tilbage

bogen er ikke oversat

Radiant Religion 1970. 408 sider, Andagtsbog

En strålende religion

Fryd jer og vær glade
Gud påbyder os altid glæde os, 1. januar
16
I fællesskab med ham, 2. januar17
Stole på og elske ham, 3. januar18
Fordi han regerer 4. januar19
Lad den retfærdige være påklædt, 5. januar20
Gab der frygter Gud, 6. januar21
Han som stoler på Gud, 7. januar22
Den sagtmodige, 8. januar23
Den barmhjertige 9. januar24
En fred med Gud og mennesker, 10. januar25
Han hvis hjælper er Gud, 11. januar26
Fryd jer i Kristi navn 12. januar27
Din frelse, 13. januar28
Guds lov, 14. januar29
Sandheden, 15. januar30
Alle gode ting, 16. januar31
Kilden til enhver velsignelse 17. januar32
Den største kærlighed til Gud, 18. januar33
Glæd dig over at Gud er min hjælper, 19. januar34
Herren er min styrke, 20. januar35
Han har gjort store ting for mig, 21. januar36
Han er barmhjertig, 22. januar37
Han iklæder mig med Sin retfærdighed, 23. januar38
Jeg frygter ikke Hans guddommelige dom, 24. januar39
Mit navn står skrevet i himlen, 25. januar40
Glæd dig i din ungdom 26. januar41
I velstand, 27. januar42
Troen udviddes, 28. januar43
Til ihukommelse af hans velsignelser, 29. januar44
I hans tabernakel, 30. januar45
Altid, 31. januar46
Himmelsk lykke
Himmelsk glæde over angrende syndere, 1. februar
48
Glæde over hans værker, 2. februar49
Kristus er med i glæden, 3. februar50
Gud er tilfreds når jeg søger Frelseren, 4. februar51
Gud glæder sig ved at give velsignelser, 5. februar52
At gøre ham til Sine vidner, 6. februar53
Gud glæder sig over Sit udvalgte folk, 7. februar54
I Hans menighed, 8. februar55
Gud fryder sig over den oprigtiges bøn, 9. februar56
Dem som følger sandheden, 10. februar57
Ubøjelig renhed, 11. februar58
Venlighed, retfærdighed og godhed, 12. februar59
Barmhjertighed, 13. februar60
Lydighed mod Hans verden, 14. februar61
Befrielse fra lidelse og hans vrede, 15. februar62
Gud glæder sig over andre begivenheder., 16. februar63
Give sin søn for min genløsning, 17. februar64
Med hans elskede søn, 18. februar65
Dem som frygter ham, 19. februar66
Dem som gør hans vilje, 20. februar67
Min overgivelse til hans vilje, 21. februar68
Guds behag over for Zion, 22. februar69
Frelseren glæder sig over at få hvile og fred, 23. februar70
Med Guds vilje og lov, 24. februar71
I fællesskab med Faderen, 25. februar72
I elskelig interesse for menneskeslægten, 26. februar73
Åbenbare sig selv for ydmyge mennnesker, 27. februar74
I selvopofrelsens kærligheds ånd., 28. februar75
Glæde til verden
Lykke er Guds gave, 1. marts
78
Glæde sig over livets gave, 2. marts79
Stole på Herren, 3. marts80
Emmanuel, ”Gud med os” er kommet , 4. marts81
Renset ved hans blod, 5. marts82
Gud svarer altid min bøn, 6. marts83
Gud er min sikre visdomskilde, 7. marts84
Hans visdom bringer behag, 8. marts85
Glæde sig med hele naturen, 9. marts86
Naturen er skabt til min glæde, 10. marts87
Jordens elskelighed, 11. marts88
Naturen adlyder hans vilje, 12. marts89
Retfærdighedens sol oplyser min dag, 13. marts90
Hans Ånds lys skinner på ordet, 14. marts91
Glæde og fryd i Guds kraft, 15. marts92
Vær glad for det nyttige arbejde, 16. marts93
Arbejde er en velsignelse for mennesken, 17. marts94
Gud giver os frygten af vort arbejde, 18. marts95
Vel udført pligt giver lykke, 19. marts96
Vær tro i mindste detalje, 20. marts97
Find glæde i høsten., 21. marts98
Tager min del af livets byrder, 22. marts99
Gud sørger for føde, 23. marts100
Vi bør finde smag i vor mad, 24. marts101
Livets nødvendigheder sikres, 25. marts102
Gud bruger elementerne til producere mad, 26. marts103
Israel glædede sig over Canaans frugter, 27. marts104
Israel lærte gæstfrihedens glæde, 28. marts105
Nyomvendte glæder sig over at spise livets brød, 29. marts106
Genkald glæden, livets store lyspunkter, 30. marts107
Herrens komme er mit håb, 31. marts108
Glæden i trængslen
Guds nåde er nok i forfølgelsen., 1. april
110
For han vil styrke mig, 2. april111
På grund af min kærliglighed til Hans menighed, 3. april112
Fordi jeg regnes værdig til at lyde, 4. april113
For det ”Udvirke tålmodighed”, 5. april114
Hav glæde når du vandrer med Gud, 6. april115
Når Hans Ånd virker gennem mig., 7. april116
Profeternes eksempel opmuntrer mig, 8. april117
Når jeg bærer Kristi skam, 9. april118
Hans gerninger har alt af evigt værdi, 10. april119
Alle erfaringer er Guds arbejdsfolk, 11. april120
Når vi fortsætter med bøn , 12. april121
Gud tillader pinsler, 13. april122
Til min gavn, 14. april123
Herren er ømhjertet og tålmodig, 15. april124
Han ønsker at forfine endog mig, 16. april125
At jeg må lære syndens skyld og ve, 17. april126
At Gud er min styrke, 18. april127
At vi må kunne trøste andre, 19. april128
Glæde i stedet for sorg når Jesus kommer , 20. april129
Evig glæde, 21. april130
Når Gud leder mig, 22. april131
Når jeg stoler på ham, 23. april132
Når der er sand anger., 24. april133
Vi er blevet advaret mod prøvelser, 25. april134
Kun Gud tillader sorg, 26. april135
Den lidendes løn er retfærdighed, 27. april136
Del i Kristi herlighed, 28. april137
Frelse, 29. april138
En løn i himlen, 30. april139
Glæde og tilfredshed
Vær ved godt mod for Han har tilgivet mine synder, 1. maj
142
Fordi jeg er hans vidner, 2. maj144
Fordi Gud holder sine løfter, 3. maj145
Glæde fra Gud kan aldrig svigte, 4. maj146
Fællesskab med Herren bringer glæde, 5. maj147
Vær glad for Frelsen, 6. maj148
Rette gerninger har glædet mit hjerte, 7. maj149
Være påklædt i Guds lederskab, 8. maj150
Han længes efter at gøre Sine børn glade, 9. maj151
Vær glad når gode ord siges, 10. maj152
Gudsfrygt er nødvendig for at være tilfreds 11. maj153
Rigdomme er ikke nødvendige, 12. maj154
Kan blive tilfreds med nuværende tilstande., 13. maj155
Kærlighed til rigdomme fortrænges af Guds kærlighed, 14. maj156
Løfte til ham der er tilfreds, 15. maj157
Selviskhed avler utilfredshed, 16. maj158
Tilfredshed er en del af himlens lod, 17. maj159
Et glad hjerte har en fest hos Gud hver dag, 18. maj160
Hjælper og helbreder, 19. maj161
Er en kristen nådegave, 20. maj162
Findes hos Guds folk, 21. maj163
En fornøjelse for Gud, 22. maj164
Glæde når den fortabte søn vender tilbage, 23. maj165
Går ind til andres glæde, 24. maj166
Glæde udtrykkes i mit ansigt, 25. maj167
Forædler pligt og hårdt arbejde, 26. maj168
Påvirker Guds accept af vore gaver, 27. maj169
Bør kunne findes blandt Hans hellige, 28. maj154
Baseres på venskab med Jesus, 29. maj171
I Kristi overvindende styrke, 30. maj172
Forbander frygt, 31. maj173
Social nydelse
Kristen fællesskab fås ved at elske hinanden, 1. juni
176
Lever i harmoni med vore brødre, 2. juni177
Med andres lykke, 3. juni178
Bibringer andre glæde, 4. juni179
Vore hjerter fornyes, 5. juni180
I bøn for sjæle, 6. juni181
Opmuntrer andre troende, 7. juni182
Behagelige kammerater er himlen til behag, 8. juni183
Ved at dele vore hjem med hjemløse, 9. juni184
Har tillid til vore medmennesker, 10. juni185
Fremmer andres velfærd, 11. juni186
Fornyer andre gennem Kristus, 12. juni187
Arbejder sammen for Gud, 13. juni188
Jonatans uselviske kærlighed er et eksempel, 14. juni189
Glæder sig sammen, 15. juni190
I venlig lykke, 16. juni191
I selvopofrelse til at velsigne andre, 17. juni192
Indtager glæder og sorger, 18. juni193
Venlige ord, 19. juni194
I arbejde for den fejlende, 20. juni195
Til gengæld for ham der fejler, 21. juni196
Familielykke gennem Kristi kærlighed, 22. juni197
Ægteskabet er kun begyndelsen på kærlighed, 23. juni198
Lydige børn bringer glæde, 24. juni199
Den trofaste moder er en velsignelse, 25. juni200
Børn genspejler deres forældre, 26. juni201
Familieandagt er dagens lifligste stund, 27. juni202
Faderen bør gennemføre strenger dyder i kærlighed, 28. juni203
Kristus vil glæde sig over sin brud, 29. juni204
Kristi enhed og hans kirke, 30. juni205
Tjenestens glæde
Et glædeligt partnerskab med Gud, 1. juli
208
Han bringer sin ånd over sin tjener, 2. juli209
Gode nyheder om Kristi komme, 3. juli210
En god Kristi soldat, 4. juli211
Gud vil sende sildigregnen, 5. juli212
Tjene glædeligt hver dag, 6. juli213
Parat til at bruge og blive brugt, 7. juli214
Finde glæde for ethvert offer for ham, 8. juli215
Ikke tjene som Israel, der svigtede, 9. juli216
Underholde Kristi tjenere, 10. juli217
Opsøge det tabte, 11. juli218
Opløfte Kristus for mennesker, 12. juli219
Glæde andre, Guds tjeneres mål, 13. juli220
Vagt på anledninger for at bringe glæde, 14. juli221
Vise respekt til tjenere og herskere, 15. juli222
Glæde andre med vore midler, 16. juli223
Bære byrder for deres sjæle, 17. juli224
Hjælpe til andres lykke, 18. juli225
Arbejde for andres gode, 19. juli226
Guds tjenere arbejder gladelgit med Gud, 20. juli227
De har Guds gunst, 21. juli228
De før den største glæde – tjeneste, 22. juli229
De er fyldt af Helligånden, 23. juli230
De åbenbarer Herrens glæde i deres liv, 24. juli231
De deler Hans glæde med at frelse de tabte, 25. juli232
De har Kristi glæde – søger synderes frelse, 26. juli233
Engles glæde sammen med mennesker, at søge de tabte, 27. juli234
Engle arbejder sammen med os for at fremstille Jesus, 28. juli235
Himlens hær og Guds tjenere glæder sig i Tjensten, 29. juli236
Engle tjener for menneskesners behov, 30. juli237
Engle opfylder løftet om guddommelig omsorg, 31. juli238
Behag – og fornøjelser
Guds gode behag i oprigtighed , 1. august
240
Når onde mennesker vender sig fra Hans veje, 2. august241
Himlen anerkender lydighed og tjeneste, 3. august242
Tjeneste for andre, 4. august243
Når jeg kan tage Jesus med mig, 5. august244
At udøve ret, 6. august245
Flid, 7. august246
Naturens glæder, 8. august247
Meditere over Herren, 9. august248
Moses afviste syndens fornøjelser, 10. august249
Aron valgte dem, 11. august250
Pral, 12. august251
Stolt over velstand, 13. august252
Syndige fornøjelser forhindrer et frugtbart liv, 14. august253
De dræber den livsvigtige forbindelse med Gud, 15. august254
Skal vende sig bort fra dem, 16. august255
Forfalske glæder – kendskab til ondt, 17. august256
Usund lære, 18. august257
Drag mig fra oprigtighedens sti , 19. august258
Forbitrede følelser, 20. august259
At gøre ondskaben, 21. august260
Tåbelighed og nonsens, 22. august262
Tåbelig tale, spøg og skæmt, 23. august263
De ondes sejr er kort, 24. august264
Verdslige fornøjelser vil svinde bort, 25. august265
Den rige mands rigdomme vil gå tabt, 26. august266
Kun bitre fortrydelser er tilbage, 27. august267
Latter og ,munterhed levede kort 28. august268
Verdens ”gaver” hoverer, 29. august269
Synderen er ikke glad for Guds tilstedeværelse, 30. august270
Noget bedre – et nyt hjerte, en ny ånd, 31. august271
Giv et glædesstød
Pris Ham, alle lande, 1. september
274
Med sang, symbal harper og psaltere, 2. september275
Giv et glædesråb i hans helligdom, 3. september276
I de retfærdiges hjem, 4. september277
Med glade læber, 5. september278
Lovprisning fremmer kroppens og sjælens sundhed, 6. september279
Syng af glæde, for det er godt og behageligt, 7. september280
For det er et våben imod modløshed, 8. september257
For det opløfter vore tanker, 9. september282
For det er en tilbedelseshandling, 10. september283
For det bringer glæde og mutterhed, 11. september284
For naturen synger hans pris, 12. september285
For det fordriver bekymringer, 13. september286
Udtrtyk din glæde fordi Guds skabening er overmådig skøn, 14. september287
Fordi han giver daglig barmhjertighed, 15. september288
For store r den Hellige af Israel, 16. september289
Fordi hans barmhjertighed varer for evigt, 17. september291
Fordi han leder sit folk, 18. september292
Fordi Kristus vil komme igen, 19. september293
Fordi Herren vil redde sit folk, 20. september294
Pris Herren med cymbal og harpe, 21. september295
Udstød prisen med basuner, 22. september296
Hav fællesskab med Himlen, 23. september297
Glæd dig i Herrens styrke, 24. september298
Stød I basunerne i Herrens tempel, 25. september299
Bed sejrssangene, 26. september301
Sejr skal have Guds harper, 27. september302
Behagelige ord tilhører den rene, 28. september303
Er liflig I sin dog sundhed mod legemet, 29. september304
Bring hjælp og opmuntring, 30. september305
Lykkeligt folk
Abram glædede sig over at se Kristus, 1. oktober
308
Sara, fordi hun fik en søn, 2. oktober309
Hanna, fordi Gud besvarede hendes bøn, 3. oktober310
Moses og Jetro, fordi Gud udfriiede Israel, 4. oktober283
Israel glædede sig over at give til Templet, 5. oktober313
Israel blev iklædt at Guds godhed, 6. oktober314
Juda glædede sig over tempeltjenestens genoprettelse, 7. oktober315
Juda fandt atter glæden ved påskefesten, 8. oktober316
Israel glædede sig over templets indvielse, 9. oktober317
Eisrael vendte tilbage til Gud og blev glade, 10. oktober318
Israel glædede sig over at være accepteret igen, 11. oktober319
Israel glædede sig meget over at få en konge, 12. oktober320
Salomon glædede sig over den Guds-sendte visdom og velstand, 13. oktober321
Juda glædede sig over reformation, 14. oktober322
Jøderne glædede sig over befrielse fra død, 15. oktober323
Daris var meget glad over at Daniels Gud kunne, 16. oktober324
De vise mænd glædede sig over Herren vejledning, 17. oktober326
Store skarere glædede sig over Kristi kongelige indgang, 18. oktober328
Zakarias og Elisabeth glædede sig over en søn, 19. oktober329
Johannes glæde var fuldkommen da han beredte Frelserens vej, 20. oktober330
Zakæus tog gladeig imod ham, 21. oktober331
Syv disciple glædede sig over hans kraft, 22. oktober333
De to Maria’er glædede sig over nyheden om hans opstandelse, 23. oktober334
Disciplene blev glade da de så den opstande Herre, 24. oktober335
Efter himmelfarten, Stor var deres glæde, 25. oktober337
Smaria glædede ig da Fillip forkyndte Kristus, 26. oktober305
Enok glædede sig over sin omvendelse, 27. oktober339
Barabas var glade over nye troende, 28. oktober340
Rode blev fyldt med glæde over Peters befrielse, 29. oktober341
Hedningene troede og blev glade, 30. oktober342
Markedonerne glædede sig over at fornægte sig selv, 31. oktober344
Glade nyheder
Frelsens kilder, 1. november
346
Guds største gave til verden – Sin søn, 2. november347
Jesus bragte glade nyheder fra sted til sted, 3. november348
Paulus og Barnabas bragte dem til Antiokia, 4. november349
Et glædeligt arbejde at bringe glade nyheder til andre, 5. november350
Glæde ved at købe rigdomme, 6. november351
Fred og glæde I Ånden, 7. november352
Fuldstændig glæde., 8. November353
Tag imod ordet med fryd og glæde, 9. November354
For det er Guds budskab, 10. november355
For den bringer visdom og forståelse, 11. november321
Men vær rodfæstet for at klare trængsler og fristelser, 12. november358
Og lade sig døbe, 13. november359
Almindelige fok kan fatte dine ord, 14. november324
Ordet er det lys mange søgte, 15. november361
Fryd dig I loven, for lydighed bringer glæde, 16. november362
For Gud vil skrive det I mit hjerte, 17. november363
At gore det rigtige bringer glæde, 18. november364
For Loven åbenbarer Guds karakter, 19. november329
For det er pantet på det evige liv, 20. november366
For det er rådt for at blive lykkelig, 21. november367
For lydighed er loyalitetsprøven mod Gud, 22. november368
Glad tilbedelse i Herrens hus, 23. november369
I bedehuset, 24. november370
På sabbatsdagen , 25. november371
Når Herren Prises, 26. november372
I ånden, 27. november373
Når Kristus betragtes, 28. november374
Tole på Gud, 29. november375
Ledsagelse af Kristus er en dyrebar erfaring , 30. november376
En evig lykke
Guds mål skal altid fortrænge sorgen med glæde, 1. december
378
De trofaste medarbejdere skal høste glæde, 2. december379
De fil få en herlig løn, 3. december380
Alle medarbejdere deler lønnen, 4. december381
Dette håb burde glæde mit hjerte, 5. december382
Får mig til at vælge det himmelske I stedet for det jordiske, 6. december383
Glædens krone er mit arbejdes nydelse, 7. december384
At dele de genløste sjæles glæde med Kristus, 8. december385
Fuldende mit himmelsk tildelte arbejde med glæde , 9. december386
At vide at jeg ikke har arbejdet forgæves, 10. december387
Bringer sam til de onde., 11. december388
Blive fremstillet som fejlfrie for Faderens trone, 12. december389
Regnes som store end sorg og skam, 13. december390
Vi skal se på Guds ansigt, 14. december391
Vi skal mode og se Herren Jesus, 15. december392
Vi skal gælde sig over Hans tilskynekomst, 16. december393
Vi skal glæde os over at se Hans ansigt, 17. december357
Vi skal se hans herlighed og ære, 18. december395
Vi skal fryde os ved ham til evighed, 19. december359
Vi skal være som Ham, 20. december397
Den nye jord fryder sig – synden fjernes,, 21. december398
Kun glæde og sang, 22. december399
Edens have, 23. december400
Floden med livets vand, 24. december401
Herrens stad, 25. december402
Ingen sorg eller bedrøvelse, 26. december403
Vi skal glæde os over vore hænders arbejde, 27. december404
Evige fornøjelser i vor Faders rige, 28. december405
Vi skal have en udendelig glæde, 29. december406
Vi skal leve som en ny skabelse, 30. december407
Vi skal glæde os i Guds fornøjelser for altid, 31. december408