Vidnesbyrd for menigheden bind 8 kapitel 26fra side166

tilbage

Fasthold lægearbejdet

(166)  (166) Cooranbong, N. S. W., den 1.februar, 1899.
Jeg henvender mig til dem i ansvarsbetyngede stillinger i generalkonferensen og dem som arbejder med sundhedsmissionsarbejdet. Jeg er hvervet til også at tale til Battle Creek-menigheden og til alle vore andre menigheder.
Jeg er blevet instrueret til at sige, med hensyn til sundhedsmissionsarbejdet, at der er fare for at lægge overvægt på een linje. Men hvad jeg siger på dette punkt må ikke forstås som nogen retfærdiggørelse af dem som har holdt sig uden for læge-missionarbejdet. Der er mange som ikke har haft forståelse for dette arbejde. De bør nu være meget forsigtige med hvordan de taler om det, for de har ikke forstand på emnet, fordi de ikke har vandret i lyset. Uanset hvilken position de har i Guds værk, bør de være meget forsigtige med at udtrykke følelser som vil tage modet fra og forhindre vore konferenser i at gribe fat i dette arbejde. Den holdning som nogen har indtaget med hensyn til sundhedsmissionsarbejdet kan umuligt give deres ord om dette emne, nogen vægt. De er ikke klarsynede; deres dømmekraft er forkvaklet. ret

(166)  Der er brug for alle grene i arbejdet, men alle værkets grene skal være under Guds ledelse. Sundhedsmissionsarbejdet skal over for Guds sag være ligesom legemets højre hånd. Det ville ikke være godt om hele legemets styrke gik ud i legemets højre hånd, det ville heller ikke være godt for Guds sag om hele styrken blev brugt på sundhedsmissionsarbejdet. Tjenesten i ord må støttes og der må være en enstemmig, fuldkommen enhed, i Guds arbejde. Dem som ikke har følt interesse for sundhedsmissionsarbejdet, behandler Guds sags højre hånd respektløst. Lad alle disse ændre deres indstilling til dette arbejde. Lad dem sige (167) så få ord så muligt indtil de har den rette indstilling. Tavshed er veltalenhed når sindet ikke er helliget og derfor ikke kan se åndelige ting. ret

(167)  Der er brug for varsomhed
Der er for øjeblikket stærkt brug for varsomhed. »Enhver skal være snar til at høre, sen til at tale, sen til vrede.« Jak 1,19. Lad os give agt på advarslen: »Men jeg formaner jer, brødre! til at holde øje med dem, som volder splittelserne og fører mennesker til fald ved at afvige fra den lære, I modtog; hold jer borte fra dem! Thi sådanne tjener ikke vor Herre Kristus, ....... og med deres søde tale og fagre ord forfører de troskyldiges hjerter. Jeres lydighed er jo kommet alle for øre; derfor glæder jeg mig over jer. Men jeg vil ønske, at I må være vise i det gode og ubesmittede af det onde.« Rom.16,17-19. ret

(167)  »Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herres Jesu Kristi navn, at I alle skal være enige indbyrdes og at der ikke må findes splittelser iblandt jer, men at I skal være fuldt ud forenede i samme sind og samme overbevisning.« 1.Kor.1,10. Dette er Guds vilje for os. Skal vi adlyde den? »Thi ordet om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab, men for os, som frelses, er det en Guds kraft. Thi der står skrevet: »Vismændenes visdom vil jeg lægge øde og de kloges klogskab vil jeg gøre til intet.« Hvor er nu vismændene? hvor er nu de skriftkloge? hvor er denne verdens ordkæmpere? ..... Thi da verden med al sin visdom ikke kendte Gud i hans visdom, besluttede Gud, ved prædikenens dårskab at frelse dem, som tror. Thi jøder kræver tegn og grækere søger visdom, vi derimod prædiker Kristus som korsfæstet, for jøder en forargelse og for hedninger en dårskab, men for de kaldede selv, både jøder og grækere, Kristus som Gud kraft og Guds visdom.« vers 18-24. ret

(168)  (168) Hvilken forandring vil ikke kunne ses hvis alle i ansvarsbetyngede stillinger ville erkende at de arbejder under den altseende Guds øjne. Hvad der behøves nu er Helligåndens frie arbejde med hjerte og sind. Uden dette vil vore anstrengelser være frugtesløse. Når Ånden former og danner os, vil vore ord og handlinger råbe en hjertefølt taknemmelighed. ret

(168)  Betydningen af sundhedsmissionsarbejdet
Der er stærkt brug for større kundskab i alle helsereformens linjer. Dem som har haft privilegiet at høre sandheden skal give basunen en vis lyd når de forkynder den tredje engels budskab. Specielle arbejdslinjer, sådan som sundhedsmissionsarbejdet, skal tages op. Dette arbejde burde føres frem i forbindelse med evangeliebudskabet for denne tid. Ægte sundhedsmissionsarbejde er evangeliet i praksis. Dem som ikke kan se sammenhængen med dette arbejde bør ikke føle sig bemyndiget til at kontrollere nogen del af det, før de forstår dets sammenhæng. ret

(168)  Jeg vil godt sige med bestemthed at Herren har udrettet meget godt gennem sundhedsmissionsarbejdet og at han har brugt vore ledende læger som sin udpegede agent. Ikke alt i lægearbejdet har været uden brist. I dette arbejde har der været iblandet mange ting som har ødelagt dets hellighed. Men Herren vil have opsynet med sin sag og vil se om den ikke bliver uforholdsmæssig i denne ene gren. Arbejdet vil ikke blive ødelagt hvis menigheden vil rejse sig op og skinne, gøre det klart at hendes lys er kommet og at Herrens herlighed har rejst sig over hende. ret

(168)  Sundhedsmissionsarbejderne skal renses, helliges, forædles. De skal hæve sig til det højeste punkt af fortræffelighed. De skal formes og dannes efter guddommelig lighed. Da vil de se at helsereformen og sundhedsmissionsarbejdet skal bindes sammen med evangelieforkyndelsen. ret

(169)  (169) Årsagen til at menighedsmedlemmer ikke forstår denne gren af værket er at de ikke følger lyset, vandrer skridt for skridt efter deres store leder. Sundhedsmissionsarbejdet er Guds og bærer hans signatur. Lad mennesker, af denne grund, holde deres sine hænder fra det og lad dem ikke at lede det efter egne ideer. ret

(169)  Vort budskab er et verdensomspændende budskab. Og så længe midlerne ikke opsluges i et område af værket, så at det sidste evangeliebudskab ikke kan fremføres til nye marker, kan sundhedsmissionsarbejdet ikke forklejnes; det skal ikke gengives som et dårligt stykke arbejde. Verden er et stort spedalskhedshus; det er fordærvet under beboerne som er der og elendigheden er universel. Herren har sat vore ledende læger til at hjælpe med beredelsen af et folk, så det kan stå på Guds store dag. Men de skal arbejde under Guds ledelse. Der er nogle ting i deres arbejde som formes nøjere efter førstearbejderens principper. ret

(169)  Årsagen til død i menigheden
Han som er udpeget til at gøre en del i arbejdet for denne tid bør føle et højtideligt ansvar hvilene på sig. Vi arbejder for evigheden. Hvis vi spiser af det brød som kommer fra himlen skal vi være ligesom Kristus i ånd og karakter. Vi lever i en tidsalder hvor der ikke skal være noget åndelig driveri. Alle sjæle må forandres med himmelsk strøm af liv. Spørgsmålet stilles ofte: "Hvad er årsag til den åndelige krafts død i menigheden?" Svaret er: "Medlemmerne lader deres tanker drages bort fra Guds ord." Vi er opbygget fysisk af det vi spiser og på samme måde er vore åndeligheds karakter bestemt af den mad vort sind får. Vi skal give sind og hjerte den rette næring ved at spise Guds søns kød og drikke hans blod. ret

(169)  Kristus erklærer: »Sandelig, sandelig siger jeg eder: den, som (170) tror, har evigt liv. .... Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen spiser af det brød, han skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, til liv for verden.« .... Den, som æder mit kød og drikker mit blod, har evigt liv og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Thi mit kød er sand mad og mit blod er sand drik. Den, som æder mit kød og drikker mit blod, han bliver i mig og jeg i ham. Ligesom den levende Fader udsendte mig og jeg lever i kraft af Faderen, således skal den, der æder mig, leve i kraft af mig.« Joh.6,47-57. ret

(170)  Vi må blive i Kristus og Kristus må blive i os; »thi Guds medarbejdere er vi.« Den kristnes arbejde er et personligt arbejde. Lad Guds medarbejdere stoppe med at finde fejl, for det er synd. Lad dem forbedre sig selv på samme måde som de mener deres medarbejdere skal forbedre sig. Det er deres privilegium at leve i Kristus ved at spise livets brød. Dem som gør dette vil have en sund, voksende erfaring og Guds retfærdighed vil gå foran dem idet de gør det arbejde der er nærmere angivet i Esajas' det otte-og- halvtredsindstyvende kapitel. ret

(170)  Hvert menneske har sit arbejde
Hver gren i Guds værk skal have anerkendelse. »Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme.« Ef.4, 11.12. Dette skriftsted viser at der skal være forskellige arbejdere, forskellige evner. Enhver har et forskelligt arbejde fra andre. Ingen er pålagt at tage vare på den andens arbejde og selv om han er utrænet, prøver han at udføre det. Gud har givet enhver efter sine evner. Et menneske mener at hans stilling giver ham myndighed til at diktere over andre arbejdere, men sådan er det ikke. Uvidende om deres arbejde, vil han forlænge hvor han skulle forkorte og forkorte hvor han skulle forstørre, (171) fordi han kun kan se den del af den vingård, han har medarbejdere i. ret

(171)  Lev for Gud. Gør Frelserens lære til en del af dit liv. Din stivej vil oplyses af klart, skinnende lys. Du vil have den himmelske salvelse og vil holdes væk fra at gøre alvorlige bommerter. Vær ikke så opsat på det arbejde du udfører i den ene del af Herrens vingård, at du ikke kan påskønne det arbejde andre gør i andre dele af vingården. De kan trofast opdyrke deres talenter så de kan give dem dobbelt tilbage til deres Gud. Lad enhver holde godt øje med sit arbejde, forvis at det er fuldstændigt, uden plet eller rynke der ødelægger dets fuldkommenhed. Overlad da til Gud at sige: »Vel, du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget; gå ind til din herres glæde.« Matt.25,23.

------------
ret

næste kapitel