Tillbake

På fast grunn bd 1

1986, 413 sider
norsk side:
engelsk side:

Korrektur nov 16

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag

1. del - Lyset på livsveien
De profetiske forfatteres inspirasjon
Ellen G. White og hennes forfatterskap
Innstillingen til Vitnesbyrdene
Hvordan Vitnesbyrdene ble til*
Bruk av vidnesbyrdene
Tidligere utsagn forklart
Ellen G. Whites erfaring med den "lukkede dør".
Om tiden for Kristi gjenkomst
Den kristnes liv

2. del - Jesu omsorg for oss*

Kristus har kontrollen
Offer og innsatsvilje*
Ransak dere selv!*
De gode engler mektigere enn de onde *
Hva er vi verd?*
På ethvert sted*
Englene undrer seg*
Når menigheten våkner*
Betydningen av å motta Den Hellige Ånd

3. del - Vekkelse og reformasjon

Behov for vekkelse
Ta vare på den nye erfaringen
Velsignelser kan lett gå tapt
Personlig appell i offentlig forkynnelse

4. del - Forkynn ordet

Hva skal vi forkynne?*
Vår stilling til lærestrid
Fantasifulle teorier

Faren ved ekstreme synspunkter*
Fastsett ikke tiden
Alfa og Omega
Forkynn Ordet
Grunnlaget for vår tro.

5. del - Kristus og troslæren
Innledning

Kristus og loven
Den fullkomne lov*

Lovens egenskaper*
Satan hater loven*
Kristus - vårt eneste håp*
Loven og evangeliet*
Loven i Galaterbrevet
Kristi rettferdighet i loven*

Inkarnasjonen - Kristi natur
Ransak skriftene*

Ordet ble menneske*
"Prøvet i alt på samme måte som vi"*
I Kristus er alle like*
Jeg sender dere*

Fristelsen i ørkenen
Jesu fristelse*

Jesu første fristelse*
Jesu annen fristelse*
Jesu tredje fristelse*

Kristus - skaper og lovgiver
Gud åpenbarer seg*

Kristus - livgiveren*
Den oppstandne frelser*
Førstegrøden*

Kristus - vår syndebærer
Han bar vår synd*

Sannheten i Jesus Kristus*
Den guddommelige norm*

Overgivelse og bekjennelse*
Kom, let og finn*
Ett med vintreet*
Kristus - vår øversteprest*
Forvandlet ved tro og lydighet*

Kristus - vår rettferdighet
-Fremholdt i 1883*

Gammel sannhet i ny ramme*
Sannheten som Herren har signert*
Kristus er veien til livet*
Du har forlatt din første kjærlighet*
Fullkommen lydighet ved Kristus*
Forholdet mellom tro og gjerninger*
Kristus er budskapets midtpunkt*
Rettferdiggjort ved tro*
Den verdifulle perlen*

Mer lys
Mørket tok ikke imot det*

Hvordan takle et omstridt lærepunkt*