Vidnesbyrd for menigheden bind 9 kapitel 6fra side61

tilbage

Sektion to - Litteraturen bruges
Vore skrifter

(61)  (61) [Det sidste evangeliske budskabs store vidunderlige værk skal nu udføres, som det aldrig er blevet før. Verden skal modtage lyset fra sandheden gennem den evangeliserende tjeneste, ordet i vore bøger og blade udfører. Vore skrifter skal vise, at alle tings ende er nær. Det er blevet mig pålagt at sige til vore forlag: "Løft banneret! Løft det højere op! Forkynd den tredje engels budskab, så det kan blive hørt overalt i verden. Det må kunne ses, at det er »de hellige der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.« Åb. 14,12. Lad vor litteratur bringe budskabet som et vidnesbyrd for hele verden.” ret

(61)  Vore arbejdere bør nu opmuntres til at være mest opmærksomme på de bøger der omhandler beviserne for vor tro - bøger, der underviser i Bibelens læresætninger og som vil berede et folk til at bestå de prøvende tider, der ligger foran os. Når vi har ført et folk til sandhedens lys ved bibelstudium under megen bøn og en forstandig brug af vore skrifter, skal vi lære dem at blive arbejdere for ordet og læren. Vi skal opmuntre dem til at udbrede de bøger, der behandler de bibelske emner - bøger hvis undervisning vil berede et folk til at bestå, idet deres lænder er omgjordede med sandhed og deres lamper brænder. ret

(61)  Vi har hidtil sovet, når det gælder det værk, (62) der kunne have været udført ved udbredelsen af grundigt udarbejdet litteratur. Lad os nu ved forstandig brug af blade og bøger prædike ordet med fornyet energi, for at verden må forstå det budskab, som Kristus gav Johannes på øen Patoms. Ethvert forstandigt menneske, som bekender Kristi navn, bør give dette vidnesbyrd: "Alle tings ende er nær, bered dig til at møde din Gud.” ret

(62)  Vore skrifter skal udbredes overalt. De bør udgives på mange sprog. Den tredje engels budskab skal gives gennem dette medium og ved den levende forkynder. Vågn op, I der tror på sandheden for denne tid! Det er jeres pligt nu med alle til rådighed stående midler at hjælpe dem, der forstår sandheden, til at forkynde den. Nogle af de penge, der kommer ind ved salget af vore skrifter, bør bruges til at forøge vore muligheder for at fremstille mere litteratur, der kan åbne blindes øjne og bryde hjertets ny jord. ret

(62)  Der er fare for, at man går så højt op i forretningsanliggender og bliver så optaget af verdslige gøremål, at renheden og kraften i Guds ord, ikke får indpas i livet. Kærlighed til handel og vinding bliver mere og mere fremherskende. Mine brødre, lad jeres sjæle gennemgå en sand omvendelse. Hvis der nogensinde har været en tid, hvor vi havde brug for at forstå vort ansvar, så er det nu, hvor sandheden snubler på gaden og ærlighed ikke er i kurs. Satan er kommet ned med stor magt, for at arbejde med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes. Alt, hvad der kan rokkes, vil blive rystet og de ting, der ikke kan rokkes vil bestå. Herren kommer meget snart og vi går ulykkescener i møde. Satans redskaber arbejder, skønt de ikke kan ses, på at ødelægge menneskeliv. Men hvis vore liv er skjult med Kristus i Gud, vil vi få hans nåde (63) og frelse at se. Kristus kommer for at oprette sit rige på jorden. Vor tunge bør helliges og bruges til at herliggøre ham. Lad os arbejde nu, som vi aldrig har arbejdet før. Vi bliver formanet til at »træde frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt«. 2.Tim. 4,2. Vi må finde anledninger til at forkynde sandheden. Vi må udnytte hver eneste anledning til at føre sjæle til Kristus. ret

(63)  Som et folk må vi omvende os på ny og hellige vore liv til at forkynde sandheden, som den er i Jesus. Medens vi arbejder med at udbrede vore skrifter, kan vi med et varmt og bankende hjerte tale om Frelserens kærlighed. Gud alene har magt til at tilgive synder. Hvis vi ikke bringer dette budskab til de uomvendte, vil vor forsømmelighed blive årsag til deres ødelæggelse. Vore blade indeholder velsignede sjælevindende bibelske sandheder. Der er mange, der kan hjælpe til med at sælge vore tidsskrifter. Herren kalder os alle til at søge at frelse fortabte sjæle. Satan arbejder på at føre endog de udvalgte vild og nu er tiden kommet for os til at virke med årvågenhed. Folk må gøres opmærksomme på vore bøger og blade. Evangeliets nærværende sandhed skal uden tøven bringes til vore byer. Skal vi ikke stå op og udføre vore pligter? ret

(63)  Hvis vi gør Jesu liv og lære til vort studium, vil enhver hændelse kunne underbygge et skriftsted til en prædiken, der vil gøre indtryk. Det var på denne måde, Frelseren prædikede evangeliet i byer og ødemarker og medens han talte svulmede den lille gruppe, der lyttede til ham, op til en stor skare. Nutidens evangelister skal være Kristi medarbejdere. De har lige så bestemt som de første disciple fået denne forsikring: »Mig er givet al magt i himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. (64) Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Matt. 28,18-20. ret

(64)  Det arbejde, som Guds folk skal udføre, bliver fremholdt i disse inspirerede ord: »Se, jeg sender min engel for dit åsyn,« han skal bane vejen for dig; der er en røst af en, som råber i ørkenen« »Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!« Mark 1,2-3. »Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast min udvalgte, hvem jeg har kær! På ham har jeg lagt min Ånd, han skal udbrede ret til Folkene..... Han udbreder ret med Troskab, vansmægter, udmattes ikke, før han får sat ret på jorden; og fjerne strande bier på hans Lov.« Es. 42,1-4. ret

(64)  Gud indbyder alle mennesker til en fuldstændig undersøgelse af hans lovs krav. Hans ord er helligt og vidtrækkende. Sandhedens sag skal gå fremad ligesom en lampe, der brænder. Alvorligt studium af Guds ord vil åbenbare sandheden. Synd og uret vil ikke finde støtte, men Guds lov vil blive forsvaret. »Så siger Gud Herren, som skabte og udspændte Himlen, udbredte jorden med dens grøde, gav folkene på den åndedræt og dem, som vandrer der, ånde. Jeg, Herren, har kaldet dig i retfærd og grebet dig fast om hånd; jeg vogter dig og jeg gør dig til folkepagt, til hedningelys for at åbne de blinde øjne og føre de fangne fra fængslet, fra fangehullet mørkets gæster.« vers 5-7. Kristne skal søge deres lys i Guds ord og derefter i tro gå ud og bringe lyset til dem, der sidder i mørke. Vejl f menigh bd 3 side276-278]
Sanatoriet, Californien, den 24.maj 1908.

------------
ret

næste kapitel