Tillbake

Alfa og Omega bd. 2c og 3

Den boken er ikke tilgjenglig her, men dens innhold kan søkes i norsk database.

Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag
Alfa og Omega 2 - The story of Prophets and Kings, side 1-860
39 Den vise kong Salomo... David gir gode råd - Salomo velger Guds vei - Heller visdom enn rikdombd 2 329
40 «Salomos tempel» Lovkisten flyttes - Vigslingsbønnen - en lysende femtid for Israel - Om å gi Gud ærebd 2 335
41 Stolthet og velstand.... Allianse med hedenske nasjoner - På ville veier - Ynkelige menneskenatur! - Hovmod fører til fallbd 2 345
42 Syndens konsekevens... Mammons tjenere - Stolt og herskesyk - Ved verdens allfarveibd 2 352
43 Salomo endrer kurs... Salomos feilgrep får følger - Samvittigheten våkner - I livets vår - Sæd og høstbd 2 363
44 Guds plan med Israel....bd 2 371
1 Davids-riket blir delt... Krisen et faktum - To riker - eet folk - Gud forkastet dem ikkebd 3 11
2 Jeroboam - konge i Nordriket.... Nye sentra for gudsdyrkelse - Sraff for troløshet - Jeroboams synd får konsekvenserbd 3 18
3 Et folk i frafall og forfall.... Onde konger i Israel - Kong Asa i Juda-riket - Asas store feilgrep - Akabs lastefulle regimebd 3 24
4 Ildprofeten... Budskapet til kong Akab - Tre år uten regn - Hatet og ettersøktbd 3 30
5 Farefullt oppdrag.... Enken i Sarepta - Tørke og hunger - Nytt møte med Akabbd 3 36
6 Konfrontasjon på Karmel.… Alene mot de mange - Ba'aæ-profetene roper på sin gud - Elias bønn - Utfalletbd 3 45
7 Fra heltemot til motløshet... En troens kjempe - Elia på fluktbd 3 52
8 Stille etter stormen.... Gud oppsøker Elia - Elia og vi - Til trøst og oppmuntringbd 3 59
9 Et Elia-budskap i vår tid.... En tid preget av troløshet - En lojalitetsprøve - Hviledagen i fokus - Guds lov igjen til heder og verdighetbd 3 66
10 Juda-kongen Josjafat.... En gudfryktig konge - På hærferd med Akab - Åndelig gjenreisning - Gud gir seier over fiendenbd 3 74
11 Dommen over Akabs kongeætt... Nabots vingård - Straffedommen - To konger mister livet - Moderne trolldom - Akabs ætlinger måter sin sjkebnebd 3 81
12 Arven etter Elia.... Elia etterkommer Guds kall - Elias læresvein - Profetskolerne - Elia blir tatt levende til himmelenbd 3 88
13 Miraklet med vannkilden i Jeriko... Talende symbolikk - Saltet - Den urene vannkilden - Når kilden blir rensetbd 3 96
14 En fredsprofet... Guttebanden som hånet profeten - Kvinden fra Sjunem - Helbredelse og undervisningbd 3 101
15 Kuret for sykdom og stolthet.... Hærføreren blir kvitt sykdommen - Na'aman anerkjenner Israels Gud - Gehasi - den troløse tjenerenbd 3 107
16 Elisja avslutter sin livsgjerning.... Under Guds sikre vern - Øksen som forsvant - Joasj - den unge kongenbd 3 113
17 Ninive - en oldtidens metropol.... Jona flykter fra ansvaret - Budskapet får gjennomslag - Gud tar Jona i skole - Ninive - og byene i vår tidbd 3 119
18 Isreals-riket forsvinner.... Ulydighetens konsekvenser - Profetene maner folket til å vende om - En direkte straffedom - I landflyktighetbd 3 127
19 Frelsende gudskunnskap.... Israels skjebne forutsagt - Hvorfor det gikk så galt - en lys fremtid for Israelbd 3 135
20 Jesaja får profetkall.... Jesaja og hans samtid - Han fikk se Herren - Profetens sjelekvalbd 3 140
21 Gud er kjærlighet.... Nødvendit å kjenne Gud - Jesaja gjorde Gud kjent - Åndelig fornyelsebd 3 145
22 Kong Akas i Juda-riket.... Ondskapen blir avslørt - Profeten appellerer til folket - Syndens forbannelsebd 3 152
23 Den gudfryktige kong Hiskia.... Fornyelse av tempeltjenesten - Den store Påskefestenbd 3 157
24 Sendemenn fra babylonia... Hiskias mirakuløse helbredelse - Hovmod står for fall - Farlig feilgrepbd 3 162
25 Fri fra assyrisk undertrykkelse.... Ferdig til forsvar - Assyrerhøren angriper og spotter - Hiskias bønnekamp - Hiskia får bønnesvar - Sammenbrudd - i assyrerhæren - Til advarsel og lærdombd 3 167
26 for alle folkeslag... Israel skulle spre kunnskap om Gud - Israel glemte sitt ansvar - Håp for de fremmede - Frelsens budskap til hedningene - Gud taler på mange måterbd 3 178
27 Juda-riket under Manasse og Josjia.... Manasse blir advart - Manasse angrer og ydmyker seg - Den gudløse kong Amon - Den gode kong Josjia - Budskapet fra profeten Habakkuk - Sefanja profetererbd 3 185
28 Sensasjonelt funn... Lovboken blir lest for Josjia - Huldas profetiske budskap - Josjia reformerer gudstjenestenbd 3 191
29 Jeremia - profet i en krisetid.... Ulykke truer nasjonen - Jeremia advarer - Folket vendte ikke om - Jeremia truet på livetbd 3 199
30 Katastrofen nærmer seg... Eksempel på lydighet - Straffedom og utfrielse - Ve kong Jojakim - Dom over Juda og Jerusalem - Profetord på pergament - Kongen brenner bokrullen - Samme profeti i ny bokrull - Jojakums skjebne var selvforskyldtbd 3 207
31 Juda-rikets sidste konge.... Jeremia utfordrer de falske profetene - Gjør ikke motstand mot babylonerne! - Sidkia gjentar sitt lojalitetsløfte - Esekiel avdekker åndelig korrupsjon - Kong Sidkias troløshetbd 3 218
32 Bortført til Babylonia... Lovkisten er aldrig blitt funnet - Jeremia i fengsel - Jeremia gir kongen råd - En feig og svak konge - Jerusalem faller - Profeten sørger og klagerbd 3 227
33 Et glimt av håb.... Undervisning for ettertiden - Jeremia kjøper åkerland - Bønnen Jeremia bad - Bønnesvaret gir håpbd 3 235
34 Ved hoffet i Babylon.... Trofaste vitner - Tatidens høyeste utdanning - En avgjørende lojalitetsprøve - Lydighet gir fremgangbd 3 241
35 En verdenshistorisk spådom... Babylonias vismenn avslørt - Daniel tyder kongens drøm - Guds rolle i historienbd 3 249
36 Dramaet i den glødende ovnen... Billedstøtten av gull - Folkemassen tilber gulbildet - De tre som nektet - Med livet som innsats - Gud ble æretbd 3 257
37 Sann storhet... En drøm og et varsel - Daniel tyder drømmen - Stoltheten fikk overhånd - Nebukadnesars vanvidd - Storhet grunnet på godhetbd 3 264
38 Skriften på veggen.... Belsasars gjestebud - Den mystiske håndskriften - Daniel tyder håndskriften - Kyros inntar Babylon - Verden i vektskålenbd 3 269
39 Daniel i løvehulen... Komplott mot Daniel - en dødsdom - Når Gud vender ondt til godt - Et lysende eksempelbd 3 280
40 Tilbake til hjemlandet.... Hjemreisen forutsagt - Synet om «helligdommen» - Daniel i forbønn for sine landsmenn - Kyros taer viktig initiativ - Gjenopbyggingen i gangbd 3 287
41 Profeterne viser vei... Nei til samaritanerne - Byggestans - Hvorfor arbeidet stagnerte - Nytt pågangsmot - Kong Dareios støtter tempelprosjektet - Syner og symbolerbd 3 295
42 Den store anklager.... Syndet om Josva og englen - Alle er anklaget - Speciel adresse til Guds folk i endetidenbd 3 305
43 Templet gjenreist.... Når fjell blir sletteland - Herligheten som preget det ny templetbd 3 312
44 En skjebne time for jødefolket.... Opfordring til dem som ble igjen - Haman - en kynisk antisemit - Ester avverger katatsrofen - Endetidens kamp mot en trofast minoritetbd 3 315
45 Esra - den lovkyndige presten.... En lærd og gudfryktig leder - Artaxerces gir ordre om å genoppbygge Jerusalem - Bare fåtall et vil dra tilbake - Med kurs for Jerusalembd 3 321
46 Åndelig fornyelse.... Frafall i Jerusalem - Esra går i forbønn for folket - Folket går i seg selv - Kallsbevisste lærere - En verden preget av vantrobd 3 328
47 Til Jerusalem med kongelig fullmakt... Nehemja søger over Jerusalem - Nehemja planlegger reisen - Kongen samtykkerbd 3 335
48 Bygningsmennene på muren... Nehemja undersøker bymuren - Nehemja appellerer til folket - Nytt pågangsmot - Jerusalems mur bygges opp igjen - Jødene møter motstand - Fast som fjellbd 3 340
49 Solidaritet med de svake.... De fattiges kår - Til felts mt uretten - Begjærlighet - en folkesykdombd 3 347
50 Fjendtlig komplott.... Felle for Nehemja - Djevelens taktikk i endetidenbd 3 352
51 Lovboken blir lest for folket... Esra underviser folket - Løftet om lojalitetbd 3 358
52 En nødvendig reformasjon.... Respekten for det hellige - En sabbatsreform - Veanhellige giftermål - Åndelige ledere med mot og handlekraft - Trengs det en ny reformasjon?bd 3 362
53 En redningsmann.... Første løfte om en frelser - Løftet gjentatt - Offerseremonien - et symbol på utfrielse - Forsøk på å krysse Guds plan - Nye løfter om en frelser - Jesu fødesten og årstallet for hans død forutsagt - Kristi seier over ondskapens makbd 3 368
54 Israels ætt... Der det gamle Israel sviktet - Israel forkaster Missias - «Det åndelige Israel» virkeliggjør Guds plan - Jorden opplyst - Det sanne Israels arvbd 3 380
55 Glimt av en ny verden... Trøst i tengsel - et løfte om tilgivelse - Den endelige seier - Mot en lykkelig fremtidbd 3 391