Vidnesbyrd for menigheden bind 9 kapitel 32fra side257

tilbage

Selvstændighedens ånd

(257)  (257) [Før jeg forlod Australien og igen, efter at jeg er kommet hjem til Amerika, er det blevet vist mig, at der er et stort arbejde at udføre her i landet. De, som var med i arbejdet fra begyndelsen, er ved at falde bort og der er nu kun få af pionererne i blandt os. Mange af de tunge pligter som tidligere blev båret af mænd med stor erfaring, falder nu på yngre mænd. ret

(257)  Overførelsen af ansvaret til arbejdere med mere eller mindre begrænset erfaring medfører visse farer, som vi må være på vagt overfor. Verden er fuld af strid om førstepladsen. Splittelsens ånd og tilbøjeligheden til at lukke sig ude fra medarbejderne ligger i luften omkring os. Nogle anser alle anstrengelser for at opretholde orden for farlige - som en begrænsning af den personlige frihed - mener at de bør frygtes som pavevælde. Disse vildledte sjæle anser det som en dyd at prale af deres frihed til at tænke og handle uafhængigt. De erklærer, at de vil ikke høre, hvad andre siger og at de ikke er ansvarlige over for noget menneske. Det er blevet vist mig, at det er Satans specielle anstrengelser at lede mennesker til at føle, at Gud har behag i, at de vælger deres egen vej uafhængigt af deres brødres råd. ret

(257)  Der ligger en stor fare for fremgangen af vort arbejde i dette. Vi må virke med forsigtighed om omtanke - i harmoni med gudfrygtige rådgivere, for alene heri ligger vor sikkerhed og styrke. Gud kan ikke arbejde for os og gennem os på nogen anden måde. ret

(257)  Satan vil glæde sig, dersom han har held med sig til at komme ind blandt dette folk og ødelægge (258) arbejdet på et tidspunkt, hvor gennemført organisation er så betydningsfuld og vil være den største kraft til at holde falske bevægelser ude og gendrive påstande, som ikke er godkendt af Gud ord. Vi må styre lige frem, så det system af organisationer og orden, der er blevet opbygget af kloge og omhyggelige arbejdere, ikke skal ødelægges. Der må ikke gives frihed til oprørske elementer, som ønsker at kontrollere arbejdet i denne tid. ret

(258)  Nogle har fremholdt den tanke, at ved tidens afslutning vil hver enkelt Guds barn handle uafhængigt af enhver religiøs organisation, men det er blevet vist mig af Herren, at det ikke i dette værk er muligt for den enkelte at være uafhængig. Himmelens stjerner er alle under een lov og påvirker hinanden til at gøre Guds vilje. De viser deres fælles lydighed mod den lov, som kontrollerer deres handlinger. Herrens folk må slutte sig sammen, for at hans gerning kan gå sundt og stærkt fremad. ret

(258)  Afbrudte og ustadige foretagender af nogle, som hævder, at de er kristne, ligner arbejdet af stærke, men utæmmede heste. Når den ene går fremad, går den anden tilbage og ved kuskens tilråb farer den ene frem, mens den anden står stille. Hvis mennesker ikke vil arbejde i fællesskab i denne tids store og herlige gerning, vil der blive forvirring. Det er ikke noget godt tegn, når mænd afslår at arbejde sammen med deres brødre, men foretrækker at arbejde alene. Arbejderene skulle have tillid til de brødre, som tør påpege hver eneste afvigelse fra de rette principper. Hvis mennesker bærer Kristi åg, vil de ikke trække hver sin vej, de vil trække sammen med Kristus. ret

(258)  Nogle arbejdere trækker med alle de kræfter, Gud har givet dem, men de har endnu ikke lært. at de ikke skulle trække alene. I stedet for at isolere sig selv (259) bør de trække i harmoni med deres medarbejdere. Hvis de ikke gør dette, vil deres aktivitet virke på de forkerte tidspunkter og på en forkert måde. De vil ofte virke i modstrid med det, Gud ville have gjort og derved er deres indsats værre end spildt. ret

(259)  Være ens i forskelligheden
På den anden side må Guds folks ledere være på vagt over for faren ved at fordømme den enkelte arbejders metoder, når disse er ledet af Herren til at gøre en særlig gerning, som kun få er egnet til. De brødre, som bærer ansvaret, skal være forsigtige med at kritisere en udvikling, som ikke fuldkomment harmonerer med deres egne arbejdsmetoder. Lad dem aldrig tænke, at alle planer skulle genspejle deres egen personlighed. De skulle ikke være bange for at nære tillid til andres metoder, for ved ikke at vise tillid til en medarbejder, som med ydmyghed og helliget iver udfører en særlig gerning efter Guds anviste vej, kan de forsinke fremgangen af Herrens sag. ret

(259)  Gud kan og vil bruge sådanne, som ikke har fået en fuldstændig uddannelse i menneskenes skoler. At betvivle hans kraft til at gøre dette er at vise vantro. Det er at begrænse den ubegrænsede kraft af den Ene, hvor hvem intet er umuligt. Lad os have mindre af denne unødige, mistroiske forsigtighed! Den medfører, at mange kræfter i menigheden ikke udnyttes. Den spærrer vejen, så Helligånden ikke kan bruge disse mænd. Den holder disse i uvirksomhed, som er villige og ivrige efter at arbejde efter Kristi retningslinjer. Den tager modet fra mange, som kunne have trådt ind i arbejdet og ville være blevet effektive arbejdere sammen med Gud, dersom de de havde fået en rimelig anledning. ret

(259)  Da profeten så hjul inde i hjul og levende væsener i forbindelse med disse, syntes alt (260) indviklet og uforklarligt, men den uendelige visdoms hånd kunne ses imellem hjulene og fuldkommen orden er resultatet. Ethvert hjul, som dirigeres af Guds hånd, virker i fuldkommen harmoni med alle andre hjul. Det er blevet vist mig, at mennesker er tilbøjelige til at søge for megen magt og prøve på at kontrollere værket selv. De holder den mægtige arbejder, Herren Gud, alt for meget ude fra deres metoder og planer og stoler ikke på ham i alt med hensyn til værkets fremgang. Ingen skulle blot et øjeblik forestille sig, at han er i stand til at tage vare på de ting, som tilhører den store JEG ER. Ved sit forsyn bereder Gud en vej, så værket kan udføres af mennesker. Lad derfor hver mand stå på sin post og gøre sin del, vidende, at Gud er hans vejleder. ret

(260)  Generalkonferensen
Herren har ofte vist mig, at intet menneskes dømmekraft skulle overgives til bedømmelse af noget andet enkelt menneske. Aldrig skal en mand eller nogle få mænd anses for tilstrækkelig vise og stærke til at kontrollere værket og sige, hvilke planer der skal følges, men når brødrene fra alle dele af verden er samlet til generalkonferense og der træffer en afgørelse, så skal personlig uafhængighed og personlige bedømmelse ikke stædigt fastholdes, men lægges til side. En arbejder skulle aldrig betragte det som en dyd vedblivende at fastholde sin uafhængige indstilling trods af Generalkonferensens afgørelse. ret

(260)  Til tider, når en lille gruppe af mand, der er blevet betroet den daglige ledelse af værket, i Generalkonferensens navn har forsøgt at gennemføre ukloge (261) planer og begrænse Guds værk, har jeg sagt, at jeg ikke længere skulle betragte disse få mænd, som repræsentanter for generalkonferensen og deres meninger som Guds stemme, men dette betyder ikke, at beslutninger af Generalkonferensen ikke skulle respekteres når dette består af lovlig valgte repræsentanter fra alle dele af verden. Gud har bestemt, at repræsentanterne for hans menighed fra alle dele af jorden skal have autoritet, når de er samlet til generalkonferense. Faren ligger i at give det enkelte menneske eller en lille gruppe af mænd det fulde mål af autoritet og indflydelse, som Gud har givet til sin menighed, i bestemmelser og udtalelser af generalkonferensen, når den er samlet for at planlægge den videre fremgang af værket. ret

(261)  Når den magt, som Gud har givet til menigheden, bliver tilskrevet en enkelt mands og man giver ham autoritet til at bestemme over andres sind, da er bibelens orden blevet forandret. Satans indflydelse på en sådan mands sind ville være snu og listig og til tider næsten overvældende, fordi fjenden ville håbe, at han derved kunne få indflydelse over mange andre igennem denne ene mand. Lad os give det, som vi er tilbøjelige til at overlade til en enkelt mand eller lille gruppe af mænd til den højeste organiserede autoritet i menigheden. Vejl f menigh bd 3 side 356-359]

------------
ret

næste kapitel