Vidnesbyrd for menigheden bind 9 kapitel 37fra side285

tilbage

Belønning for alvorlig bestræbelse

(285)  (285) [»Hvis det arbejde... består, da skal han få løn.« 1.Kor. 3,14. Det bliver en herlig belønning, der bliver skænket, når de trofaste arbejderes samles omkring Guds og Lammets trone. Da Johannes i sin dødelige tilstand så Guds herlighed, faldt han ned ligesom død. Han var ikke i stand til at udholde synet. men når Guds børn bliver iført udødelighed, skal de »se ham, som han er.« 1 Joh. 3,2. De vil stå foran tronen antaget i den Elskede. Alle deres synder er blevet udslettet. Alle deres overtrædelser taget bort. Nu kan de beskue den utilslørede herlighed af Guds trone. De har haft del i Kristi lidelser. De har arbejdet sammen med ham med frelsesplanen og de er delagtige med ham i glæden over at se sjæle frelst i Guds rige, hvor de priser Gud gennem alle evigheder. ret

(285)  Min broder, min søster, jeg beder dig indtrængende om at berede dig for Kristi komme i skyerne. Dag efter dag skal I kaste kærligheden til verden ud af jeres hjerter. Forstå af erfaring, hvad det betyder at have fællesskab med Kristus. Bered jer for dommen så at I, når Kristus kommer for at blive herliggjort i alle dem, som tror, da kan være i blandt dem, som møder ham i fred. På den dag skal de forløste stråle i Faderens og Sønnens herlighed. Englene, som spiller på deres gyldne harper, vil byde kongen og hans sejrstrofæer velkommen - de, som er blevet tvættet og gjort hvide i Lammets blod. En triumferende sang vil bruse frem og fylde hele himlen. Kristus har sejret. Han træder ind i de himmelske sale, ledsaget af de frelste. De (286) er vidner om, at hans gerning i lidelse og opofrelse har været forgæves. ret

(286)  Vor Herres opstandelse og himmelfart er et sikkert bevis på de helliges triumf over død og grav og et løfte om, at Himlen står åben for dem, som tvætter deres karakter klædning og gør den hvid i Lammets blod. Jesus opfór til Faderen som repræsentant for menneskeslægten og Gud vil lade dem, som genspejler hans billede, se og få del i hans herlighed. ret

(286)  Der er beredt hjem for jordens pilgrimme, der er klædninger for de retfærdige, herlige kroner og sejrsplamer. Alt det, der her har forvirret os i Guds ledelse med os, vil i den kommende verden blive gjort klart. De ting, som her var vanskelige at forstå, vil der få en forklaring. Nådens mysterier vil åbne sig for os. Der, hvor vore begrænsede sind kun så forvirring og brudte løfter, skal vi se den mest fuldkomne harmoni. Vi skal se, at den uendelige kærlighed stod bag de erfaringer, som syntes mest prøvende. Når vi forstår den ømme omsorg hos ham, som lader alle ting samvirke til vort bedste, da skal vi fryde os med en usigelig og forherliget glæde. ret

(286)  Smerte kan ikke eksistere i himmelens atmosfære. I de forløstes hjem vil der ikke være nogen tårer. Ingen begravelser og ingen tegn på sorg. »Ingen indbygger siger: 'Jeg er syg!' Folket der har sin synd forladt.« En vældig bølge af lykke flyder frem og bliver dybere eftersom evigheden ruller. ret

(286)  Vi er stadig blandt jordisk aktivitets skygger og tummel. Lad os med dyb alvor betænke de kommende velsignelser. Lad vor tro trænge gennem hver tjeneste af mørkets skyer og beskue han, som døde for verdens synder. (287) Han har åbnet paradisets porte for alle, som modtager ham og tror på ham. han giver dem magt til at være Guds sønner og døtre. Lad de trængsler, som smerter os så dybt blive gavnlige lærdomme, som lærer os at trænge fremad imod målet, som Sejrspris, til hvilken vi er kaldet i Kristus Jesus. Lad tanken om Herrens snare komme opmuntre os. Lad dette håb glæde vore hjerter. »Thi der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme og han tøver ikke.« Hebr 10,37. Salige er de tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer. ret

(287)  Vi er på vej hjemad. Han, som elskede os så meget, at han ville dø for os, han har bygget en stad for os. Det ny Jerusalem er vort hvilested. Der bliver ingen sorg i Guds stad - ingen klage - ingen knuste forhåbninger og sårede følelser skal begrædes. Snart skal sorgens dragt ombyttes med bryllupsdragten. Snart skal vi overvære kroningen af vore konge. De, hvis liv er blevet skjult med Kristus, de, som på denne Jord har stridt troens gode strid, skal skinne med Forløserens herlighed i Guds rige. ret

(287)  Det vil ikke vare længe, før vi skal se ham, i hvem vort håb om evigt liv findes. I hans nærværelse vil alle trængsler og lidelser i dette liv blive som intet. »Så kast da ikke jeres frimodighed bort, den har nemlig stor løn i følge; thi I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Thi »der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme og han tøver ikke.« Hebr 10,35-37. Se opad, se opad og lad stadig din tro forøges. Lad denne tro lede dig langs den snævre sti, (288) som fører gennem Guds stads porte og ind i det store hinsides. Den vidtstrakte, ubegrænsede fremtid af herlighed, som tilhører de forløste. »Så vent da tålmodigt, brødre! indtil Herrens komme. Se, bonden bier på jordens dyrebare afgrøde og venter tålmodigt på den, til den har fået tidligregn og sildigregn. Vent da også I tålmodigt, styrk jeres hjerter; thi Herrens komme er nær.« Jak. 5,7-8 Vejl f menigh bd 3 side 377-379]

------------
ret