tilbage

bogen er ikke oversat

Reflecting Christ, 1985. 382 sider andagtsbog

Genspejle Kristus

Kristus—Ét med faderen, 1. januar15
En lærer sendt fra Gud, 2. januar16
Kristus ofrede sig selv for os, 3. januar17
Kristus forsyner os med levende vand, 4. januar18
Kristi medfølelse kender ingen grænser, 5. januar19
Ændret i hans billede, 6. januar20
Kristus indgyder tillid til Gud i sjæle, 7. januar21
Med troens øjne er Kristus altid til stede, 8. januar22
Kristus slog bro over syndens afgrund, 9. Januar23
Det guddommelige billede skal skinne igennem, 10. januar24
Kristus bragte åndelig og fysisk helbredelse, 11. januar25
Kristi ord fører dragende kraft med sig, 12. januar26
Kristus genkendte menneskenehedens værdighed, 13. januar27
Kristus anerkender enhvers rettigheder, 14. januar28
Kristus har ingen personsanseelse, 15. januar29
Kristus vort eksempel i sand høflighed og belevenhed, 16. januar30
Kristus et eksempel på social kraft, 17. januar31
Alle skal åbenbare Kristi ånd og kraft, 18. januar32
Åbenbaringen af Guds kærlighed på korset, 19. januar33
Kristi herlighed skinner i dybet, 20. Januar34
Som vort eksempel Kristus er alle og i alle, 21. januar35
Kristus er sandheden, 22. januar36
Kristus et fuldkomment eksempel for alle, 23. januar37
Kristus “Fredens fyrste”, 24. januar38
Guds personlighed åbenbaret i Kristus, 25. januar39
Jesus er vort eksempel, 26. januar40
Jesus gav et karakterforbillede, 27. januar41
Kristus fyldte sine disciples tanker, 28. januar42
Kristus åbenbarede himlens rigdomme, 29. januar43
Kristi efterfølgere skal gøre større gerninger end han, 30. januar44
Kristus kanal for frelsende nåde, 31. januar45
En åbenbaring af Guds vilje og karakter, 1. februar46
Syndere bringes i harmoni med loven, 2. februar47
Guds lov er karakterens standard, 3. februar48
Sande efterfølgere adlyder Guds lov, 4. februar49
Guds lov er uforanderlig, 5. februar50
Guds lov er kærlighedens lov, 6. februar51
Personligt ansvar, 7. februar52
Kristus kom for at ophøje sin lov, 8. februar53
Hvordan vi ophøjer loven, 9. februar54
Loven som et spejl der afslører synd, 10. februar55
Guds lov op imod selvets lov, 11. februar56
Ikke på kompromis med det onde, 12. februar57
Gud åbenbarer sin retfærdighed og kærlighed, 13. februar58
Sandhed må praktiseres i livet, 14. februar59
Guds auktoritet oprettes for altid, 15. Februar60
Principper som ligger under Guds lov, 16. februar61
Standarden i dommen, 17. februar62
Hvordan vi kan holde Guds lov, 18. februar63
Betydningen af Guds lov, 19. februar64
Studér Kristi karakter og blive lig ham, 20. februar65
Sand godgørenhed går ikke på kompromis med ondt, 21. februar66
Lovens åndelighed, 22. februar67
Den nye pagts løfte, 23. februar68
Guds lov et hegn imod ondt, 24. februar69
Enhver sjæl skal behandles med respekt, 25. februar70
Kristne skal være gennemsynlige som sollys, 26. februar71
Guds lov om tilgivende kærlighed, 27. februar72
Guds lov om kærlighed der udvikles i os, 28. februar73
Retfærdiggørelse ved tro — vort eneste håb, 1. marts74
Den angrende synder accepteres i Kristus, 2. marts75
Vi er fuldkomne i Kristus, 3. marts76
Kristi blod blev udgydt for at tilgive vor synder, 4. marts77
Retfærdiggjorte sjæle vandrer i lyset, 5. marts78
Tro uden gerninger er død, 6. marts79
Helliggørelse fortsætter så længe som livet varer, 7. marts80
Helliggørelse er resultatet af livs lang lydighed, 8. marts81
Mere opmærksomhed på “Jesu tro”, 9. marts82
Prøvetiden afslører tro og kærlighed, 10. marts83
Helliggørelse omfatter hele mennesket, 11. marts84
Daniel står fast uanset resultatet, 12. marts85
Daniels liv illustrerer helliggørelse, 13. marts86
I den almægtiges nærvær, 14. marts87
Tre hebræere viser Guds kraft, 15. marts88
Hvordan kongen genkendte Guds søn, 16. marts89
Gud besvarer Daniels inderlige bøn, 17. marts90
Den sandt helliggjort føler uværdighed, 18. marts91
Kærlighed var fra en angrende synder, 19. marts92
Johannes lærte de lektier godt, som Jesus underviste i, 20. Marts93
Modsætningen mellem Johannes og Judas, 21. marts94
Forbavset over Guds kærlighed, 22. marts95
Kærlighed viser sig ved villig lydighed, 23. marts96
Helliggjort ved tro og lydighed, 24. marts97
Paulus understreger helliggørelsen, 25. marts98
Beskue Jesus med troens øjne, 26. marts99
Gud virker på mangedoblingens plan, 27. marts100
Guds ord er midlet til vor helliggørelse, 28. marts101
Behov for personlig helligelse, 29. marts102
Uden Jesus kan vi intet gøre, 30. marts103
Forenet med Kristus, kan vi opnå hans sindelag, 31. marts104
Guds oprindelige plan med forbindelsen, 1. april105
Kristus ofrer universets rigdomme, 2. april106
Selvet skjules og Kristus åbenbares, 3. april107
Hvad sand overgivelse til Gud indebærer, 4. april108
Kristi kærlighed er et helliggørende kildeudpring, 5. april109
Vi må bære retfærdighedens frugter, 6. april110
Guds ord er stærkt og kraftfuldt, 7. april111
Sandheden må indprentes i hjertet, 8. april112
Der må værnes om skriftens lys, 9. april113
Sandheden må gøre os fri, 10. april114
Guddommens aftryk ses i hans ord, 11. april115
Imødekomme Satan med skriftens våben, 12. april116
Ransagelsens belønning, 13. april117
Guddommelig kraft opnås gennem bøn, 14. april118
Vente og våge og bede, 15. april119
Kraft skal få overhold hos Gud og mennesker, 16. april120
Troende der beder, bør omkranse verden, 17. april121
Bøn er passende til enhver tid, over alt, 18. april122
Tro der virker ved kærlighed, 19. april123
Ved tro er alt blevet vort, 20. april124
Ved tro udvikles fortrinligheden, 21. april125
Troen er et skjold for enhver sjæl, 22. april126
Tro kvalificerer os til den kongelige række, 23. april127
Hvordan den åndelige styrke opnås, 24. april128
Helligånden, Kristi repræsentant, 25. april129
Gennemsyret af Helligåndens kraft, 26. april130
Vi kan ikke bruge Helligånden, Helligånden skal bruge os, 27. april131
Helligånden, Kristi særlige gave, 28. april132
Effekten af at tage imod Ånden, 29. april133
Vi skal åbenbare Kristi kærlighed og glæde, 30. april134
Livets herlige træ, 1. maj135
Lovens universelle domæne, 2. maj136
Naturens love er Guds love, 3. maj137
Ære Gud i krop og ånd, 4. maj138
Vi skal åbenbare himlens principper, 5. maj139
Sundhed er en velsignelse som kun få påskønner, 6. maj140
Naturen ærer dem som adlyder dens love, 7. maj141
Betydningen af streng afholdenhed, 8. maj142
Alt med levende organisme er Herrens, 9. maj143
Forholdet mellem kød og ånd, 10. maj144
Det sunde ved udendørslivet, 11. maj145
Enhver ung må beslutte sig for sig selv, 12. maj146
Motion er absolut nødvendig for sund helbred, 13. maj147
Passende motion, 14. maj148
Menneskekroppens undere, 15. maj149
Moralske principper er sjælens sikkerhedsgrund, 16. maj150
Forkerte fysiske levevaner påvirker hjernen, 17. maj151
Livet er en hellig betroelse, 18. maj152
Sand religion fremskynder sundheden, 19. maj153
Vi skal værdsætte Guds forunderlige gerninger, 20. maj154
Kræfter til at tænke og handle, 21. maj155
Vi skal få evighedens visdom, 22. maj156
Sande standarder for kristen udmærkelse, 23. maj157
Visdom opfylder Guds mål, 24. maj158
Oplyst til fuld stråleglans, 25. maj159
Nyde livets virkelige glæder, 26. maj160
Hovedvejen til sundhed, 27. maj161
Mental kultur fås ved bibelstudier, 28. maj162
Mål for stadig vækst, 29. maj163
Kristne skal bevæge sig fremad og opad, 30. maj164
Guds tempel, 31. maj165
Eden var det første hjem, 1. juni166
Indflydelsen fra et kristent hjem, 2. juni167
Et argument som hedningerne ikke kan modsætte sig, 3. juni168
Gribe fat I den Almægtige i himlen, 4. juni169
Kristus giver de nødvendige nådegaver, 5. juni170
Kristus letter forældrenes byrder, 6. juni171
Forældre skal undervise i lydighed, 7. juni172
Kristus, er hustruens og moderens styrke, 8. juni173
Fædre skal bruge tid med deres børn, 9. juni174
Fædre skal lede børn til religiøst lys, 10. juni175
Begge forældres arbejde er vigtigt, 11. juni176
Børn skal udvikle velafbalancerede karaktertræk, 12. juni177
Faderen som præst; moderen som lærer, 13. juni178
Prædikanter skal være pålidelige i familielivet, 14. juni179
Forældre skal rådgive deres børn, 15. juni180
Studere den guddommelige lærebog under andagten, 16. juni181
Bibelen er Guds røst til familierne, 17. juni182
Familietilbedelsen skal ikke forsømmes, 18. juni183
Den tidlige oplæring af børn sætter deres fremtidige erfaring, 19. juni184
Familier skal genspejle Guds godhed, 20. juni185
Venlighed og tålmodighed i hjemmet, 21. juni186
Nyttig beskæftigelse er bedre end spil, 22. juni187
Undervis børnene i at være medarbejdere sammen med Gud, 23. juni188
Familien forenes med kærlighedens bånd, 24. juni189
Høfligheden bør regere i hjemmet, 25. juni190
Munterhed i hjemmet skaber lykke, 26. juni191
Store sandheder overrækkes fra far til søn, 27. juni192
Abrahams eksempel som en fader, 28. juni193
Abraham adlød Guds røst, 29. juni194
Hanna og Samuels tidlige liv, 30. juni195
Guds menighed skal genspejle hans herlighed, 1. Juli196
Enhver sand kristen skal være lysbærere, 2. juli197
Gud æres i menneskelivet, 3. juli198
Vær et, sådan som Kristus og faderen er ét, 4. juli199
Fuldkommen enhed vil give succes, 5. juli200
Bered dig til at møde din Gud, 6. juli201
Ethvert medlem må yde en tjeneste, 7. juli202
Lad dem som angrer blive tilgivet, 8. juli203
Vågn op og våg for sjæle, 9. juli204
Menighedsmedlemmer velsignes for andre, 10. juli205
Gud behandler os som vi behandler andre, 11. juli206
Gud ærer dem som ærer Ham, 12. juli207
vejen til større åndeligt liv i menigheden, 13. juli208
De ti jomfruer repræsenterer menigheden, 14. juli209
To klasser er vogtere, 15. juli210
De kloge jomfruer, lod deres lys skinne, 16. juli211
Åbenbaringen af Guds herlighed hos menneskene, 17. juli212
Genspejle lys fra retfærdighedens sol, 18. juli213
Kristi hensigt med at helliggøre og rense kirken, 19. juli214
“Være fyldt med hele Guds fylde”, 20. juli215
Helligåndens kraft behøves i endens tid, 21. juli216
Helligåndens forvandlende kraft, 22. juli217
Sand religion behøves i kirken i dag, 23. juli218
Kristi efterfølgere skal stå fast for det rigtige, 24. juli219
Pris til Gud har uimodståelig kraft, 25. juli220
Vi har et “sikere profetiens ord”, 26. juli221
Det onde der gemmes på må udskiftes af Kristi kærlighed, 27. juli222
Jesus, kirkens hovedhjørnesten, 28. juli223
Opbyggelsen af Guds tempel går fremad, 29. juli224
Menigheden vil sejre over enhver forhindring, 30. juli225
Menigheden falder ikke, 31. juli226
Kristi anbefaling af den barmhjertige, 1. august227
Jesus var ven med ethvert menneske, 2. august228
Hvem er min næste? 3. august229
Følge den sande lægemissionsarbejder, 4. august230
Verden behøver en åbenbaring af Kristus, 5. august231
Følg Kristus i tjenesten og i selvfornægtelsen, 6. august232
Guds kærlighed sætter os i stand til at viderebringe lys, 7. august233
Kærlighed, handlingens herskende princip, 8. august234
Genspejle lysstråler til andre, 9. august235
Vi må forbinde en sjæl til himlen, 10. august236
Menneskefiskere behøver det guddommelige nærvær, 11. august237
Verden behøver sundhedsprincipper, 12. august238
Åbenbar det værdifulde i Jesus, 13. august239
Den nuværende sandhed i kærlighed, 14. august240
Tusindvis skal advares i byerne, 15. august241
Markerne er parat til høsten, 16. august242
Gøre Guds vilje med at advare den fortabte, 17. august243
Behov for hjertefølte missionærer, 18. august244
Succes ved dør-til-dørforkyndesen, 19. august245
Sympatiserende handlinger åbner døre, 20. august246
Indbyd de unge til jeres hjem, 21. august247
Unge skal hjælpe unge, 22. august248
Indflydelsens kraft, 23. august249
Gå tæt til dem der behøver hjælp, 24. august250
Gud kalder unge mennesker, 25. august251
“Ren religion” og “min næste” defineres, 26. august252
Nå ud ved litteraturevagelismen, 27. august253
Hjælp til fysisk trængende, 28. august254
Musikkens forkyndelse, 29. august255
Glæden at arbejde for Kristus, 30. august256
Den evige løn af at række ud, 31. august257
Vær rede til Kristi komme, 1. september258
Vokse op til Kristus, 2. september259
Vor tilstrækkelighed er hos Kristus alene, 3. september260
Den største i riget, 4. september261
Indflydelse kan velsigne tusindvis, 5. september262
Få sagtmodighedens guddommelige skønhed, 6. september263
Sagtmodighed er et sjælens smykke, 7. september264
En uforgængelig juvel, 8. september265
Lindre verdens elendighed, 9. september266
Vælge den klædning der er vævet på himlens væv, 10. september267
Enkens skærv måles ved motivet, 11. september268
Bruge rigdomme til Herren, 12. september269
Hvad gavmildhedens ånd vil gøre, 13. september270
Vær ærlig og oprigtig ligesom Daniel, 14. september271
Den strenge renhed må markere den kristne, 15. september272
Levende stene gløder af forunderligt lys, 16. september273
Lydighed er troens frugt, 17. september274
Tilgivelsens grund, 18. september275
Opmuntre til venlighed, 19. september276
Hold Kristus for øje, 20. september277
Jesus vil at vi skal have fred, 21. september278
Disciplin breder unge til høj værdighed, 22. september279
Ømt hensyn til ældre medarbejdere, 23. september280
Når sygdommene kommer, så stol på Gud, 24. september281
Opelske talens gave, 25. september282
Tal ikke ondt om nogen mennesker, 26. september283
Glæden fra de velvalgte ord, 27. september284
Udgyd pris og taksigelse, 28. september285
Vi skal bruge vor tid klogt, 29. september286
Være vidne igennem vore handlinger, 30. september287
Sand karakter stråler inde fra, 1. oktober288
Verden behøver folk af ædel karakter, 2. oktober289
Vi skal gensejle Kristi kærlighed, 3. oktober290
Gud alene kan forny hjertet, 4. oktober291
Det højeste bevis på ædelsind, 5. oktober292
Selvkontrol gennem Kristus, 6. oktober293
Hold din vilje på Herrens side, 7. oktober294
Daglig bøn er absolut nødvendig for at vokse i nåden, 8. oktober295
Guddommelig kraft og menneskers anstrengelser, 9. oktober296
Kristus sætter sin karakterfuldkommenhed på os, 10. oktober297
Karakter er kraft, 11. oktober298
Sæt dit mærke højt, 12. oktober299
Vi skal høste det vi har sået, 13. oktober300
Herren kender alle vore tanker, 14. oktober301
En daglig åbenbaring af Kristi nærværelse, 15. oktober302
Jesus ønsker at vi bliver ét med ham, 16. oktober303
Rigdomme af guddommelig nåde til vor rådighed, 17. oktober304
Guds sandhed forædler smagen, 18. oktober305
Byggestene af ædel karakter, 19. oktober306
Forvandling af karakteren finder sted her, 20. oktober307
Hvad du tror du er, 21. oktober308
Karakteren er resultatet af enkle handlinger, 22. oktober309
Vi bliver i Kristus ved en levende tro, 23. oktober310
Tankerne må samle sig om Gud, 24. oktober311
Kristendommens videnskab, 25. oktober312
Kristi levende karakter, 26. oktober313
Kundskab til Gud er livsnødvendig, 27. oktober314
Nødvendigt at hele tiden vokse i nåden, 28. oktober315
Johannes karakter genspejles i Kristus, 29. oktober316
Disciplene åbenbarede Kristi kærlighed, 30. oktober317
Tænke over himmelske ting, 31. oktober318
Guds børn skal være lysbærere, 1. november319
Enok vandrede med Gud, 2. november320
En retfærdighedens forkynder, 3. november321
Noa stod fast som en klippe, 4. november322
Noa proklamerede Guds ord med kraft, 5. november323
Abrahams ubetvivlelige lydighed, 6. november324
Abrahams sikre tro, 7. november325
Josef beslutter at være oprigtig over for Gud, 8. november326
Jokebeds indflydelse på Moses, 9. november327
Moses lederskab indgød tillid, 10. november328
Deboras støtte til Barak, 11. november329
Gideon leder tre hundrede mænd til sejer, 12. november330
Gideon er fornuftig over for efraimitterne, 13. november331
Abigail er uselvisk og klog, 14. november332
Abigails indflydelse forhindrer en tragedie, 15. november333
David lærer ved vanskelighederne, 16. november334
Solomon lærer af lidelse, 17. november335
Elisa demonstrer standhaftighed, 18. november336
Trælkvinden viser bekymring over for Naaman, 19. november337
Esajas reagerer på Guds kald, 20. november338
Johannes kræver anger, 21. november339
Jesus viste os hvordan vi skal leve, 22. november340
Den store høst af en enkel handling, 23. november341
I lidelsen sang Paulus og Silas, 24. november342
Lydias gæstfrihed, 25. november343
Paulus advarer imod “traditioner” og “filosofi”, 26. november344
De nødvendige kvalifikationer for tjeneste, 27. november345
Dem som vender tilbage til de gamle stier, 28. november346
Åbenbarer nådens triumfer, 29. november347
Guds folk skal åbenbare principper, 30. november348
Gud leder os til fuldkommen tillid, 1. december349
Vi glæder os i trængslen, 2. december350
Gud har en øm omsorg for sit folk, 3. december351
Vi kæmper livets kampe i Kristi styrke, 4. december352
Gud prøver vor loyalitet mod ham, 5. december353
Lad os udvise tro i stedet for at knurre, 6. december354
Guds nåde lindrer enhver pinsel, 7. december355
Uanset hvilken prøvelse så er Kristus nær, 8. december356
Smertens værdi, 9. december357
God undervis i uselviskhed igennem prøvelser, 10. december358
Sagtmodighed under trængsler, 11. december359
Paulus gudfrygtige liv har uimodståelig kraft, 12. december360
Peter styrkede dem der klarede trængsel, 13. december361
Trængsler uddanner, renser og styrker, 14. december362
Johannes imødekommer vildfarelser på en uforfærdet måde, 15. december363
Kristus løfter os i sorgen, 16. december364
Kærlighed for Jesus gør lidelsen sød, 17. december365
Pinslerne spreder kundskab om Gud, 18. december366
Våg, og giv Jesus jeres byrder, 19. december367
Kristne skal repræsentere Kristus i alle handlinger, 20. december368
Skriften er en sikker grund imod bedrag, 21. december369
Gud virker mægtigt for sine udvalgte, 22. december370
Brydes med Gud til sejren, 23. december371
Guds folk beskyttet, 24. december372
“Ære til Gud i det højeste”, 25. december373
De genløstes sang, “Værdig er Lammet!”, 26. december374
Udfrielsen af Guds folk, 27. december375
Paulus’ sejrrige vidnesbyrd, 28. december376
Vor herlige værdighed, 29. december377
Den rene i hjertet skal genspejle Kristus, 30. december378
Kristne skal genspejle himlens lys, 31. december379