsmissionen.

------------
ret

(102)  Det er gang på gang blevet åbenbaret for mig, at det ikke er klogt at bygge meget store institutioner. Det største arbejde, som skal gøres for sjæle, er uafhængigt af institutionens størrelse. Et stort sanatorium kræver mange arbejdere og hvor der er mange samlet, er det meget vanskeligt at bevare en høj åndelig standard. (103) På en stor institution hænder det ofte, at ansvarsfulde stillinger bliver beklædt af arbejdere, som ikke er åndeligsindet og ikke lægger visdom for dagen, når de står over for mennesker, som kunne vækkes, overbevises og omvendes, hvis de blev behandlet på den rette måde. ret

(103)  Der er ikke blevet udrettet en brøkdel af, hvad der kunne have været udrettet med at oplade Skriften for de syge. Dette arbejde kunne være blevet gjort på vore sanatorier, hvis arbejderne selv havde fået en religiøs undervisning. ret

(103)  Når der er samlet mange arbejdere på eet sted, bør institutionen ledes på en meget mere åndelig måde, end tilfældet ofte har været på vore store sanatorier. Vejl f menigh bd. 3 side 104-107]

------------
ret

(103)  Vi er på kanten til den evige verden. Guds domme er allerede begyndt at falde på landets indbyggere. Gud sender sine domme for at bringe mænd og kvinder til deres bevidsthed. Han har en hensigt med alt som han lader ske i vor verden og han ønsker at vi skal være åndeligt sindede så vi kan se hans gerning i de usædvanlige begivenheder her i endetiden, men som nu sker næsten dagligt. ret

(103)  Vi har et stort arbejde foran os, det afsluttende arbejde med at give Guds sidste advarselsbudskab til en syndig verden. Men hvad har vi gjort for at give dette budskab? Jeg beder jer, se på de mange, mange steder som aldrig er blevet indtaget. Se hvordan vore arbejdere går over den samme grund igen og igen, medens der omkring dem er en forsømt verden, der ligger ondskab og fordærv - en verden som dog ikke er advaret. For mig er dette et frygteligt billede. Hvilken forfærdelig ligegyldig viser vi ikke for en fortabende verdens behov.

------------
ret

næste kapitel