Tillbake

Alfa og Omega bd. 4 og 5

Er indskannet men ikke bearbejdet. Sidetalsoversetter

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag
1 Da Gud ble menneske... Naturen vitner om en skaper - Kristus - Gud og menneske - En herlig fremtidbd 4 11
2 Det utvalgte folket....bd 4 18
3 «I tidens fylde»..... Intens Messias-forventning - Blendet av selvbedragbd 4 22
4 En frelser er f'ødt.... Sensasjon uten reaksjon - Fattig fødested - Heldige hyrderbd 4 27
5 Innvielsen i templet.... Seremoni med dype røtter - Skjult herlighet - «Herrens Salvede» - Maria undret segbd 4 33
6 Stjernen viser vei... «Vi så hans stjerne» - Oppstyr i Jerusalem - Vismennene hyller Jesus - Flukten til Egyptbd 4 40
7 Ungdomsår i Nasaret.... Oppdratt og undervist etter bibelsk modell - Med Bibelen og naturen som lærebøker - Jesus verdsatte praktisk arbeid - Han spredte glede og oppmuntringbd 4 49
8 Minnerik påske... Jødisk påskefeiring - Jesus blir klar over symbolikken i offersystemet - Josef og Maria mister ham av syne - Jeus aner sit himmelske opphav - Et lys i hjemmetbd 4 56
9 En konfliktfylt tid.... På kollisjonskurs med skriflærde of familie - Omsorg for andre - Miskjent og misforstått av sine halvbrødre - Et eneste feilgrep ville vært skjebnesvanger for alle - «Det står skrevet» - Hengivenhet til foreldrene - Han oppmuntrebd 4 64
10 Røsten i ødemarken... Englens budskap til presten Sakarja - Sakarjas profeti om sønnen - Johannes forbereder seg for sin livsgjerning - Messias-profetierne - hans viktigste studium - en botsforkynnerbd 4 71
11 Jesu dåp - talende symbolikk..... Johannes døper Jesus - Hvorfor Jesus ble døpt - Guds forsikring og anerkennelsebd 4 83
12 I fristelsens ødemark.... Kampen mellom lysets og mørkets makter - Et viktig oppgj'r - Den første fristelsen - Djevelen angriper når vi er svake - Biblen som kampvåpen - Kontroll med begjæretbd 4 88
13 Kristus seiret der Adam falt.... Den andre fristelsen - Den tredje fristelsen - Fristeren overmannetbd 4 98
14 «Kom og se!».... Et akruelt budskap - Døperens Messias-forkynnelse - De første disiplene - Peter, Filip og Natanel - Kristen vitnettjenestebd 4 105
15 Jesu første mirakel... Maria håper og frykter - Jesus og hans mor - Vann til vin - Bryllupsvinen - Hva symboliserte den? - Jesu første mirakel - og hva det illustrererbd 4 116
16 Dramatikk i templet... Avskyelig kremmervirksomhet - Jesus rydder templet - Tempelrensingen i videre perspektiv - Omgitt av de svake og fattige - Jesus hadde Messias' kjendetegnbd 4 126
17 Rådsherren som ble Kristus-tilhenger.... Nikodemus oppsøgker Jesus - Født på ny - et guddommelig mirakkel - Et verk av Den Hellige Ånd - Jødernes åndelige tilstand - Kobberslangen i ørknen - Et symbol på Kristusbd 4 138
18 Han skal vokse.... «Han skal vokse, jeg skal avta» - Veien til åndelig vekstbd 4 146
19 Ved Jakobs brønn.... Levende vann - Sann tilbedelse - Messias gir seg til kjenne - Samaritanerne møter Jesus - Jesus fordømte rasefordom - Frelser for allebd 4 150
20 Tro uten tegn....bd 4 162
21 Miraklet ved Betesda-dammen.... Jesus helbreder på en sabbat - Anklaget for sabbatsbrudd - Stemplet som gudsbespotter - Jesus vitner om sin guddomsmakt - Myndighet til å holde dom - Uvitenhet om Den hellige skriftbd 4 166
22 Døperen Johannes måter sin skjebne.... Fengslet for plikttroskap - Fristet til tvil og motløshet - Jesus hyller Johannes - Døperen Johannes' rolle i frelsesplanen - Offer for en kvindes hevntørst - Pint av samvittighetsnag - Johannes' skjebne - Et probbd 4 179
23 Ved tideverv.... Forkastet av folkets ledere - Begeistringen var stor i Galilea - Han kom med nødens rike - Han kommer med herlighetens rikebd 4 190
24 Profet på sitt hjemsted... I synagogen i Nasaret - Forkastet av sin bysbarnbd 4 194
25 Mesteren kaller disipler... Peters fiskefangst - De forlot alt og fulgte ham - Han valgte ulærte medhjelpere - I Kristi skolebd 4 202
26 En dag i Kapernaum.... Kraftfull forkynnelse som vakte undring - En demonbesat blir fri - Onde ånder i Aktivitet - Hvilken makt skal dominere? - Peters sovgermor og andre syke - Hensigten med Jesu misjonbd 4 208
27 Tilgitt og helbredet.... «Om du vil, kan du gjøre meg ren!» - Syndens spedalskhet - Den «uheldbredelige» ble helbredetbd 4 218
28 Tolleren Levi-Matteus.... I gjestebud hos tolleren - «Venn med tollere og syndere» - Om å faste - «Ny vin i nye skinsekker»bd 4 228
29 Sabbaten - et minne og et tegn... Til minne om skapelsen - Hvildagsbudet i Dekalogen - Jesus og det fjerde bud - Om å gjøre godt på sabbatsdagen - Jesus stadfestet hvildagsbudetbd 4 237
30 De tolv utvalgte.... Gud taler gjenneom naturen - Ulike i sinn og karakter - Judas Iskariot - Disiplene hadde feil og svakheter - Mennesker er Guds medarbeiderebd 4 245
31 Jeu programtale.... En blandet forsamling - Falske forhåpninger - De fattige - De som sørger - de tålsomme - De som søker retferdighet - De barmhjertige og rene av hjertet - De som skaper fred - De som blir forfulgt - Jordens salt og verdens lys - Ikkebd 4 253
32 Offiseren i Kapernaum... Tro uten vilkår - Troen ble belønnet - Jesus oppvekker enkens sønnbd 4 269
33 Jesu familie... Synd mot Den Hellige Ånd - Virkningen av vøre ord - En festning mot det onde - Jødefolkets skjebnesvangre synd - Jesu brødre - Medlemmer av Guds familiebd 4 275
34 Alle er innbudt.... Kristi åk - «Lær av meg»bd 4 281
35 Makt over storm og demoner.... Stormen over Gennesaret-sjøen- «Stille! vær rolig!» - Fri for frykt - De besatte fre gravhulene - Gå og fortell! - Onde vaner smir tunge lenkerbd 4 286
36 Gnisten som utløser guddomsmakt.... «Frykt ikke, bare tro!» «Din tro har frelst deg» - Tro og livbd 4 295
37 Apostlene sendes ut... Til de bortkomne i Israel - Om sauer blandt ulver - Om å representere Kristuys - mot til å tåle - Sannhetens herolder - Gud har omsorgbd 4 300
38 Hvile og åndelig fornyelse....bd 4 309
39 Mat til mange Miraklet med brødene og fiskene - Bespisningsunderet og hva vi kan lære av detbd 4 314
40 Stormnatt på Gennesaret-sjøen.... De ville gjøre Jesus til KOnge - Han sprer folkemengden - Jesus går avsides for å be - Disiplene drar ut på sjøen - I havsnød - Jesus kommer mot dem på sjøn - Hva Peter opplevedebd 4 321
41 Krisestemning i Galilea.... De evige verdier - Vantroen griper om sig - «Livets brød» - Folkets ledere ble harme - Jesu «legeme» og «blod» - Folket vender ham ryggen - «Hvem skal vi gå til?»bd 4 327
42 Menneskebud og Guds bud... Til felts mot ubibelske tradisjoner - Også i vår tidbd 4 338
43 Evangeliet fjerner grenser... En kvinne fra Fønikia ber om hjelp - Jesus provokserer hende - Kvinnen blir hjulpet - Også hedningene har del i Guds gavebd 4 342
44 Krav om tegn.... Fariseerne og saddukeerne krever tegn - Jona-tegnet - Den farlige surdeigenbd 4 347
45 I korset skygge... Peters bekjennelse - Menighetens grunnvoll - Himmelrikets nøler - Hva Jesus måtte lide - Korset vi må bærebd 4 353
46 På Forklarelsens berg... Bønnekamp på fjellet - I himmelsk lys - Kors og kronebd 4 361
47 Herren og hans tjenere... Ved foten av Forklarelsens berg - Jesus helbreder en sinnssyk - Hva troen kan utrettebd 4 367
48 Hvem er den største?.... Tempelskatten - Den største i himmelriket - Omsorg for den minstebd 4 372
1 Løvhyttefesten.... En fest for alle - Jesus nøler med å komme - Han deltar i løvhyttefesten - Jesus tilbyr levende vannbd 5 11
2 Skygget av spioner.... Ordduell med de skriftlærde - Hat og intriger - «Aldrig har noe menneske talt slik» - Nikodemus forsvarer Jesus - Jesus og den foraktede kvinnenbd 5 18
3 «Verdens lys».... Lyskilden - Sannheten som frigjør - Abrahams ætt - Kristus vitner om sin guddommelighet - Synd og lidelse - Den blindfødte blir kryssforhørt - Til dom er jeg kommetbd 5 26
4 Hyrden Hyrdesymbolet i vivelsk profeti.... - Kristus er hyrden - Skadevirkningen av varanglære - Hyrden og sauene - Jesu omsorg for den enkeltebd 5 39
5 På vei mot Jerusalem.... Onde makter prøver å hindre ham - Samaritanene avviser ham - Sytti utsendinger - En slagen fiende - De enfoldige forstår - Jesus benytter billedspråkbd 5 45
6 Hvem er min neste?.... «Hva skal jeg gjøre?» - Den barmhjertige samaritan - Like aktuelt i dagbd 5 55
7 Guds rike - hvor finnes det?....bd 5 63
8 Jesus og barna.... Han velsignet barna - Barn er påvirkelige til godt og ondt - «La de små barn komme til meg...»bd 5 68
9 Det viktigste.... «En ting mangler...» - Enten-ellerbd 5 74
10 Makt over død og grav.... Hos venner i Betania - Lasarus blir syk og dør - Jesus kommer til Betania - Jeg er opstandelsen og livet - Ved Lasarus' grav - Jesus oppvekker Lasarusbd 5 79
11 Geistlig komplott... Forvirring i Rådet - Kaifas avgjør saken - Rådet har talt: Jesus må dø!bd 5 92
12 Gudsrikets grunnlov...... Strebing etter status - Virkelige verdier - Kristi rike er annerledesbd 5 99
13 Overtolleren Sakkeus..... Han ønsker å leve hederlig - Måtet med Jesus - Sakkeus gjør oppbd 5 104
14 I gjestebud hos fariseeren Simon.... Prestenes sammensvergelse - Maria salver Jesu føtter - Judas viser ansikt - «Hun gjorde det hun kunne» - Den knuste alabastkrukken - et Kristussymbol - Judas sprer bitterhet - Verdien av ekte vennlighet - Alt i én gbd 5 109
15 Jesu inntog i Jerusalem..... Ridende på eselryggen - Fariseerne føler sin maktstilling truet - Jesus gråter over Jerusalem - Jerusalems skjebnetime - Til Jerusalem i kongelig prosesjonbd 5 121
16 Jødefolket besegler sin skjebne.... Det fruktløse fikentreet - Et talende symbol - Lignelsen om fikentreet - Den jødiske nasjon - til lærdom og advarselbd 5 133
17 I sitt tempel... Meningsløse ofringer - Jesu fullmakt - Barnas hyllingsrop - De prøvede å fange ham i ord - Lignelsen om de to brødre - Forpakterne og arvingen - Hjørnesteinen som ble vraketbd 5 140
18 Ny konfrontasjon.... Skatt til keiseren - De dødes oppstandelse - De to store bud - Hvem Messias erbd 5 153
19 Til advarsel og formaning... Ve-rop over fariseerne og de skriftlerde - Enkens offer - De fordreide loven - Hvitkalkede gaver - Fordi de forkastet Kristusbd 5 162
20 I den ytre forgård... Grekere oppsøker Jesus - Lignelsen om hvetekornet - Omgitt af lysglans - Jesus taler om sin dødbd 5 175
21 Jesu store endetidsprofeti...... Jerusalems ødeleggelse og Kristi gjenkomst - Kristi etterfølgere forfulgt - Jerusalem kringsatt - Middelalderens lange forfølgelsesperiode - Tegn på Jesu gjenkomst - Når menneskesønnen kommer «vær på vakt og våk!» - «Dabd 5 182
22 Kristendom i hverdagen..... «Kom hit!» - «Gå fra meg!» - I Jesu fotsporbd 5 192
23 Alles Herre - alles tjener... Sammen for siste gang - Strid om status - Jesus vasker disiplenes føtter - Eksempel på ydmykhetbd 5 198
24 Nattverden - et minnemåltid... Påskefesten på Jesu tid - Nattverden blir innstiftet - «En av dere skal forråde meg» - Forræderen avslørt - Også Judas - Alle er innbudt - Hva nattverden betyrbd 5 207
25 Jesu avskjedstale... Om å kjenne Gud gjennom Kristus - Grenseløse muligheter - Bønn i Jesu navn - Kristi stedfortredere - Hva Den Hellige Ånd gjør - Mot Getsemane - Vintreet og grenene - Et nytt bud - Han levde for å frelsebd 5 216
26 Getsemane... Bøyd under all verdens synd - Den første bønnekampen - Jesus ønsker disiplenes støtte - Den andre bønnekampen - Tilbake til disiplene - Den tredje bønnekampen - Kampens utfall - Jesus blir tatt til fangebd 5 234
27 Jesus for jødenes domstol.... Forhøret av Annas - For øverstepresten Kaifas - «Et du Messias?» - Peter i øversteprestens gård - Jesus på nu for Rådetbd 5 248
28 Judas.... Under Jesu innflytelse - Offer for tvil - Judas brytre ut - Han planlegger å forråde Jesus - Tragisk sluttbd 5 266
29 Fra Herodes til Pilatus... Presterne ønsker dom uten rettergang - Falske anklager - I forhør hos Pilatus - Gud taler til Pilatus - Forhørt av Herodes - Jesus er taus - Utsatt for trusler og vold - Tilbake til Pilatus - «Ha ikke noe å gjøre med denne usbd 5 273
30 Golgata...... Han bar sitt kors - «Gråt ikke over meg» - Jesus blir korsfestet - «Jesus fra Nasaret, jødenes konge» - Ondskapen får fritt løp - Røveren påkoorset - Jesu mor - Hva Jesus virkelig led - «Det er fullbrakt!»bd 5 295
31 Korset i sentrum.... En kamp mellom ondt og godt - Menneskets rolle i striden - Kampen mot Guds lov - Når striden tar sluttbd 5 313
32 I en rikmanns grav.... De som var vitne til hans død - Prestene får panikk - De ville fremskynde hans død - Jesus blir gravlagt - en uforglemmelig påskesabbat - Militærvakt ved gravenbd 5 321
33 Han åbnet dødsriket porter..... Naturen spiller med - Skrekkslagne prester og soldater - Pilatus - Ryktene svirrer - Oppreist med Kristusbd 5 332
34 Fra sorg til glede.... Den tomme graven - Peter og johannes «Så og trodde» - Jesus viser sig for Maria Magdalena - Gå og fortell disiplene!bd 5 339
35 På veien til Emmaus.....bd 5 346
36 Fra tvivl til tro.... Jesus viser seg for disiplene - Disiplenes misjonsoppdrag - Tvivleren Tomasbd 5 352
37 Gjensyn i Galliea... På kjente steder - Sammen igjen - Jesus og Peter - «Følg meg!»bd 5 358
38 Over alle grenser.... Stevnemøte på fjellskråningen - Til alle folkeslag - Fra Jerusalem til hele verden - Den Hellige Ånd - Et hellig oppdrag - Helbrede syke - «Jeg er med dere» -Kristus i sentrumbd 5 365
39 Oppdrag og avskjed... På Oljeberget - Jesus blir tatt til himmelen - Tilbake til Jerusalem - Ærens konge drar innbd 5 376