Vidnesbyrd for menigheden bind 9 kapitel 8fra side76

tilbage

Et større udsyn

(76)  (76) [I arbejdet for at føre Herrens værk fremad hjemme og ude må de, der indtager ansvarsfulde stillinger, lægge visse planer for den bedste anvendelse af mænd og midler. Byrden ved at understøtte mange udenlandske missionsområder må hovedsagelig bæres af vore konferenser i hjemlandet. Disse konferenser bør have midler, hvormed de kan hjælpe ved åbningen af nye felter, hvor de prøvende sandheder i den tredje engels budskab endnu aldrig er trængt ind. Indenfor de sidste få år er døre blevet slået op som ved et mirakel og der behøves mænd og kvinder, der vil gå ind gennem disse døre og påbegynde et arbejde for sjæles frelse. ret

(76)  Vore uddannelsessteder kan gøre meget for at imødegå kravet om erfarne arbejdere til disse missionsområder. Der bør lægges kloge planer for at styrke det arbejde, der udføres ved vore uddannelsescentre. De bedste metoder til at sætte gudhengivene unge mænd og kvinder i stand til at bære ansvar og vinde sjæle for Kristus bør studeres. De bør lære, hvordan de skal komme i kontakt med folk og hvorledes de skal fremholde den tredje engels budskab på en tiltalende måde. De må have en undervisning, der vil hjælpe dem til at løse de økonomiske spørgsmål, når de bliver sendt til isolerede områder, hvor de må lide mange afsavn og udvise den strengeste sparsommelighed. ret

(76)  Herren har lagt en plan, hvorved mange af de studerende ved vore skoler kan få en praktisk undervisning, der er nødvendig for fremgang senere i livet. Han har givet dem den forret at sælge de dyrebare bøger, der er blevet helliget til at fremme vor skole- og sanatorievirksomhed. Under salget af disse bøger vil de unge få mange erfaringer, der vil lære dem (77) hvorledes de skal klare de problemer der venter dem i landene hinsides. Under deres skoleophold vil mange, medens de anbefaler disse bøger, lære, hvorledes de skal nærme sig mennesker med høflighed og hvordan man skal vise takt under samtale med dem om forskellige punkter i den nærværende sandhed. Idet de får en vis grad af økonomisk fremgang, vil nogle lære noget om sparsommelighed og økonomi, der vil være til stor fordel for dem, når de bliver sendt ud som missionærer. ret

(77)  De elever, der går i gang med at sælge Kristi lignelser og I den store Læges fodspor, vil være nød til at studere de bøger, de forventer at sælge. Medens de gør sig bekendt med emnerne i den bog, de har i hånden og bestræber sig på at efterleve dens undervisning, vil de vokse i kundskab og åndelig kraft. Budskaberne i disse bøger indeholder det lys, som Gud har åbenbaret mig, for at verden kunne få det. Lærerne ved vore skoler bør opmuntre eleverne til omhyggeligt at studere hver eneste kapitel. De bør lære deres elever disse sandheder og søge at indgive de unge kærlighed til de dyrebare tanker, Herren har betroet os, for at vi kan give dem til verden. ret

(77)  Således vil forberedelsen til at sælge disse bøger og den daglige erfaring, der opnås, medens de leder menneskers opmærksomhed hen på dem, vise at være en uvurderlig skole for dem, der deltager i denne arbejdsgren. Under Guds velsignelse vil de unge blive udrustet til tjeneste i Herrens vingård. ret

(77)  Der er et særligt arbejde at udføre for dem, der har ansvar i de lokale menigheder udover konferensen. Når menighedens embedsmænd ser lovende unge, der er ivrige efter at forberede sig til at gøre nytte i Herrens gerning, men hvis forældre ikke er i stand til at sende dem i skole, har de (78) pligt til at finde ud af, hvorledes man kan give hjælpe og opmuntring. De bør rådføre sig med forældre og den unge og lægge forstandige planer sammen. Nogle unge er måske bedste egnede til at deltage i hjemmemissionsarbejdet. Der kan gøres megen gavn ved at udbrede vor litteratur og henlede venners og naboers opmærksomhed på den tredje engels budskab. Andre unge bør opmuntres til at optage kolportørgerningen for at sælge vore store bøger. Nogle har måske evner, der vil gøre dem til værdifulde medhjælpere ved vore institutioner. Hvis lovende unge fik en forstandig opmuntring og en passende vejledning, ville de i mange tilfælde kunne ledes til at tjene til deres eget skoleophold ved at sælge Kristi lignelser og I den store Læges fodspor. ret

(78)  Ved at sælge disse bøger vil de unge virke som missionærer, for de vil give verdens mennesker kendskab til det dyrebare lys. På samme tid vil de tjene penge, der vil sætte dem i stand til at gå i skole og fortsætte deres forberedelse til at gøre endnu større nytte i Herrens værk. På skolen vil de få lærerens og elevers inspiration til at fortsætte deres arbejde med at sælge bøger og når tiden kommer, hvor de skal forlade skolen, vil de have modtaget en praktisk oplæring, der har beredt dem til at gøre det hårde, alvorlige og selvopofrende arbejde, der må gøres i mange lande, hvor den tredje engels budskab må gå frem under vanskelige og prøvende forhold. ret

(78)  Denne plan er langt bedre end at lade eleverne fuldføre skolegangen end den praktisk oplæring i arbejdet og ved afslutningen af deres kursus rejse med en stor gæld og ringe forståelse af de vanskeligheder, de vil komme til at møde på nye og uprøvede arbejdsmarker! (79) Hvor hårdt vil det ikke blive for dem at imødegå de økonomiske problemer, der er forbundet med pionerarbejdet i andre lande! Hvilken byrde nogle vil komme til at bære, indtil den gæld, eleven har sat sig i, er betalt! ret

(79)  Hvor kan der på den anden side vindes meget, hvor denne plan til uddannelse ved egen hjælp blev fulgt! eleven ville ofte blive i stand til at forlade Uddannelsesstedet næsten eller helt fri for personlig gældsstiftelse. Skolens økonomi ville være i en gunstigere stilling og det, eleven har lært ved at gennemgå disse erfaringer på hjemmefronten, vil være af uvurderlig værdi for ham i andre lande. ret

(79)  Der bør lægges kloge planer for at hjælpe værdige elever til at tjene til deres skoleophold ved at sælge disse bøger, hvis de ønsker dette. De, der på denne måde tjener tilstrækkeligt til at betale for deres uddannelse på en af vore skoler vil opnå en overordentlig værdifuld praktisk erfaring, der vil sætte dem i stand til at udføre et banebrydende missionsarbejde andre steder. Vejl f menigh bd 3 side282-284] ret

(79)  [Et stort værk skal udføres i verden på en kort tid og vi må i større grad end tidligere komme til forståelse af, at det er i Guds forsyn, at vi har fået disse bøger: Kristi lignelser og I den store Læges fodspor, at de skulle være et middel, hvorved flinke elever kunne tjene sine skolepenge, medens de går på skole, såvel som et middel, hvorved vore skoler og kuranstalter kunne afbetale sin gæld. ret

(79)  Store velsignelser er i vente for os, idet vi afhænder disse dyrebare bøger, som er givet os til fremme af sandhedens sag. Og når vi virker i overensstemmelse med Guds anvisning, vil vi erfare, at mange gudhengivne unge mennesker vil blive skikket til at optage virksomhed som praktiske missionærer i fjerne lande og ikke det alene, (80) men at konferenserne i hjemlandet samtidig vil have midler, hvormed de kan støtte det værk, som påbegyndes på nye felter.
Sanatoriet, Californien 17.april 1908

------------
ret

(80)  Gud ønsker, at alle hans børn skal forstå, at det er hans plan, at vi ved salget af Kristi lignelser skal befri vore skoler for gæld. Det er fordi vi har forsømt at iværksætte denne plan, at der er så stor mangel på midler til fremme af evangeliets værk. Havde skolerne benyttet sig af det, der således var tilvejebragt for dem, ville der nu være flere penge i skolernes kasser og flere penge hos Guds tjenere, hvormed de kunne lette byrden for andre trængende afdelinger i Herrens sag; og fremfor alt ville såvel lærere som elever have tilegnet sig de lærdomme, som de burde indhente i Mesterens tjeneste.

------------
ret

(80)  I de byer, som ligger nær vore sanatorier og skoler, er der en stor missionsmark, som vi næppe endnu har berørt med vore fingerspidser. På enkelte sådanne steder er der gjort en god begyndelse. Men det var Guds hensigt, at mange penge skulle indsamles ved salget af Kristi lignelser og I den store Læges fodspor for vore sanatorier og skoler, så at Guds folk derved kunne føle sig mere fri at yde af sine midler til påbegyndelsen af missionsgerning på nye steder. Dersom vore søskende nu vil tager fat på at sælge disse bøger, vil der være mange flere midler, end der nu er, til fremme af værket i overensstemmelse med den af Gud lagte plan.

------------
ret

næste kapitel