Tillbake

Alfa og Omega bd. 7 og 8

Sidetalsoversetter

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag
1 Jerusalems skjebne forutsagt..... En priviligert by - Truende stormskyer - Jerusalem, et speilbilde av verden - En profeti om verdens skjebnetime - Ve over jerusalem! - Mirakuløs redning - «Ikabod!», herligheten er borte - Jerusalems skjebne og Herrens bd 7 11
2 Forfølgelse før og nå.... Forfølgelse under romermakten - Martyrenes blod var kristendommens såkorn - Hedenskapet infiltrerer Kristendommen - evangeliet, et fredsbudskapbd 7 29
3 Åndelig mørketid... En suveren kirke fyrste - en ny hviledag - Keiser Konstrantins søndagslov - De mørke århundrer - Kirken øker sin makt - hedensk filosofi får innpass i kirken - forfølgelse og frafallbd 7 38
4 Trofaste fakkelbærere.... Storbritania under pavelig påtrykk - Valdenserne - I ly mellom fjellene - En nøktern livsstil - Da Bibelen var en forbudt bok - I hemmelig oppdrag - Sannhetens budbærere - Korstog mot valdensernebd 7 48
5 Reformasjonens morgenstjerne..... Talsmann for trosfrihet - Pavens hevnaksjon skaper splid - Wiclif satte dype spor - Sannhetens forsvarer for britisk domstol - Et udødelig livsverk - En lysende åndshøvding - Wiclifs åndsfrender blir forfulgtbd 7 63
6 Daggry over Europa..... En lys fremtid - Wiclif viste vei - Praha under interdikt - Bibelen står over kirken - Hus og Hironymus kjemper sammen - Kirkemøtet i Konstanz Fengslet og forhørt - Hus blir martyr - hironymus blir fengslet - Modig forsvarstale -bd 7 77
7 Luther bryter med Rom... Oppvest og studie år - Åndelig gjennombrudd - Munken blir professor - Risen til Rom - Et lys blir tent - Avlatshandel - Til kamp mot geistlighetens misbruk - Lyset fra Wittenberg - Alene mot over makten - Luther erklært Kjetter bd 7 98
8 Riksdagen i Worms.... Røsten fra Rom - Konfrontasjon mellem lys og mørke - Luther blir innkalt til riksdagen - Frem for keiser of fyrster - En nattlig bønnekamp - «Her står jeg!» - Keiseren gir etter - Hårdt press mot Luther - Med pennen som våpen - I sbd 7 120
9 Lyset rent i Svits.... Zwinglis oppvekst og utdanning - En ivrig bibelransker - Forkynner evangeliet i Einsiedelen - Til domkriken i Zürch - Avladshandel i Sveits - Svarte dauen - I opposisjon - Debatt om troens fundamentbd 7 143
10 Gjennombrudd i Tyskland.... Luthers fravær øker spenningen - Svermeriet blomster - Splittelse truer - Luther til felts mot svermerne - Svermeriet blusser opp igjen - Bibelen fremmer reformasjonenbd 7 155
11 De første «protestanter»... Rreformasjonen får fastere totfeste - Riksdagen drøfter religionsfrihet - Kirkens krav skaper krise - Skjebnetime for trosfriheten - Fyrstens protest - Reddet i sidste øyeblikk - Confessio Augustanabd 7 166
12 Reformasjonens skjebne i Frankrike.... Forløber for den franske reformasjon - Guillaume Farel - evangeliet får innpass - til bålet - Farel forfulgt - Calvin blir reformator - Calvin tar fatt på sin livsoppgave - Forfølgelse og terror - Forfølgelsen fårbd 7 180
13 Det dages i nord....Mennog Simons, nederlandsk reformator - Forfølgelse og martyrdom - Danmarks reformator Reformatsjonen nå Sverigebd 7 202
14 Britiske reformatorer og martyrer.... Tyndale oversetter Nytestamentet - andre reformatorer - Også i Skottland - Statsreligionen og religionstvang - Metodismens grunnlegger - Evangeliets grundsannheder i fokus - Wesley og Whitefield - Metodisterne forfbd 7 211
15 Bibelen og den franske revolusjon..... Bibelen undertrykt - De tovitner - Krig mot Den hellige skrift - en slående oppfyllelse - Bartolomeus-natten - Ateismen i Høysetet - «Fornuftens gudinne» - Åndelig armod - Urett brunger ulykke - Sosiale onder - Labd 7 227
16 På flukt til frihet.... Fra forfølgelse til frihet - Med kurs for «den nye verden« - Toleranse og trosfrihet - Stat og kirke - En levnede reformasjonbd 7 248
17 Tegn i tiden..... Jesu gjenkomst i fokus - Løfterne står fast - De kristnes håp og forventning - Lys i de mørke århundreder - Jordskjelvet i Lisboa - tegn i sol, måne stjerner - Tidstegnene ignorert - De så Herrens dag - han kom - I advent - han kommerbd 7 258
18 En mann for sin tid...... Fra tvil til tro - Nyt syn på Bibelen - Jesu gjenkomst, slutten og begynnelsen - Profetierne får ny akuealitet - Bibelens lengste tidsprofeti - en viktig oppdragelse - Gå og fortell! «Stjerne skal falle» - En poretisk varsel -bd 7 272
19 Nytt lys..... Mennesketantke har sine grenser - Falsk Messias- forventning - Jesu død, en knusende skuffelse .- Nådens og herlighedtens rike - Håpets dør - Etter oppstandelsen forstod de - «Tiden er kommet» - Et tolkningsproblem - I godt selskapbd 7 293
20 En global vekkelse..... Et budskap om dommens time - Verdensmisjonæren Josepå Wolff - Jesuitt og lutheraner forkynner Jesu gjenkomst - Adventforkynnere i Frankrike og sveits - Banepredikanter i Skandinavia - Adventvekkelsen i «Den nye verden» - Om å våbd 7 303
21 Varselsbudskabet som ble forkastet.....Åndelig stagnasjon - resultat av å forkaste lyset - «Babylon den store» - «Babylons» fall - Frafallet brer seg - Åndelig mørketidbd 7 319
22 Oppfylte profetier.....Klare bibeltekster - Lignelsen om de ti brudepikene - Som på Luthers tid - Lys over profetiene - Midnattsropet - Ivrig forventning - Noen holdt utbd 7 331
23 Timen da Gud skal holde dom..... Kronologien i tidsprofetien - Helligdomssymbolikken klarlagt - den gmal pakts helligdom - Den nye pakts helligdom - Mellommann i den nye pakt - Helligdomsmysteriet løst - «Rensningen» av helligdommenbd 7 345
24 Hva gjør Kristus i dag?..... En nødvindig granskning - «Brudgommen kommer!» - Den åbne og den lukkede dørenbd 7 356
25 En stormakt i profetien..... Guds lov gjenreist - Varselsbudskaperne i Johannes' åpenbaring - Skapelsen og hviledagen - «Draken» og «dyret» øver tvang - En ny makt stpr frem - Borgerlig or religiøs frihet - «Lammet» og «Draken» - Friheten i fare - Tyrabd 7 363
26 Viktig reform.... Seglet i Guds lov - ruiner fra vunne tider - Et evig evagnelium - Det fjerde bud - Ubibelsk mattematikk - Hvofor venter Herren? - Sannhetens vektere - Sandhet eller popularitetbd 7 378
27 Vekkelsesbevevgelser i nyere tid..... Kjennetegn på sann vekkelse - Kjenne tegn på falsk vekkelse - Religiøst bedrag - Kjerlighetens lojalitet - Loven og evangeliet - Åndelig vekst - Misforstått helliggjørelse - Sunn livsstill, et moralsk ansvar - Mot bd 7 387
28 Den store regenskabsdagen..... «Bøker ble åpnet» - Kristus vår forsvarer - Synden utslettet -En retferdig dommer - Vi har et håp - I evighetens vektskålbd 7 401
1 Det ondes opphav og ledelsens problem.... En uløst gåte - Syndens opphavsmann - Guds tålmod med Lucifer - Erkeenglens forræderi - Hvorfor synden gikk innpass - I opposisjon til himmelens lov - Golgata avslører bedrageren - Et skuspill for universetbd 8 9
2 Djevelens startegi..... En kamp på liv og død - Offer for bedrag - Hellig krigbd 8 21
3 Åndemakter i funksjon..... Hva Bibelen lærer om englene - Demoner - findes de? Bibelske eksempler - Kampen bak kulissenebd 8 26
4 På fast grunn..... Farlige feller sannhetens grunvoll - En stykkevis forståelse - populære teorier - Bibelens autoritet - Tro og tvil - Tillit til Gudbd 8 32
5 Historiens første løgn..... «Deres kommer slett ikke til å dø!» - Udødelighet bare gjennom Kristus - Falsk forkynnelse - Et vrengebilde av Gud - Blir alle frelst? - De ugudeliges skjebne - Lojalitet og lykke - vårt eget valg - Guds barmhjertighet - Død bd 8 43
6 Kan de levende smatale med de døde?.... Et farlæig bedrag - overnaturlige krefter - Spiritismen tollbinder sansene - Forbudt område - Moderne spiritisme - Vern mot bedragbd 8 60
7 Trosfriheten truet...... Krav om ufeilbarhet - Katolisismen vinner terreng - Ytre prakt - Korstegn og katedraler - En dyster historie -. Har pavedømmet forandret seg? - Tegnet på romerkrikens makt - Rom og de kristnes sabbatsholdere i Etiopia - Pavemaktbd 8 70
8 Krisetimen nærmer seg..... En truende fare - Loven som ingen kan endre - Fæklegen av å forkaste Guds lov - en trefoldig allianse - katastrofer på sjø og land - De lojale blir anklagetbd 8 89
9 Vårt eneste sikre vern..... Ordets klippegrunn - Menneskelig myndighet er upålidelig - Uvitenhet er ingen unnskyldning - Bibelens skattkammer - et bolverk mot til - Lys i hverdagenbd 8 100
10 Guds siste varselsbudskap...... Dra bort fra «Babylon»! -Motstand mot Guds lov - Verden på valg - Kampen intensiveres - en tid med trengsel - Evangeliet skal opplyse jordenbd 8 108
11 Tider med trengsel.... Nårtiden tar slutt - en fordømt minioritet - Kamp i angst og smerte - En «Jakobs-kamp» - for de trofaste - En tro som tåler prøven - Helt med Gud - Et mesterbedrag - Jaget og forfulgt - De sju siste plager - Gud verner sit folk -bd 8 117
12 Utfrielsen...... Det store vendepunktet - Naturkrefter i aksjon - Herrens dag - Kristi gjenkomst - Døde står opp - Det nye Jerusalem - Et nyt paradis - Et utvalgt folk - Kristi offer - et studium gjennom evighetenbd 8 135
13 Jorden legges øde....Nederlaget et faktum - Falske hyrder - Oppgjørets time - Satan bundet - En nødvendig domshandlingbd 8 151
14 Når alt blir nytt..... Et desperat angrep - Kristus i sentrum - Når livet passer revy - En slagen fjende - Guds rettferdighet manifestert - De ugudeliges skjebne - Kristi sårmerker - De frelstes arv - Guds kjerlighets triumfbd 8 159
Epilog........bd 8 179
Historisk oversikt.... Viktige befivenheter og hårstall i det gamle testamente- Menighetens kamp og trængsel i den kristne tidsalder - Slutt kapitlet i syndens dramabd 8 185