tilbage

bogen er ikke oversat

To Be Like Jesus, 2004. 383 sider andagtsbog

At være som Jesus

Januar—Fortrolighed med Gud – Jesus, vort mønster, afhængig af bøn, 1. Januar8
Kristi eksempel giver kraft til at modstå fristelse, 2. januar9
Nærme sig Gud med ærbødighed, 3. januar10
Bed for dagligt brød, 4. januar11
Hav tilgivelsens ånd, 5. januar12
Hav et hjerte fuld af taknemmelighed, 6. januar13
Bed i Jesu navn, 7. januar14
Vore bønner vil blive besvaret, 8. januar15
Ikke kun bede, men spørge og arbejde! 9. januar16
Bed i underdanlighed under Guds vilje, 10. januar17
Stå tæt til Gud for at undgå mørke, 11. januar18
Bed for at genspejle Kristi uudgrundelige kærlighed, 12. januar19
Få åndelig styrke gennem bøn, 13. januar20
Bed for visdom og kraft, 14. januar21
Bed stille, og stadigt, 15. januar22
Tag jeres børn til Jesus i bøn, 16. januar23
En bøn som inkluderer os, 17. januar24
I oprigtig stræben efter sandhed, har vi samfund med Gud, 18. januar25
Bøn er tæt forbundet med reformation, 19. januar26
Bønner sender hjælpende engle, 20. januar27
Forberede præstemøde under bøn, 21. januar28
Se på Jesus i bøn, 22. januar29
Bønner fra en gudfrygtig kvinde besvares, 23. januar30
Hvad det betyder at bede i Kristi navn, 24. januar31
Åndelig vækst gennem bøn, 25. januar32
Vandre med Gud gennem bøn, 26. januar33
Bøn er et effektivt våben imod Satan, 27. januar34
Forvandlet af et samfund med Gud, 28. januar35
Bed alvorligt for en kristen karakter, 29. januar36
Bed i hjertets ydmyghed, 30. januar37
Bøn hjælper med at lede til sandheden, 31. januar38
Februar—Lydighedens velsignelser Adlyd Gud, ligesom Jesus gjorde, 1. Februar40
Alt går tabt ved ulydighed, 2. februar41
Genløsningens løfte, 3. februar42
Guds ord er den højeste autoritet, 4. februar43
Jesus viste at vi kan adlyde, 5. februar44
Adlyd ud fra princippet, 6. februar45
Israel beder om at adlyde Guds bud, 7. februar46
Kristi fuldkomne lydighed kan være vor, 8. februar47
Lydighed på grund af nåde, 9. februar48
Kristus, forbilledet for sand lydighed, 10. februar49
Lykken vogtes ved Guds lov, 11. februar50
Lydighed skal belønnes, 12. februar51
Lovlydige familier forherliger Kristus, 13. februar52
Lydighed bringer fred og lykke, 14. februar53
Glæden ved kærlig lydighed, 15. februar54
Jesus giver kraft til at adlyde, 16. februar55
Abrahams store eksempel på lydighed, 17. februar56
Gods lov er altid vigtig, 18. februar57
Ulydighed indikerer oprør, 19. februar58
Lydighed resulterer i lykke, 20. februar59
Endog naturen adlyder guddommelige befalinger, 21. februar60
Adlyd Gud, den højeste myndighed, 22. februar61
Gør lydigheden tiltrækkende, 23. februar62
Guds lov er fuldkommen, 24. februar63
Jesus, det fuldkomne mønster for lydighed, 25. februar64
Vor lydighed sætter Gud i stand til at opfylde løfterne, 26. februar65
Lydighed har omgående og evig løn i sigte, 27. februar66
Oprigtrig helliggørelse indbefatter lydighed, 28. februar67
Marts—Investere tid og andre talenter til at studere åbenbaringen, 1. marts69
Beror på vor guddommelige advokat, 2. marts70
Et budskab for vor tid, 3. marts71
Arbejd trofast, brug tiden klogt, 4. marts72
Underlægge sig Guds oplæringsproces, 5. marts73
Udnytte anledningerne til tjeneste, 6. marts74
Regelmæssighed og beredvillighed er religiøse pligter, 7. marts75
Enhver time er værdifuld, 8. marts76
Begravede talenter bør bruges, 9. marts77
Hvordan tiden ”genløses”, 10. marts78
Bruge endog et talent klogt, 11. marts79
Bruge evner og midler til Guds ære, 12. marts80
En tid til årvågent arbejde, 13. marts81
Brug for både penge og aktiv tjeneste., 14. marts82
Hellere arbejde for lavere løn, end være ubeskæftiget, 15. marts83
Alle åndelige gaver er vigtige, 16. marts84
Helliggøres gennem ydmygt arbejde, 17. marts85
Enhver person har en gave og er ansvarlig, 18. marts86
Små talenter har værdi og øges, 19. marts87
Arbejd trofast hvor du er, 20. marts88
Arbejde med Jesus for at frelse de fortabte, 21. marts89
Et talent bruges trofast, vi vinde flere talenter, 22. marts90
De pålidelige der bruger talenter vil høre ”vel gjort”, 23. marts91
Bruge talens talent godt, 24. marts92
Åbenbare Jesu kærlighed gennem talen, 25. marts93
Brug talens og indflydelsens gaver ansvarligt, 26. marts94
Tal vindende om Frelseren, 27. marts95
Inflydelse – en kraft for godt eller ondt, 28. marts96
Guds nåde er væsentlig for at bruge indflydelsen rigtigt, 29. marts97
Vor tjeneste bør møde himlens billigelse, 30. marts98
Bruge Guds gaver som han vil, 31. marts99
April—Opdage Guds ord, Ingen sand visdom er borte fra Gud, 1. april101
Lønnen af bibelstudium, 2. april102
Ånden må oplyse ordet, 3. april103
Søg Gud efter visdom, 4. april104
Nå personlighedens højeste standard, 5. april105
Forberede sig nu for det evige liv, 6. april106
At vokse og studere ordet, 7. april107
Lær sandheden, og efterlev den, 8. april108
At finde ordet interessant, modtage ånden, 9. april109
Sandhedens rigdomme er til dem som graver, 10. april110
Søg altid efter mere lys, 11. april111
Ransag ihærdigt al tro, 12. april112
Bibelstudier styrker forstanden, 13. april113
Søg ord objektvit og personligt, 14. april114
Beredelse for prøvetiderne, 15. april115
Læs ikke blot skrifterne, men ransag dem, 16. april116
Hør Kristi stemme gennem ordet, 17. april117
Alvorlige studier fører til sand omvendelse, 18. april118
Guds ord standarden for dom, 19. april119
Skriftens store temaer udvider tankegangen, 20. april120
Spændende erfaringer venter på bibelstuderende, 21. april121
Helligånden oplyser ordet, 22. april122
Accepter bibelen som grundlag for al tro, 23. april123
Hav fællesskab med Jesus gennem ordet, 24. april124
Nyd det rige festmåltid der findes i ordet, 25. april125
Sand højere uddannelse findes i Guds ord, 26. april126
At forstå Guds ord bedre, Være lydig, 27. april127
Bibelen åbenbarer vejen til Kristus, 28. april128
Ransag skrifterne, og vær lydig, 29. april129
Oprigtige elever accepterer skrifterne som Guds røst, 30. april130
Maj—Den dag som Gud gjorde hellig, Guds folk skal holde sabbaten, 1. maj132
Sabbaten var tilsigtet hele menneskeheden, 2. maj133
En dag der peger på Guds kraft og kærlighed, 3. maj134
Seks dage til os, kun en til Gud, 4. maj135
Sabbaten vender tankerne til Skaberen, 5. maj136
På den sjette dag beredes der for sabbaten, 6. maj137
Et trefoldigt mirakel åbenbarer sabbatens hellighed, 7. maj138
Satans angreb mod Guds mindesmærke, 8. maj139
Sabbatssandheden understøttes af ordet, 9. maj140
Tegnet på Guds myndighed, 10. maj141
Den falske sabbat, en falsk vejviser, 11. maj142
Gør godt på sabbaten, 12. maj143
Udføre sjælevindende arbejde på sabbaten, 13. maj144
At gøre godt på sabbaten ærer dagen, 14. maj145
Sabbaten er tiltænkt at bringe os i harmoni med Gud, 15. maj146
Sabbaten er et tegn på pagtsforholdet, 16. maj147
En dag med helbredelse og glæde, 17. maj148
En dag der vises barmhjertighed på, 18. maj149
Set et ekesempel på sabbatens hellighed, og undervis i dette, 19. maj150
Budene er for alle, 20. maj151
Jesus holdt sabbaten ved at gøre godt, 21. maj152
Sabbaten mindes en bogstavelig dag, 22. maj153
Sabbaten minder os om Guds skaberkraft, 23. maj154
Tro Guds ord, Ikke menneskelig fornuft, 24. maj155
Sabbaten blev holdt i gammel tid, og bliver det i dag, 25. maj156
Hold sabbaten som en familie, 26. maj157
Gode gerninger fortsætter på sabbaten, 27. maj158
Et syn om sabbatsbuddet, 28. maj159
Hvorfor tilbedelse tilkommer Gud, 29. maj160
Sabbaten er ikke jødisk, men Kristi helligdag, 30. maj161
Sabbatshvile og glæde i evighed, 31. maj162
Juni—Gå kongens æriender. Være som Jesus, ikke som verden, 1. juni164
Handle rigtigt i forretningerne, ikke kun i menigheden, 2. juni165
Vær ærlig over for andre og over for Gud, 3. juni166
Efterlign Jesus og hans etik, 4. juni167
Udnyt aldrig på andres bekostning, 5. juni168
Karakteren prøves ved mindrebemidledes tilstedeværelse, 6. juni169
Den gyldne regel skal herske i forretningssager, 7. juni170
Guds plan mod at forhindre armod, 8. juni171
Guds nåde er nødvendig for at udglatte, 9. juni172
Evangeliets principper må kontrollere os, 10. juni173
Vore forretningsstandarder åbenbarer vor karakter, 11. juni174
Også “små” synder har store konsekvenser, 12. juni175
Byg karakteren på Jesus, Klippen, 13. juni176
Offentlig tjeneste kræver nøje renhed, 14. juni177
Guds ord anerkender den retslige ed, 15. juni178
Valget gøres mellem to sider, 16. juni179
Bruge penge til Guds billigelse, 17. juni180
At vinde sjæle, opgive personlig vinding, 18. juni181
Sætte de rigtige prioriteter i livet, 19. juni182
Kristne må aldrig forlade renhedens vej, 20. juni183
Åbenbare kærlighed, medens Guds kærlighed passes, 21. juni184
Efterligne Kristus, ikke verden, 22. juni185
Vær medfølende, når fattigdom ikke kan undgås, 23. juni186
Vis guddommelig kærlighed ved at være barmhjertig, 24. juni187
Søg guddommelig visdom, når du har med penge at gøre, 25. juni188
Invester til Guds ære, ikke egen ære, 26. juni189
Fremstil Kristus under alle forhold, 27. juni190
Tænk på den uendelige fremtid når du planlægger, 28. juni191
Vanær aldrig Gud ved at overtræde retfærdighedens principper, 29. juni192
Trofaste forvaltere sørger for Guds værk, 30. juni193
Juli—Praktisere en livsstil for endetiden. Den nye livsstil gennem Jesus, 1. juli195
Jesus kræver et helhjertet løfte, 2. juli196
Gud har sent advarsler, men få lytter, 3. juli197
Fanatisme og støj er ikke noget bevis for tro, 4. juli198
Gud er ikke behaget med smagløs uorden, 5. juli199
Følg Kristus og besejre fjenden, 6. juli200
Der må gøres beslutsomme anstrengelser imod synd, 7. juli201
Søg at være mådeholdne i alle ting, 8. juli202
Oplære børn til helligt ansvar, 9. juli203
Arbejde og motion bidrager til sundheden, 10. juli204
Når trængslerne kommer, så klyng dig til Jesus, 11. juli205
I enhver vanskelighed, er Guds nåde nok, 12. juli206
Ægtemænd skal være betænksomme og glade, 13. juli207
Bibelsk hellighed er vort store behov, 14. juli208
Vær trofast i de små, almindelige opgaver, 15. juli209
Når vi møder vanskeligheder, udvikler det åndelig muskelkraft, 16. juli210
Fasthold renhed, uanset hvad det koster, 17. juli211
Motivet afgører værdien af vore handlinger, 18. juli212
Stå tæt ved Jesus og bliv ham lig, 19. juli213
Adlyd Gud for at kunne finde sand lykke, 20. juli214
Se tilbage på Guds store barmhjertighed, når vi får trængsler, 21. juli215
Modtag lyset, og vandre i det, 22. juli216
Åbenbar kærlighed, medfølelse og ømhed, 23. juli217
Anklag ikke andre, men gå i forbøn for dem, 24. juli218
Lev uselvisk, og lær folk at elske Jesus, 25. juli219
Få de lavere lidenskaber betvunget, 26. juli220
Søg at genspejle Jesu billede, 27. juli221
Vi burde give håb til den faldne, 28. juli222
Tag tid til at bede og til ordet, 29. juli223
Studer Kristi ord, ikke menneskers meninger, 30. juli224
Bliv brugt af Ånden i Kristi tjenestegerning, 31. juli225
August—Forholdet til den naturlige verden. Lykken skal findes i naturlige omgivelser. 1. august227
Hele naturen betros til Adam og Eva, 2. august228
Guds visdom og kærlighed åbenbaret i naturen, 3. august229
Arbejdet gives som en kilde til lykke, 4. august230
Jorden vil producere overmådeligt til de flittige arbejdere, 5. august231
Arbejde og studium vil hjælpe både jorden og sindet, 6. august232
Samarbejde med Gud i arbejdet fremmer lykken, 7. august233
Det gode regelmæssige arbejde hjælper i det hele taget på udviklingen, 8. august234
Naturens skønhed åbenbarer Guds karakter, 9. august235
Guds kærlighed og herlighed ses i naturen, 10. august236
Guds udøves hele tiden i naturen, 11. august237
Påskønne jordens naturlige, og stille skønhed, 12. august238
Naturen fremfører budskaber om håb og trøst, 13. august239
Drage åndelige lektier og sundhedsydelser fra træerne, 14. august240
Naturen føres og opretholdes af Skaberen, 15. august241
Kristus peger os til en herligere verden, 16. august242
Der kan læres mange lektier ud fra naturen, 17. august243
Hvordan man lærer de dybeste lektier fra naturen, 18. august244
Naturen lærer det værdifulde i at lyde loven, 19. august245
Værdifulde ting i naturen skæres ned eller forædles, 20. august246
Naturen bevidner om en mesterkunstner og designer, 21. august247
Jordens rigdomme bevidner Guds kærlighed, 22. august248
Den naturlige verden taler om skaberen, 23. august249
Rige velsignelser fra en sabbat for landet, 24. august250
De fattige har ret i Guds verden, 25. august251
Arbejd, for jordens nat kommer, 26. august252
At opdyrke jorden gør Guds tjeneste, 27. august253
En uudtrømmelig kilde af undervisning og fryd, 28. august254
Menneskehjertets brakjord bør bearbejdes, 29. august255
Behov for større virkelyst og dybere helligelse, 30. august256
Hold hele godgørenhedens strømme i gang, 31. august257
September—Dele de gode nyheder. Fortæl andre at elske og adlyde Kristus, 1. september259
Alle har en pligt til at vidne, 2. september260
Føre lys og håb ud over alt, 3. september261
At vidne succesrigt, først korsfæste selvet, 4. september262
Indbyd folk til at blive Guds børn, 5. september263
Engle samarbejder med sjælevindere, 6. september264
Vogt dine ord, og vær taktfulde ligesom dine vidner, 7. september265
Nu er det tid til at arbejde for Kristus, 8. september266
Praktisk kristendom er vigtigt i vidnetjenesten, 9. september267
Vidne der, hvor Jesus end kalder dig til, 10. september268
Jesus sætter sig selv sammen med trængende, 11. september269
Helligånden vil give kraft til at vide, 12. september270
Gud giver nåde til dem, som tror hans ord, 13. september271
En lille bog giver store resultater, 14. september272
Personlig forkyndertjeneste er nøglen til sjælevinding, 15. september273
Gør det klart hvilen værdi sjælen har, 16. september274
Musik kan tiltrække folk til Guds budskab, 17. september275
Sandheden skal efterleves, ikke blot siges, 18. september276
Stræb højt og prøv meget for God, 19. september277
Vidne i alle store samlinger i byerne, 20. september278
Kristi efterfølgere adskiller sig fra verden, 21. september279
Vinde sjæle gennem sabbatsskolen, 22. september280
Arbejdet skal gøres i de store byer, 23. september281
Udtrykkes der forståelse, åbner det hjerter for evangeliet, 24. september282
Sjælevinding gør krav på Helligånden, 25. september283
Indviede medarbejdere kunne gøre et stort arbejde på kort tid, 26. september284
Medarbejdere skal åbenbare Jesu ånd, 27. september285
Helliggøre selvet, Søg så for fortabte sjæle, 28. september286
Uselvisk tjeneste glæder både Kristus og os, 29. september287
Enhver forkyndertjener skal hjælpe med i udbredelsen af evangeliet, 30. september288
Oktober—Nyde et godt helbred. Enhver bør kende og adlyde livets love, 1. oktober290
Ledere skal praktisere og undervise i sundhedsreformen, 2. oktober291
Det er tid til at opgive de helbredsødelæggende udsvævelser, 3. oktober292
Spred lys over sund levevis, 4. oktober293
Nærringsrig kost er vigtig for forstandsmæssig livskraft, 5. oktober294
Højere kræfter skal kontrollere den fysiske natur, 6. oktober295
Godt helbred er nødvendig for at komme til succes, 7. oktober296
Målet er hellighed, ikke kun sundhed, 8. oktober297
Sundhedsreformen og den tredje engels budskab er tæt forbundet, 9. oktober298
Adventbudskabet er at hellige krop og sjæl, 10. oktober299
Betingelserne for et godt helbred må overholdes, 11. oktober300
Selvudvikling er absolut nødvendig for at udrette meget godt, 12. oktober301
Mådeholdne levevaner og fysisk motion giver livskraft, 13. oktober302
Følge det eksempel de fire hebræere satte, 14. oktober303
Kontrollere appetitten gennem Kristi kraft, 15. oktober304
Kristne skal være nøje mådeholdne, beherskes af princippet, 16. oktober305
Mad skal være sund og velsmagende, 17. oktober306
Appetittens kontrol begynder fra barndommen af, 18. oktober307
Stimulanser givre onde resultater til sidst, 19. oktober308
Sundhed og lindring fra problemerne kommer gennem Jesus, 20. oktober309
Adlyd naturens lov for at nyde et godt helbred, 21. oktober310
Følg det guddommelige råd for at bevare helbredet, 22. oktober311
Virkningerne følger årsagen, Skabe sundhed eller sygdom, 23. oktober312
At få et klart tankesind, følge mådeholdenhedens principper, 24. oktober313
Fysisk arbejde hjælper med at udvikle sind og karakter, 25. oktober314
Mådehold i alle ting er absolut nødvendig, 26. oktober315
Vor tankegang påvirkes af det vi spiser, 27. oktober316
Tilberede sund kost, uden kødspise i, 28. oktober317
Både fysisk og mentale evner skal fremmes, 29. oktober318
Ren, frisk luft fremmer sindets og kroppens sundhed, 30. oktober319
Kærlighed til Gud er absolut nødvendig for at udvikle sundhed, 31. oktober320
November—Tilbede der hjemme. Selvom vi falder, kan vi vinde sejr, 1. november322
Ryk fremad i tro og enhed, 2. november323
Gør familieandagten interessant, 3. november324
Daglig familieandagt giver dyrebare resultater, 4. november325
Bed trofast hver morgen og aften, 5. november326
Forældre begynder reformationen i hjemmet, 6. november327
Tiden for tilbedelse sættes til side som hellig tid, 7. november328
Guds folk vil forædles i trængselstiden, 8. november329
Indvie din familie til Gud, og se på Golgata, 9. november330
Vejen åbner sig, når vi går frem i tro, 10. november331
Himlens engle beder sammen med os, 11. november332
Kristi blod og retfærdighed renser vor tilbedelse, 12. november333
Tal om Jesus, og genspejl glæden ved at være en kristen, 13. november334
Jesus i hjertet gør livet velduftende, 14. november335
Familieandagt kan hjælpe med harmonien, 15. november336
Der sikres sejr til alle som adlyder Kristi ordrer, 16. november337
I enhver situation giver Jesus friske velsignelser, 17. november338
Jesus går i forbøn med os og for os i kærlighed og nåde, 18. november339
Spred lyset udover den mørke verden, 19. november340
Alene Gud skal tilbedes, 20. november341
Kristi selvopofrende liv i vor lærebog, 21. november342
Huske skriften, berede sig for fremtiden, 22. november343
Vi kan modtage Guds ubegrænsede nåde, for at gøre godt, 23. november344
At give sjælen føde, have hele tiden samfund med Jesus, 24. november345
Være venlig og løfte andres byrder, ligesom Jesus gjorde, 25. november346
Vi skal vokse i fromhed, renhed og kærlighed, 26. november347
Guds ord og kærlighed vil åbne hjerterne for Jesus, 27. november348
Behov for særlige nådegaver og kraft i denne tid. 28. november349
Når vi tørster efter retfærdigheden, drager Jesus nær, 29. november350
Engle forener os, idet vi hjælper dem, som er i behov, 30. november351
December—Angre, herefter vokse. Jesus, overhyrden, kender hver enkelt får, 1. december353
Sande kristne fokuserer på Kristus, ikke på selvet, 2. december354
Sandt omvendte folk er mål for helliggørelse, 3. december355
Omvendte syndere lever et nyt liv, 4. december356
Angre i dag, og modtag Kristi retfærdighedsklædning, 5. december357
Jesus kalder i kærlighed, men mange venter for længe at reagere, 6. december358
Når syndere angrer, glæder himlen sig, 7. december359
Samtale skaber nye interesser og ny næstekærlighed, 8. december360
Angrende sjæle hader synd og elsker retfærdighed, 9. december361
Menneskehed, allieret med guddommelighed, kan holde loven, 10. december362
Samvittighedsfulde personer må passe på at ikke bedrages, 11. december363
Sand anger indbefatter sand anger fra synd og forlade denne, 12. december364
Ved nåde kan du nå Kristi ideal, 13. december365
Guds folk slipes til, for at være i hans åndelige tempel, 14. december366
Fremskynd riget ved at lede syndere til anger, 15. december367
Se på Jesus, og han vil give dig sejr, 16. december368
Opløft Standard sådan at Den store Strid forstærkes, 17. december369
Bibelsk helligelse indbefatter ydmygelse og stadig vækst, 18. december370
Anger skal følges op af karakterforandring, 19. december371
Både anger og tilgivelse er gaver fra Kristus, 20. december372
Gud kalder på anger og helligt liv, 21. december373
Gud venter på at tage imod alle, der angrer, 22. december374
Jesu kærlighed drager syndere til anger, 23. december375
Gode gerninger skal følge med det nye liv, 24. december376
Jesus betaler den angrende synders gæld, 25. december377
Guds folk skal genspejle hans herlighed, 26. december378
Enhver skal arbejde for de fortabte, 27. december379
Anger er absolut nødvendig under forsoningens dag, 28. december380
Guds lov fører til sand anger, 29. december381
Kristi retfærdighedsklædning er for den angrende, 30. december382
Alle som angrer vil få tilgivelse og accepteres,. december 31383