Tillbake

Evangeliets tjenere

1949. 383 sider Oversatt av Erik Arnesen
norsk side:
engelsk side:


Første avsnitt: Vi taler sammen.
Kalt med et hellig kall

Arbeidets hellighet
Akeren er verden
Predikantens ansvar
Utsiktene

Annet avsnitt: Rettferdighetens tjenere
Kristus vårt eksempel

Kristus som lærer
En lærdom for vår tid
Paulus, hedningenes apostel

Tredje avsnitt: Den nødvendige forberedelse
Unge menn som predikanter

Byrder for de unge å bære
Utdannelse til missiosarbeid
Unge menn som misjonsarbeidere
Stemmeutvikling for misjonsarbeidere
"Legg vinn på"
Kolportørarbeid som opplæring til forkynnergjerningen
Bibelstudium en nødvendig forutsetning for dyktighet
Unge predikanter skal arbeide sammen med eldre
Den unge predikant

Fjerde avsnitt: Nødvendige egenskaper
Oppofrende hengivenhet

Taktfullhet
Høflighetens nådegave
Sømmelig oppførsel
I omgang med andre
Punktlighet og besluttsomhet
Innsamling av frukt - En drøm
Vesentlige egenskaper i tjenesten

Femte avsnitt: Predikanten på talerstolen
"Forkynn Ordet"

Å bryte livets brød for sjeler

Forkynn Kristus
Rettferdighet av tro
Råd til en evangelist
Praktiske vink
Omhyggelighet i opptreden og påkledning
Offentlig bønn

Sjette avsnitt: Underhyrden
Den gode hyrde

Personlig tjeneste
Hyrdens gjerning
Bibellesninger i familiekretsen
Betydningen av personlig bestrebelse
Predikantens hustru
Predikanten i sitt hjem
"Fø mine lam!"
Forbønn for de syke
Undervisning i gavmildhet
Midler til støtte tor evangeliets gjerning
Kostens innflytelse på helsen
Undervisning om helsereformen
Hvordan helsereformens prinsipper skal framholdes
Legemlig arbeid for en predikant
Vår plikt til å bevare sunnheten
Faren for overanstrengelse

Syvende avsnitt: Hjelpemidler i den evangeliske virksomhet
Bibelstudium

Bønn i lønndom
Tro
Mot.
Et tillitsverv og et privilegium
Hvordan Gud opplærer sine arbeidere

Ta tid til å tale med Gud
Vårt største behov
Selvransaking
Personlig utvikling
Den Hellige Ånd
Utvikling og tjeneste

Åttende avsnitt: Farer
Faren for å forkaste lys

En advarsel mot falsk lære
Sunn lære
Svermeri
Selvtillit
Noen advarsler
Ingen partiskhet hos Gud
Steng deg ikke inne
Predikanter og forretning

Niende avsnitt: Arbeidsmetoder
Virksomhet i byene

Råd angående arbeidet i byene
Evangelisk helsearbeid i byene
Bibelskole under en byvirksomhet
Grundighet
Om å imøtegå motstand
Diskusjoner bør ikke ettertraktes
Mangelfulle arbeidsmetoder
Arbeid for avholdssaken
Religionsfrihet
Vårt standpunkt vedrørende politikk
Virksamhet blant jøderiket
Betydningen av leirmøter
Mindre preken, mer undervisning

Sæd og høst

Tiende avsnitt: Ansvar i konferensen
Konferensformenn.

Predikanter og forretningssaker
Omsorg for misjonsarbeidere
Hus til gudstjeneste
Eksaminering av predikanter
Ordinasjon
Forretningsmøter
Predikantenes lønn
En klok fordeling av midler
Sparsomhet i misjonsgjerningen
I oversjøiske land

Ellevte avsnitt: Det gjensidige forhold
I berøring med andre

Forskjelligartede gaver
Enhet i uensartetheten
Selvstendighets-ånden
Hensynsfullhet mot dem som kjemper med vanskeligheter
"Gi akt på hverandre"
Menighetstukt

Tolvte avsnitt: Ord til avslutning
Kraft til tjenesten

Belønningen for tjeneste